รำลึกภาพอดีต 31 ปี 6 ตุลา 2519 !!!!!!!

Go down

รำลึกภาพอดีต 31 ปี 6 ตุลา 2519 !!!!!!!

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Mon Mar 29, 2010 12:00 am

avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ความ รุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sun Apr 11, 2010 3:41 am

ความ รุนแรงและรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519*
ปวย อึ๊งภากรณ

เจตนา และความทารุณโหดราย

1. ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2519 เวลาประมาณ 7.30 น. ตํารวจไทย โดยคําสั่งของรัฐบาล
เสนีย ปราโมช ไดใชอาวุธสงครามบุกเขาไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยิงไมเลือกหนา และมี
กําลัง ของคณะกระทิงแดง ลูกเสือชาวบาน และนวพล เสริม บางก็เขาไปในมหาวิทยาลัยกับ
ตํารวจ บางก็ลอมมหาวิทยาลัยอยูขางนอก เพื่อทํารายผูที่หนีตํารวจออกมาจากมหาวิทยาลัย ผู
ที่ถูก ยิงตายหรือบาดเจ็บก็ตายไปบาดเจ็บไป คนที่หนีออกมาขางนอกไมวาจะบาดเจ็บหรือไมตอง
เสี่ยง กับความทารุณโหดรายอยางยิ่ง บางคนถูกแขวนคอบางคนถูกราดน้ํามันแลวเผาทั้งเปน คน
เปนอัน มากก็ถูกซอมปรากฏตามขาวทางการวาตายไป 40 กวาคน แตขาวที่ไมใชทางการวาตาย
กวารอย และบาดเจ็บหลายรอย
ผูที่ ยอมใหตํารวจจับแตโดยดีมีอยูหลายพันคน
เปนนัก ศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ตางๆ หลายมหาวิทยาลัย เปนประชาชนธรรมดาก็มี เปนเจาหนาที่และอาจารยของ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรซึ่งไดรับคําสั่งใหเฝาดูอาคารสถานที่และทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยก็
มิ ใชนอย
เมื่อ นําเอาผูตองหาทั้งหลายไปยังสถานีตํารวจ และที่คุมขังอื่น มีหลายคนที่ถูกตํารวจซอม
และทรมาน ดวยวิธีการตางๆ บางคนถูกทรมานจนตองใหการตามที่ตํารวจตองการจะใหการ และ
ซัดทอด ถึงผูอื่น

2. เจตนาที่จะทําลายลางพลังนักศึกษา และประชาชนที่ใฝเสรีภาพนั้นมีอยูนานแลว ใน
เดือนตุลาคม 2516 เมื่อมีเหตุทําใหเปลี่ยนระบบการปกครองมาเปนรูปประชาธิปไตยนั้น ไดมีผู
กลาววา ถาฆานักศึกษาประชาชนไดสักหมื่นสองหมื่นคนบานเมืองจะสงบราบคาบ และไดสืบ
เจตนา นี้ตอมาจนถึงทุกวันนี้ ในการเลือกตั้งเมษายน 2519 ไดมีการปดประกาศและโฆษณาจาก
พรรคการ เมืองบางพรรควา “สังคมนิยมทุกชนิดเปนคอมมิวนิสต” และกิตติวุฒโฑภิกขุ ยังไดให

* คัดจาก หนังสือเรื่อง “จาก 14 ถึง 6 ตุลา” หนา 49-79 จัดพิมพโดย มูลนิธิโครงการตํารา
สังคม ศาสตรและมนุษยศาสตร พิมพครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544 ในวาระ “25 ป 6 ตุลา”

http://www.textbooksproject.com

สัมภาษ ณหนังสือพิมพวา “การฆาคอมมิวนิสตนั้นไมเปนบาป” ถึงแมในกันยายน–ตุลาคม 2519
เอง ก็ยังมีผูกลาววาการฆาคนที่มาชุมนุมประทวงจอมพลถนอม กิตติขจร สัก 30,000 คน ก็เปน
การลง ทุนที่ถูก

3. ผูที่สูญเสียอํานาจทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ไดแกทหารและตํารวจบาง
กลุม ผูที่เกรงวาในระบบประชาธิปไตยจะสูญเสียอํานาจทางเศรษฐกิจไป ไดแกพวกนายทุน
เจาของ ที่ดินบางกลุม และผูที่ไมประสงคจะเห็นระบบประชาธิปไตยในประเทศไทย กลุมเหลานี้ได
พยายาม อยูตลอดเวลาที่จะทําลายลางพลังตางๆ ที่เปนปรปกษแกตนเองดวยวิธีตางๆ ทางวิทยุ
และโทร ทัศน ทางหนังสือพิมพ ทางใบปลิวโฆษณา ทางลมปากลือกัน ทางบัตรสนเทห ทาง
จดหมาย ซึ่งเปนบัตรสนเทหขูเข็ญตางๆ และไดกอตั้งหนวยตางๆ เปนเครื่องมือซึ่งจะไดกลาวถึงใน
ขอ 20 และขอตอๆ ไป
วิธีการ ของบุคคลกลุมเหลานี้คือ ใชการปลุกผีคอมมิวนิสตโดยทั่วไป ถาไมชอบใครก็ปาย
วาเปนคอม มิวนิสต แมแตนายกรัฐมนตรีคึกฤทธิ์หรือเสนีย หรือพระราชาคณะบางรูปก็ไมเวนจาก
การถูก ปายสี อีกวิธีหนึ่งคือการอางถึงชาติศาสนา พระมหากษัตริย เปนเครื่องมือในการปายสี ถา
ใคร เปนปรปกษก็แปลวาไมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

4. ในกรณีของกันยายน–ตุลาคม 2519 นี้ เมื่อจอมพลถนอม กิตติขจร เขามาในประเทศ
ไทย ก็อาศัยกาสาวพัสตรคือศาสนาเปนเครื่องกําบัง และในการโจมตีนักศึกษาประชาชนที่
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรก็ใชสถาบันพระมหากษัตริยเปนขออาง
การ แขวนคอ

5. จอมพลถนอมเขาประเทศเมื่อ 19 กันยายน นักศึกษา กรรมกร ชาวไรชาวนา
ประชาชน ทั่วไปมีการประทวง แตการประทวงคราวนี้ผิดกับคราวกอนๆ ไมเหมือนแมแตเมื่อคราว
จอมพล ประภาส จารุเสถียรเขามา คือกลุมผูประทวงแสดงวาจะใหโอกาสแกรัฐบาลประชาธิปไตย
แกปญหา จะเปนโดยใหจอมพลถนอมออกจากประเทศไทยไป หรือจะจัดการกับจอมพลถนอมทาง
กฎหมาย ในระหวางนั้นก็ไดมีการปดประกาศในที่สาธารณะตางๆ เพื่อประณามจอมพลถนอม
และ ไดมีการชุมนุมกันเปนครั้งคราว (จนกระทั่งถึงวันที่4 ตุลาคม)
การ ปดประกาศประทวงจอมพลถนอมนั้น ไดรับการตอตานอยางรุนแรงจากกลุมที่เปน
ปรปกษต อนักศึกษาประชาชน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2 คน และนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 1 คน ถูกทํารายในการนี้บางคนถึงสาหัส

ที่ นครปฐม พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค 2 คน ออกไปปดประกาศประทวงจอมพล
ถนอม ไดถูกคนรายฆาตาย และนําไปแขวนคอไวในที่สาธารณะ ตอมารัฐบาลยอมรับวาคนรายนั้น
คือ ตํารวจนครปฐมนั่นเอง

6. ในการประทวงการกลับมาของจอมพลถนอมนั้น ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาไดรับความ
รวมมือ จาก “วีรชน 14 ตุลาคม 2516” คือผูไดรับบาดเจ็บจากการปะทะกันในตุลาคม 2516 (บาง
คนก็ พิการตลอดชีพ) และญาติของ “วีรชน” นั้น ทําการประทวงโดยนั่งอดอาหารที่ทําเนียบรัฐบาล
ในราวๆ ตนเดือนตุลาคม แตเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ที่ทําเนียบพยายามขัดขวางดวยวิธี
ตางๆ ในวันอาทิตยที่3 ตุลาคม ดวยความรวมมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรชุมนุม
พุทธ ศาสตรและประเพณี
ญาติ วีรชนจึงไดยายมาทําการประทวงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บริเวณ ลานโพธิ์ในวันจันทรที่ 4 ตุลาคม ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคาดวาคงจะมีการกอ
ฝูงชน ขึ้นที่นั่น เปนอุปสรรคตอการสอบของนักศึกษา จึงไดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมน ตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยแหงรัฐ ขอใหรัฐบาลจัดหาที่ที่ปลอดภัยใหผูประทวงประทวงได
โดยสงบ และปลอดภัย

7. ในเที่ยงวันจันทรที่4 ตุลาคมนั้นเอง เหตุการณก็เปนไปอยางคาด คือ ไดเกิดการชุมนุม
กันขึ้น มีนักศึกษาธรรมศาสตรนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ ตลอดจนประชาชนไปชุมนุมกันที่ลาน
โพธิ์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประมาณ 500 คน ไดมีการอภิปรายกันถึง (1) เรื่องจอมพลถนอม
(2) เรื่องการฆาพนักงานไฟฟาสวนภูมิภาคที่นครปฐม และไดมีการแสดงการจับพนักงานไฟฟานั้น
แขวนคอ โดยนักศึกษาสองคน คนหนึ่งชื่ออภินันทเปนนักศึกษาศิลปศาสตรปที่4 และเปนสมาชิก
ชุมนุม การละคอน แสดงเปนผูที่ถูกแขวนคอ
จากปาก คําของอาจารยหลายคน ที่ไดไปดูการชุมนุมกันในเที่ยงวันจันทรที่ 4 ตุลาคมนั้น
ผูแสดง แสดงไดดีมาก ไมมีอาจารยผูใดที่ไปเห็นแลวจะสะดุดใจวาอภินันทแตงหนา หรือมีใบหนา
เหมือน เจาฟาชายมกุฎราชกุมาร เปนการแสดงโดยเจตนาจะกลาวถึงเรื่องที่นครปฐมโดยแท
เมื่อ อธิการบดีลงไประงับการชุมนุมนั้น เปนเวลาเกือบ 14 น. แลว การแสดงเรื่องแขวนคอ
นั้น เลิกไปแลว กอนหนานั้นมีการประชุมคณบดีจนเกือบ 13 น. อธิการบดีรับประทานอาหารกลาง
วันที่ ตึกเศรษฐศาสตรราวๆ 13 น. ถึง 13.30 น. พอกลับจากตึกเศรษฐศาสตรจะไปหอง
อธิการบดี เห็นวามีการประชุมกัน เปนอุปสรรคตอการสอบไลของนักศึกษาจึงไดไปหาม

8.รุงขึ้น หนังสือพิมพตางๆ หลายฉบับไดลงรูปถายการชุมนุมและการแสดงแขวนคอ
นั้น จากรูปหนังสือตางๆ เห็นวานายอภินันทนั้น หนาตาละมายมกุฎราชกุมารมาก แตไมเหมือน
ทีเดียว แตในภาพของหนังสือพิมพดาวสยาม (ซึ่งเปนปรปกษกับศูนยกลางนิสิตนักศึกษาตลอดมา) รูปเหมือนมาก จนกระทั่งมีผูสงสัยวาดาวสยามจะไดไปจงใจแตงรูปใหเหมือน

เรื่อง นี้สถานีวิทยุยานเกราะ (ซึ่งก็เปนปรปกษกับศูนยกลางนิสิตนักศึกษา และเคยเปนผู
บอกบท ใหหนวยกระทิงแดงโจมตีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวยอาวุธและลูกระเบิด เมื่อสิงหาคม
2518) ก็เลยนําเอามาเปนเรื่องสําคัญ กลาวหาวาศูนยกลางนิสิตนักศึกษาเปนคอมมิวนิสต เจตนา
จะทําลา ยลางสถาบันพระมหากษัตริย จึงไดพยายามแตงหนานักศึกษาใหเหมือนมกุฎราชกุมาร
แลวนํา ไปแขวนคอ ในการกระจายเสียงของยานเกราะนั้น ไดมีการยั่วยุใหฆานักศึกษาที่ชุมนุมกัน
อยูใน ธรรมศาสตรนั้นเสีย ยานเกราะไดเริ่มโจมตีเรื่องนี้เวลาประมาณ 18 น. ในวันอังคารที่ 5
ตุลาคม และไดกระจายเสียงติดตอกันมาทั้งคืนวันอังคารตอเนื่องถึงเชาวันพุธที่ 6 ตุลาคม


แก้ไขล่าสุดโดย dimistry เมื่อ Sun Apr 11, 2010 3:55 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

การชุมนุมประทวง 4 ตุลาคม 2519

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sun Apr 11, 2010 3:47 am

การชุมนุมประทวง 4 ตุลาคม 2519

9. สวนทางศูนยกลางนิสิตนักศึกษานั้น ไดจัดใหมีการชุมนุมที่สนามหลวงประทวง (1) ให
รัฐบาล จัดการกับจอมพลถนอม กิตติขจร (2) ใหจับผูที่เปนฆาตกรแขวนคอที่นครปฐมมาลงโทษ
ตั้ง แตวันศุกรที่ 1 ตุลาคม เปนการทดลอง “พลัง” ตามที่นักศึกษากลาว แลวเลิกวันเสารที่ 2
อาทิตยที่3 เพราะมีตลาดนัดที่ทองสนามหลวง แลวนัดชุมนุมกันอีกในเย็นวันจันทรที่4 ตุลาคม
การ ชุมนุมประทวงดังกลาว ไดทราบจากนักศึกษาวากําหนดจัดกันในชวงตนเดือนตุลาคม
เพราะ เปนระยะที่นายทหารชั้นผูใหญเปลี่ยนตําแหนงที่สําคัญๆ เนื่องจากมีผูครบเกษียณอายุไปใน
วันที่ 30 กันยายน ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาสืบทราบมาวาอาจจะมีการกระทํารัฐประหารโดย
นายทหาร ผูใหญบางกลุมที่ไมพอใจการสับเปลี่ยนตําแหนงที่สําคัญ
จึง ตองการจะแสดงพลัง
นัก ศึกษาเปนการปองกันการรัฐประหาร ในขณะเดียวกันก็เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลกระทําสองอยาง
ขางตน
ฝายทาง สหภาพกรรมกรก็กําหนดวา จะมีการสไตรคสนับสนุนการประทวงเพียง 1 ชั่วโมง
เปนชั้น แรกในวันศุกรที่8 ตุลาคม
เรื่อง การชุมนุมประทวงของศูนยกลางนิสิตนักศึกษาที่สนามหลวงนั้น มีหนังสือพิมพหลาย
ฉบับไป ถาม ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช นายกรัฐมนตรีวา ถาเขาจะมาชุมนุมกันที่ในธรรมศาสตร
นายกรัฐ มนตรีเห็นเปนอยางไร นายกรัฐมนตรีตอบวา ถายายไปชุมนุมกันที่ธรรมศาสตรก็จะดีมาก
(หนังสือ พิมพตอมาไดมาถามอธิการบดีธรรมศาสตรวาเห็นเปนอยางไร ในคํา ตอบของนายก รัฐมนตรีอธิการบดีตอบวา ไมดีเลย)

10. ในการชุมนุมประทวงที่สนามหลวง เย็นวันจันทรที่ 4 ตุลาคมนั้น เหตุการณก็
เหมือน กับการชุมนุมประทวงในเดือนสิงหาคม เมื่อจอมพลประภาสเขามา คือพอฝนตกเขาผูชุมนุม
ก็หัก ประตูทางดานสนามหลวงเขามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตั้งแตเวลา 20 น.
ทาง ผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดไปแจงความตอตํารวจชนะสงครามตามระเบียบ ทางตํารวจ
ชนะ สงครามไดสงกําลังตํารวจประมาณ 40 คน ไปคุมเหตุการณที่ดานวัดมหาธาตุรวมกับรอง
อธิการบ ดีฝายการนักศึกษา ในการชุมนุมประมาณ 25,000-40,000 คนนั้น ตํารวจ 40 คน คงจะ
ทําอะไร มิไดนอกจากจะใชอาวุธหามผูชุมนุมมิใหเขามหาวิทยาลัย ซึ่งถาเปนเชนนั้นจริงก็จะเกิด
จลาจล ซึ่งมิใชสิ่งที่ใครๆ หรือรัฐบาลตองการ ฉะนั้นจึงเปนภาวะที่ตองจํายอมใหเขามาใน
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
ฝายกระทิง แดงและนวพลนั้น ก็มาชุมนุมกันอยูที่วัดมหาธาตุอีกมุมหนึ่ง แตเนื่องจากมี
กําลัง นอยเพียงไมกี่สิบคนจึงมิไดทําอะไร
ทา งดานศูนยกลางนิสิตนักศึกษา ก็ชุมนุมคางคืนอยูในธรรมศาสตรตลอดมาถึงเชาวันพุธ
ที่6 ตุลาคม ซึ่งเปนเวลาที่เกิดเหตุ

11. ทางฝายผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเมื่อมีประชาชนจํานวนมากไหลบากัน เขา
มาใน เวลา 20 น. ของวันจันทร4 ตุลาคม ก็ไดโทรศัพทหารือกับ ดร.ประกอบ หุตะสิงห องคมนตรี
นายกสภา มหาวิทยาลัย และดวยความเห็นชอบของ ดร.ประกอบ ไดสั่งปดมหาวิทยาลัยทันทีเพื่อ
ปองกัน มิใหนักศึกษาอื่น และอาจารย ขาราชการมหาวิทยาลัยตองเสี่ยงตออันตราย (คราวจอมพล
ประภาส เขามาไดสั่งปดมหาวิทยาลัยเมื่อมีการยิงกัน และทิ้งระเบิดตายไป 2 ศพแลว) และได
โทร ศัพทหารือกับรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยแหงรัฐ ก็ไดรับความเห็นชอบ จึงมีหนังสือเปน
ทางการ รายงานทานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการทบวงอีกโสตหนึ่ง
ครั้น แลวผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ก็ ยายสํานักงานไปอาศัยอยูที่สํานักงาน
การ ศึกษาแหงชาติชั่วคราว ทิ้งเจาหนาที่รักษาทรัพยสินและอาคารของมหาวิทยาลัยไวประมาณ
40 – 50 คน และไดติดตอกับเจาหนาที่เหลานั้นตลอดเวลาโดยทางโทรศัพทและทางอื่น
การ ปลุกระดมมวลชน และกฎหมู

12. ฝายยานเกราะและสถานีวิทยุในเครือของยานเกราะก็ระดมปลุกปนใหผูฟงเคียด แคน
นิสิต นักศึกษาประชาชน ที่ประทวงอยูในธรรมศาสตรตลอดเวลา โดยอางวาจะทําลายลางสถาบัน
พระมหา กษัตริยโดยระดมหนวยกระทิงแดง นวพล และลูกเสือชาวบานใหกระทําการ 2 อยาง คือ (1) ทําลายพวก “คอมมิวนิสต” ที่อยูในธรรมศาสตร (2) ประทวงรัฐบาลที่จัดตั้งรัฐบาลใหมโดย
ไมใหนาย สมัคร สุนทรเวช และนายสมบุญ ศิริธร ไดเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
การทํา ลายพวก “คอมมิวนิสต” ในธรรมศาสตรนั้นไดใชใหกระทิงแดงและอันธพาล ใช
อาวุธ ยิงเขาไปในธรรมศาสตรตั้งแตเที่ยงคืนจนรุงขึ้นของวันพุธที่6 ตุลาคม ฝายทางธรรมศาสตรก็
ไดใชอา วุธปนยิงตอบโตเปนครั้งคราว

13. การปลุกระดมของยานเกราะไดผล ทางดานรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดเรียก
ประชุม คณะรัฐมนตรีเปนการดวนในตอนดึกของวันอังคารที่ 5 ตุลาคม และไดมีมติใหนําตัว
หัว หนานักศึกษาและนายอภินันท ผูแสดงละคอนแขวนคอมาสอบสวน
พอ เชาตรูของวันพุธที่6 ตุลาคม นายสุธรรม เลขาธิการศูนยกลางนิสิตนักศึกษา พรอม
ดวยผูนํา นักศึกษาจํานวนหนึ่งกับนายอภินันทนักแสดงละคอนแขวนคอ ไดไปแสดงความบริสุทธิ์
ใจที่ บานนายกรัฐมนตรี เผอิญนายกรัฐมนตรีออกจากบานไปทําเนียบเสียกอน นายกรัฐมนตรีจึง
ไดโทร ศัพทแจงใหอธิบดีกรมตํารวจคุมตัวนายสุธรรม นายอภินันท และพวกไปสอบสวน ผูเขียน
บันทึก ในขณะนี้ยังไมทราบผลของการสอบสวนดังกลาว

14. การบุกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยตํารวจ ตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีนั้น เปน
การกระ ทําของรัฐบาลโดยเอกเทศมิไดมีการหารือกับอธิการบดีเลย แมวาในตอนดึกของวันอังคาร
ที่ 5 ตุลาคม อธิการบดีจะไดพูดโทรศัพทกับ ม.ร.ว.เสนียปราโมช นายกรัฐมนตรีก็ตาม
นายก รัฐมนตรีมิไดแจง ใหอธิการทราบวารัฐบาลจะเรียกตัวหัวหนานิสิตนักศึกษาหรือนายอภินันท
มาสอบ สวน ถานายกรัฐมนตรีประสงคเชนนั้น ก็มีวิธีที่จะเรียกตัวได ใหมาสอบสวนโดยสันติไมตอง
ใชกํา ลังรุนแรงจนควบคุมมิได และจนเกินกวาเหตุ

15. การโจมตีนักศึกษาประชาชนที่ธรรมศาสตร ซึ่งเริ่มตั้งแตเที่ยงคืนโดยมีการยิงเขาไป
ใน มหาวิทยาลัยจากภายนอกนั้น ไดใชกําลังตํารวจลอมมหาวิทยาลัยตั้งแต 03.00 น. และไดเริ่ม
ยิง เขาไปอยางรุนแรงโดยตํารวจตั้งแตเวลา 05.00 น ผูที่อยูในธรรมศาสตรขอใหตํารวจหยุด
ชั่ว คราว เพื่อใหผูหญิงที่อยูในมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสออกไป ตํารวจก็ไมฟง


แก้ไขล่าสุดโดย dimistry เมื่อ Sun Apr 11, 2010 3:55 am, ทั้งหมด 3 ครั้ง
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

อาวุธ ในธรรมศาสตร

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sun Apr 11, 2010 3:51 am

อาวุธ ในธรรมศาสตร

16. ในการบุกธรรมศาสตรนั้น วิทยุยานเกราะประโคมวาภายในธรรมศาสตรมีอาวุธ
รายแรง เชน ลูกระเบิด ปนกลหนักและอาวุธรายแรงอื่นๆ ขอนี้เปนการกลาวหาโดยปราศจากความ จริง ตั้งแต2517 มาแลว แตเมื่อมีเหตุการณที่จะพิสูจนขอเท็จจริงไดแตละครั้ง เชน เมื่อกระทิงแดง
บุกใน เดือนสิงหาคม 2518 หรือเมื่อตํารวจเขาไปกวาดลาง หลังจากการชุมนุมประทวงจอมพล
ประภาส ก็มิไดมีหลักฐานประการใดวาไดมีอาวุธสะสมไวในธรรมศาสตร
ถึงคราว นี้ก็ดี สิ่งที่เจาหนาที่ตํารวจนํามาแสดงวาเปนอาวุธที่จับไดในธรรมศาสตรก็มี แต
ปนยาว สองกระบอก ปนพกและลูกระเบิด หาไดมีอาวุธรายแรงขนาดปนกลไม เปนเรื่องที่สรางขอ
กลาวหา จากอากาศธาตุทั้งสิ้น
ตั้ง แตปลายป 2517 เปนตนมา นักการเมือง และหัวหนานักศึกษาบางคนมีความ
จําเปนตองพก อาวุธไวปองกันตัว เพราะหนวยกระทิงแดง และตํารวจ ทหาร ฆาตกรมักจะทํา
รายหัว หนากรรมกร หัวหนาชาวนาชาวไร หัวหนานักศึกษา และนักการเมืองอยูเนืองๆ และการ
ฆาบุคคลเห ลานี้ทางตํารวจไมเคยหาตัวคนรายได (ขณะเดียวกัน ถาตํารวจฆาตํารวจ หรือมีผู
พยายาม ฆานักการเมืองฝายรัฐบาล ตํารวจจับคนรายไดโดยไมชักชา) พูดไปแลว การมีอาวุธไว
ปองกัน ตัว ในเมื่อรูวาจะเสี่ยงตออันตรายก็มีเหตุผลพอสมควร
ระ หวางคืนวันจันทรที่ 4 ตุลาคม จนถึงเชาวันพุธที่ 6 ตุลาคมนั้น นักศึกษาและ
ประชาชน ที่เขามาชุมนุมในธรรมศาสตร มีโอกาสที่จะนําอาวุธเหลานั้น เขาไปในมหาวิทยาลัย
ตลอด เวลา นาเสียดายที่เจาหนาที่ตํารวจมิไดตั้งดานสกัดคนอาวุธทั้งทา งดานผูชุมนุมประทวง
และ ฝายกระทิงแดงเสียแตตนมือ และเทาที่ปรากฏเปนขอเท็จจริงตลอดมา ฝายกระทิงแดงไดพก
อาวุธ รายในที่สาธารณะเนืองๆ โดยเจาหนาที่ตํารวจไมกลาหามหรือตรวจคน
ถึง กระนั้นก็ดี ผูเขียนบันทึกนี้เห็นวาการชุมนุมประทวงทางการเมืองไมวาจะเปนกรณีใดก็
ตาม ตองกระทําโดยสันติและปราศจากอาวุธ ซึ่งเปนการชุมนุมที่ชอบดวยกฎหมาย และรับรอง
โดยรัฐ ธรรมนูญ

17. จากการ “สอบสวน” และ “สืบสวน” ของตํารวจและทางการ เทาที่ปรากฏในเวลาที่
เขียน บันทึกนี้มีขอกลาวหาวาในธรรมศาสตรมีอุโมงคอยูหลายแหง แตเจาหนาที่ก็มิไดแสดงภาพ
ของอุ โมงคใหดูเปนหลักฐาน เปนการปนน้ําเปนตัวสรางขาวขึ้นแทๆ คุณดํารง ชลวิจารณ อธิบดี
กรมโยธา ธิการและประธานกรรมการสํารวจความเสียหายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชี้แจงเมื่อ
กลางเดือนตุลาคมวา ไมพบอุ โมงคในธรรมศาสตรเลย และ ย้ําวาไมมี เปนขาวลือ

ทั้ง นั้น อุทิศ นาคสวัสดิ์ กลาวในโทรทัศนถึงหองแอรและสวมที่อยูบนเพดานตึก คงจะหมายถึง
ชั้นบน สุดของตึกโดม ซึ่งก็ไมมีอะไรเรนลับประการใด และใครเลานอกจากอุทิศ นาคสวัสดิ์จะไป
ใชสวมบน เพดานตึก นอกจากนั้นอุทิศยังอุตสาหพูดวา บรรดาผูที่ไปชุมนุมในธรรมศาสตรนั้นใช
รอง เทาแตะเปนจํานวนมากแสดงวาเปนผูกอการราย เพราะผูกอการรายใชรองเทาแตะ ถาเปน
เชนนี้ คนในเมืองไทย 40 ลานคน ซึ่งใชรองเทาแตะก็เปนผูกอการรายหมด ที่กลาวถึงอุทิศ นาค สวัสดิ์ นั้น เปนตัวอยางของโฆษกฝายยานเกราะเพียงคนเดียวคนอื่นและขอใสรายอยางอื่น ทํานอง
เดียว กันยังมีอีกมากที่ใชความเท็จกลาวหาปรปกษอยางไมมีความละอายกฎหมูทําลายประชาธิปไตย

18. ขอเรียกรองอีกขอหนึ่งของยานเกราะและผูที่อยูเบื้องหลังยานเกราะคือ เรียกรองให
นายกรัฐ มนตรีแตงตั้งนายสมัครและนายสมบุญเปนรัฐมนตรีมหาดไทยและใหขับ ไลรัฐมนตรี“ฝาย
ซาย” 3 คน ออก คือ นายสุรินทร มาศดิตถ นายชวน หลีกภัย และนายดํารง ลัทธ
พิพัฒน เรื่องนี้ยานเกราะเจ็บใจนักเพราะเมื่อ ม.ร.ว.เสนีย ลาออกในเดือนกันยายนนั้น สถานี
วิทยุ ยานเกราะไดระดมจางและวานชาวบาน มาออกอากาศเปนเชิงวาเปนมติมหาชน คนที่จาง
และวาน มาใหพูดนั้นพูดเกือบเปนเสียงเดียวกันวาให ม.ร.ว.เสนียเปนนายกรัฐมนตรีตอไป แตให
กําจัด รัฐมนตรีที่ชั่วและเลวออก การกลับกลายเปนวา ม.ร.ว.เสนีย นายกรัฐมนตรีกลับเอานาย
สมัคร และนายสมบุญ ออกไป เปนเชิงวานายสมัครและนายสมบุญซึ่งเปนพรรคพวกกันยาน
เกราะ นั้นเปนคนเลวไป

19. ยานเกราะระดมกําลังเรียกรองใหลูกเสือชาวบาน นวพล กระทิงแดง และกลุมอื่น
ๆ ในเครือ ชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงมา เพื่อเรียกรองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล การเรียกรอง
กระทํา ตลอดคืนวันอังคารที่ 5 คาบเชาวันพุธที่ 6 แลวก็สามารถระดมพลเพื่อการเรียกรองจัดตั้ง
รัฐบาล ใหมตอไปจนถึงเวลาบาย ม.ร.ว.เสนียจึงยอมจํานน และรับวาจะคิดจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม
ตาม คําเรียกรอง ตอมา อีกประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมงก็มีการยึดอํานาจกระทํารัฐประหารขึ้นในเวลา 18 น.

20. เปนที่นาสังเกตวา ตั้งแต 14 ตุลาคม 2516 เปนตนมาผูที่เปนปรปกษกับพลัง
นัก ศึกษา กรรมกรและชาวไรชาวนา พยายามกลาวหาวานักศึกษา กรรมกรและชาวไรชาวนา
“ใชวิธี ปลุกระดมมวลชน” และ “ใชกฎหมูบังคับกฎหมาย” การกระทําของยานเกราะ กระทิง
แดง นวพล และลูกเสือชาวบาน และกลุมตาง ๆ นั้นเปนอยางอื่นไมได ถาไมใชวิธีปลุกระดม
มวลชน และไมใชการใชกฎหมูบวกกับอาวุธมาทําลายกฎหมาย
เรื่อง ที่กลาวมานี้มิใชจะเริ่มเกิดขึ้นใน 2519 แตเริ่มมาตั้งแต 2517 กระทิงแดงเปนหนวย
ที่ ฝายทหาร กอ.รมน.จัดตั้งขึ้นจากนักเรียนอาชีวะ ซึ่งบางคนก็เรียนจบไปแลว บางคนก็เรียนไม
จบ บางคนก็ไมเรียน กอ.รมน. เปนผูจัดตั้งขึ้น เพื่อหักลางพลังศึกษาตั้งแตพวกเรากําลังราง
รัฐธร รมนูญอยูหนังสือพิมพตางประเทศลงขาวอยูเนือง ๆ และระบุชื่อพันเอกสุตสาย หัสดิน วาเปนผูสนับ สนุนแตก็ไมมีการปฏิเสธขาว กอ.รมน.ไมแตเปนผูจัดตั้ง เปนผูฝกอาวุธให นําอาวุธมา
ใหใช และจายเงินเลี้ยงดูใหจากเงินราชการลับ และตั้งแตกลางป 2517 เปนตนมา หนวยกระทิง
แดงก็ พกอาวุธปนและลูกระเบิดประเภทตาง ๆ อยางเปดเผย ไมมีตํารวจหรือทหารจะจับกุมหรือ
หามปราม ไมวาจะมีการประทวงโดยสันติอยางใดโดยนิสิตนักศึกษา กระทิงแดงเปนตองใชอาวุธ
ขูเข็ญ เปนการตอตานทุกครั้ง นับตั้งแตการประทวงบทบัญญัติบางมาตราของรัฐธรรมนูญ ในป
2517 การประทวงฐานทัพอเมริกันใน 2517 – 2518 การบุกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเดือน
สิงหาคม 2518 การประทวงการกลับมาของจอมพลประภาส และจอมพลถนอม ตลอดมาแตละ
ครั้ง จะตองมีผูบาดเจ็บลมตายเสมอ แมแตชางภาพ หนังสือพิมพที่พยายามถายภาพกระทิงแดง
พก อาวุธ ก็ไมวายถูกทําราย ในการเลือกตั้งในเมษายน 2519 กระทิงแดงก็มีสวนขูเข็ญผูสมัครรับ
เลือก ตั้ง และในการโจมตีทํารายพรรคบางพรรคที่เขาเรียกกันวาฝายซาย

21. สมควรจะกลาวถึง กอ.รมน. ในที่นี้ เพราะนอกจากจะเปนผูชักกระทิงแดงให
ปฏิบัติ การรุนแรงแลว ยังมีสวนในการจัดตั้งกลุมและหนวยอื่น ๆ เปนประโยชนแกกลุมทหาร
ดวย เชน นวพล ทั้งนี้โดยใชเงินงบประมาณแผนดินประเภทราชการลับตลอดเวลา
กอ.รม น. เดิมมีชื่อวา บก.ปค. แปลวากองบัญชาการปราบคอมมิวนิสต ตอมาเปลี่ยนชื่อ
เปน กอ.ปค. กองอํานวยการปราบคอมมิวนิสต ตอมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจะคบกับประเทศ
คอมมิ วนิสต จึงเปลี่ยนชื่อเปนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ เปนองคกรที่จอม
พล ประภาสตั้งขึ้น และเปนมรดกตกทอดตอมาถึงทุกวันนี้
ความ สําเร็จของ กอ.รมน. วัดไดดังนี้ เมื่อแรกตั้งประมาณ 10 ปกวามาแลว เงิน
งบประ มาณสําหรับ บก.ปค.มีอยูประมาณ 13 ลานบาท และเนื้อที่ในประเทศไทยที่เปนแหลง
คอมมิ วนิสต ในการปฏิบัติงานของ บก.ปค. มีอยู 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
ปจจุ บันมี กอ.รมน. มีงบประมาณกวา 800 ลานบาท และเนื้อที่ที่ประกาศเปนแหลงคอมมิวนิสตมี
อยูเกือบ ทั่วราชอาณาจักรประมาณ 30 กวาจังหวัด
การ ปราบคอมมิวนิสตของ กอ.รมน. เปนวิธีลับ ที่ปราบคอมมิวนิสตจริงก็คงมี แตที่ปราบ
คนที่ ไมใชคอมมิวนิสตก็มีมาก ตั้งแตกอน 2516 มาแลว เรื่องถังแดงที่พัทลุง เรื่องการรังแก
ชาว บานทุกหนทุกแหงมีอยูตลอด แลวใสความวาเปนคอมมิวนิสต จึงทําใหราษฎรเดือดรอน
ทั่วไป และที่ทนความทารุณโหดรายตอไปไมได เขาปากลายเปนพวกคอมมิวนิสตไปก็มากมาย
รัฐสภา ประชาธิปไตยในป 2517-2518 และ 2519 ในเวลาพิจารณางบประมาณของ กอ.
รม น.แตละป ไดพยายามตัดงบประมาณออก หรือถาไมตัดออกก็ใหตั้งเปนงบราชการเปดเผย
แทนที่ จะเปนงบราชการลับ ไดประสบความสําเร็จเพียงบางสวน กอ.รมน. ยังสามารถใชเงิน
เกือบ รอยลานบาทแตละปเปนงบราชการลับ ทําการเปนปรปกษตอระบบประชาธิปไตยตลอดมา

22. นวพล ถือกําเนิดจาก กอ.รมน. เชนเดียวกับกระทิงแดง แตเปนหนวยสงครามจิตวิทยา ไม
ตองใชอา วุธเปนเครื่องมือสําคัญ แตทํางานรวมกับกระทิงแดง เปนองคกรที่พยายามรวบรวม
คหบดี นายทุน ภิกษุที่ไมใครอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหรวมกันตอตานพลังนิสิต
นัก ศึกษา และกรรมกร วิธีการก็คือขูใหเกิดความหวาดกลัววาทรัพยสมบัติตาง ๆ ของตนนั้นจะ
สูญหาย ไปถามีการเปลี่ยนแปลง แมจะเปนไปตามระบบประชาธิปไตย เครื่องมือของนวพล
คือ การประชุม การชุมนุม การเขียนบทความตาง ๆ นายวัฒนา เขียววิมล ซึ่งเปนผูจัดการ
นวพล เปนผูที่พลเอกสายหยุดชักจูงมารับใช กอ.รมน. จากอเมริกา มีผูที่เคยหลงเขาใจผิดวานว
พลจะ สรางสังคมใหมใหดีขึ้นดวยวิธีสหกรณเชนคุณสด กูรมะโรหิตตองประสบความผิดหวัง
ไป เพราะนวพลประกาศวาจะสรางสังคมใหม แตแทจริงตองการสงวนสภาวะเดิมเพื่อประโยชน
ของนาย ทุนและขุนศึกนั่นเอง

23. ลูกเสือชาวบาน กอตั้งขึ้นมาโดยแสดงวัตถุประสงควาจะไมเกี่ยวของกับการเมือง แต
แทจริง เปนเครื่องมือทางการเมืองของกลุมนายทุนและขุนศึก
โดย เห็นไดจากการเลือกตั้งใน เมษายน 2519 ลูกเสือชาวบานมีสวนในการชักจูงใหสมาชิกและชาวบานทําการเลือกตั้งแบบ ลําเอียง วิธีนี้เปนวิธีที่อเมริกันเคยใชอยูในเวียดนาม แตไมสําเร็จ มาสําเร็จที่เมืองไทย เพราะใช
ความ เท็จเปนเครื่องมือ วาเปนการจัดตั้งเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย กระทรวงมหาดไทย
มีสวน สําคัญในการจัดตั้งลูกเสือชาวบานขึ้น และมักจะใชคหบดีที่มั่งคั่งเปนผูออกเงินเปนหัวหนา
ลูก เสือ การชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 6 ตุลาคมของลูกเสือชาว บานเปนหลักฐานอยางชัด ในวัตถุ ประสงคของขบวนการนี้

24. นอกจากกระทิงแดง นวพล และลูกเสือชาวบาน ฝายกอ.รมน. และมหาดไทยยังใช
กลุมตางๆ เรียกชื่อตางๆ อีกหลายกลุม บางกลุมเปนพวกกระทิงแดงหรือนวพลแอบแฝงมา เชน
คางคาว ไทย ชุมนุมแมบาน ผูพิทักษชาติไทย เปนตน เครื่องมือการปฏิบัติงานของกลุมเหลานี้
ไดแก บัตรสนเทห ใบปลิว โทรศัพทขูเข็ญ เปนตน

25. ฆาตกรรมทางการเมืองไดเริ่มมาตั้งแต กลางป 2517 โดยผูแทนชาวไรชาวนาและ
กรรมกร ถูกลอบทํารายทีละคน สองคนตอมาก็ถึงนักศึกษา เชน อมเรศ และนักการเมือง เชน
อาจาร ยบุญสนอง บุณโยทยาน แตละครั้งตํารวจไมสามารถหาตัวคนรายได จึงเปนที่นาสงสัยวา
ตํารวจ คงจะมีสวนรวมแนๆ เพราะถึงที่มีผูรายทํารายตํารวจ หรือนักการเมืองฝายขวา ตํารวจจับ
ไดโดย ไมชักชา

26. ในตอนที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรีนั้น ไดเริ่มมีการครอบคลุม
สื่อ มวลชน คือหนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน ทางวิทยุและโทรทัศนนั้น พลตรีประมาณ อดิเรก
สาร รองนายกรัฐมนตรี หัวหนาพรรคชาติไทยเปนผูคุมอยู ผูที่พูดวิทยุและโทรทัศนไดตองเปน
พวกของ ตน ถาไมใชพวกไมยอมใหพูด และตองโจมตีนักศึกษา กรรมกร ชาวนา อาจารย
มหาวิทยาลัย ขาประจําเรื่องนี้ไดแก ดุสิต ศิริวรรณ ประหยัด ศ.นาคะนาท ธานินทร กรัย
วิเชียร อุทิศ นาคสวัสดิ์ ทมยันตี อาคม มกรานนท พ.ท.อุทาร สนิทวงศ เปนตน และการ
ครอบ คลุมเชนนี้มีมาจนกระทั่งทุกวันนี้

27. นิสิตนักศึกษาสวนใหญมีเจตนาบริสุทธิ์ ตองการประชาธิปไตย ตองการชวยเหลือผู
ยากจน แกไขความอยุติธรรมในสังคม ฉะนั้นพลังนิสิตนักศึกษาจึงเปนพลังที่สําคัญสําหรับ
ประชาธิปไตย และขอกลาวหาวานิสิตนักศึกษาทําลายชาตินั้น เปนขอกลาวหาที่บิดเบือนปายสี
เพื่อ ทําลายพลังที่สําคัญนั้น แตในสภาวการณในป 2518 – 19 ฝายนิสิตนักศึกษาก็ไมมีวิธีการผิด
แผกไป จากตุลาคม 2516 เมื่อทํางานไดผลใน 2516 นักการเมืองตางๆ พากันประจบนิสิต
นัก ศึกษา อยากไดอะไรก็พยายามจัดหาให ถึงกับสนับสนุนใหออกไปตามชนบทเพื่อสอน
ประชาธิปไตย ในโลกนี้ไมมีที่ไหน ใครจะสอนประชาธิปไตยกันไดและนักศึกษาก็โอหัง เมื่อ
ออกไป ตามชนบทก็สรางศัตรูไวโดยไปดาเจาหนาที่ คหบดี ชาวบานตางๆ ตอมานักศึกษาก็ยังคิด
วาพลัง ของตนนั้นมีพอที่จะตอตานองคกรตางๆ ใหมๆ ของ กอ.รมน. มหาดไทย และนายทุนขุนศึก
จับ เรื่องตางๆ ทุกเรื่องใหเปนเรื่องใหญ พร่ําเพรื่อจนประชาชนเกิดความเบื่อหนาย เชน ชุมนุมกัน
ทีไรก็ ตองมีการดารัฐบาล ไมวารัฐบาลไหน เรื่องการถอนทหารอเมริกันก็จัดชุมนุมอีก แมวา
รัฐบาล จะไดสัญญาวาจะมีกําหนดถอนไปหมดแน การจัดนิทรรศการก็จัดแตเฉพาะเปนการโอ
อวด ประเทศคอมมิวนิสตเปนตน ที่ที่นักศึกษาไมมีความเกรงใจคือในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใช
มหาวิ ทยาลัยพร่ําเพรื่อจนเกินไป และทําใหมหาวิทยาลัยลอแหลมตออันตรายแหงเดียว แทนที่จะ
กระจาย ฐานของนักศึกษาใหแพรหลายออกไป
ผูบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีเรื่องตอง
ขัด แยงกับนักศึกษามากครั้งบอยที่สุด แตที่สําคัญที่สุดนั้นคือ ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแทนที่จะ
เปลี่ยน วิธีการ ยังใชวิธีการเดิม แทนที่จะปลูกนิยมในหมูประชาชน กลับนึกวาประชาชนเขาขาง
ตน อยูเสมอ แทนที่จะบํารุงพลังใหกลาแข็งขึ้น กลับทําใหออนแอลง


แก้ไขล่าสุดโดย dimistry เมื่อ Sun Apr 11, 2010 3:54 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

อธิการบดี และที่ประชุมอธิการบดี

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sun Apr 11, 2010 3:53 am

อธิการบดี และที่ประชุมอธิการบดี

28. เมื่อมีขาววาจอมพลถนอมจะเขาประเทศไทยนั้น ผูเขียนไดรับบทเรียนจากคราวที่
จอมพล ประภาสเขามาเมืองไทย เดือนสิงหาคม จึงไดเห็นวา มหาวิทยาลัยตาง ๆ จะตองไดรับ
ความ กระทบกระเทือนแน จึงไดเรียกประชุมอธิการบดีทั้งหลายที่ทบวงมหาวิทยาลัยแหงรัฐ โดย
รัฐมนตรี ทบวงเห็นชอบดวย ที่ประชุมอธิการบดีไดมีมติตอนตนเดือนกันยายน ใหเสนอขอให
รัฐบาล พยายามกระทําทุกอยาง มิใหจอมพลถนอมเขามาในประเทศไทย เพราะจะทําใหเกิด
ความ ยุงยากในการศึกษา และจะทําใหสูญเสียการเรียน ในขณะเดียวกันก็มีขอตกลงกันภายใน
ระ หวางมหาวิทยาลัยทั้งหลายวา ถาจอมพลถนอมเขามาจริง แตละมหาวิทยาลัยก็ตองใช
ดุล พินิจวามหาวิทยาลัยใดควรปดมหาวิทยาลัยใดควรเปดตอไป ทั้งไดวางมาตรการรวมกันหลาย
ประการ

29. เมื่อจอมพลถนอมเขามาจริงในวันที่ 19 กันยายน ผูเขียนในฐานะประธานในที่
ประชุม อธิการบดีสําหรับ 2519 ไดเรียกประชุมอธิการบดีอีกทันที ในวันที่ 20 กันยายน โดยมี
รัฐมนตรี ทบวงรวมดวย ที่ประชุมไดเรียกรองใหรัฐบาลจัดการเรื่องจอมพลถนอมโดยดวน และขอ
ทราบ วารัฐบาลจะทําเด็ดขาดอยางใด เพื่อจะไดชี้แจงใหนักศึกษาแตละมหาวิทยาลัยทราบเปน
การบ รรเทาปญหาทางดานนักศึกษา แตรัฐบาลหาไดตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดไม เพียงแตออก
แถลงกา รณอยางไมมีความหมายอะไร
ตอมา ไดมีการประชุมอธิการบดีเรื่องนี้อีก 2 ครั้ง แตละครั้งก็ไมไดรับคําตอบจากรัฐบาล
เปนที่ แนนอนอยางไร ดร.นิพนธ ศศิธร รัฐมนตรีทบวง ไดใหความพยายามอยางมาก และเห็น
ใจ อธิการบดีทั้งหลายในเรื่องนี้ แตก็ไมประสบความสําเร็จ ในอันที่จะใหคณะรัฐมนตรีหรือ
นายก รัฐมนตรีแสดงทาทีอยางไร

30.ในคืน วันจันทรที่ 4 ตุลาคม เมื่อนักศึกษาและประชาชนหักเขามาในธรรมศาสตร
นั้น ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดประกาศปดมหาวิทยาลัยตามที่ไดกลาวมาขอ 11 ทั้งนี้
เปนไป ตามขอตกลงกันในที่ประชุมอธิการบดี
ตอมา ในคืนวันอังคารที่ 5 ตุลาคม ผูเขียนไดพูดโทรศัพทกับ ม.ร.ว.
เสนีย ปราโมช นายกรัฐมนตรี ในเวลาประมาณ 23 น. ขอใหทานนายกรัฐมนตรีตั้งใครที่มี
อํานา จเจรจากับนักศึกษาไปเจรจาในธรรมศาสตร เพราะที่แลวมารัฐบาลเปนเพียงฝายรับ คือ
เมื่อ นักศึกษาตองการพบนายกรัฐมนตรี จึงให พบผูเขียนเสนอวาการตั้งผูแทนนายกรัฐมนตรีไป

เจรจา กับนักศึกษานั้น จะชวยใหการชุมนุมสลายตัวไดงายขึ้น นายกรัฐมนตรีตอบวาจะตองนํา
ความ หารือในคณะรัฐมนตรีกอน
หลัง จากนั้นผูเขียนเลยปลดโทรศัพทออกกระทั่งรุงเชาเพราะเหตุวาในคืนวันนั้น ไดมีผู
โทร ศัพทไปดาผูเขียนอยูตลอดคืน พอรุงเชาก็เกิดเรื่อง

31.กอนหนานั้น ไดมีการนัดหมายอยูแลววาจะมี การประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 10 น. ดร.ประกอบ หุตะสิงห นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน ในที่ประชุม ทายการประชุมนั้น ผูเขียนไดแถลงลาออกจากตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร โดยอางวาจะอยูเปนอธิการบดีตอไปไมได เพราะนักศึกษาและตํารวจไดถูก ทํารายถึงแกความตายมากมาย สภามหาวิทยาลัยก็แสดงความหวงใยในความปลอดภัย
สวนตัวของอธิการบดี

32. ในตอนบายมีเพื่อนฝูง อาจารยหลายคน แนะใหผูเขียนเดินทางออกไปจากประเทศ
ไทย เสีย เพราะยานเกราะก็ดีใบปลิวก็ดี ไดยุยงใหมีการลงประชาทัณฑอธิการบดีธรรมศาสตร ใน
ฐานที่ เปนผูยุยงสงเสริมนักศึกษา ใหทําลายสถาบันพระมหากษัตริย ผูเขียนเห็นวาอยูไปก็ไมเปน
ประโย ชน ตองหลบ ๆ ซอน ๆ ระวังกระสุน จึงตัดสินใจวาจะไปอยูกัวลาลัมเปอร ดูเหตุการณสัก
พัก หนึ่ง เพราะขณะนั้นยังไมมีการรัฐประหาร

33. เครื่องบินไปกัวลาลัมเปอรจะออกเวลา 18.15 น. ผูเขียนไดไปที่ดอนเมืองกอนเวลา
เล็ก นอย ปรากฏวาเครื่องบินเสียตองเลื่อนเวลาไป 1 ชั่วโมง จึงนั่งคอยในหองผูโดยสารขาออก
ตอมา ปรากฏวามีผูเห็นผูเขียนและนําความไปบอกยานเกราะ ยานเกราะจึงประกาศใหมี
การจับ กุมผูเขียน และยุใหลูกเสือชาวบานไปชุมนุมที่ดอนเมือง ขัดขวางมิใหผูเขียนออกเดินทางไป
เวลา ประมาณ 18.15 น. ไดมีตํารวจชั้นนายพันโทตรงเขามาจับผูเขียน โดยที่กําลังพูด
โทร ศัพทอยู ไดใชกิริยาหยาบคายตบหูโทรศัพทรวงไป แลวบริภาษผูเขียนตาง ๆ นานาบอกวา
จะจับ ไปหาอธิบดีกรมตํารวจ ผูเขียนก็ไมไดโตตอบประการใด เดินตามนายตํารวจนั้นออกมา
บรรดา สห. ทหารอากาศและตํารวจกองตรวจคนเขาเมืองไดออกความเห็นวา ไมควรนํา
ตัว ผูเขียนออกไปทางดานหองผูโดยสารขาออก เพราะมีลูกเสือชาวบานอยูเปนจํานวนมาก เกรงวา
จะมี การทํารายขึ้น จึงขออนุญาตทางกองทัพอากาศจะขอนําออกทางสนามกอลฟกองทัพอากาศ
ระ หวางที่คอยคําสั่งอนุญาตนั้น ตํารวจทั้งหลายไดคุมตัวผูเขียนไปกักอยูในหองกองตรวจ
คน เขาเมืองทางดานผูโดยสารขาเขา

34. เมื่อถูกกักตัวอยูนั้น ตํารวจกองปราบฯ ไดคนตัวผูเขียนก็ไมเห็นมีอาวุธแตอยางใด มี
สมุดพก อยูเลมหนึ่ง เขาก็เอาไปตรวจและกําลังอานหนังสือ Father Brown ของ G.K.
Chesterton อยูเขาก็เอาไปตรวจ กระเปาเดินทางก็ตรวจจนหมดสิ้น

35. นั่งคอยคําสั่งใหเอาตัวไปคุมขัง อยูประมาณ 1 ชั่วโมง ระหวางนั้นไดทราบแลววามี
การ ปฏิวัติรัฐประหารขึ้น ก็นึกกังวลใจวาเพื่อนฝูงจะถูกใสความไดรับอันตรายหลายคน สวนตัวของ
ตัวเอง นั้นก็ปลงตกวา แมชีวิตจะรอดไปไดก็คงตองเจ็บตัว ประมาณ 20 น. ตํารวจมาแจงวามีคําสั่งจากเบื้องบนใหปลอยตัวได และใหเจาหนาที่จัดหา เครื่องบินใหออกเดินทางไปตางประเทศ
ขณะ นั้นเครื่องบินที่จะไปกัวลาลัมเปอรหรือสิงคโปรออกไปเสียแลว มีแตเครื่องบินไป
ยุโรป หรือญี่ปุน จึงตัดสินใจไปยุโรป นาย ตํารวจที่เอาสมุดพกไปตรวจนําสมุดพกมาคืนให ผูเขียนก็ขอบใจเขาแลวบอกวา คุณกําลัง จะทําบาปอยางราย เพราะผมบริสุทธิ์จริง ๆ นายตํารวจผูนั้นกลาววา นักศึกษาที่เขาจับไป
นั้น 3 คนใหการซัดทอดวา ผูเขียนเปนคนกํากับการแสดงละคอนแขวนคอในวันจันทรที่ 4 โดย
เจตนา ทําลายลางพระมหากษัตริย และเติมดวยวานักศึกษาที่ใหการซัดทอดนั้นพวกกระทิงแดง
เอาไฟ จี้ที่ทองจึง “สารภาพ” ซัดทอดมาถึงผูเขียน

36. ระหวางที่นั่งรอคําสั่งอยูนั้น มีอาจารยผูหญิงของธรรมศาสตรที่เปนนวพลเขามานั่งอยู 2 คน นัยวาตองการเขามาเยาะเยย แตผูเขียนจําเขาไมได เลยไมไดผล และขณะนั้นก็มีคําสั่งให ปลอยตัว เดินทางไดแลว เขาใจวาอาจารยทั้งสองคือ อาจารยราตรีและอาจารยปนัดดาตอมา อีกสักครูนายวัฒนา เขียววิมล ก็เขามาในหองที่ผูเขียนถูกคุมขังอยู เคยรูจักกันมากอน เขาจึงเขามาทักผูเขียนก็ทักตอบ แตแลวก็หันไปจัดการจองเครื่องบินกับเจาหนาที่ นายวัฒนา อยูสักครูเล็กๆ ก็ออกไป
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

การปฏิวัติรัฐประหาร

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sun Apr 11, 2010 4:00 am

การปฏิวัติรัฐประหาร

37. คณะที่กระทําการปฏิวัติ เรียกตนเองวา “คณะปฏิรูปการปกครอง” เพื่อมิใหฟง
เหมือน กับการ “ปฏิวัติ” ของจอมพลสฤษดิ์ และจอมพลถนอมที่แลวมา ซึ่งเปนที่เบื่อหนายของ
ประชาชน แตความจริงก็เปนการปฏิวัติรัฐประหารนั่นเอง โดยทหารกลุมหนึ่ง โดยมีพลเรือนเปน
ใจดวย เพราะ (1) ไดมีการลมรัฐธรรมนูญ (2) ไดมีการลมรัฐสภา (3) ไดมีการลมรัฐบาลโดย
ผิด กฎหมาย (4) คําสั่งของหัวหนาคณะ “ปฏิรูป” เปนกฎหมาย (5) มีการจับกุมปรปกษทางการเมือง โดยพลการเปนจํานวนมาก และยังมีลักษณะอื่นๆ ที่ไมผิดแผกแตกตางไปจากการปฏิวัติรัฐ ประหารที่แลวๆมา

38. มีพยานหลักฐานแสดงวา ผูที่ตองการจะทําการรัฐประหารนั้น มีอยูอยางนอย
2 ฝาย ฝายที่กระทํารัฐประหารเมื่อเวลา 18 น. วันที่6 ตุลาคม กระทําเสียกอน เพื่อตองการมิให
ฝายอื่นๆ กระทําไดขอนี้อาจจะเปนจริง เพราะปรากฏวา พลเอกฉลาด หิรัญศิริ นักทํารัฐประหาร
ถูกปลด และไปบวชอาศัยกาสาวพัสตรอยูที่วัดบวรนิเวศเชนเดียวกับจอมพลถนอม (วัดบวรนิเวศ
ตอไป นี้คงจะจํากันไมได วาแตกอนเปนวัดอยางไร) และพลโทวิฑูร ยะสวัสดิ์ ก็รีบรับคําสั่งไปประ จําตําแหนงพลเรือนที่ประเทศญี่ปุน แตอยางไร ก็ตาม ก็ยังเปนปฏิวัติรัฐประหารอยูวันยังค่ํา

39. ตามประเพณีการรัฐประหารของไทย ในระยะ 20 ปที่แลวมา คณะรัฐประหารจัดให
มีการ ปกครองออกเปน 3 ระยะ
(ก) ระยะที่ 1 เพิ่งทําการรัฐประหารใหม ๆ มีการลมรัฐธรรมนูญ ลมรัฐสภาจับ
รัฐมนตรี และศัตรูทางการเมืองประกาศตั้งหัวหนาและคนรองๆ ไป ตั้งที่ปรึกษาฝายตาง
ๆ เชน การตางประเทศ เศรษฐกิจ ฯลฯ ใหปลัดกระทรวงทําหนาที่รัฐมนตรี ออกประกาศและ
คําสั่ง ตาง ๆ เปนตน ระยะนี้เปนระยะที่เผด็จการมากที่สุด
(ข) ระยะที่2 เปนระยะที่มีธรรมนูญการปกครอง ตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งสภา ออกกฎหมาย
โดยสภา แตยังเปนระยะที่เผด็จการอยูมาก เพราะคณะรัฐมนตรีก็ดีรัฐสภาที่แตงตั้งขึ้นก็ดีหัวหนา
ปฏิ วัติยังเปนผูคุมอยู
(ค) ระยะที่ 3 เปนระยะที่รัฐสภาแตงตั้งนั้น ไดรางรัฐธรรมนูญใหมเสร็จแลว จะมีการ
เลือก ตั้งผูแทนราษฎร แตหัวหนาปฏิวัติยังสามารถบันดาลใหการเลือกตั้งนั้น ลําเอียงเขาขางตนเอง
แตระยะ เวลาจะกินเวลาเทาใดนั้นแลวแตหัว หนาคณะปฏิวัติ เชนสมัย จอมพล สฤษดิ์ ระยะที่ 2 กินเวลากวา 10 ป
การจับ กุมศัตรูทางการเมือง และใชอํานาจเผด็จการนั้นกระทําไดทุกเมื่อทุกระยะ โดย
อาศัย กฎหมายปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต และอาศัยธรรมนูญการปกครองหรือ
รัฐ ธรรมนูญ (ปกติมาตรา 17) ใหอํานาจแกหัวหนาคณะปฏิวัติและนายกรัฐมนตรีอยางเต็มที่

40. ในการรัฐประหารปจจุบัน ระยะที่1 กินเวลาตั้งแต 6 ตุลาคม ถึง 22 ตุลาคม นับ
แตนั้น มาเราอยูในระยะที่ 2 ขณะนี้ แตนายกรัฐมนตรีธานินทร กรัยวิเชียร ยังขยายความตอไป
อีกวา ระยะที่ 2 จะกินเวลา 4 ป และระยะที่ 3 จะแบงเปน 2 ตอน ตอนละ 4 ป โดยจะกุม
อํานา จไวตอไปในระยะที่ 3 ตอนตน “เพื่อใหเวลาประชาชนไทยสามารถเรียนรูการใชสิทธิตาม
ระบบ ประชาธิปไตย”

41. การรัฐประหารปจจุบันมีขอแตกตางจากการรัฐประหารที่แลวมาอยู 3 ขอใหญๆ คือ
(1) หัวหนาปฏิวัติไมเปนนายกรัฐมนตรีเสียเอง กลับแตงตั้งพลเรือนเปนนายกรัฐมนตรี และมีการ
แตงตั้ง ลวงหนา 14 วัน (2) ตามธรรมนูญการปกครองที่ประกาศใชเมื่อ 22 ตุลาคม 2519 (เขา
เรียก กันวารัฐธรรมนูญ) นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีอิสรภาพในการบริหารนอยกวาที่แลว
มา เพราะมีสภาที่ปรึกษา (ทหารลวน) ค้ําอยู และ (3) มีการเทิดทูนความเท็จในทางปฏิวัติ
มากก วาคราวกอน ๆ

42. ในการรัฐประหารแตละครั้งในประเทศไทย หัวหนาปฏิวัติเปนนายทหารบก คราวนี้
หัว หนาเปนนายทหารเรือ และรองก็เปนนายทหารอากาศ เปนที่เขาใจกันวา พล.ร.อ.สงัด ชลอ
อยู เปนผูที่ถูกอุปโลกนขึ้นมามากกวา เพราะนิสัยใจคอและลักษณะการคุมกําลังนั้น คงจะไมทํา
ใหคุณ สงัดกระทํารัฐประหารไดเอง การที่รีบตั้งพลเรือนขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีแทนที่จะเปนเสียเอง
ก็ ทําใหเกิดความฉงนมากขึ้น ปญหาที่มีผูกลาววิจารณกันมากก็คือ ใครเลาอยูเบื้องหลังการ
รัฐ ประหารคราวนี้ ซึ่งรูสึกวา กระทํากันแบบรีบดวน อาจจะวางแผนไวกอนหนาแลว แตรูสึกวา
รีบจัด ทําขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม หลังจากฆาตกรรมในธรรมศาสตรนั่นเอง
จะ วาพวกของพลเอกฉลาดก็ไมใช จะวาพวกของพลโทวิฑูรก็ไมใช จอมพลถนอมก็ยัง
ไมออก หนามา และคงจะไมแสดงหนาออกมา จะเปนใครเลา เปนประเด็นที่นักประวัติศาสตรคง
จะ คนหาความจริงได

43. รัฐธรรมนูญ 22 ตุลาคม ก็ยังใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีอยางกวางขวาง เชนจะใช
อํานา จตุลาการลงโทษผูใดก็ไดตามอําเภอใจ ตามมาตรา 21 ซึ่งถอดมาจากมาตรา 17 ของ
ธรรมนูญ การปกครองเดิม แตคราวนี้มีสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมาค้ําคอนายกรัฐมนตรี
และคณะ รัฐมนตรี (มาตรา 18 และมาตรา 21) สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ไดแก“คณะ
ปฏิรูป การปกครอง” นั่นเอง คือเปนกลุมนายทหารและตํารวจ (1 คน) ที่ยึดอํานาจ
เมื่อ 6 ตุลาคม 2519

44.มาตรา 8 ของ “รัฐธรรมนูญ” เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลมีขอความประโยค
เดียว คือ “บุคคลมีสิทธิเสรีภาพภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย” และเราก็พอจะทราบวาใครเปนผูบัญญัติ กฎหมาย
นอกจาก นั้น ในทางปฏิบัติเทาที่เปนมา ประชาชนจะไมมีสิทธิ์ทราบความจริงอยางไร
เลย นอกจาก “ขอเท็จจริง” ที่รัฐบาลอนุญาตใหทราบได เพราะ “คณะปฏิรูป” ไดตั้งกรรมการ
ขึ้น 2 คณะ คณะหนึ่งเปนผูวินิจฉัยวาจะอนุญาตใหหนังสือพิมพใดบางออกตีพิมพได และอีก
คณะ หนึ่งเปนผูเซ็นเซอรหนังสือพิมพที่ออกได บุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการทั้ง 2 คณะนี้
เปนผูเชี่ยว ชาญในการกลาวเท็จ เขียนเท็จทั้งนั้น และหนังสือพิมพที่ไดรับอนุญาตใหออกจําหนาย
ไดก็ มีแตหนังสือที่เชี่ยวชาญในความเท็จ ฉะนั้นในระยะนี้และระยะตอไปนี้ซึ่งยังไมทราบวาจะ
หมด สิ้นเมื่อใด หนังสือพิมพของเมืองไทยสวนใหญจะมีแตความเท็จเปนเกณฑ เชื่อถือไมได
ยกตัว อยางเชน ดาวสยาม ลงขาววาตํารวจตามจับนายคําสิงห ศรีนอกแลว ทางทหาร
ไดหลัก ฐานยืนยันวาคําสิงหกับปวยกับเสนหกับสุลักษณ ไปประชุมกันที่โคราชกับ เค จี บี เพื่อ
ทําลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย แลวลงรูปถายหมูมีฝรั่งอยูดวย อางวาเปน เค จี
บี (รัสเซีย) ความจริงนั้นรูปถายหมู ถายที่เขื่อนน้ําพรม การประชุมนั้นเกี่ยวกับการสรางเขื่อนผา
มอง ผูรวมประชุมนอกจากอาจารยมหาวิทยาลัย ชาวบาน ขาราชการทั้งสวนกลาง และทองถิ่น
แลว ยังมีผูแทนการไฟฟาฝายผลิตดวย และคนที่ดาวสยามอางวาเปนรัสเซีย เค จี บีนั้น คือ
นาย สจวต มีแซม ชาวอเมริกัน ศาสนาคริสเตียน นิกายเควกเกอ ขณะนั้นเปนผูอํานวยการสัมมนา
ของ เควกเกออยูที่สิงคโปรเวลานี้กลับไปอเมริกาแลวความ เท็จที่หนังสือพิมพเหลานี้คาอยูมีตลอดเวลาตั้งแตพ.ศ. 2517สวน วิทยุโทรทัศนนั้น ก็ยังคาความเท็จอยูตลอดเวลาเชนเดิม ในคืน วันที่ 5 ตอวันที่ 6 ตุลาคม สถานีวิทยุ ท.ท.ท. ไดพยายามเสนอขาวเกี่ยวกับการชุมนุม ประทวงอยางเปนกลาง แตสถานีวิทยุยานเกราะไมพอใจ เพราะ ท.ท.ท. เสนอความจริง ทําใหการ ปลุกระดมของยานเกราะเสียหายจึงไดประณาม ท.ท.ท. อยูตลอดเวลาดวย ครั้นมีการรัฐประหารขึ้น ก็ไดมีการปลดผูรับผิดชอบทาง ท.ท.ท. ทั้งวิทยุ และโทรทัศนออกโดยไมมีเหตุผล
เปนอัน วาจะหาความจริงจากหนังสือพิมพหรือวิทยุโทรทัศนเมืองไทยมิไดเลย แมแตขาว
วาตํารวจ หรือทหารไดจับใครตอใครไปบาง หรือใครขามไปลาว หรือใครทําอะไร อยูที่ไหน พูดวาอยางไร นอกจาก “ขาว” ที่รัฐบาลปอนให้
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

คณะรัฐมนตรี 22 ตุลาคม 2519

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sun Apr 11, 2010 4:02 am

คณะรัฐมนตรี 22 ตุลาคม 2519

45. นายธานินทร กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีเปนคนสะอาดบริสุทธิ์เทาที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ ราชการแผนดิน เปนผูที่ไดออกวิทยุโทรทัศนแบบนิยม “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” และ
สอนกับ เขียนหนังสือ เกี่ยวกับการตอตานปราบปรามคอมมิวนิสตมากพอสมควร จนมีผูกลาวกัน
วา เปน “ขวาสุด” เมื่อ ยังหนุมๆ อยู กลับจากศึกษาที่ประเทศอังกฤษใหมๆ นายธานินทรเปนผูที่รักการ
เขียน อยูเปนนิสัยแลว ไดเขียนบทความหลาย ๆ เรื่อง โดยอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ของไทย ครั้งนั้นวงการตุลการมีเสียงกลาวหาวานายธานินทรเปนคอมมิวนิสต จะดวยเหตุนั้น
กระมัง ที่มีปฏิกิริยาตอตานคอมมิวนิสตอยางไมหยุดยั้ง
นาย ธานินทรมีความรูดี มีสติปญญาเฉียบแหลม และรูตัววาฉลาดและสามารถ ปญหามี
อยูวาจะทน ใหสภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค้ําคออยูไดนานเทาใด เฉพาะอยางยิ่งถาสภาที่ปรึกษา
นั้น เขาขางคนทุจริตในราชการ หรือทําการทุจริตเสียเอง

46. ในคณะรัฐมนตรี ฝายทหารสงวนตําแหนงไว 3 ตําแหนง คือ รอง
นายก รัฐมนตรี 1 รัฐมนตรีกลาโหม 1 และรัฐมนตรีชวยกลาโหม 1 ทั้ง 3 ตําแหนงนี้ไมตอง
กลาวถึงรัฐมนตรี มหาดไทย ก็เหมาะสมกับฉายาของกระทรวงนี้ที่เราเรียกกันวา กระทรวงมาเฟย
รัฐมน ตรีที่เปนขาราชการประจํา ไมถึงชั้นปลัดกระทรวงไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี8 คน คือ
องนายก รัฐมนตรีคนที่ 2 รัฐมนตรีชวยมหาดไทย รัฐมนตรีตางประเทศพาณิชยยุติธรรม
ศึกษาธิการ สาธารณสุข และทบวงมหาวิทยาลัยรอง นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 และรัฐมนตรียุติธรรม เปนเพื่อนสวนตัวของนายกรัฐมนตรีรัฐมน ตรีวาการกระทรวงการคลังเลือกมาจากประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
รัฐมนตรีวาการเกษตรเปนขาราชการบํานาญอายุ 77 ป รัฐมนตรีวาการอุตสาหกรรมเปน
ขาราชกา รบํานาญทหารอากาศ รัฐมนตรีวาการคมนาคมเปนเจาของรถเมลขาวมาแตเดิม ทั้ง 4
คนนี้ คงจะทําหนาที่ไดตามสมควร ตามความประสงคของสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี แต
เทาที่ ไดทราบมา นายกรัฐมนตรีไดทาบทามผูอื่นกอน และไดรับการปฏิเสธมาหลายราย
รัฐมน ตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีโกหกเกง และโกหกจนไดดี

47. คนอื่นๆ ที่โกหกเกง แตนาเสียใจที่ยังไมไดดี คือ ศาสตราจารยดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์
อาคม มกรานนท ทมยันตีวัฒนา เขียววิมล อุทาร สนิทวงศประหยัด ศ.นาคะนาท และเพื่อน ๆ
ของเขา อีกหลายคนที่เปนนักหนังสือพิมพ นักพูดวิทยุและโทรทัศน
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

อะไรจะเกิดขึ้น

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sun Apr 11, 2010 4:04 am

อะไรจะเกิดขึ้น

48. ผูเขียนไดใหสัมภาษณหนังสือพิมพไว เมื่อเดือนกันยายน ซึ่งบางตอนไดนํามา
ถายทอด ใน Far Easten Economic Review วา ถาเกิดปฏิวัติรัฐประหารขึ้นในประเทศไทยจะมี
นัก ศึกษา อาจารย นักการเมือง กรรมกร ชาวนาชาวไร เขาปาไปสมทบกับพวกคอมมิวนิสต (ทั้ง
ๆ ที่ไมเปนคอมมิวนิสต) อีกเปนจํานวนมาก เทาที่ฟงดูในระยะยี่สิบวันที่แลวมา ก็รูสึกเปนจริง
ตาม นั้น ยิ่งมีเหตุรายแรงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งกระทบกระเทือนทั่วไปหมด มิใชแต
นัก ศึกษาธรรมศาสตรเทานั้น ยิ่งมีชองทางเปนจริงมากขึ้น

49. ขอที่นาเสียดายสําหรับคนรุนหนุมสาวที่ใฝในเสรีภาพก็คือ เหตุการณในวันที่ 6
ตุลาคม 2519 ไมเปดโอกาสใหเขามีทางเลือกที่ 3 เสียแลว ถาไมทําตัวสงบเสงี่ยมคลอยตาม
อํานาจเปนธรรมก็ ตองเขาปาไปทํางานรวมกับคอมมิวนิสตใครที่สนใจในเรื่องสันติวิธี
ประชาธิปไตย และเสรีภาพ จะตองเริ่มตนใหม เบิกทางใหแกหนุมสาวรุนนี้และรุนตอๆ ไป

50. ไดกลาวมาขางตนแลววา ทหารทั้งหลายยังแตกกัน และยังแยงทํารัฐประหาร
สภาพกา รณก็คงจะเปนอยูเชนนั้น แมวาตัวการคนหนึ่งจะหลบไปบวช และอีกคนหนึ่งไปญี่ปุน จะ
ทําอยางไร ใหเกิด “ความสามัคคี” ในหมูทหาร ซึ่งหมายความวาเปน “คความสามัคคีในชาติ” ได
นาคิดวาบท บาทของจอมพลถนอม กิตติขจร นาจะยังมีอยู อาจจะสึกออกมารับใชบานเมืองเพื่อ
สรางความ สามัคคีใหเกิดขึ้นได อยางที่เคยมีมาในประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง
หลายหน เชน พระมหาธรรมราชา เปนตน แลวจอมพลประภาส จารุสเถียร เลา พันเอกณรงค กิตติขจร เลา

51. เหตุการณจะเปนอยางไรทางดานการเมืองก็ตาม เปนที่แนชัดวา โครงการสราง
ระบบ ประชาธิปไตย 3 ระยะ 12 ป ของคุณธานินทร กรัยวิเชียร กับพวก คงจะไมเปนไป
ตาม นั้น “เสี้ยนหนามศัตรู” ของรัฐบาลนี้มีหลายทางหลายฝายนัก อะไรจะเกิดขึ้นได และสภาวะ
บานเมือง ก็คงจะอํานวยใหเกิดขึ้นไดหลายอยาง ขอที่แนชัดก็คือ สิทธิเสรีภาพพื้นฐานจะถูกบั่น
ทอนลง ไป สิทธิของกรรมกร ชาวไรชาวนา จะดอยถอยลงและผูที่จะไดรับความเดือดรอนมาก
ที่สุด คือประชาชนพลเมืองธรรมดานั่นเอง

52. เมื่อกรรมกรไมมีสิทธิโตแยงกับนายจาง เมื่อการพัฒนาชนบทแตละชนิดเปน
การ “ปลุกระดมมวลชน” เมื่อมีการปฏิรูปที่ดินเปนสังคมนิยม เมื่อราคาขาวจะตองถูกกด
ต่ําลง เมื่อไมมีผูแทนราษฎรเปนปากเสียงใหราษฎร เมื่อผูปกครองประเทศเปนนายทุนและขุนศึก การพัฒนาประเทศและการดําเนินงานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คงจะเปนไปอยางเดิม ตามระบบที่เคยเปนมากอน 2516 ฉะนั้นพอจะเดาไดวา ปญหาเศรษฐกิจของประชาชนจะมีมาก ขึ้นทุกที โดยชองวางระหวางคนมีกับคนจนจะกวางขึ้น ชนบทและแหลงเสื่อมโทรมจะถูกทอด ทิ้งยิ่งขึ้น สวนชาวกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญๆ ที่ร่ํารวยอยูแลวจะรวยยิ่งขึ้น ความฟุงเฟอจะมาก ขึ้นตามสวนการ ปฏิรูปการศึกษา การกระจายสาธารณสุขไปสูชนบท การกระจายอํานาจการปกครอง
ทองถิ่น อยางดี ก็จะหยุดชะงัก ปญหาสังคมของประเทศไทยจะมีแตรุนแรงขึ้น

53. ทางดานการตางประเทศ อเมริกาคงจะมีบทบาทมากขึ้นในประเทศ โดยใชเปนหัว
หอก ตอสูกับประเทศคอมมิวนิสตเพื่อนบานของเรา ประเทศตางๆ ที่เปนภาคีในองคการอาเซียนคง
ดีใจ เพราะไดสมาชิกใหมที่เปนเผด็จการดวยกัน แลวยังเปนดานแรกตอสูคอมมิวนิสตใหเขาดวย
ภายใน รัฐบาลไทยเอง ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานที่เปนคอมมิวนิสตคงจะไม
ราบ รื่นนัก จะเห็นไดจากการที่เอาปลัดกระทรวงการตางประเทศ และอธิบดีกรมการเมืองออก
จากราชการ นัยวาพวกทหารไมชอบ เพราะไปทําญาติดีกับญวน เขมร และลาว โดยสมรูรวม
คิดกับ รัฐมนตรีตางประเทศคนกอน การ “ปราบ” ญวนอพยพคงจะมีตอไปการวิวาทกับลาวและ
เขมร เรื่องเขตแดนหรอเรื่องอื่นๆ ที่หาไดงาย คงจะเปนเรื่องจริงจังขึ้นมา ปญหามีอยูวา จะเปนเรื่อง
วิวาท เฉพาะประเทศเล็กๆ ดวยกันอยางเดียว หรือจะชักนํามหาอํานาจใหเขามารวมทําใหลุกลาม
ตอไป

54. ผูเขียนรูสึกวาเทาที่เขียนมานั้น คอนขางจะเปนเรื่องเศรานาสลด อนาคตมืดมน
ใคร เห็นแสงสวางบางในอนาคต โปรดบอก

28 ตุลาคม 2519
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ