หนังสือ 24 ชม.ของทักษิณภายหลังการรัฐประหาร(ฉบับแปล)>>>>

หน้า 2 จาก 3 Previous  1, 2, 3  Next

Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 5 การปกครองประเทศโดยซีอีโอ

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 4:40 am

ตอนที่ 3

วันที่ 18 มิถุนายน 2544 เปนวันที่ทักษิณถูกพิจารณาคดีในขอหาเจตนาปกปดทรัพยสินที่ศาลรัฐธรรมนูญ หากเขา เปนฝายแพจะตองลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีและไมสามารถลงเลนการเมือง เปนเวลา 5 ป นี่เปนการตอสูทางการเมืองที่มีการวางแผนอยางตั้งใจ หลังจากทักษิณไดขอลาออกจากตําแหนง รมว.กต. เนื่องจากปญหาทรัพยสินก็มีความฉลาดมากขึ้นไดคอยๆโอนทรัพยสินไปเปนชื่อ ภริยา และบุตรธิดาที่บรรลุนิติ ภาวะ เขาไดถอยหางจากธุรกิจครอบครัว ใฝใจแตเรื่องการเมือง ในเดือนกันยายน 2543 ขณะที่ทักษิณ ไดนําพรรค ไทยรักไทยลงสมัครเลือกตั้ง สส. มีคนแจงคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา ในชวงที่ทักษิณ ดํารง ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในป 2540 ไมไดแจงทรัพยสินหุนที่โอนใหแกบุตรและผูใกลชิดตามที่กฏหมาย กําหนดมีความผิดตาม พ.ร.บ. แจงทรัพยสินตามกฏหมายของไทย สมาชิก ครม. รัฐบาลจําตองแจงสภาพทรัพยสิน และหนี้สินกอนเขารับตําแหนง กอนออกจากตําแหนง และภายหลังออกจากตําแหนงครบ 1 ป รวม 3 ครั้ง หากมี การละเมิดจะถูกสั่งใหออกจากวงการเมือง 5 ป คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตไดนําคดีนี้รายงานตอศาล รัฐธรรมนูญ ประชาชนไมตองการเห็นนายกคนใหมที่มีความสามารถและยังไมมีโอกาสไดแสดง ความตั้งใจของตนผูนี้ถูกขับ ไลออกจากวงการเมือง ประชาชนไดจัดตั้งความเคลื่อนไหวสนับสนุนชนิดตาง ๆ ดวยตนเอง จดหมายขอ ความเห็นใจจํานวนมากไดถูกสงไปที่ศาล ขอใหเลื่อนการพิจารณาตัดสินออกไป ใหเวลาแกนายกผูนี้บาง ขอให เขาไดบรรลุความตั้งใจของตัวเอง ผูพิพากษากลาววา เราไดใหความสนใจตอความเห็นของประชาชน แตก็ตองเคารพในกฏหมาย การพิจารณาคดีได ดําเนินไปตามที่กําหนด บายโมง 30 นาที ของวันที่ 18 มิถุนายน รถยนตที่ทักษิณนั่งมาก็คอยๆเคลื่อนเขาหาฝูงชน อยางชาๆ ประชาชนหลายพันคนโหรองเอาใจเชียรและโยนชอดอกไมใหเขา เขาพนมมือไหวพยักหนาขอบคุณ ประชาชนแลวเดินเขาประตูศาลไป คดีที่เกี่ยวของกับอนาคตทางการเมืองคดีนี้ เขาจะตองแกตางใหกับตัวเอง บุคคลผูนี้ในอดีตเคยเพราะเปนหนี้ ธนาคารเปนเงินจํานวนมาก เขาออกศาลบอยครั้งเพื่อขอความเห็นใจตอผูพิพากษาใหยืดวันเวลาชําระหนี้ ออกไป ในครั้งนี้เขาก็ไดใชฝปากแกตางและความสามารถในการพูดเกลี้ยกลอมอีก ครั้ง คําใหการโดยสรุปของเขาตอศาล สะเทือนใจคนยิ่งกวาคําใหการของทนาย มารดาอบรมชี้นําผมตั้งแตยังเปนเด็กวา ตองกอรางสรางครอบครัวกอน ภายหลังจากที่มีกําลังทางเศรษฐกิจ พอสมควรแลวจึงจะเขาสูวงการเมือง ผมไดรับทุนการศึกษาของชาติจึงสามารถไปเรียนที่ตางประเทศได ผมจะใช ความรูที่ไดศึกษามาสนองคุณชาติ ในชีวิตของผมเกลียดการทุจริตอยางมาก ทรัพยสินที่ตกหลนไมไดแจงเปน ทรัพยที่หามาไดดวยความยากลําบากจากการประกอบธุรกิจ ไมมีแมแตนอยที่ไดมาจากการทุจริต แมเงินจํานวนนี้ จะเปนเงินจํานวนมากแตคิดเปน 2 เปอรเซ็น ของทรัพยสินทั้งหมด การตกหลนในการแจงทรัพยสินเปนเรื่องไม ถูกตอง แตนั่นคือ “ ความผิดพลาดโดยสุจริต “ มิใชเจตนาอยางเด็ดขาด ( ใครสามารถที่จะดานหนึ่งกรอกแบบ ฟอรมแจงทรัพยสินที่มีความจุกจิก อีกดานหนึ่งก็คิดคํานวณตัวเลข ) และไมไดกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ ตอประเทศและตอผูอื่น ผมจะไมขอรองนอกศาลใชบุญคุณ หวังแตการตัดสินที่เที่ยงธรรม และมีเหตุผลหวังที่จะ รับใชพระเจาอยูหัวและประเทศชาติตอไป คําอธิบายที่กินใจนี้คุณพจนมานภริยาของเขาเปนผูเขียน นายกแกตาง ใหกับตัวเองดวยขอบตาที่แดงกล่ํา คําอธิบายที่สะเทือนใจของเขาสอดรับกับเสียงขอรองของประชาชนนอกศาล ขอใหผูพิพากษาใหความเมตตา อาจเปนเพราะเสียงเรียกรองสนับสนุนของประชาชนเกิดสัมฤทธิ์ผลประกอบกับ คําอธิบายที่สะเทือนใจคนของทักษิณ ในที่สุดผูพิพากษาทั้ง 15 นาย ไดลงคะแนน 8 ตอ 7 ตัดสินใหทักษิณ ชนะ คดี ทักษิณ กลาวตอผูสนับสนุนที่มาแสดงความยินดีกับเขาดวยน้ําตาคลอเบาวา จริง ๆ แลวจิตใจของผมก็ทํามาจาก เลือดเนื้อไมมีความแข็งแกรงกวาผูอื่นเลยมีความรูสึกเจ็บปวดตอเรื่อง ที่เกิดขึ้น แตในฐานะผูนําของประเทศผมจะ หวาดกลัวไมได แมจะมีสิทธิใหเสียใจ แตไมมีสิทธิที่จะออนแอตองอดทนขยันทํางานเพราะวาประชาชนไทยยัง ไมอาจปลดเปลื้องจากวิกฤติเศรษฐกิจ เขาขอบคุณศาลที่คืนความยุติธรรมใหเขาโดยกลาววา ยืนยันไดวาที่ประเทศ ไทยผูขาวสะอาดจะไมถูกปรักปรํา นักการเมืองที่ขาวสะอาดจะไมถูกปรักปรําใหตองลาออกจากวงการเมือง เขา ขอบคุณผูที่สนับสนุนเขาวา ไมใชเปนเพราะพวกเขาชอบทักษิณ แตเปนเพราะพวกเขารักประเทศไทย แมวาชนะ คดีแลว แตชะตาชีวิตของเขาไดถูกทํานายไวแลว มหาเศรษฐีผูนี้เริ่มตนดวยการโตเถียงในเรื่องทรัพยสินเริ่มอาชีพ นายกรัฐมนตรี 5 ปใหหลังก็เจอปญหาเดียวกันเดินไปสูจุดจบ
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 5 การปกครองประเทศโดยซีอีโอ

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 4:43 am

ตอนที่ 4

นายก CEO ไดเริ่มแผนงานปฏิรูป “ ยกระดับประสิทธิภาพ “ เปนชุด ระบบขาราชการถูกปฏิรูปเปนอันดับแรก เขา กลาววา ปญหาใหญที่สุดในระบบราชการของไทยก็คือ ประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา ขาดจิตใจผูรับผิดชอบ ทุก ครั้งที่เกิดปญหาคนก็ถามกันวา ใชเลยทําไมถึงเปนเชนนี้ ขอตอในการทํางานมีมากเมื่อเกิดปญหาหาตัว ผูรับผิดชอบไมได สภาวะการณเชนนี้จําเปนตองไดรับการแกไข ระบบขาราชการของไทยที่ใชอยูในปจจุบันไดใชมาตั้งแตป 2475 ซึ่งเปนปที่มีการบังคับใชระบบตรารัฐธรรมนูญ โดยพระมหากษัตริย โครงสรางที่บวมโต ประสิทธิภาพต่ํา ขอบกพรองมากมาย รัฐบาลชุดที่ผานมาไดพยายามที่ จะปฏิรูป แตตองเผชิญกับแรงกดดันหลายชั้นจําตองยุติการปฏิรูป นิสัยที่มีความพยายามอยางเด็ดเดี่ยวของทักษิณ ไดตัดสินใจแลววาจะตองปฏิรูปใหถึงที่สุด รัฐบาลไดทะยอยออกกฏหมายปฏิรูปการปกครอง และกฏหมายจัด หมวดหมูโครงสรางระดับกระทรวงฯ ขาราชการ 240,000 คน ตองเกษียณกอนอายุโดยไดรับคาตอบแทนเปนเงิน ไมนอยกอนหนึ่ง งบประมาณที่ใชตอการนี้คิดเปนเงิน 36,100 ลานบาท ยกเลิกระบบซี 11 ของขาราชการพลเรือน ใหยึดลักษณะการทํางานเปนหลักโดยแบงเปน 4 ประเภท ขั้นตอนในการทํางานจากเดิม 6 สายงานลดเหลือ 3 สาย งาน รายไดของขาราชการของรัฐเปลี่ยนเปนระบบเงินเดือน ระบบศักดินาในอดีตที่แตงตั้งตําแหนงใหไรนาแก ขาราชการไดถูกยกเลิก ขาราชการผูใดก็ตามมีที่ดินในชื่อของตนเองถือเปนกรรมสิทธิของผูนั้น ไมถือเปนเงินเดือน แตตองเสียภาษีใหรัฐทุกป ไมใหความสําคัญลัทธิแยกกระจายในทองถิ่นและสิทธิพิเศษในการควบคุมดูแลของ ทองถิ่น ขาราชการระดับจังหวัดขึ้นไปแตงตั้งโดยสวนกลาง ควบคุมดูแลจังหวัดตาง ๆ โดยตรง กรรมาธิการกลาง เพิ่มการทองเที่ยวและกีฬา การพัฒนาสังคมและความปลอดภัยของมนุษน ทรัพยากรณธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคนิคขาวสารและสื่อสาร พลังงาน ตลอดจนวัฒนธรรมเปนตนรวม 6 กระทรวง ดานรองนายกเพิ่มเปน 7 คน ทั่ว ประเทศแบงเปน 6 เขต แบงงานรับผิดชอบใหรองนายกแตละทาน ในสวนของนายกไมจําเปนตองประชุม เซ็น เอกสาร ทุกวัน ควรหาเวลาพิจารณาไตรตรองปญหายุทธศาสตร งานหลักมอบใหรองนายกทํา นายกทักษิณฯ กลาววา คนฉลาดควรวางอํานาจในมือลง มีคนถามหากงานจํานวนมากมอบใหรองนายกทํา เชนนี้แลว ทานยังมี อํานาจอยูหรือ นายกตอบวา เปนเพราะผมมีจิตใจกวางขวางรองนายกและ รมว. ตางก็เคารพผมเพียงแตมีคนบนวา งานมากเหนื่อยเกินไปแลว เปนที่ทราบกันวาทักษิณ โทรสั่งการเรื่องงาน 7-8 งานทุกวัน วันรุงขึ้นก็ถามถึงความ คืบหนาของงานทําใหผูใตบังคับบัญชาหนังศรีษะชาไปตาม ๆ กัน คําบอกเลา...ของทักษิณ ระบอบลัทธิทุนนิยมเปนระบอบสังคมที่โหดรายอยางยิ่งชนิดหนึ่ง โลกาภิวัฒนนํามาซึ่ง การแขงขันทั่วโลก ความ โหดรายของระบอบทุนนิยมอยูที่เปรียบเสมือนการลากผูปวยไปเขารวมแขงขัน การวิ่งมาราธอนทางไกล เราไม สามารถใชรางกายของเราเปนขออางยืดเวลาหรือปฏิเสธการเขารวมแขงขัน แนนอนผูวิ่งนําหนาตองเปนผูที่มี รางกายแข็งแรง ประเทศไทยจําตองเตรียมพรอมที่จะเขารวมการแขงขัน ทักษิณ เปนคนแรกที่คิดคนระบบผูวา CEO และระบบทูต CEO ไดนํารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจมาใชกับ รัฐบาลทองถิ่นและหนวยงานการตางประเทศ กอนนี้รัฐบาลทองถิ่นนอกจากผูวาและนายอําเภอที่ถูกแตงตั้งโดย กระทรวงมหาดไทยแลว หนวยงานพาณิชย เกษตร คมนาคม การศึกษา เปนตน โดยกรรมการของแตละกระทรวงฯ จะดําเนินการเปดสํานักงานที่จังหวัด ผูวาเปนหัวหนาของจังหวัดแตกลับไมมีอํานาจ ระบบผูวา CEO ใหอํานาจผูวารับผิดชอบเต็มที่ ทําใหพวกเขาสามารถกําหนดยุทศาสตรการพัฒนาที่ตองการสอดคลองกับสภาพที่ แทจริงของทองถิ่น สอท/สกญ ของไทยในตางประเทศและหนวยงานที่ประจํา UN เผชิญกับปญหาเดียวกัน นอกจาก ออท. และเจาหนาที่การทูตที่สําคัญกระทรวงการตางประเทศจะเปนผูพิจารณาสงไป ประจําการแลว เจาหนาที่ของกระทรวงกลาโหม พาณิชย วัฒนธรรม เปนตน กระทรวงตนสังกัดจะเปนผูดําเนินการจัดสงไป ออท. อยูในสภาพที่ไมมีผูรวมรบอยูเสมอ ๆ ทักษิณ ไดมอบอํานาจการควบคุมจัดการและบุคลากรแก ออท. มาก ยิ่งขึ้นเพื่อดําเนินระบบรับผิดชอบของ ออท. นําสูสังคมนานาชาติผลักดันการขายและโฆษณาประเทศไทย นอกจากระบบการบริหารแลวเปาหมายปฏิรูปตอไปของทักษิณ คือ ธุรกิจของรัฐ ประเทศไทยดําเนินระบอบ เศรษฐกิจลัทธิประชาธิปไตย ธุรกิจสวนใหญดําเนินธุรกิจโดยเอกชน ยกเวน ประปา ไฟฟา อุตสาหกรรมทาง ทหาร เปนตน ซึ่งเปนธุรกิจที่เกี่ยวพันถึงชีวิตความเปนอยูของประชาชนยังคงเปนของ รัฐบาล ทักษิณตกลงจะ ดําเนินการปฏิรูปธุรกิจประเภทนี้โดยการขายทรัพยสินของรัฐสวนหนึ่งให แกผูประกอบการเอกชนและธุรกิจ เงินทุนตางประเทศ นําเขาบุคลากรผูเชี่ยวชาญ ยกประสิทธิภาพทําใหธุรกิจของรัฐกลายเปนบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย อาศัยตลาดหลักทรัพยเปนตน เปนชองทางในการระดมทุน ลดการลงทุนของรัฐบาล ( การปฏิรูป นี้ตอมาไดนําไปสูการถกเถียงในป 2549 ไดมีการเดินขบวนประทวงรัฐบาลที่กรุงเทพฯ ซึ่งในขบวนมีพนักงานใน ธุรกิจของรัฐจํานวนหนึ่งรวมอยูดวย) ผูสื่อขาวในขณะนั้นไดตั้งฉายาใหกับ ครม. ของทักษิณ วา เปนบริษัทจํากัดเพราะมี รมว. จํานวนไมนอยในรัฐบาล ลวนเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ คนทั้งหลายมีความรูสึกวาทักษิณ บริหารประเทศเหมือนบริษัทจํากัด บริษัทหนึ่ง อยางไรก็ตาม ประสิทธิผลในการบริหารประเทศของนักธุรกิจคอนขางโดดเดน ในป 2546 ประเทศ ไทยไดชําระคืนหนี้สินที่เปนหนี้กองทุนการเงินระหวางประเทศในชวงเกิด วิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินเปนเงิน 17,200 ลานเหรียญสหรัฐ กอนกําหนด 2 ป กลายเปนประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตประเทศแรกที่ลุกขึ้นมา หลังจากวิกฤติทางการเงินของเอเชีย ในป 2545 ถึงป 2548 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยรักษาระดับ 5 ถึง 6 เปอรเซ็น ติดตอมา 3 ป ในป 2547 ประเทศไทยบรรลุงบประมาณสมดุลเปนครั้งแรกหลังวิกฤติทางการเงิน ตลาดหุนเพิ่มขึ้น 151 เปอรเซ็น รัฐจัดเก็บภาษีเพิ่ม 30 เปอรเซ็น นอกจากการปฏิรูปการบริหารและปฏิรูประบบเศรษฐกิจแลว งานอีกงานหนึ่งของนายก CEO จุดหนักคือยึด “ นโยบายชามเหล็ก “ ในการโจมตีผูกระทําผิดในเรื่องยาเสพติด ทักษิณ กลาววา การผลิตและคายาเสพติดและกลุม อํานาจมืด เปรียบเหมือนมะเร็งของสังคมทําการกัดกินทรัพยสินของสังคมทุกขณะกระทบความ มั่นคงของสังคม ระเบียบสวนรวมยุงเหยิง ประเทศไทยอยูในบริเวณสามเหลี่ยมทองคําที่มีชื่อของโลก หลายปมานี้ เปนทั้ง ศูนยกลางของสถานที่ถายโอนยาเสพติด ประเทศผูบริโภคและผูถูกทําราย สถิติป 2544 แสดงใหเห็นวาประชาชน ที่ติดยาเสพติดของไทยมีจํานวน 2,650,000 คน คิดเปน 4.3 เปอรเซ็นของประชากรทั้งหมอ ยาเสพติดที่เขาสู ประเทศไทยที่สําคัญคือ Methamphetamine ระดับผูใชแรงงานของไทยโดยเฉพาะคนขับรถทางไกลจํานวนหนึ่ง เห็นวา Methamphetamine เปนยากระตุนสามารถชวยพวกเขาขจัดความออนเพลีย มาตรการหามยาเสพติดของ ไทยในชวงแรกเชน ตรวจตราชายแดน เพิ่มการศึกษาใหแกมวลชน เปนตน ไดรับการยืนยันวาไดรับผลไมมากนัก เปนเพราะยาเสพติดดังกลาวมีดาษดื่นทุกที่จนลุกลามไปในเขตสังคมกระทั่งภายใน โรงเรียนชั้นประถม ภายหลัง ทักษิณ เขารับตําแหนงไดประกาศสงครามตอตานยาเสพติดใชมาตรการปราบปรามผูคายา เสพติดอยางเขมงวดตามที่นักขาวรายงานมีพอคายาเสพติดรวม 2,700 คน เสียชีวิตจากมาตรการหามยาเสพติดของรัฐบาล ( องคการ สิทธิมนุษยชนไดเคยวิจารณทักษิณ ทําการปราบปรามที่เขมงวดเกินไปมองขามสิทธิมนุษยชน ) ศาลจัดการในคดี ยาเสพติดเฉลี่ย 1,500 รายตอเดือน แตป 2546 ไดมีผูคายาเสพติดมอบตัวตอรัฐบาล 43,000 คน ผูติดยาจํานวน 330,000 คน เขารับการรักษา รัฐบาลไดยึดเงินจากการซื้อขายยาเสพติดเปนเงิน 3,000 ลานบาท แตวารัฐบาลก็ สูญเสียไมนอย ขาราชการที่เสียชีวิตในหนาที่มี 40 คน 60 กวาคนบาดเจ็บ ในเดือนกันยายน 2547 สหรัฐอเมริกา ไดประกาศรายงานยุทธศาสตรความรวมมือกําจัดยาเสพติดนานาชาติ ไดลบชื่อประเทศไทยออกจากรายชื่อ ประเทศทางผานยาเสพติดแสดงใหเห็นวาสังคมนานาชาติยอมรับในผลสําเร็จใน การกําจัดยาเสพติดของไทย นอกจากนี้ การโจมตีอํานาจมืดของนายก CEO ก็ไดดําเนินไปอยางแข็งขัน แทที่จริงแลวเรื่องนี้เปนเรื่องที่ทักษิณ มีความถนัด ดอกเตอรสาขาวิชาการกระทําผิดผูนี้เคยทํางานในวงการตํารวจหลายป เขารูดีวากลุมผูสนับสนุน สังคมมืดคือใครเ ปนตํารวจและนักการเมืองที่เนาเฟะคอยใหการปกปองกลุมอิทธิพล อยางไรก็ตาม การถอนราก ถอนโคนวงการตํารวจที่เนาเฟะไมใชเปนเรื่องชั่วเวลาขามคืน เขาตัดสินใจที่จะแกปญหาอิทธิพลมืดในเวลา 5-6 ป เขาแตงตั้งรองนายกดูแลศูนยปฏิบัติการเอาชนะอิทธิพลมืดแหงชาติจัดการกับ อิทธิพลมืดเปน 1,000 คน คําบอกเลา..ของทักษิณ หลังเกิดรัฐประหารปญหายาเสพติดเปนเรื่องหนึ่งที่ผมกังวลใจ ยาเสพติดหาซื้อไดงายในประเทศไทย เชนพวก เฮโรอีนมีขนาดเล็กเก็บซอนไดงาย ปจจุบันนี้ กลุมผูคายาไดผลิตยามากกวาในอดีตมากกระทั่งขายในที่เปดเผย สภาพการณดังกลาวจําเปนตองมีการควบคุมดูแลอยางเขมงวด อีกปญหาที่ผมกังวลคือ กลุมอิทธิพลมืดไดขอคา คุมครองจากคนจน เชน คนขับรถเชา ในชวงที่ผมบริหารประเทศพฤติกรรมของพวกเขาลดนอยลง แตวาปจจุบัน พลังของพวกเขาเติบใหญขึ้นแลวเพราะมีคนคุมครองพวกเขาอยางลับ ๆ คนพวกนี้มีความสัมพันธกับทหารและ ตํารวจที่เลว ๆ พวกเขาคอยเปนคนกลางนั่งรับทรัพย หวยใตดินที่ผิดกฏหมายก็กลับฟนคืนมาอีก ในชวงที่ผม บริหารประเทศเคยพยายามทําใหการคาที่ผิดกฏหมายใหถูกกฏหมาย เอาเงินที่พวกเขาเสียภาษีมาจัดตั้ง ทุนการศึกษามอบใหลูกคนจน แตปจจุบันพวกเขาไดปดการคาที่ถูกกฏหมายหันมาสนับสนุนเศรษฐกิจใตดินที่ ผิด กฏหมายรวมถึง CD ที่กอปป ยาเสพติด การพนันที่ผิดกฏหมาย เปนตน วิธีการกระทําดังกลาวทําลายประเทศไทย อยางรุนแรง และมือพิฆาตที่อยูเบื้องหลังการเคลื่อนไหวนี้เปนพลังอํานาจหนึ่งที่ต องการจะขับไลผมออกนอก ประเทศ ในดานการจัดการวิกฤติสาธารณะที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันของรัฐบาลทักษิณ ก็ไดแสดงใหเห็นเปนอยางดี ตนป 2003 ประเทศไทยปรากฏโรค SARS รายแรก รัฐบาลดําเนินการในทันทีดวยหลาย ๆ มาตรการทําใหสามารถ ควบคุมโรค SARS ไดอยางรวดเร็ว ในจํานวนคนไข 8 ราย ที่ติดโรค SARS นอกจาก 2 คนที่เสียชีวิต ที่เหลือไดรับ การรักษาจนหายขาด ทักษิณยังกระตือลือรนแสวงหาความรวมมือกับนานาชาติ ภายใตการริเริ่มของเขาการ ประชุม รมว. สาธารณสุข APEC ไดจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ รวมกันพิจารณาสรางกลไกรับมือฉุกเฉินระยะยาวเพื่อ รับมือกับการคุกคามของโรค SARS เปนตน โรคระบาดประเภทเดียวกันนี้ คําบอกเลา..ของทักษิณ ในชวงเกิดโรค SARS ทุกคนตองสวมแถบผาปดปาก ประชาชนทั่วประเทศตางมีใจหวาดหวั่น ผมไดถามหมอคนหนึ่ง วาแถบผาปดปากมีประโยชนหรือไม เขาตอบวา มีประโยชนไมมากนัก ผมพูดกับผูใตบังคับบัญชาวา งั้นดี แลวพวกเราไปสนามบินกันเดี๋ยวนี้โดยไมตองสวมแถบผาปดปากเพื่อเปนตัว อยางแกประชาชนใหทุกคนไดเห็น ไมจําเปนตองหวาดวิตกตอโรค SARS ผมไมไดสวมแถบผาปดปากตอหนามวลชน ตอมา แถบผาปดปากก็ไมมี ปรากฏใหเห็นในทองถนนที่กรุงเทพฯ อีกเลย ตนป 2547 ประเทศไทยเกิดโรคไขหวัดนก ผูคนไมกลารับประทานเนื้อไกและไขไก อุตสาหกรรมฟกเลี้ยง อุตสาหกรรมสงออกถูกกระทบอยางหนัก ทักษิณ สั่งการใหแตละจังหวัดดําเนินการรวบรวมจํานวนของไกที่เลี้ยง ไวในแตละครัวเรือน หากพบโรคไขหวัดนกระบาดในที่ใดใหทําลายไกทันที เขาเตือนวา หากการรณรงคกําจัด โรคไขหวัดนกลมเหลว รมว. ที่เกี่ยวของจะถูกปลดออกจากตําแหนง ระยะเวลาสั้น ๆ เพียงไมกี่เดือนประเทศไทย ไดทําลายสัตวปกที่เลี้ยงในบานจํานวน 32 ลานตัว ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดจัดสรรเงินจํานวน 3,000 ลานบาท เพื่อ เปนคาชดเชยใหแกเกษตรกรที่ทําลายไก เพื่อขจัดความหวาดกลัวของประชาชนที่มีตอโรคไขหวัดนก ทักษิณ ได สั่งใหจัดเตรียมอาหารที่เปนเนื้อไกทั้งหมดเปนอาหารเมื้อเที่ยงในวัน ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 20 มกราคม หลาย สัปดาหตอมา ทักษิณก็ไดนําสมาชิกที่สําคัญของพรรคไทยรักไทยไปรับประทานไกทอดที่รานเคน ตั๊กกี้และให คํามั่นวา หากประชาชนรับประทานเนื้อไกและไขไกที่สุกแลวเกิดติดเชื้อไขหวัดนกถึง แกความตายผมจะชดใชเงิน 3 ลานบาท วันที่ 7 กุมภาพันธ นายกไดจัดกิจกรรมรับประทานไกไทยปลอดภัย 100 เปอรเซ็นดวยตนเองที่ทอง สนามหลวงกรุงเทพฯ ถึงกับลงมือปรุงอาหารดวยเนื้อไกดวยตัวเองใหประชาชนไดชิมรส ปลายป 2547 เกิดภัยพิบัติสึนามิที่ทั่วโลกตกใจ ประเทศไทยประสบภัยหนักที่สุดประเทศหนึ่ง แตไดรับการ ยอมรับจากสังคมนานาชาติวา ประเทศไทยเปนประเทศที่แสดงออกไดดีที่สุดประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่ ประสบภัยดังกลาว ภายหลังเกิดภัยพิบัติทักษิณ ดําเนินการรับมือในทันที จัดการอยางเรงดวนภายหลังเกิดภัยพิบัติ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของสวนรวมสวนบุคคลเทาที่จะทําได บรรลุงานฟนฟูหลังภัยพิบัติไดอยาง รวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นทําใหธุรกิจการทองเที่ยวฟนโอกาสอีกครั้ง ความมีประสิทธิภาพสูงของรัฐบาลทักษิณ และความสามารถในการเปนผูนําอยางโดดเดนทําใหทั่วโลกจับจองดวยความสนใจ ในดานการตางประเทศ นายก CEO ผูนี้ก็มีการแสดงออกที่ดียิ่ง ในชวงดํารงตําแหนงของทักษิณ ไดริเริ่มผลักดัน การเจรจาความรวมมือเอเชีย (ACD) ที่มีชื่อ เรียกรองใหมีการสรางตลาด ASIA BOND ริเริ่มการประชุมความ รวมมือกันกับผูนํารัฐบาลของประเทศเพื่อนบาน เปนผูนําในการกอตั้งบริษัทสหยางพารา 3 ประเทศคือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เปดการประชุมระดับ รมว. ประเทศผูผลิตขาวคือ อินเดีย จีน เวียดนาม ปากีสถาน เปน ตน ป 2547 เขาประสบความสําเร็จในการเยือนรัสเซียไดลงนามในความตกลงแลกเปลี่ยนเนื้อไก 250,000 ตัน กับ เครื่องบินรบของรัสเซียจํานวน 22 ลํา กลายเปนผลงานในประวัติการทูตของไทย นอกจากนี้ ทักษิณ ยังรักษา ความสัมพันธที่ดีกับรัฐบาลของนายบุชตลอดมา ประเทศไทยถูกอเมริกาจัดเปนพันธมิตร (มิใชนาโต) ที่สําคัญของ อเมริกา มีความรวมมือใกลชิดในปญหาตอตานการกอการราย นอกจากนี้ แมวาตอมาทักษิณ ถูกโคนในขอหา ทุจริตคอรรัปชั่น แตวา ตามตัวเลขอางอิงที่รวบรวมไวในป 2549 ของธนาคารโลกจากป 2545-2548 ความสามารถ ในการควบคุมการทุจริตคอรรัปชั่นและการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นเพิ่ม สูงขึ้นกวาป 2539-2545 1 เทา Transparency International ไดจัดอันดับดรรชนีความรับรูของการคอรรัปชั่นของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก สภาพ ของประเทศไทยก็ดีขึ้นกวาเมื่อกอน

คําบอก เลา..ของทักษิณ ทักษิณ กลาววา วิธีการควบคุมจัดการของผมเปนแบบตะวันตกอยางมาก ผมตองการคือประสิทธิภาพ ผมคํานึงถึง แตเรื่องจะทําอยางไรที่จะทําใหการควบคุมจัดการงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นหากใหผมเปนคนให คะแนนประสิทธิภาพในการควบคุมจัดการรัฐบาล ผมจะใหคะแนน B บวก แตวา ในชวงการปฏิรูปให ความสําคัญประสิทธิภาพมากไปทําใหมองขามจิตใจของคน นี่ก็คือเหตุผลที่ทําไมคนสวนมากคัดคานผมในเวลา ตอมา ขอสรุปคือ รูปแบบการทํางานของผมไมเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริงของไทยก็เปนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง กับรูปแบบทางความคิดของบุคคลผูมีความสามารถสวนหนึ่งที่มีความคิดอานที่ ไมเหมือนกับผม
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 5 การปกครองประเทศโดยซีอีโอ

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:03 am

ตอนที่ 5

จีนมีคําโบราณประโยคหนึ่ง “ เยอหยิ่งไมได มุงหวังเกินไปไมได ดีใจเกินไปไมได” ดีใจจะเกิดทุกข อยูที่สูงมักจะ ตกลงมาเจ็บ กลาวสําหรับผูมีอํานาจทางการเมืองแลวที่มีโทษอยางยิ่งก็คือมีแตความ สําเร็จตามที่ปรารถนา ความสําเร็จของเขายิ่งมากเทาไหรเปาหมายก็ยิ่งสูง ชัยชนะยิ่งมากกําลังใจก็ยิ่งเขมแข็ง แตวา เขาไมรูซึ้งถึงศิลปที่ ยอดเยี่ยมทางการเมืองรูแตวางมือ ดวยเหตุนี้ ความมีประสิทธิภาพสูงของนายก CEO ความสามารถของนายก CEO ความเด็ดขาดของนายก CEO หนีไมพนที่จะตองเดินเขาสูธุรกิจใหญ CEO ลัทธิ Chauvinism ภายหลังทักษิณ บริหารราชการมาได 4 ป อัตราความพอใจในการปฏิบัติงานของประชาชนมี 75 เปอรเซ็น เขาไดรับเลือกใหดํารง ตําแหนงอีกสมัย พรรคไทยรักไทยไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรรอยละ 76 กลายเปนพรรคการเมืองที่จัดตั้ง ครม. เพียงพรรคเดียวในประวัติศาสตรไทย ทักษิณ ไดประกาศจุดหนักของงานที่เขาจะทําในการดํารงตําแหนงครั้งที่ 2 ของเขาอยางมั่นใจรวมถึงงาน - ปรับปรุงสภาพการคมนาคมของกรุงเทพฯ และเมืองใหญตาง ๆ - ปรับปรุงระบบการสนองน้ําทั่วประเทศรวมถึงน้ําดื่มและน้ําชลประทาน - ยกระดับการปฏิรูปการศึกษา ดําเนินโครงการกองทุนสินเชื่อเพื่อการศึกษา - ยกระดับธุรกิจการบริการทั่วประเทศ แตวา ดํารงตําแหนงไมถึงครึ่งป เขาก็พบวา เรื่องลําคาญไดเริ่มตนขึ้นแลว พรรคตางๆไดโจมตีทักษิณ วา ฝาฝน การกระทําที่ไดสืบทอดมาแตในอดีต ใชอํานาจสิทธิขาดโดยพละการ นําประเทศไปสูเผด็จการที่นากลัว นายกไร เดียงสาผูนี้โตวา ในโลกนี้มีหรือที่รัฐบาลพรรคเดียวถูกเรียกวาเปนระบอบเผด็จการ ในเมื่อประชาชนเชื่อใจผม รัฐบาลพรรคเดียวมีอะไรไมดี ยิ่งกวานั้น รัฐธรรมนูญของไทยไมไดกําหนดวาประชาชนจะเลือกพรรคการเมือง พรรคเดียวไมได นี่เปนการเลือกของประชาชน ปญหาก็เกิดขึ้นที่นี่ รัฐธรรมนูญป 2540 ที่ประเทศไทยใชอยูในปจจุบันเปนฉบับที่ 16 เปนประโยชนตอการสงเสริมพรรคการเมือง พรรคใหญ พรรคการเมืองขนาดกลางและเล็กจะถูกควบคุมอยางเดนชัด เชน รัฐธรรมนูญกําหนดวา ในการ เลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง พรรคการเมืองพรรคเล็กหากไดรับบัตรเลือกตั้งไมถึง 5 เปอรเซ็น จะไม มีสิทธิเขารวมการแบงสรรที่นั่งในสภาและตองถอนตัวออกจากวงการเมืองโดย อัตโนมัติ การอภิปรายไมไววางใจ นายกรัฐมนตรีจะกระทําไดตอเมื่อมีสมาชิกสภารวมรายชื่ออยางนอย 40 เปอรเซ็น ( 200 คน ) แนวคิดเริ่มแรกของ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อตองการหลีกเลี่ยงสภาพพรรคการเมืองขนาดกลาง เล็กจํานวนมาก การจัดตั้ง ครม. ที่มี หลายพรรค เพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่มีความมั่นคง แตวา ในกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ พรรคไทยรักไทยใหญเปน เอกเทศพรรคเดียว สัดสวน 76 เปอรเซ็นของที่นั่งในสภาหมายความถึงพรรคเล็กทั้งหลายถูกปฏิเสธอยูนอกประตู สภา และแมพรรคการเมืองจะไดเขาสภาก็ไมมีความสามารถที่จะอภิปรายไมไววางใจ ทักษิณ ได นี่ก็คือเหตุผลที่ ทําไมพรรคฝายคานกลาวหารัฐบาลทักษิณ ใหญเปนเอกเทศพรรคเดียวบริหารประเทศแบบเผด็จการสูญเสียการ ควบคุม ภายหลังเกิดคดีขายหุนชินวัตร ทักษิณไดยุบพรรค เลือกตั้งลวงหนา เหตุผลที่พรรคฝายคานรวมกันคว่ําบาตรการเลือก ตั้งก็คือ พรรคฝายคานขอใหแกไขรัฐธรรมนูญกอนจึงเลือกตั้ง แตทักษิณ ยืนหยัดหลังเลือกตั้งแลวคอยแก รัฐธรรมนูญ 2 ฝายตกลงกันไมได ทักษิณ เคยแสดงอยางเปดเผยวา มีแตเพิ่มอํานาจทางการเมือง ยกประสิทธิภาพ การควบคุมจัดการของรัฐบาลจึงจะสามารถสงเสริมใหเศรษฐกิจพัฒนาไป เขามักใชประสบการณความสําเร็จทาง เศรษฐกิจของสิงคโปรอยูเสมอโดยเห็นวา ขาดพรรคฝายคานทางการเมือง คือ ประสบการณแหงความสําเร็จของ เขา และเปนชองทางที่ควรปฏิบัติตามทางใหม แตวา ทรรศนะนี้พรรคฝายคานคงไมเห็นดวย เหตุผลที่พรรคฝาย คานโจมตีทักษิณ ก็คือเนื่องจากอํานาจรัฐบาลจัดสรรอยางไมสม่ําเสมอ ผูปฏิรูปแตไหนแตไรมาไมพบจุดจบที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลาวสําหรับองคการและระบบการเปลี่ยนแปลงใดๆจะกระทบถึงทั้งหมดแม วาจะไมมีใคร สามารถแขงรัศมีกับเขาได แตเมล็ดพันธุแหงความเคียดแคนที่หวานไวไมชาก็เร็วจะตองแตก หนอนโยบายตาง ๆ ของทักษิณ ทําใหขาราชการไมนอย พนักงานธุรกิจของรัฐ ตํารวจ แพทย นักวิชาการ (ผูคายาเสพติด ผูมีอิทธิพลยิ่ง ไมตองพูดถึง) ... ลวนมายืนอยูอยูฝงตรงขามของทักษิณ มีคนเคยวิจารณเขาวา เปนคนที่มีนิสัยรีบเรง “ทํากอนคิด ทีหลัง” ยังมีคนบอกวา “ทักษิณใชวิธีการบริหารธุรกิจมาบริหารประเทศ สิ่งนั้นความจริงแลวไมเปนปญหา แตวา การที่เขานําเอาประเทศมาบริหารดั่งธุรกิจสวนตัว นั่นเปนเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง” นอกจากนั้นแลว ยังมีผูคนไมพอใจที่ ทักษิณเลือกเพื่อนสมัยเรียน และเพื่อนสนิทมารับตําแหนงรัฐมนตรีที่สําคัญในรัฐบาล เชน รัฐมนตรีวาการ กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ฯลฯ คนเหลานี้ตําหนิเขาวา “ใชแตคนใกลชิด” กับขอ วิจารณตางๆ ทักษิณเคยตอบกับวา “พวกคุณไมมีอะไรตองกังวล แตวา เมื่อกลุมที่ตอตานเขารวมตัวกันเปน snow ball ที่ยิ่งกลิ้งยิ่งโต ปญหาก็ไมไดอยูที่กลวหรือไมกลัว เพราะกลุมที่พลังของกลุมที่ตอตานจะกลืนคนจนไมเหลือ ซาก คําบอกเลาของทักษิณ บทเรียนที่ผมไดจากชีวิตทางการเมือง คือ ไมวาทําอะไรหามทําอยางสุดโตง แมวาสิ่งนั้นจะเปนการทําความดีก็ ตาม อยางเชน หากคุณตองการที่จะเปนนักเรียนดีเดน แคสอบใหไดรอยละ 80 ก็พอแลว ไมมีความจําเปนที่จะตอง สอบใหได 100 คะแนนเต็ม เพราะวา การกระทําเชนนั้นจะทําใหคุณรูสึกยากลําบาก คุณจะตองพยายามอยางมาก และการที่คุณยิ่งพยายามก็ยิ่งจะมีคนอิจฉาริษยา คุณหวังวาจะไดรับการเทิดทูนจากประชาชน แตวาไมมีความ จําเปนที่คุณจะตองไปแสวงหาสิ่งนั้น เพราะเมื่อคุณยิ่งทํางานอยางขยันขันแข็ง ผลลัพทที่คุณได คือ คําติฉินนินทา การที่มีคนเทิดทูนคุณมาก คนอื่นก็จะอิจฉาริษยาคุณ ถาคุณรวยมาก คนอื่นก็จะอิจฉาคุณ พรรคการเมืองของคุณ ใหญและเขมแข็งเกินไปก็จะทําใหพรรคอื่นๆ นั้นระวังตัวมากขึ้น ในความเปนจริงแลว ผมไมเคยคิดที่จะทําให เรื่องมันสุดโตง แตวาในที่สุดแลวชีวิตผมมันก็เปนเชนนี้ เพราะผมทํางานอยางจริงจัง และผมพยายามมากเกินไป ผมทํางานอยางไมหยุดทั้งวันทั้งคืน ไมวาจะทําอะไรผมก็จะทุมทั้งกายทั้งใจกับสิ่งนั้น คําบรรยายใตภาพ (1) ภาพหนา 116 วันที่ 30 มิถุนายน 2548 นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เดินทางเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน อยางเปนทางการ ตามคําเชิญของ นายกรัฐมนตรีจีน (2) ภาพหนา 128 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2547 นายกรัฐมนตรีรวมงานแสดงสินคาทันสมัยที่ แปลกใหมที่ กทม. รัฐบาลไทยและกลมนักธุรกิจเอกชนไดรวมกันจัดขึ้น

(3) ภาพหนา 136 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 นายกรัฐมนตรีทักษิณไดลากลับหลังจาก สิ้นสุดการกลาวสุนทรพจน ในการประชุมสุดยอดนักธุรกิจ BOAO Asia Forum ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอูโจว เมืองเซินเจิ้น ซึ่งมี CEO จากใน ประเทศ และนอกประเทศ 700 กวาคนเขารวม
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 6 บุญคุณและความแคนตอสื่อ

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:06 am

บทที่ 6 บุญคุณและความแคนตอสื่อ

ตอนที่ 1

ละอองน้ําลอยผุดขึ้นจากแมน้ําเจาพระยา เรือจอดอยูเต็มขางแมน้ํา ตลาดกลางคืนยานพัฒนพงศทางฝงใตของ แมน้ําเริ่มดําเนินกิจการ นักทองเที่ยวตางชาติเปนกลุมๆ กําลังทยอยมุงสูเสนทางนั้น ยานสถานเริงรมยที่มีชื่อเสียง ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ นอกจากมีอาหารการกิน กิจกรรมบันเทิงหลากประเภทแลว ก็ยังมีการแสดง สําหรับผูใหญนานาชนิดและสถานที่ขายบริการที่เยายวนใจ เสียงอึกทึก เสียงหยอกลอ ดนตรี ปนเปกับกลิ่น เครื่องสําอางของสตรี อบอวลอยูใตโคมไฟปรอท ชีวิตกลางคืนของเมืองแหงนี้ไดเริ่มตนขึ้น ความสงบกอนพายุ ฝนจะมา เหมือนกับทุกครา ขณะนี้เปนเวลา 20.00 น. ตามเวลากรุงเทพฯ ของคืนวันที่ 19 กันยายน ฟามืดลงแลว เมฆครึ้มซอนเปนชั้นอยูบน ฟา ราวกับฝนจะตก ตํารวจ191นายในกรุงเทพฯ ทุกคนถือปน M16 คนละกระบอก อาวุธคราชีวิตที่มีชื่อเสียงจาก สงครามเวียดนามเหลานี้ ในคืนนี้ จะใชเปนเครื่องมือปองกันเหตุการณรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น หรือใชทําลายกําลังผู ตอตาน การใชรัฐประหารลมลางนายกรัฐมนตรีที่ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนก วาครึ่งประเทศ วิธีที่ดีที่สุด คือเลือกชวงเวลาที่เขาไมอยูในประเทศ เมื่อใบหนาของเขาไมปรากฏอีก แมแตเสียงก็ไมไดยิน ความหวังตอตัวเขา ก็จะลดนอยลง แตราวกับวา ในใจของพวกเขายังไมแนใจ ยังคงปองกันความวุนวายที่อาจจะเกิดขึ้น หัวหนาของ การปฏิบัติการนี้มาจากหนวยสงครามพิเศษจากจังหวัดลพบุรีไดเดินทางมากว าคอนทาง อีกไมกี่สิบนาที พวกเขาก็ จะมาถึงกรุงเทพฯ สื่อมวลชนบางสวนรับรูไดถึงความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น ผูสื่อขาวตางชาติรายหนึ่งไดรับ โทรศัพทจากฝายทหาร “คืนนี้ อยาเพิ่งนอน จะมีเรื่องเกิดขึ้น” อูเสี่ยวฮั่น (Hanna Wu) บรรณาธิการนิตยสาร Thai Wind ไดรับการบอกเปนนัยๆจาก หวงเจิ้นจง รองบรรณาธิการหนังสือพิมพจีน “ตงฮั้ว” วา “คืนนี้สถานการณ บานเมืองอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ” ทวา อูเสี่ยวฮั่นไมไดใสใจ ไมถึงสามทุมก็เขานอนเสียแลว วันรุงขึ้น ตื่นขึ้นมาจึงพบวา “ฟาเปลี่ยนไปแลว” อีกฝากหนึ่งของโลก 19 กันยายน 8.00 น. เวลานิวยอรก คณะผูแทนไทยที่เขารวมการประชุมสมัชชาใหญแหง สหประชาชาติ ยังคงอยูในหองเพรซิเดนเชียลสวีทของโรงแรมแกรนดไฮแอท กําลังถกประเด็นเรื่อง “ความสําเร็จ หรือลมเหลว” ของการปฏิวัติอยางดุเดือด ทักษิณเดินออกจากกลุมคนเหลานั้น นั่งตรงหนาโตะทํางาน รออีกตอไป ไมไดแลว ตั้งแตรูขาวจนถึงตอนนี้ ผานไปกวา 3 ชั่วโมงแลว ในชวงสองสามชั่วโมงนี้ เขาโทรศัพทตลอดเวลา เขา ทําไดเพียงติดตอกับภายในประเทศ สั่งเคลื่อนกําลังพลผานทางโทรศัพทเทานั้น แตวา สายเกินไปเสียแลว ในใจ เขาไมมีความกังวลใดอีกแลว เรื่องที่จะเกิดก็ตองเกิด พวกเขาจะทําสําเร็จหรือไม เขาถามตัวเอง.... ไมวาอยางไรก็ตาม ตองรีบดําเนินการดวน ตองรีบ ทักษิณเริ่มรางประกาศสถานการณฉุกเฉินลงบนกระดาษแผน หนึ่ง (วากันวาเขายังรางการโยกยายตําแหนงนายทหารระดับสูงดวยตนเอง เพื่อระงับการกอกบฏ) เขาจะแตงตั้งให พล.ต.อ.ชิดชัย รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.เรืองโรจน มหาศรานนท ผบ.สส. คุมอํานาจแกสถานการณฉุกเฉิน คนแรกเปนเพื่อนเกาสมัยเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ และสหรัฐฯของเขา สวนคนหลังเปนผูบัญชาการทหารที่ จงรักภักดีเขามากที่สุดคนหนึ่ง รางเสร็จแลว เขาก็โทรศัพทไปประเทศไทย โทรศัพทกลับเกิดสายไมวางกะทันหัน ทักษิณประหลาดใจมาก โทรแลวโทรอีกก็ยังคงสายไมวาง โทรศัพทไปใหคนหลายคนหลายๆครั้ง ก็ไมมีสายใดวางเลย เขารีบเปดคอมพิวเตอร อินเตอรเนตก็ถูกตัด ในขณะนั้นระบบการสื่อสารของสหรัฐฯ และไทยถูกตัด ทั้งหมด ความรูสึกพายแพที่โถมถาเขามากะทันหัน ความรูสึกออนลาอยางรุนแรง เกิดขึ้นจากแผนหลังสูทั้งกาย “เศรษฐีธุรกิจการสื่อสาร” ที่ควบคุมตั้งแตโทรศัพทจนถึงดาวเทียมของไทยคนนี้ นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่ ทํารายการสื่อสารกับประชาชนคนนี้ ในชวงที่เขากําลังตกอยูในสถานการณที่อันตรายที่สุดในชีวิตนั้น กลับไมมี โอกาสใชการสื่อสารใดๆ ชะตาชีวิตชางเยยหยันเขาเหลือเกิน
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 6 บุญคุณและความแคนตอสื่อ

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:22 am

ตอนที่ 2

17 ธันวาคม 2536 ดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทย ถูกยิงขึ้นสูวงโคจรที่เฟรนชกียานา ทวีปอเมริกาใต สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการยิงดาวเทียมขึ้นสูวงโคจรดังกลาวดวย คน ที่สงดาวเทียมดวงนี้ก็คือทักษิณ ชินวัตร ประธานบริษัท ชินวัตรแซทเทลไลท จํากัด หลังจากที่ประสบความสําเร็จดานกิจการโทรคมนาคม อาทิ คอมพิวเตอร วิทยุติดตามตัว โทรศัพทไรสาย โทรทัศนวงจรปด ฯลฯ และร่ํารวยมหาศาลจากกิจการดังกลาว ทักษิณก็เริ่มสนใจกิจการดาวเทียมอันนับเปน จุดสูงสุดของวงการโทรคมนาคม ในป 2534 ทักษิณตั้งบริษัทชินวัตรแซทเทลไลท จํากัด ไดรับสัมปทานธุรกิจ ดาวเทียมเปนระยะเวลา 30 ป จากนั้น เขาไดลงนามทําสัญญามูลคา100 ลานเหรียญสหรัฐฯ กับบริษัท Huges Space Aircraft ของสหรัฐฯ เพื่อสรางดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย เดช ทรงพระราชทานชื่อใหดาวเทียมดวงนี้วา “ไทยคม(Thaicom)” เปนสัญลักษณหมายถึงความเชื่อมโยงของไทย กับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ทักษิณในฐานะเปนผูสงดาวเทียม “ไทยคม 1” ขึ้นสูวงโคจร จึงไดชื่อวา “บิดา แหงดาวเทียมไทย” ตั้งแตมีดาวเทียมเปนของตัวเอง กิจการโทรคมนาคมระยะไกลของไทยไดรับการพัฒนาไปอยางไมเคยมีมากอน ธุรกิจของเครือชินวัตรขยายตัวอยางตอเนื่อง หนึ่งปใหหลัง “ไทยคม 2” ที่ลงทุนไป 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทากันเขาสูวงโคจร สัญญาณครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต อายุการใชงานของดาวเทียม ดวงนี้คือ 13.5 ป เดือนเมษายน 2540 ดาวเทียม “ไทยคม 3” รุนที่สองที่หนัก 2.65 ตัน ถูกสงขึ้นวงโคจรโดยจรวดอาเรียนา ดาวเทียม ดวงนี้ลงทุนไปกวา 181 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนดาวเทียมที่ทรงพลังและเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในตอนนั้น การ สงขึ้นสูวงโคจรของมัน ทําใหระบบดาวเทียมไทยกลายเปนระบบดาวเทียมที่ใหญที่สุดในเอเชีย สัญญาณ ครอบคลุมทวีปเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และ แอฟริกา รวม 120 ประเทศ 3,000 ลานคน สถานีโทรทัศนชอง 3 5 7 9 หนวยงานราชการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (กสท.) และกองทัพ ก็ลวนแตเปนลูกคาของ “ไทยคม 3” นอกจากนี้ บริษทชินวัตรยังเปนบริษัทแรกในโลกที่ใชระบบถายทอด DTH ดิจิตอลตามมาตรฐานสากล MPEG- ั 2DVB ตั้งแตป 2538 บริษัท IBC ภายใตเครือธุรกิจของทักษิณ ไดรับสิทธิออกอากาศสถานี CNN ในป 2533 ตอนนั้นเปนชวงสงคราม อาวเปอรเซีย เกือบทั้งหมดของคนไทยรับรูสถานการณของอิรักผานทาง CNN ที่ทักษิณนํามาออกอากาศ หนึ่งป ใหหลัง บริษัท IBC ไดเพิ่มชองภาษาไทย ป 2540 บริษัทชินวัตรแซทเทลไลทกับกสท. รวมกันจัดตั้งบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด ดําเนินกิจการดานรับสงสัญญาณดาวเทียมและอินเตอรเนตระหวางประเทศ ในป 2542 เครือ ชินวัตรจดทะเบียนมูลคา 200 ลานบาท จัดตั้งบริษัท Adventure จํากัด ดําเนินกิจการดานE-commerceและ อินเตอรเนต โดยเปดเวบไซทเปนของตนเอง นอกจากนี้ เครือชินวัตรยังถือหุนสถานีโทรทัศนเสรี ITV เปน จํานวนรอยละ 39 ทวา นายกรัฐมนตรีที่มีพื้นเพจาก “นักธุรกิจโทรคมนาคม” ผูที่สรางประโยชนใหกับกิจการโทรคมนาคม ระยะไกลของประเทศผูนี้ ในวันที่เกิดรัฐประหาร เพราะตอโทรศัพทไมติดจึงถูกขังอยูในโรงแรมที่ นิวยอรกอยางไรหนทาง หลังจากเริ่มรัฐประหาร พล อ.สนธิ บุญยรัตกลิน สั่งใหกองทัพปดลอมสถานีสงสัญญาณดาวเทียมไทยคมใน โอกาสแรก ตัดการติดตอทั้งหมดของสหรัฐฯ และไทย เรื่องนี้ทักษิณไมวาอยางไรก็คิดไมถึง หากกลาววาชีวิต หนึ่งของแตละคนจะมีความผิดพลาดที่ไมอาจกลับไปแกไขได ถาเชนนั้น การที่ไมไดควบคุมสื่อตั้งแตเนิ่นๆ ก็คือ ความผิดพลาดอยางรายแรงในชะตาชีวิตของเขา เพราะความผิดพลาดนี้ ตอนนี้เขาจึงทําไดเพียงแคตอสูในเวลาที่ สายเกินไป และไรผล คําบอกเลาของทักษิณ ผมอยากจะรีบประกาศวาประเทศเขาสูภาวะฉุกเฉิน แตเมื่อผมกําลังติดตอกับในประเทศอยูนั้น พบวาการสื่อสาร จากสหรัฐฯ ไปไทยถูกตัดขาดหมด ไมเพียงแตสายโทรศัพท อินเตอรเนตก็ถูกตัด ผมลองอยูหลายครั้ง ก็ไมสําเร็จ กอนปฏิวัติสองชั่วโมง ทหารก็คุมสื่อไดแลว ใครที่คุมกองทัพได ก็คุมสื่อได กองทัพตองประกาศการปฏิวัติผาน การควบคุมสื่อ นี่เปนวิธีเดียวของพวกเขา พวกเขาคุมโทรทัศนกับวิทยุไดแลว ถาจะพูดวาผมมีเรื่องอะไรที่เสียใจไหม ก็คงเปนควบคุมสื่อไมทันเวลา แมวากอนจะออกไปประชุมตางประเทศ ไดกําชับผูใตบังคับบัญชาใหระวังการเคลื่อนไหวของฝายทหาร แตเราละเลยสื่อไป แตวา จริงๆ ก็ไมมีอะไรที่ เสียใจ ที่ผานไปแลวก็ใหผานไป นี่เปนบทเรียน
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 6 บุญคุณและความแคนตอสื่อ

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:24 am

ตอนที่ 3

ทักษิณผูเคยร่ําเรียนที่สหรัฐฯ เปนเวลา 5 ป ตอนที่เที่ยววอชิงตันอยูนั้น ไดสังเกตเห็นรูปปนที่ตั้งอยูที่รูสเวลทพลา ซา ประชาชนธรรมดาที่สวมชุดลําลอง นั่งอยูที่มุมหนึ่งของหอง เอียงศีรษะ กําลังตั้งใจฟงอะไรบางอยางอยู .....เขา กําลังฟงรายการ “คุยกันริมเตาผิง” (Fireside Chats) ของรูสเวลทอยู ประธานาธิบดีผูซึ่งรางกายพิการแตจิต วิญญาณแข็งแกรงนี้ ในยามค่ําคืน เขาจะนั่งอยูขางเตาผิง เลาความยากลําบาก ความตองการ และความหวังของ ประเทศชาติใหประชาชนของเขาฟงผานคลื่นวิทยุ 12 มีนาคม 2476 วันที่แปดหลังจากรูสเวลทเขารับตําแหนงประธานาธิบดี เปนวันอาทิตย เขาอัดเสียงใหสัมภาษณ American Broadcasting Company (ABC) Columbia Broadcasting System (CBS) และ National Broadcasting Company (NBC) ที่หนาเตาผิงของหองรับรองที่ชั้นลางของทําเนียบ เจาหนาที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียงที่ขางเตาผิง ประธานาธิบดีกลาววา หวังวาการสนทนาครั้งนี้จะเปนกันเองสักหนอย ไมตองหรูหราฟุมเฟอย ใหเหมือนกับลอม วงนั่งอยูรอบเตาผิงที่บานและพูดคุยเลนกันกับคนในครอบครัว ผูสื่อขาวคนหนึ่งกลาววา เมื่อเปนเชนนี้ ก็เรียกวา “คุยกันริมเตาผิง(Fireside Chats)” เถิด “คุยกันริมเตาผิง” จัดขึ้น 30 ครั้งภายใตเวลา 12 ปที่รูสเวลทดํารงตําแหนง กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 จัดเฉลี่ยปละ 2 ครั้ง เมื่อประเทศประสบเหตุการณสําคัญ เขาก็จะใชวิธีนี้ติดตอกับประชาชนสหรัฐฯ โดยตรง การฟง “คุยกันริม เตาผิง” ของประธานาธิบดี กลายเปนงานอดิเรกหนึ่งของชาวสหรัฐฯ ประธานาธิบดีรูสเวลทใชการสนทนาที่เปน กันเอง เขาไปอยูในใจของประชาชนของเขา ทักษิณเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศาสตรไทย ที่ใช หนวยงานดานกระจายเสียงแลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชน เขาผูซึ่งชอบทําอะไรใหถึงที่สุด แนนอนวาไม พอใจกับ “ปละ 2 ครั้ง” เขาไมยี่หระตอความลําบาก ทุกอาทิตยจัดรายการหนึ่งครั้ง ครั้งละ 60 นาที ใชชื่อรายการ วา “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” (Prime Minister Thaksin Talks to the People) ทุกวันเสารเวลา 8.00-9.00 น. กวาครึ่งหนึ่งของรายการวิทยุในไทยจะถายทอดรายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” เพื่อฟงทอลกโชว การเมืองที่แสดงโดยนายกรัฐมนตรีผูติดสําเนียงเชียงใหมเล็กนอย ทักษิณนําเหตุการณบานเมืองที่เกิดขึ้นในหนึ่ง สัปดาหมาสรุป นําหลักฐาน เนื้อหา และผลลัพท ของนโยบายที่รัฐบาลกําลังดําเนินการหรือวางแผนจะดําเนินการ มารายงานประชาชน บางครั้งจะนําปญหาที่ประชาชนใหความสนใจมาตอบคลายความสงสัย เชน ลดภาษี เกษตรกร 30บาทรักษาทุกโรค หนึ่งตําบลหนึ่งทุน กาซราคาถูกสําหรับแท็กซี่ เปนตน ทักษิณยังตั้งตูไปรษณียถึง นายกฯ ที่หนาทําเนียบ เพื่อรับคํารองเรียนและคําแนะนําของประชาชน นับเปนนายกรัฐมนตรีที่ “ใกลชิด ประชาชน” ที่หาไดยาก นายกฯ ใชคําพื้นๆ ที่เกษตรกรฟงเขาใจ พูดถึงนโยบายที่ปฏิบัติและจับตองไดจริง ทําให ไดรับความนิยมจากประชาชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก แตวา ชนชั้นกลางในเมือง ผูตอตาน และปญญาชนกลับไมคิดเชนนั้น มีคนไมพอใจที่นายกฯ ของประเทศที่ยิ่งใหญใชคําพูดพื้นๆ ในการสนทนา เสมอๆ และเมื่อเวลาผานไปก็ยังพบวา ในการสนทนาของทักษิณนั้นนอกจาก “เอาใจ” คนจนอยางมากแลว การ ดูแลเอาใจใสชนชั้นกลางในกรุงผูเปนผูเสียภาษีรายหลักยังนอยกวามาก จนกระทั่งตอนหลังเกิดเหตุการณ ประหลาดที่นายกฯที่ชาวนาเลือกมาในที่สุดกลับถูก “โคนลม” 5 กุมภาพันธ 2549 สองสัปดาหหลังจากเหตุการณ “ขายหุน” ชินคอรป การเดินขบวน “ขับไลทักษิณ” ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เสียงเรียกรองใหนายกฯ ลาออกมีมากขึ้นทุกวัน ทักษิณพูดในรายการวิทยุชวงเชาวันเดียวกันนั้นวา เขาจะ ไมลาออกเด็ดขาด “คนที่จะใหผมลาออกมีเพียงในหลวงผูเดียวเทานั้น หากทานบอกผมวา ทักษิณ ลาออกเถอะ ผม ก็จะไป” เขายังอธิบายถึงที่มาที่ไปของคดีขายหุนชินคอรป และบอกวา “ผมไมไดทําอะไรผิด เชื่อวาคนไทยสวน ใหญยังอยากใหผมทํางานตอ” 24 กุมภาพันธ เขาประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร เลื่อนการเลือกตั้งใหญใหเร็วขึ้น รายการวิทยุของนายกฯ ก็ตองปด ตัวลงไปดวย ปลายเดือนมิถุนายน มีขาววา เขาคิดจะกลับมาจัดรายการนี้อีก กลุมตอตานก็ตอตานรุนแรง มีผูกลาว วา ตอนนี้เขาเปน “นายกฯ รักษาการ” ใชเวลาออกอากาศวิทยุรัฐบาลมาจัดรายการของตัวเองนั้น “ไมเหมาะสม” และยังมีคนโจมตีเขา การเลือกตั้งใหญกําลังจะมาถึง ความนิยมในตัวเขาลดลง การกลับมา “จัดรายการ” สู ประชาชนอีกครั้ง คือการ “หาเสียง” ใหกับพรรคไทยรักไทย ทักษิณไมถูกกระทบโดยสิ่งนี้ และยืนยันวาเขาจะ “พูดแตเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนอยูของประชาชน” ในรายการ ในการสนทนาครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม ทักษิณ ประกาศวา ตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไปจะเริ่มให “โนตบุกรอยเหรียญ” ที่สถาบัน MIT ของสหรัฐฯ คนควาและ พัฒนาแกนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ คอมพิวเตอรชนิดนี้เครื่องละเพียงประมาณ 135 เหรียญสหรัฐฯ เขา วางแผนวาจะซื้อมา 500 เครื่องกอน และสงใหนักเรียนประถมที่อยูเขตภูเขาที่หางไกล ปหนาจะซื้ออีกหนึ่งลาน เครื่อง เปาหมายคือให “นักเรียนประถมทุกคนมีคอมพิวเตอรโนตบุก เพื่อแทนที่หนังสือเรียนตอนนี้” นาเสียดายที่ โครงการนี้จบลงเพราะจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในชะตาชีวิตของเขา
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 6 บุญคุณและความแคนตอสื่อ

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:26 am

ตอนที่ 4

อีกสิ่งหนึ่งที่ทักษิณใชสื่อเพื่อเสริมสรางกระแสสนับสนุนรัฐบาล คือการถายทํารายการทักษิณเรียลลิตี้โชวที่ทั้ง สมจริงและกินเวลานานอันหาดูไดยากในเวทีการเมืองโลก 16 มกราคม 2544 ทักษิณไปยังหมูบานยากจนแหง หนึ่งในดานตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ และใชชีวิตอยูกับชาวนาเปนเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห ผูติดตามมี คณะถายทํากวา 100 คน และกลองวิดีโอกวา 40 เครื่องตอเนื่องกันเปนเวลา 5 วัน คําพูดและการกระทําของนายกฯ ถูกติดตามถายตลอด 24 ชั่วโมง เนื้อหาทั้งหมดถูกถายทอดสดทางโทรทัศน ผูชมจะเห็นภาพในชวงสําคัญที่เกิดขึ้น ภายในครึ่งชั่วโมงแรกของรายการ เชน เจาหนาที่กําลังจัดสถานที่ คนเดินผานมามุงดู เปนตน จนกระทั่งทักษิณ ออกโรง มุมกลองจะยายไปจับอยูที่ตัวเอกนี้คนเดียว วันแรก ผูคนเห็นนายกฯ คุยเรื่องสัพเพเหระ ทํากับขาว กิน ขาวกับคนทองถิ่น ตอนเย็น เขาจะนอนในมุงที่กางเอง วันที่สอง นายกฯขับรถแทรกเตอรไปตามถนนลูกรัง สํารวจสภาพชนบท บางครั้งกระโดดลงจากรถ คุยกับชาวนาที่มาขวางทางรถ ชวยออกความเห็นใหชาวบาน แนะนํา “ประสบการณทําอยางไรใหรวย” และมักแจกจายเงิน ควักเงินสด 1,000 หรือ2,000 บาท ยัดใสมือของ ชาวนา ตอนเย็น เขานอนที่วัดแหงหนึ่งใกลๆ หมูบาน จากมุมกลองมุมไกลนั้น ผูคนจะเห็นทักษิณสวมกางเกงขา สั้นเดินออกจากบานมา โทรศัพทไป เดินไปทางหองน้ํา สายตาราวกับกําลังมองไปยังอีกโลกหนึ่ง ในรายการนี้ คุณยายทานหนึ่งบอกนายกฯ วา เธอมีรายไดสัปดาหละ 5 เหรียญสหรัฐฯ และยังตองจายหนี้ที่ลูกชาย ที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางถนนติดหนี้ไวอีก 5,000 เหรียญสหรัฐฯ “ทานชวยฉันใชหนี้ไดไหม ทานชวยให หลานของฉันเขาเรียนไดหรือเปลา” คุณยายถาม “ได” ทักษิณตอบอยางไรความกังวลใจ “ผมจะใหวัวนมอีกตัว ดวย” “ทานเปนคนดีมาก ขอใหทานเปนนายกฯตลอดไป” ใบหนาที่ผานมรสุมชีวิตของคุณยายยิ้มออกมาหนากลอง ในอีกภาพหนึ่ง ทักษิณปราศัยตอหนาชาวบานทั้งหมูบาน อยางกระตือรือรน “พอแมพี่นองรูหรือไมวาผมเห็นถึง อะไร ผมเห็นพอแมพี่นองขายกระดาษที่ผลิตเองในอินเตอรเนต ผมเห็นพอแมพี่นองกําลังจะรวย ผมเห็น ครอบครัวของพอแมพี่นองมีความสุข มีงานทํา” ผลกระทบจากการออกอากาศรายการรุนแรงมาก เปนหัวขอในการสนทนาไปทั่วทั้งประเทศ คนที่รักทักษิณชื่น ชมนายกฯวาพูดจริงใจตรงไปตรงมา เอาใจใสความทุกขยากของประชาชน ผูที่ตอตานเขา กลับกลาววา ตลบตะแลง ใชสื่อมาสรางภาพ มีคนกลาววา ทักษิณเชื่อโหราศาสตร ระยะนี้ดวงไมดี ดังนั้นจึงลองใชวิธีเรียลลิตี้ โชวมาทําใหตนเองสบายใจ มีคนกลาวอีกวา ทักษิณชอบมุงไปขางหนา พฤติกรรมที่สรางความประหลาดใจนี้เปน เพียงแคการเพิ่มคะแนนสนับสนุนใหตัวเองเทานั้น ยังมีคนไมพอใจที่เขาขี่มอเตอรไซคในหมูบานแตไมสวม หมวกนิรภัย คิดวาเปนคนยุยงใหผิดกฎจราจร รายการนี้สรางกระแสในเวทีการเมืองเอเชียตะวันออก หนังสือพิมพสเตรท ไทมของสิงคโปร ”เหน็บแนม” วา ผูคนในสถานที่ที่ทักษิณไปถายทําในรายการเรียลลิตี้โชวไดรับผลประโย ชนไมนอย เชน ถนน อาคารราชการก็ไดตกแตงใหม พอคาอายุ 50 ปคนหนึ่งกลาวกับผูสื่อขาววา “เชาวันนี้เมื่อตื่นนอน ผมก็จําถนนนอกบานตัวเองไมได เสียแลว ถนนลูกรังที่ไมมีคนสนใจมากนานปจูๆ กลับซอมจนเรียบเสียแลว” เผชิญกับคําวิจารณนานา ทักษิณกลับไมสนใจเลยสักนิด เขากลาววา จุดประสงคการถายทํา “เรียลลิตี้โชว” ครั้งนี้ก็ เพื่อที่จะดําเนินการ “การศึกษาทางไกล” ใหขาราชการทองถิ่นสักครั้งหนึ่ง สอนพวกเขาวาทําอยางไรจึงจะ “ขจัด ความยากจน” ได “ผูชมของเราไมใชเกษตรกร แตเปนเจาหนาที่ของรัฐ” เขากลาววา “ผมไมกังวลวาขางนอกจะ วิจารณ ผมทุมเททั้งหมดใหกับผลที่จะเกิดจากรายการนี้” หากไมใชเพราะวาหลายวันหลังจากนั้นจะเกิดกรณี “คดีขายหุนชินคอรป” ขึ้น “เรียลลิตี้โชว” นี้ก็ยังคงใหคนไทย ทุกระดับพูดถึงไปไดอีกหลายสัปดาห แตวาเมื่อ “คดีขายหุนชินคอรป” เกิดขึ้น “เรียลลิตี้โชวนายกฯ” ที่เปน เอกลักษณนี้ จึงถูกมองวาเปนสิ่งที่เบี่ยงเบนประเด็น เปน “แผนการ” ที่สรางขึ้นเพื่อเปลี่ยนมุมมองขาวดานลบ เกี่ยวกับเขา
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 6 บุญคุณและความแคนตอสื่อ

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:27 am

ตอนที่ 5

ตั้งแตทักษิณจัดรายการวิทยุเพื่อติดตอกับประชาชน เพิ่มชื่อเสียงของเขาในใจของมวลชน แตทวาสาเหตุสวนหนึ่ง ที่เขาทําเชนนี้ เกรงวาจะเกิดจากความรูสึกที่เขาไมไวใจสื่อ ที่จริงแลว ความขัดแยงของนายกรัฐมนตรีทานนี้กับสื่อ เกิดขึ้นมานานแลว นาแปลกมากที่เมื่อเศรษฐีพันลานทานนี้ทําธุรกิจอยางซื่อตรงนั้น สื่อชื่นชมจิตวิญญาณที่กลาคิดกลาทําและ ความสําเร็จมหาศาลดานธุรกิจโทรคมนาคมของเขา ความนาเชื่อถือของกิจการโทรคมนาคมเครือชินวัตรและหุน ที่ถีบตัวขึ้นสูงจนทําใหทักษิณกาวเปนเศรษฐีรอยลานในขามคืน ก็เกี่ยวของกับคําชื่นชมของสื่อ แตวา หลังจากเขา เปลี่ยนมาเลนการเมือง ทาทีของสื่อดูเหมือนจะกลับตาลปตร คําวิจารณดานลบของเขาปรากฏออกมาไมขาดสาย หลังจากประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ มีคราวหนึ่ง ทักษิณในขณะนั้นเปนรองนายกฯสรางคฤหาสนที่ฝงธนบุรี ริมแมน้ําเจาพระยา เชิญอดีตประธานาธิบดีจอรจ บุช แหงสหรัฐฯ และบุคคลสําคัญทางการเมืองไทยและนักธุรกิจ ใหญมารวมพิธีขึ้นบานใหม สื่อในขณะนั้นรายงานวา คฤหาสนของทักษิณมูลคา500ลานบาท บอกเปนนัยวาตอน ที่ประเทศประสบวิกฤตเศรษฐกิจขั้นสาหัสนั้น เขากลับร่ํารวยมหาศาล ทักษิณโกรธมาก เพราะวาบานหลังนี้รวม ที่ดินแลวมีมูลคาเพียง 100 ลานบาท และขณะนั้น 500 ลานบาทสามารถสรางตึกสูง 20- 25 ชั้นไดหนึ่งหลัง หลังจากทักษิณเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในดานการแกไขปญหา “ความไมสงบในภาคใต” ก็ไดรับคําวิจารณ คอนขางมาก เขาทั้งไมออนขอ และไมยอมแพ แตใชมาตรการขั้นเด็ดขาดจัดการกับผูกอการรายชาวมุสลิมที่กลา “ฆารายวัน” ทําใหผูตอตานโจมตีเขาวา “เหยียบย่ําสิทธิมนุษยชน” เดือนสิงหาคม 2547 เขากลาวในการสนทนา กับสื่อครั้งหนึ่งวา “หนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดควบคุมและตรวจสอบปญหาภาคใตมากวาหนึ่ง ปแลว พบวา พฤติกรรมแปลกๆ ที่เยาวชนภาคใตมีนั้นฝกมาจากพวกหัวรุนแรงอินโดนีเซีย เยาวชนหลายคนไปเรียนศาสนาที่ อินโดนีเซีย หลายคนมีเพื่อนอินโด ไมนอยแตงงานกับสาวอินโด เราพบวา คนเหลานี้ปลุกระดมเยาวชนใน ทองถิ่น พาคนสวนหนึ่งไปรัฐกลันตันของมาเลเซีย บางสวนฝกอยางลับๆ อยูในปาของไทย แตนี่ไมไดหมายความ วามาเลเซียและอินโดนีเซียสนับสนุนพวกเขา พวกเขา(มาเลเซียและอินโดนีเซีย) ก็คงไมเห็นดวย เพียงแตพวกเขา แอบๆ ฝก ไทยเราก็ไมสนับสนุน แตวาก็มีการฝกลับๆ นี้อยู” คําพูดดังกลาวมีสื่อบางสวน “อางอิงเฉพาะสวน” รายงานออกมาแลว กลายเปนวาทักษิณประณามมาเลยเซียและ อินโดนีเซียชวยเหลือภาคใตใหฝกผูกอการราย ทักษิณโกรธมาก ในรายการ “นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน” สัปดาหนั้น วิจารณสื่อวาไมรับผิดชอบ เขากลาววา “ที่พวกเขารายงานแบบนี้จะใหไทยทะเลาะกับเพื่อนบานหรือ ไง” คําบอกเลาของทักษิณ สื่อไทยชอบรายงานเรื่องราย ไมรายงานเรื่องดี ขาวในแงลบบางขาวไมเปนจริง มีแตเพียงการเดาสุม เวลารัฐบาล ออกมาชี้แจงขอเท็จจริง พวกเขากลับไมแกขาว มีบางขาวไมดูขอเท็จจริง พูดแตเรื่องไรสาระ ไมรับผิดชอบสิ่งที่ ตัวเองพูดออกไป หากมีวันหนึ่งมีหลักฐานบอกวาพวกเขาพูดผิดแลว พวกเขาก็ไมสน ลืมไปหมดแลว นี่เปนสวน หนึ่งของวัฒนธรรมการเมืองไทย เปนเรื่องที่ไมอาจแกไขไดในชวงสั้นๆ ผมคิดวาในสังคมสมัยใหม สื่อตองพัฒนา ไปดวย แตสื่อไทยกลับดูเหมือนไมสามารถเดินออกจากวังวนการเมืองแบบละครน้ําเนานี้ ไดตลอดกาล ดังนั้น แมรูสเวลทจะมี “คุยกันริมเตาผิง” และยังชอบพบปะผูสื่อขาว ตามสถิติ ในชวงที่เขารับตําแหนงจะพบปะ ผูสื่อขาวสัปดาหละสองครั้ง แตวา ทักษิณกลับไมชอบสื่อ ปรารถนาที่จะอธิบายนโยบายตางๆ ของรัฐบาลเองใน รายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” สัปดาหละหนึ่งครั้ง นี่ทําใหสื่อไมพอใจอยางมาก หลังจากที่เขาเริ่มรับ ตําแหนงนายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคนใหมแนะนําใหเขาทําตามวิธีเดียวกับ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน” จัดงานนายกฯ ทักษิณพบสื่อมวลชนสัปดาหละหนึ่งครั้ง เพื่อพบปะนักขาว มิฉะนั้น นายกฯ ก็มักจะถูกนักขาวที่ติดตามมาถามตอนที่เดินออกไปขางนอก ทักษิณเห็นดวยอยางยิ่ง จึงเตรียม ตอนรับทันที แตวา งานพบสื่อครั้งแรก การปรากฎตัวของนายกฯ ทานนี้ กลับทําใหผูสื่อขาวทั้งหมดที่มารวมงาน ตกตะลึงไปตามๆ กัน งานนายกฯ พบสื่อมวลชนครั้งแรกคนแนนขนัด ทักษิณนั่งบนเวที สงบสุขุม ขางมือของเขาวางปายไวสองใบ หลังจากนักขาวแตละคนถามคําถาม ทักษิณจะชูปายหนึ่งใบ หากบนปายเปนรูปวงกลม จะหมายถึงนายกฯ เห็นวา คําถามนี้สรางสรรค ควรคาแกการตอบ หากบนปายเปน “กากบาท” ก็หมายถึงนายกฯ คิดวาคําถามนี้ไม สรางสรรค นักขาวไมพอใจกันมาก “ราชาไรมงกุฎ” ที่ชินกับการวิจารณรัฐบาลและผูนําเหลานี้ จิตใจที่ออนแอถูก กระทบอยางรุนแรง หลังงานพบสื่อจบลง สื่อใหญๆ ของไทยก็ลงบทความวิจารณประณามทักษิณวาไมเห็นผูอื่น อยูในสายตา เอาแตตัวเองเปนใหญ ใชมาตรฐานของตัวเองมาตัดสินมาตรฐานของนักขาว เปนการทํารายเสรีภาพ สื่อ จินตนาการไดเลยวา ทักษิณนั่งอยูในหองทํางาน มองเห็นความโกรธของสื่อ รูสึกปนปวนไมนอย การเลนตลก เล็กๆ นอยๆ นี้สําเร็จแลว แตวา ในงานพบสื่อครั้งที่สอง เขาฉลาดที่จะไมใชปายสองใบนั้นอีก แตวา นายกฯ หนาตายิ้มแยม อดไมไดที่จะแหยนักขาวอีกสักหนอยวา “พวกคุณทําไมจริงจังกันขนาดนั้น ก็แคปายใบเล็กๆ เทา นั้นเอง” มีนักขาวถามวา ความคิดเรื่องชูปายมาจากไหน ทักษิณตอบอยางมีความสุขวา ยืมมาจากรายการโทรทัศน ประเภทประลองปญญาของญี่ปุน ประเด็นที่มีคนวิจารณมากที่สุดประเด็นหนึ่งชวงที่อยูในตําแหนงคือ เขาลดเสรีภาพสื่อเอะอะก็ฟองรองสื่อ บท บรรณาธิการหนึ่งที่ตีพิมพในหนังสือพิมพ Asia Time กลาววา “ในสายตาของคนกรุงเทพฯ ทาทีของทักษิณและ อดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูของสิงคโปรตอเสรีภาพสื่อเหมือนออกจากพิมพเดียว กัน ในชวงทศวรรษ 1990 ลีกวนยู เคยฟองรอง Dow Jones ผูจัดพิมพหนังสือพิมพ International Herald Tribune และ Far Eastern Economic Review ไดสําเร็จ แตวาทั้งคูก็ยังมีสิ่งที่ไมเหมือนกัน ผูที่ลีกวนยูฟองรองวากันวาเปนชาวตางชาติที่ใสรายเขา แตผูที่รัฐบาล ทักษิณฟองรองกลับเปนคนชาติเดียวกัน” เดือนกรกฎาคม 2546 บริษัทชินคอรปอเรชั่น จํากัด มหาชน ธุรกิจของครอบครัวทักษิณฟองรองหนังสือพิมพไทย โพสต และสุภิญญา กลางณรงค นักขาวหญิงและเลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) ดวย ขอหา “ใสราย” และเรียกรองใหชดเชยคาเสียหายเปนจํานวนสี่รอยลานบาท เหตุผลคือ ในขาวของสุภิญญาได กลาววา ระหวางป 2544-2545 หลังจากที่พรรคไทยรักไทยเปนรัฐบาล ผลกําไรของเครือชินวัตรเพิ่มขึ้นสามเทา บทความบอกเปนนัยวาอาจเปนเพราะผลประโยชนที่ไดจากรัฐบาลในการขึ้นศาลครั้งเดียวของสุภิญญา เธอกําหินนําโชคสีมวงไวแนน ประณามอยางโกรธเคืองวานี่คือ “บรรยากาศ ที่นาสะพรึงกลัว” ที่แทรกซึมไปทั่วสังคมไทย และรูสึกวา “ใจของตนตกลงไปในเหวลึก การฟองรองเหลานี้มี จุดประสงคเพื่อระงับไมใหคนวิจารณรัฐบาลทักษิณ” วากันวาปญญาชนตางชาติที่มีชื่อเสียงบางคนรวมถึง Noam Chomsky และ Armand Mattelart เคยลงชื่อในหนังสือเรียกรองใหเครือชินวัตรถอนฟอง แตวาในเดือนมกราคม 2549 หลังจากที่ลูกๆของทักษิณขายหุนเครือชินวัตรใหเครือเทมาเส็กของสิงคโปร แลว การฟองรองนี้จึงถูกยก ฟอง เดือนพฤศจิกายน 2548 ทักษิณประกาศกะทันหันวา กอนปใหม เขาจะไมใหสัมภาษณผูสื่อขาว เหตุผลคือ โหราจารยกลาววา ดาวพุธอยูแนวเดียวกับราศีตน แสดงวาไมเหมาะที่จะใหสัมภาษณ ดังนั้น “ขอโทษทุกๆ ทาน ดวย ผมจะไมพูดแลว” ทาทีของเขาเชนนี้ไมเพียงแตทําใหสื่อไทยโกรธเปนฟนเปนไฟ สื่อใหญๆ ทั่วโลกก็วิจารณ เรื่องนี้เชนกัน เพราะวาขออางของนายกฯ ทานนี้ไมจริงจังเลย สถานการณจริงก็คือ ในชวงที่ผานมา เขาไมพอใจ สื่อที่ลงขาวดานลบของเขาหลายครั้ง วากันวา มีครั้งหนึ่งทักษิณเลนกอลฟกับเพื่อน พูดลอชีวิตการงานตอไปของ ตนวา “ผมอยากจะสมัครงานสื่อสารมวลชน จะไดมีเพื่อน”
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 6 บุญคุณและความแคนตอสื่อ

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:31 am

ตอนที่ 6

ในวงการสื่อ ทักษิณใชวาจะไมมีเพื่อนเสียเลย ที่จริงแลว เขามีเพื่อนสนิทมากคนหนึ่ง คือนายสนธิ ลิ้มทองกุล แต วา ในชวงที่เกิดการโคนลมทักษิณนั้น ผูที่เปนตัวเอกก็คือสนธิคนนี้ พวกเขาเปลี่ยนจากมิตรภาพเปนความเกลียด แคน เปลี่ยนจากพึ่งพาอาศัยกันเปนศัตรูตอกัน และศัตรูที่นากลัวที่สุดก็ไมพนเพื่อนที่กลายเปนศัตรูกัน นายสนธิ ลิ้มทองกุล เกิดป 2490 เชื้อสายจีน ครอบครัวมาจากมณฑลไหหลํา ประเทศจีน เขาเรียนจบมัธยมปลายที่ ประเทศไทย และถูกบิดาสงไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแหงชาติไตหวัน เพราะภาษาจีนไมดี จึงเปลี่ยนไปเรียนที่ UCLA ที่นั่นเขาเรียนวิชาเอกประวัติศาสตรเอเชียปจจุบัน หลังจากกลับประเทศไทย เขาก็เริ่มทํางานสื่อ ปที่เขาอายุ 31 ป สนธิเปดบริษัทสื่อของตัวเอง ผลิตและจัดพิมพนิตยสารสตรีฉบับหนึ่ง จากนั้น อาณาจักรสื่อของเขาก็ขยาย ขึ้นเรื่อยๆ ภายใตเครือของเขามีทั้งหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน อาทิ หนังสือพิมพผูจัดการ Asia Times ฯลฯ อีกทั้ง สํานักพิมพ สื่ออินเตอรเนตอีก 4 แหง รายการวิทยุที่คอนขางมีอิทธิพลในประเทศไทยอีก 1 สถานี ตั้งแตป 2543 เปนตนมา เขาผลิตรายการโทรทัศนและออกอากาศทางสถานีโทรทัศนของประเทศไทย มี สถานีขาวโทรทัศน 24 ชั่วโมง ทักษิณกับสนธิรูจักกันมาหลายป สนิมสนมกลมเกลียว วากันวา ชวงวิกฤต เศรษฐกิจในป 2540 ทั้งสองฝาฝนอุปสรรคมาดวยกัน หลังจากที่ทักษิณรับตําแหนงนายกฯ สื่อในเครือของสนธิ เกือบทั้งหมดกลายเปนกระบอกเสียง “สวนตัว” ใหกับรัฐบาล เจาหนาที่ระดับสูงในคณะรัฐมนตรีของทักษิณมัก ลงบทความในหนังสือพิมพของเขา ทุกครั้งที่รัฐบาลมีนโยบายใหมออกมา ก็จะไดรับคําชื่นชมอยางจริงใจจากเขา ทันที เพื่อนที่ชวยเหลือกันมาเชนนี้ สุดทายกลับกลายเปน “ศัตรู” จากรายการของสื่อมวลชน กลาววาเกี่ยวของกับการ เปลี่ยนแปลงของบุคคลในธนาคาร ป 2547 ธนาคารกรุงไทยซึ่งรัฐบาลถือหุนอยูมีขาววามีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) อยู สี่แสนลานบาท ผูจัดการธนาคารกําลังจะถูกปลดจากตําแหนง สนธิกลับปกปองเขา เพราะวาในจํานวน หนี้เสียนี้เขาไดกูมา 1,600 ลานบาท หากผูจัดการธนาคารถูกปลด เขาก็จะลมละลาย ทายที่สุด ผูจัดการธนาคารคน นี้ก็ถูกปลด ทักษิณซึ่งเปนนายกฯ ในตอนนั้นไมไดเขามาชวยเหลือใดๆ ทําใหสนธิไมพอใจอยางมาก เดือน กรกฎาคม 2547 สถานีโทรทัศนในเครือสนธิก็เกิดปญหาใบอนุญาตประกอบกิจการสื่อสารมวลชน ทําใหตองหยุด ถายทอดสถานี เขาขอรองใหเพื่อนชวยอีกครั้ง แตก็ถูกทักษิณเมิน ในเวลานี้ ทักษิณไมรูเลยวาอะไรจะเกิดตามมา หลังจากละเลยเพื่อนคนนี้แลว บุคคลเล็กๆ ที่ไมสะดุดตาคนนี้ภายหลังจะนําพาความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ บาง ทีแมแตตัวเขาเองตอนนั้นก็ไมแนใจ เขารูเพียงวา ความแคนเคืองที่มีตอเพื่อนรักเกาคนนี้จะพุงไปถึงขีดสุด 9 กันยายน 2548 ในรายการ “เมืองไทยรายสัปดาห” ทางสถานีโทรทัศนชอง 9 สนธิ และพิธีกรรวม สโรชา พร อุดมศักดิ์ ไดพูดเรื่องทักษิณเขาไปกาวกายพุทธศาสนา โดยแตงตั้งใหพระสงฆระดับสูงเลือกสมเด็จพระสังฆราช องคใหม ในขณะที่สมเด็จพระสังฆราชองคปจจุบันยังคงแข็งแรงอยู (ในประเทศไทย ปญหาที่มีความละเอียดออน สูงนี้เปนเพราะนี่คือพระราชอํานาจเฉพาะของกษัตริย) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระชนมายุ 92 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชองคปจจุบัน เนื่องจากปญหาสุขภาพทําใหไมไดออกปฏิบัติงานสาธารณกิจเปนเวลา หลายเดือน ในรายการของสนธิกลาววา ในขณะที่สมเด็จพระสังฆราช “ยังมีชีวิตอยู สามารถทํางานได และ สุขภาพกําลังดีขึ้น” รัฐบาลกลับใชเหตุผลที่วาพระชนมายุพระองคสูงมากแลว อาจมรณภาพเมื่อใดก็ไดมาแตงตั้ง รักษาการสมเด็จพระสังฆราช “ตามกฎหมายไทย สมเด็จพระสังฆราชตองไดรับเลือกจากมหาเถรสมาคม
จากนั้นไดรับ การแตงตั้งจากพระมหากษัตริย รัฐบาลทักษิณ “ไมไดดูกฎที่วามีเพียงพระมหากษัตริยเทานั้นที่มีสิทธิในการ แตงตั้งสมเด็จพระสังฆราช กาวกายพุทธศาสนา โอบอุมรักษาการสมเด็จพระสังฆราชที่สนิทกับตนเอง” นับเปน การละเมิดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย วันนั้น สนธิไดอานขอเขียนชื่อ “ลูกแกะหลงทาง” ในรายการของเขา เรื่องนี้มีผูอานสงอีเมลมาให “ผูจัดการ ออนไลน” (สื่อในเครือสนธิ เปนเวบไซตและฟอรั่มที่ไดรับความนิยมในประเทศไทยมากที่สุดเวบหนึ่ง) สนธิ ไมไดเปดเผยวาใครเปนผูสงมา และไมไดพูดชื่อทักษิณโดยตรง แตเห็นไดชัดวา ขอเขียนนี้กําลังบอกเปนนัยวา ทักษิณไมจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ในประเทศไทย หากตองการทําลายอนาคตของบุคคลทางการเมืองคน หนึ่ง ไมมีอะไรที่จะไดผล และโหดรายเทากับโจมตีเขาวา “ไมจงรักภักดีพระมหากษัตริย” อีกแลว สองสามวันหลังจากนั้น อสมท. เจาของสถานีโทรทัศนชอง 9 ไดระงับการถายทอดรายการสนธิอยางกะทันหันใน วันที่ 15 กันยายน เหตุผลคือ รายการนี้โจมตีนายกฯ ทักษิณอยาง “เอนเอียง” และ “ไมเปนกลาง” และกลาวเรื่อง ความสัมพันธของทักษิณและพระมหากษัตริย วันที่ 26 กันยายน สนธิฟองรองผูบริหารสามคนของอสมท. และ เรียกรองใหพวกเขาจายเงินชดเชยหนึ่งบาท นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายของสนธิกลาววา “สนธิเพียงแคคิดจะให ผูคนรูวาใครผิด ใครถูก เขาไมไดตองการเงิน” สี่วันหลังจากนั้น ทักษิณยื่นฟองสนธิ ลิ้มทองกุล สโรชา พรอุดม ศักดิ์ และ Thaiday.com (บริษัทลูกของเครือผูจัดการ ผูผลิตของรายการทอลกโชวดังกลาว) กับศาลอาญาและศาล ปกครอง เรียกรองใหจายเงินชดเชยจํานวน 5,000 ลานบาท ทนายความของทักษิณชี้แจงวา อสมท. และ Thaiday.com เคยลงนามในสัญญาเปนลายลักษณอักษรกําหนดวาในรายการจะมีการวิจารณรุนแรง ไมได อสมท. เห็นวาการวิพากษวิจารณของสนธิผิดสัญญา ดังนั้นจึงถอดถอนรายการนี้ หลังจากรายการถูกระงับออกอากาศ สนธิไมไดรีบรอนกังวลใจ เขานําฝปากที่มีอํานาจสังหาร “เคลื่อนทัพ” ไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเริ่มจัด รายการวิทยุ มีผูชมในรายการกวา 4,000 คน วันที่ 14 ตุลาคม ซึ่งเปน “วันประชาธิปไตย” ของไทย มีผูชมกวาหนึ่ง หมื่นคน จากนั้น พวกเขาก็ยายไปจัดรายการที่สวนลุมพินีอันมีบรรยากาศงดงาม เหตุผลคือที่นั่งใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนอยเกินไป ทุกเย็นวันศุกร สนธิก็จะจัดรายการคูกับสโรชา ขึ้นพูดทอลกโชวการเมือง เนื้อหาคือวิพากษวิจารณทักษิณและรัฐบาลปจจุบัน สวนลุมพินีภายหลังเปลี่ยนเปนที่รวมพลตอตานรัฐบาล “ลม ลางทักษิณ” 27 กันยายน หนังสือพิมพผูจัดการในเครือสนธิลงบทความเทศนาของหลวงตามหาบัว (พระผูใหญอายุ 92 ป) พระ รูปนี้มีชื่อเสียงมากและมีผูวิจารณมากในประเทศไทย คนรุนกอนคิดวาทานสวดมนตรอยูในวัดก็ดีอยูแลว ไมนา ออกมาเกี่ยวของกับการเมือง (หลวงตาฯ จําพรรษาอยูที่วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี) ชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ทานเปนผูเรียกรองใหคนไทยทั้งในและนอกประเทศบริจาคทองคําและเงินดอลล าร แนนอนวาเปนเรื่องดี เมื่อทักษิณเพิ่งรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ถูกฟองขึ้นศาลดวยขอหา “จงใจปดบังทรัพยสิน” ทานยังออกมาชวย แกปญหาให ตอนนี้ พระอาวุโสทานนี้กลับใชน้ําเสียงรุนแรงโจมตีทักษิณและรัฐบาล “มีคนฟองรองมาวา นายกฯ ทักษิณ กับนายวิษณุ และกับอีกสองคนเราจําไมได นี้คือตัวยักษใหญ ตัวอํานาจใหญ อํานาจปาๆ เถื่อนๆ จะกินบานกินเมืองกัดตับกัดปอด......เขาหลับหูหลับตา ทั้งกายของเขาแสดงออกถึงความโลภ และโหดราย ตอนนี้เขามุงแตตําแหนงนายกฯ........ พระราชอํานาจถูกละเลย ความศรัทธาถูกเหยียบย่ํา ประเทศกําลัง ตกต่ํา พวกเขาปลอยใหอํานาจตกอยูในกลุมคนสวนนอยในรัฐบาล คนพวกนี้อเปรต คือยักษ คือมหาภัย........ แมแตพระเทวทัต (ศัตรูของพระศากยมุนี เกิดมาตอกรกับพระองคหลายภพชาติ) ก็ยังสํานึกผิดไดเอง ในที่สุดก็ เปนพระปจเจกพระพุทธเจา สวนเราความผิดพลาดตัวเองทําเปนมองไมเห็น เราปกครองกันแบบไหน เมืองไทยจะ เปนอยางไร......นักการเมืองพวกนี้ เลนการบานการเมืองขี้หมาอะไร...... เราเอาธรรมะพระพุทธเจามาชะมาลางให รูเนื้อรูตัว รูผิดรูถูก.....ถาพวกเขาไมรับความจริง ก็เทากับเอาไฟเผาตัวเอง ทั้งหมดนี้ เราเสียใจมาก มันเกิดขึ้นได อยางไร” บทความวิจารณนี้เนื่องจากออกมาจากพระสงฆ จึงมีผูใหความสนใจมากเปนพิเศษ สื่อหลายคายนําไปเผยแพรตอ ผูคนมีความเห็นหลากหลาย รัฐธรรมนูญไทยระบุวา พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ นายกรัฐมนตรี เปนหัวหนารัฐบาล พระมหากษัตริยสืบทอดราชบัลลังก วาระดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีไมมีขอจํากัดดาน เวลา (วาระหนึ่งสี่ป แตกอนหนาสมัยทักษิณ ไมเคยมีนายกฯฯ ที่มาจากการเลือกตั้งอยูในตําแหนงครบสี่ป) ความหมายแฝงของพระสงฆรูปนี้ดูเหมือนจะบอกวาทักษิณเชื่อวาจะไมยอมลงจาก ตําแหนงนายกรัฐมนตรี และ ทาทายราชวงศ พยายามลดพระราชอํานาจ นี่เปนความผิดที่ไมสามารถยอมรับไดในประเทศไทย หากนักการเมือง คนหนึ่งถูกสวมหมวกใบนี้เขาแลว ก็เหมือนกับถูกศัตรูบีบคอ ไมมีการโจมตีใดที่จะนําภัยอันตรายตอชีวิตได มากกวานี้แลว วันที่ 11 ตุลาคม ทักษิณฟองหนังสือพิมพผูจัดการในขอหา “ใสความ” เรียกรองใหชดเชยคาเสื่อมเสียชื่อเสียงเปน เงิน 500 ลานบาท ในหนังสือฟองรองกลาววา การลงบทความที่ใช “ภาษารุนแรง” และ “ไมเปนจริง” นั้นมิใช “พฤติกรรมที่นานับถือ” นายธนา เบญจาธิกุล ทนายความของนายกฯ เห็นวา “แมเนื้อหาบทความนั้นจะเปนความ จริง แตหนังสือพิมพก็ตองระมัดระวัง ไมควรลงขอเขียนผิดๆ ที่อาจทํารายผูอื่นได......นี่เปนการที่บุคคลหนึ่งกําลัง ใชสิทธิปกปองชื่อเสียงและความเปนสวนตัว ที่หนังสือพิมพผูจัดการวิจารณไมใชการตรวจสอบบุคคลสาธารณะ คนหนึ่ง แตเปนการใชคําพูดรุนแรงทํารายตัวเขา” การฟองรองครั้งนี้ทําใหเกิดการวิพากษวิจารณเรื่อง “ทักษิณกดดันสื่อ” ทนายความของสนธิกลาววา “หนังสือพิมพทุกฉบับก็ลงคําเทศนาของหลวงตามหาบัว ทําไมทักษิณจึงไมฟองหนังสือพิมพฉบับอื่น ที่เขาฟอง แตบริษัท แมเนเจอร มีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ก็เพราะวาบริษัทนี้เกี่ยวของกับสนธิ ลิ้มทองกุล นี่เปนสวนหนึ่ง ของความแคนเคืองระหวางคนสองคน” คณะทนายความของนายกฯฯ อธิบายวา หนังสือพิมพฉบับอื่นลงเพียง บางสวนของเนื้อหา มีแตหนังสือพิมพผูจัดการไมเพียงลงเนื้อหาทั้งหมด แตยังลงหัวขาวตัวใหญที่กอใหเกิดความ สงสัย “หนังสือพิมพฉบับนี้เพิ่มความเห็นของตนเองลงไปในคําเทศนา” ทนายความของนายกฯ กลาววา “หนังสือพิมพของไทยสามารถวิจารณใครก็ได คุณสามารถพูดทุกอยางที่อยากพูดได แตคุณไมสามารถโจมตีใคร ก็ไดโดยไมมีหลักฐาน หากสื่อบิดเบือนขอเท็จจริงในขาวของตน นายกฯ ก็มีสิทธิฟองรองในฐานะประชาชน” มี คนถามวา เหตุใดทักษิณจึงไมฟองรองพระสงฆที่เขียนบทความเทศนานี้ คําอธิบายของทักษิณคือ “ทานเคยดีตอ ผม ฉะนั้นตอนนี้ผมตองดีตอทานดวย” แตวา พระผูใหญทานนี้กลับเรียกรองออกมาขึ้นศาลเอง ทานถามวา “หาก คําเทศนาของอาตมามีคําที่ไมเหมาะสมจริงๆ เหตุใดนายกฯ ทานนี้จึงไมฟองอาตมา” ทานกลาววาทักษิณก็ควร เปนจําเลยในคดีนี้เชนกัน ทานเองกลับพรอมที่จะติดคุกเสมอ “อาตมาไดยินคนไทยหลายคนบนวา รัฐบาลนี้ ทะเยอทะยานดานการเมืองสูงมาก นี่จะทําลายระบอบสําคัญในประเทศในระยะยาว” ดังนั้น เจตนาที่ทานเทศนานั้น “เปนเพียงแคคําวิจารณลูกศิษยของอาจารยเทานั้น (ทานยังมองวาทักษิณเปนหนึ่งในลูกศิษยของทาน) เพื่อ ความสงบสุขและเปนระเบียบของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย” การฟองรองสนธิและสื่อในเครือของเขาทั้งสองครั้ง เรียกรองใหชดเชยคาเสียหายรวมมูลคา 24 ลานดอลลาร สหรัฐฯ หลายคนเหน็บแนมวา “คําสัญญาที่ทักษิณจะกําจัดความยากจนใหหมดไปนั้นมาถูกทางแลวจริงๆ” ทนายความของทักษิณกลาววา คาเสียหายสูงสุดที่กําหนดในกฎหมายไทยในอดีตคือ 5 ลานบาท (ไมถึง 125,000 ดอลลารสหรัฐฯ) 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ นั้นเปนเพราะคํานึงถึงเงินเฟอ แตวา “ในที่สุดจําเลยจะตองชดเชยเทาไร ขึ้นอยูกับคําตัดสินของผูพิพากษา” เขาอธิบายวา การฟองรองเปนเพื่อรักษาชื่อเสียงของนายกฯ คํานึงถึงนายกฯ “ฐานะทางสังคมสูงสงเชนนี้” คาเสียหาย 24 ลานดอลลารสหรัฐฯ จึงไมมากเกินไป คดีนี้เปนเรื่องใหญโต และกระทบไปถึงพระมหากษัตริย วันที่ 4 ธันวาคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ พลอดุลยเดชไดมีพระราชดํารัสกอนวันคลายวันประสูติ เตือนทักษิณให “ยุติเรื่องราว” พระองคมีพระราชดํารัสวา แมแตพระมหากษัตริยก็ยังมีผูวิจารณ ทานก็ไมควรจะฟองคนอื่นแลว และยังตรัสอีกวา “ขาพเจาทราบวามีหลาย คนไมชอบทานนายกฯ แต พวกเราตอนนี้ยังไมมีผูที่เหมาะสมกวา” ทาทีของพระมหากษัตริยครั้งนี้ทําใหหลายฝาย เกิดคําถามขึ้น จากนั้นทักษิณถอนฟองคดี คําบอกเลาของทักษิณ ประมาณสาม สี่เดือนหลังจากเลือกตั้งใหญเมื่อมีนาคม 2548 ผมก็รูสึกมีอะไรไมชอบมาพากล หนังสือพิมพเริ่ม โจมตีผมอยางไรเหตุผล แตกอน พวกเขาจะคอนขางระวัง เพราะผมสามารถฟองวาพวกเขาใสราย แตครั้งนี้พวก เขาไมกลัวแลว ผมรูสึกเหมือนกับทั้งประเทศเริ่มวางแผนจัดการผม สื่อ ระบบกฎหมาย ระบบการแตงตั้งคน.....ผม ถูกกดดันโดยทุกฝาย ทํางานไมได ลําบากไปหมด
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 6 บุญคุณและความแคนตอสื่อ

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:32 am

ตอนที่ 7

ทวา บันทึกความแคนฟาดฟนของทักษิณกับสนธินี้เปนเพียงแคจุดเริ่มตน ในไมชา “คดีขายหุน” ชินคอรปก็ เปดเผยออกมา “เจาแหงการเปดเผยขอมูล” รีบใช “โอกาส” ที่สวรรคสงมานี้ รวมพลคนตอตาน 27 คนอยาง รวดเร็ว ตั้งเปน “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ชุมนุมกันที่หนาลานพระบรมรูปทรงมา ถวายหนังสือให พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและตัวแทนของผูบัญชาการทหารบก พลเอกสนธิ บุญรัตกลิน โดยเรียกรองให พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถอดถอนทักษิณจากตําแหนง ใหกองทัพเลิกสนับสนุนทักษิณ จากนั้น สื่อเขารวม ขบวนการ “ขับไลทักษิณ” มากขึ้นเรื่อยๆ รายงานของสื่อมวลชนทําลายชื่อเสียงของนายกฯ คนนี้อยางมาก จนกระทั่งหลังเหตุการณผานไป มีผูถามวา ในกระบวนการที่ทักษิณถูกทหารโคนลมนั้น สื่อไทยมีสวนรวมมาก เพียงใด 14 มีนาคม “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” รวมคนแสนคนเดินขบวน “ขับไลทักษิณ” กลุมผูประทวง ลอมทําเนียบรัฐบาล สาบานวาหากทักษิณไมลาออก พวกเขาก็จะไปกลับไปเด็ดขาด ในตอนนั้น ทักษิณกําลังหา เสียงอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี ชวงเชาวันนั้น ในเมืองมีขาวลือวา ทักษิณลาออกแลว หนังสือพิมพเดอะเนชั่น ที่ คอนขางมีอิทธิพลมากกลาววา เจาหนาที่ระดับสูงของรัฐบาลกําลังหารือถึงบุคคลผูเหมาะสม เพื่อมาแทนตําแหนง ของทักษิณ ในจํานวน “ผูที่เหมาะสม” นั้นก็คือรองนายกฯ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ขาวบอกวา เชาวันนั้น ทักษิณจูๆ ก็อางวา “ไมคอยสบาย” ยกเลิกกิจกรรมพบชาวบานทองถิ่น แตวา เขากลับแอบเปดประชุมคณะรัฐมนตรีทางไกล ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ ประกาศวารองนายกฯ จะตัดสินใจแทนเขา อายุของขาวลือนี้มีไมถึงครึ่งวัน ไมกี่ชั่วโมงตอมา ทักษิณก็ออกมาปฏิเสธ เขากลาววาตนจะไมยอมแพใหกลุมผู ประทวง ที่บนหนาหนังสือพิมพมีขาวลือนี้ ก็อาจเปนเพราะวาการประชุมสภาวันนั้นเลื่อนใหพลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตยขึ้นเปนรองนายกฯ ลําดับที่หนึ่งแทนที่รองนายกฯ ลําดับที่หนึ่งในขณะนั้น คือ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียร ไทย จุดประสงคที่เลื่อนพลตํารวจเอก ชิดชัย ขึ้นนั้นก็เพราะขณะนั้นเขาอยูที่กรุงเทพฯ รับผิดชอบความปลอดภัย ทั่วประเทศ หากเกิดเหตุใดขึ้น เขาจะตองรับผิดชอบ จากนั้นไมนาน ทักษิณยังใหสัมภาษณ CNN โตกลับขาวลือที่ เขาจะลาออกวา “สื่อ (ไทย) จะลมลางรัฐบาล” วันที่ 21 มีนาคม ศาลทานทาวมหาพรหมที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ถูกชายมุสลิมสติไมสมประกอบ อายุ 27 ป ใช คอนเหล็กทุบเสียหาย ผูทําลายศาลถูกประชาชนรุมทํารายจนเสียชีวิต กลุมผูตอตานรีบชุมนุมกัน สนธิประกาศวา เหตุการณนี้เปนแผนการของทักษิณ “เหตุใดคนคนนี้จึงถูกตีจนตาย ผมมีขอมูลภายในวา บางคนถูกผีเขา อยาก ทําลายศาลนี้ พอตอนที่สรางใหมก็จะยัด “ของ” ของตนเอง เพื่อจะ “แกไขดวงชะตา” “ ทักษิณกลาววา สนธิ “บา” ไปแลว พอของชายคนดังกลาวบอกวาสนธิเปนผูที่ “คนหลอกลวงที่สุดที่เคยเห็นตั้งแตเกิดมา” ชวงที่การชุมนุม “ขับไลทักษิณ” กําลังดุเดือดอยูนั้น รายการโทรทัศนหลายรายการฉายเทปในป 2535 ที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรียกนายกฯ พลเอก สุจินดา คราประยูร และผูนําประทวง พลตรี จําลอง ศรีเมือง เขา พบ (ดูรายละเอียดในบทที่สอง) หลายครั้ง ทักษิณกลาววา “พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดี มาก ทําใหเราเขาใจวาการปะทะไมดีตอประเทศชาติ พวกเราตองเชื่อฟงโอวาทของทาน” แตสนธิกลาววา “ความ หมายที่แทจริง” ที่สื่อฉายเหตุการณป 2535 ซ้ํานั้น เปนเพราะตองการใหทักษิณทําตามนายกฯ สุจินดาใน ตอนนั้น คือประกาศลาออกโดยไมมีเงื่อนไข วันที่ 3 เมษายน วันที่สองหลังจากผลการเลือกตั้งใหญถูกประกาศวาเปนโมฆะ หนึ่งวันกอนทักษิณประกาศ ลาออก นายกฯ ทานนี้ไมรูวาไดรับแรงกระตุนจากที่ชนะการเลือกตั้งหรืออยางไร ในชวงที่ยุงเชนนี้ กลับเตรียม ฟองสื่ออีกครั้ง เขาใหทนายเตรียมเอกสารฟองหนังสือพิมพเดอะเนชั่น ฟองวาขาวหนาหนึ่งของฉบับวันที่ 30 มีนาคมรายงานวานายกฯ ถูกคณะองคมนตรีปลดออกจากประธานคณะกรรมการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปไมเปนความจริง ทนายความของทักษิณกลาววา “คณะองคมนตรียืนยันวา ไมเคยมีการประชุมปลดตําแหนง ประธานคณะกรรมการของนายกฯ อยางที่หนังสือพิมพฉบับนี้รายงาน รายงานที่ปราศจากความจริงนี้ไดทําลาย ชื่อเสียงของนายกรัฐมนตรี เขาตองการใหหนังสือพิมพรับผิดชอบ แตไมเรียกรองเงินชดเชยใดๆ” การโจมตีทักษิณที่รายแรงที่สุดของสนธิกับสื่อมวลชน คงตองนับ “ปฏิญญาฟนแลนด” ปลายเดือนพฤษภาคม 2549 กอนงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช หนังสือพิมพผูจัดการลง บทความหนึ่งกลาววา ในป 2542 ทักษิณกับผูนํานักศึกษาในยุคทศวรรษ 1970 ประชุมลับที่ฟนแลนด หารือกันวา ทําอยางไรจึงจะลมลางระบอบกษัตริย และกอตั้งประเทศสาธารณรัฐ หัวขอของบทที่ 5 ชื่อวา “ยุทธศาสตร ฟนแลนด แผนการปฏิวัติประเทศไทย” (Finland Strategy: Thailand’s Revolution Plan?) บทความกลาววา ผูที่เขา รวมการประชุมลับนี้ประกอบดวย เจาหนาที่ระดับสูงหลายคนในพรรคไทยรักไทยและในคณะรัฐมนตรีรัฐบาล ทักษิณ พวกเขามีการไปมาหาสูอยางลับๆ กับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย บทความอื่นที่ลงประกอบ บทความนี้มีบทวิจารณของนักวิจารณการเมืองผูมีชื่อเสียงของไทยอีกหลายทาน แตวา บทความทั้งหมดนอกจาก กลาวหาอยางหนักแลว กลับไมไดแสดงหลักฐานที่มีอยูอันเกี่ยวของกับ “ปฏิญญาฟนแลนด” นี้เลย สนธิพูดเพียง วา เขาเพิ่งไดยินมาจากปากของสมาชิกพรรคไทยรักไทยที่ “กลับลํา” คนหนึ่ง บทความนี้เปนเสมือนระเบิด นิวเคลียร ในเวทีการเมืองไทยที่วุนวายอยูแลว กลับมีเมฆทะมึนเต็มไปหมด โคนลมระบอบกษัตริย นี่เปนความผิด ที่ใหอภัยไมได ชาวพรรคไทยรักไทยและคณะรัฐมนตรีทักษิณที่ถูกกลาวหาวาเกี่ยวของตางออกมา ปฏิเสธทันที ทักษิณฟองสนธิ ผูเขียนบทความ บรรณาธิการ ผูจัดพิมพ ผูรับผิดชอบเวบไซต.........ไมเวนแมแตคนเดียว ใน หนังสือฟองรองกลาววา พวกเขาพยายามใชขาวลือที่นากลัวเชนนี้เพื่อ “ทําลายอนาคตทางการเมืองของทักษิณ และพรรคไทยรักไทย” แตวา อิทธิพลที่เลวรายไมอาจคืนกลับ คดีอาจใชวิธีทางกฎหมายแกปญหา แตขาวลือไม อาจหายไปในเวลาสั้นๆ แมตอมาทักษิณจะแสดงในหลายโอกาสวาตน “จงรักภักดี” ตอราชวงศ แตก็เปน เชนเดียวกับที่บทวิจารณเรื่อง “ปฏิญญาฟนแลนด” ของหนังสือพิมพเดอะเนชั่น เขียนไววา แผนการนี้จะมีอยูจริง หรือไม พิสูจนไดยาก แตวา สนธิและคนอื่นๆ รูดี การกลาวหาที่ไรความรับผิดชอบนี้ จะเติมเชื้อไฟใหกับ สถานการณที่วุนวายอยูแลว ทําใหความแคนที่มีตออีกฝายรุนแรงมากขึ้น มองยอนไปในประวัติศาสตรไทย การ กลาวหาวาผูใดคิดกระทําการ “ลมลางพระราชอํานาจ” มักถูกมองวาเปนขออางที่เหมาะสมของการใชรัฐประหาร โคนลมผูนําสูงสุดหรือผูที่มีทัศนะการเมืองที่ไมไดรับความนิยม” สื่อวิเคราะหไดไมผิด ความผิดนี้กลายเปน “เหตุผลขอหนึ่ง” ที่ทหารใชในการปฏิวัติลมลางรัฐบาลทักษิณ

คําบรรยาย ใตภาพ (1) ภาพหนา 149 วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ทักษิณเยี่ยมชมสนามบินสุวรรณภูมิ และ กลาวกับเจาหนาที่สนามบิน) (2) ภาพหนา 154 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 ที่กรุงเทพฯ นายกฯ ทักษิณหาเสียงการเลือกตั้ง ใหญในเดือนมิถุนายนที่ นั่น) (3) ภาพหนา 163 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 ที่กรุงเทพฯ ทักษิณกลาวกับสื่อมวลชนในงาน แถลงขาว ทักษิณไดพบ กับหัวหนาพรรคฝายคาน พรรคฝายคานประกาศ วาพวกเขาจะรวมตัวกันคว่ําบาตรการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน ที่ นายกฯ ทักษิณประกาศ)
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 7 การรัฐประหารที่โรยดวยกลีบดอกไม

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:34 am

บทที่ 7 การรัฐประหารที่โรยดวยกลีบดอกไม

ตอนที่ 1

ชวงเวลาที่นากลัวที่สุดในชวงชีวิตหนึ่งของทักษิณ ชินวัตร ไดเริ่มขึ้นแลวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เวลา ประมาณ 3 ทุม ภายใตการนําของ พลเอกสนธิ ผูบัญชาการทหารบก ไดนํากองกําลังทหารและหนวยรบพิเศษเขา เมือง ดานหลังของพวกเขา ตามมาดวยขบวนรถถังที่ตาม ๆ กันมาจนยาวเยียด แตวา ขบวนรถเหลานี้ (กองทัพมด เหล็ก) ยังไมไดเดินทางเขามาในเมืองทันที พวกเขากําลังรอคําสั่งอยู ตองรออีกเพียงแคครึ่งชั่วโมงเทานั้น บรรดา กองกําลังที่เทอะทะเหลานี้จึงจะปรากฏอยูบนทองถนนในกรุงเทพฯ บรรดากองกําลังทหารคอย ๆ คืบคลานเขามายังเมืองหลวง มุงตรงไปยังกองบัญชาการทหารบกกรุงเทพฯ พวกเขา จะตองรอคําสั่งกอน จากนั้นถึงจะเขายึดทําเนียบรัฐบาล คืนที่มืดสลัว ทําใหเห็นสีหนาของบรรดาเหลาทหารไดไม ชัดเจน เห็นแตเพียงผาสีเหลืองที่พันบนลําแขน บนไหล และบนปน เพื่อแสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดีของเหลา ทหารตอสถาบันพระมหากษัตริย สีสันเห็นไดอยางชัดเจน การที่แตงตัวอยางนี้ เพื่อใหเห็นเปนขอแตกตางระหวาง กองกําลังทหารรัฐประหารกับกองกําลังทหารทั่วไป พวกเขา เหลาทหารที่เตรียมพรอมปฏิบัติการรัฐประหารในค่ํา คืนนี้ เขามีความคิดเห็นอยางไรกับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ (การปฏิบัติตามคําสั่งถือเปนวินัยสูงสุดของทหาร) เปนอาชีพที่นาเศราสลดอยางมาก ซึ่งจริง ๆ แลวไมจําเปนตองไปถามเลย ผลจากการยึดมั่นในวินัยแลกกับการทํา บาปของประวัติศาสตร วันตอมา มีนักขาวตางชาติคนหนึ่งถามนายทหารคนหนึ่งวา “พวกคุณทําไมถึงมาที่ กรุงเทพฯ” เขาทําหนาเหมือนไมรูเรื่องอะไรเลยแลวตอบนักขาววา “ผูบังคับบัญชาสั่งใหมาผมก็มา” หลังจากเกิด เรื่องแลวมีขาวออกมาวา กลุมกอการรัฐประหารไดรับเงินสนับสนุนจากงบประมาณลับจํานวน 150 ลานบาท ใน การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ โดยเปนเงินรางวัลสําหรับเหลาทหารที่เขารวมการรัฐประหาร (ขาวลือวามีทหารเขารวม กวา 1,000 คน) แตวาขาวนี้ไดรับการปฏิเสธจากทางทหาร พวกเขากลาววา เงินสวนใหญนําไปใชในเรื่องอาหาร และอาวุธที่จําเปน เวลา 3 ทุม 10 นาที บรรดาผูสื่อขาวของสถานีโทรทัศนชอง 5 ที่ถูกทหารเขายึดพื้นที่นั้น ไดถูกคุมตัวไปยัง กองบัญชาการทหารบกกรุงเทพฯ จากนั้นบรรดาชางเทคนิคของทหารเขารับชวงตอ เพื่อเตรียมพรอมในการ ประกาศขาวการกอรัฐประหาร เวลา 9 โมง 30 นาที สถานีโทรทัศนชอง 5 ไดหยุดแพรภาพรายการปกติ จากนั้น 10 วินาทีตอมา รูปและเสียงเพลง ของสถาบันพระมหากษัตริยไดถายทอดผานทางหนาจอโทรทัศน ผูที่กําลังดูโทรทัศนในขนาดนั้นตองตกใจเปน อยางมาก เพราะตามประสบการณที่ผานมาในอดีต ทําใหรูวาตองมีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นแนนอน บรรดาเหลา นักขาวตาง ๆ ก็ใชชวงเวลานี้ ปรับตัวตอสถานการณ หยิบอาวุธประจํากาย มุงตรงไปยังทําเนียบรัฐบาลทันที บริเวณภายในและภายนอกทําเนียบรัฐบาลนั้นมืดสนิท ซึ่งปกติแลวจะมีแสงไฟกระทบสายตาผูที่เดินผานไปมา บริเวณนั้น บรรดาผูที่อาศัยอยูบริเวณนั้นกําลังมองภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น อยูหนาประตูบานของตัวเอง “การ ปฏิบัติการของเหลาทหารคอนขางเร็วมาก ครั้งแรกพวกเราไดยินเสียงดังสนั่น ก็นึกวาเปนเสียงของรถบรรทุกเสียอีก พอเปดประตูออกมาดู ก็พบวากองกําลังทหารกําลังปดถนนอยู” มีรถถังประมาณ 14 คัน ปดลอมตึกทําเนียบ รัฐบาลที่มีการกอสรางตามสไตลยุโรป มีทหาร 50 กวานายถือปนเขาไปในตึกทําเนียบฯ บังคับใหคนขางในปลด อาวุธ มีขาววา พลตํารวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย รองนายกรัฐมนตรี และพลเอกธรรมรัตน อศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดถูกทหารควบคุมตัวแลว เลากันวาขนาดที่พลเอกชิดชัยถูกควบคุมตัวอยูนั้น หนาตาสงบและพูดวา “ผมขอลาออก” เกี่ยวกับคนที่เคยเปนเพื่อนสนิทกับทักษิณผูนี้ ทําไมหลังจากที่ไดรับ โทรศัพทจากทักษิณที่โทรมาจากนิวยอรกแลว กอนที่ระบบสื่อสารจะถูกตัด พวกเขาไดมีการติดตอกันตลอด แต ทําไมไมมีปฏิบัติการใดๆ อะไร หรือมีดําเนินการแลวแตไมไดประสบผล ยังคงเปนความลับอยูจนถึงขณะนี้ เวลา 3 ทุม 40 นาที บานพักทางดานตะวันตกของทักษิณไดถูกกองทหารเขายึด ตอนที่กําลังทหารถือปนเปดประตู บานเขาไปในนั้น ปรากฎวาเปนบานที่ไมมีใครอยูแลว หญิงที่สุขุมและกลาหาญอยางคุณหญิงพจมาน พอได รับทราบขาวการกอรัฐประหาร ไดพาลูกชายนายพานทองแทและลูกสาวพิมทองทา หนีออกจากบานหลังนี้ไป กอนหนานี้แลว หลบไปซอนตัวอยูที่บานอดีตนักการเมืองระดับสูงผูหนึ่งที่สนิทกัน มีขาววา ในตอนนั้น ลูกชาย ของทักษิณนายพานทองแท ไดออกจากประเทศไทยไปแลว บินไปที่ประเทศสิงคโปร ผูที่เปนตัวละครหลักในคดี ขายหุนชินคอรปฯ ผูนี้ ภายใตสถานการณเชนนี้ยังอยูในเมืองไทย ชางนาอันตรายอยางมาก เวลา 4 ทุม สถานีวิทยุในเขตกรุงเทพฯไดถูกระงับการออกอากาศ อีกทั้งสถานีวิทยุใหญ ๆ ไดเริ่มกระจาย เสียงเพลงของคณะรัฐประหาร (เนื้อเพลง “กองทัพวีรบุรุษ ทําเพื่อชาติ ทําเพื่อปกปองประชาชน”) ประชาชนผู หนึ่งซึ่งกําลังฟงเพลงจากสถานีวิทยุกรุงเทพฯ อยูนั้น ทันใดนั้น ก็ไดยินเสียงบรรเลงเพลงของคณะรัฐประหาร ตกใจอยางมาก จึงเปลี่ยนเปนสถานี จส 100 ชองขาว ชองภาษาอังกฤษ ฯลฯ ทุก ๆ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง ประเทศไทย ณ ขณะนั้น เปดแตเพลงของคณะรัฐประหาร นอกเหนือจากสถานี FM 87.5 สถานีวิทยุของทําเนียบ รัฐบาลที่ไดหยุดการกระจายเสียงแลว
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 7 การรัฐประหารที่โรยดวยกลีบดอกไม

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:35 am

ตอนที่ 2

ณ มหานครนิวยอรก ทักษิณกําลังถือโทรศัพทอยู เวลาทุกวินาที ผานไปอยางชา ๆ ความรูสึกกลัว สับสน ตกใจ วนเวียนอยูในหัวใจ ณ เวลานั้น ขณะที่รูวาไมสามารถติดตอไปยังประเทศไทยได รูสึกวาความรูสึกนึกคิดของ ตัวเองลองลอยเหมือนกับสุราที่ขวดไดตกแตกไปแลว ไรทิศทาง ไมรูจะไปทางไหน นั่งอยูขางโทรศัพท รอ คอยปฏิหารยที่จะเกิดขึ้น เพื่อชวยแกไขเหตุการณเลวรายตาง ๆ ที่ถูกกําหนดอยู ณ ขนาดนี้ หลังจากที่ไดมีการรายงานขาวจากสํานักขาว เวลาที่กรุงเทพฯ ประมาณ 3 ทุม ทักษิณประสบชะตากรรมเคราะห รายอยางหนัก (ในระหวางนี้เขาไดรับการชวยเหลือจากใครยังไมมีใครรู) ไดเคยโทรศัพทไปยังสถานีโทรทัศนชอง 9 ไดเปนผลสําเร็จ สถานีโทรทัศนชอง 9 ไดติดตอไปยังชอง 5 เรียกรองใหชอง 5 ออกอากาศรายการของชอง 9 ซึ่ง จะเปนคําแถลงการณที่สําคัญของทักษิณ แตชอง 5 ปฏิเสธการออกอากาศดังกลาว (ตามขอปฏิบัติทั่วไป หาก นายกฯ ตองการที่จะออกแถลงการณสูสาธารณชนทั่วประเทศผานทางสถานีโทรทัศนชอง 9 นั้น สถานีโทรทัศน ตาง ๆ ควรใหความรวมมือในการออกอากาศ) ขณะที่ทักษิณอยูในบานพักที่นิวยอรกไดตัดตอเทปบันทึกการ แถลงการณที่เตรียมจะออกอากาศประกาศภาวะฉุกเฉินใหประชาชนทั้งประเทศไดรับ ทราบ ก็ไดรับการเตือนวา (ทางดานเทคนิคไมอนุญาตใหออกอากาศ เนื่องจากสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมไดถูกกองกําลังรัฐประหารเขายึด ไวหมดแลว) จากนั้นทักษิณไดติดตอไปยังสถานีโทรทัศนชอง 11 แตวาชาไปหนึ่งกาว กองกําลังรัฐประหารไดเขา ยึดสถานีฯ เปนที่เรียบรอยแลว บรรดาผูสื่อขาวไดถูกกักตัวอยูบริเวณขางหองออกอากาศ ตอนนี้ นายกฯ ทานนี้ทํา ไดเพียงแคติดตอผานทางโทรศัพทเทานั้น ใชแตเสียงที่ไมมีรูปภาพ ออกอากาศผานทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ประกาศคําสั่งเรงดวนอยางยิ่งเพียงคนเดียว เวลา 4 ทุม 20 นาที สถานีโทรทัศนชอง 9 อยู ๆ ก็ไดหยุดแพรภาพรายการปกติกลางคัน เปลี่ยนเปนแพรภาพคํา แถลงการณของทักษิณ ภาพบนจอทีวีเปนภาพของทักษิณ ในขณะเดียวกันก็มีเสียงบันทึกเทปจากทักษิณที่โทรมา จากสหรัฐฯ เสียงของเขาแหบแหง เนื่องจากไดโทรศัพทติดตอกันเปนเวลา 4 ชั่วโมง ทักษิณพูดวา “ผมไดประกาศ ภาวะฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ หามกองกําลังทหารออกมาเคลื่อนไหว ปลดตําแหนงผูบัญชาการทหารบกของพล เอกสนธิ ใหผูนําทุกเหลาทัพเขาไปรายงานตัวกับรองนายกฯ ชิดชัย สั่งใหผูบัญชาการทหารสูงสุด พลเอกเรือง โรจนเขาควบคุมสถานการณ ” หลังจากนั้น 2 นาที การแถลงการณยังไมทันเสร็จ ภาพผานทางสถานีโทรทัศนชอง 9 ก็ไดดับลงกระทันหัน มีเพียงหนาจอสีดํา หลังจากนั้น 10 วินาที เริ่มแพรภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เหมือนกับสถานีโทรทัศนชอง 5 ความหวังในสื่อสุดทายของทักษิณไดจบลงแลว อีกทั้งกองกําลังทหารไดเขายึด ไวหมดแลว เพียงแคกองกําลังทหารไปถึงชาเพียงเกาเดียว ทักษิณถึงมีโอกาสไดออกอากาศคําแถลงการณ สวนคน อื่น ๆ ที่รับผิดชอบไดถูกควบคุมตัวทันที ทักษิณที่นาสงสาร เสียงที่แหบแหง เหมือนกับการเลนเกมอยางไรอยาง นั้น คลายกับหลุดหายเขาไปยังขอบฟาที่ไรจุดหมาย หรือดั่งกอนหินที่ถูกโยนลงไปในแมน้ํา ความรูสึกที่ยากจะ รับรูได อยูอยางไรทิศทาง ณ เวลานั้น ทักษิณยังไมรูวา รองนายกฯชิดชัยที่เขาไดมอบหมายหนาที่ใหดูแลนั้น ถูก จับกุมตัวแลว เขาไดฝากความหวังและความไวใจไวกับเพื่อนทหารที่สนิทกันมากอีกคนหนึ่ง พลเอกเรืองโรจน มหาศรานนท จากคนที่ไวใจไดมากที่สุดกลับกลายเปนคนที่ไวใจไมไดมากที่สุด ถาหากคําแถลงการณของทักษิณ ตอนนั้นไดแพรภาพจนจบ สถานการณอาจจะดีกวานี้ก็ไดหลังจาก ที่การรัฐประหารไดผานไปเปนเวลา 1 เดือน หนังสือพิมพประชาชาติ ไดตีพิมพบทความเรื่อง “สงครามที่ ไมเคยเกิด” ย้ําเตือนวาอดีตนายกฯ ทานนี้ ในชวงคับขันนั้น ถูกเพื่อนสนิททอดทิ้งอยางไรเยื้อใย วันที่ 19 กันยายน 2549 เวลากลางคืน แมแตคนขายของในตลาดยังไดยินขาวการกอรัฐประหาร บรรดาทหารที่ให การสนับสนุนทักษิณจะออกมาตอสูเพื่อเจานายของเขาหรือไม แตแลวเรื่องจริงก็ไดรับการยืนยัน เพราะวาเหตุผล บางประการ บรรดานายทหารคนสําคัญที่ทักษิณไดใหความไววางใจนั้น รวมถึงพล. อ. พรชัย กรานเลิศ ผูชวยผู บัญชาการทหารบก พล.อ. พฤณท สุวรรณทัตผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 1 และ พลเอกเรืองศักดิ์ ทองดี ผู บังคับการกองทหารปนใหญ ทุกคนไมสามารถที่จะตอสูเพื่อปกปองทักษิณได ในชวงเชาของวันรัฐประหาร บรรดาบุคคลที่กลาวมาขางตนนั้น ก็ไดมีการพบหนากันกอนแลว เพราะวาไม ปรากฎภาพของผูบัญชาการทหารบก พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน บนหนาจอระหวางการเรียกประชุมระดับ รัฐมนตรีของนายกฯ ชวงเวลาดื่มกาแฟหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เพิ่งจะมีคนเริ่มคิดไดวา “ทําไมพลเอก สนธิจึงไดมีการเคลื่อนยาย 3 กองกําลังทหารพิเศษเขากรุงเทพ” จากนั้นในชวงเวลาบาย บรรดานายพลได โทรศัพทติดตอไปยังกองบังคับการทหาร เพื่อยืนยันวากองทัพไมมีการเคลื่อนไหวใดที่ผิดปกติ พบวาไมมีคนรับ โทรศัพท พวกเขาทั้งหมดตกใจเปนอยางมาก ในขณะเดียวกัน ขาวลือเริ่มไดรับการยืนยันวาตอนนี้ไดมีกองกําลัง ทหารจํานวนมากไดเคลื่อนพลเขาสูกรุงเทพฯ สถานการณยิ่งคับขัน เมื่อไดยินเสียงตระโกนของนายพลทานหนึ่ง ในหองทํางานวา “ผมรูวาตอนนี้สถานการณไดเปลี่ยนไปแลว บอกกับผม วาพวกคุณคิดที่จะทําอยางไรตอไป” “ผมจะอยูฝายเดียวกับพวกคุณ แตวา ผมก็เปนทหารคนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเหมือนกัน” เปน คําตอบของนายพลทานหนึ่ง สุดทายการสนทนาก็ไดสิ้นสุดลง การรัฐประหารดําเนินไปอยางราบรื่นดุจแพรไหม ไมมีระดับนายพลคนใดยืนยูขางทักษิณ จนเวลากลางคืนมาถึง ไมปรากฎวามีเหตุการณใด ๆ ที่ตอตานการกอรัฐประหาร บรรดาพรรคพวกของทักษิณที่อยูในทําเนียบรัฐบาล เพราะวาการดําเนินการลาชาเกินไป สุดทายก็ตองยอมรับโชคชะตา เวลาประมาณ 6 โมงเย็น พลเอกชิดชัย เลขาธิการนายกฯ นายแพทยพรหมมินทร เลิศสุรเดช รักษาการนายกฯและ พลเอกเรืองโรจน มหาศรานนท ผู บัญชาการทหารสูงสุดไดไปยังถนนแจงวัฒนะ พวกเขาสามารถติดตอกับทักษิณได ทักษิณเตรียมที่จะประกาศ ภาวะฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สถานีโทรทัศนชอง 9 และชอง 11 ที่อยูภายใตการดูแลของกรม ประชาสัมพันธ รวมถึงสถานีวิทยุไดรับคําสั่งจากพลเอกเรืองโรจนใหเตรียมออกอากาศคํา แถลงการณของทักษิณ ที่จะสงมาจากนิวยอรก แตสุดทาย มีแตผูชมสถานีโทรทัศนชอง 9 เทานั้นที่ไดยินทักษิณประกาศภาวะฉุกเฉิน และ สั่งปลดพลเอกสนธิออกจากตําแหนงผูบัญชาการทหารบก แตคําแถลงการณของเขายังไมทันจบ กองกําลังทหารก็ ไดเขาควบคุมสถานีโทรทัศนไวได ตัดสัญญาณออกอากาศโดยทันที “ทําไมไมอยูฝายผมละ กองทหารในมือคุณตอนนี้ก็ไมมาก” เปนคําเจรจาในสายโทรศัพทของคณะรัฐประหารที่ ตองการชักจูงพลเอกเรืองโรจนผูบัญชาการทหารสูงสุดใหยอมรับกับขอเสนอหลังจาก นั้นไมกี่ชั่วโมง ประชาชนทั้งประเทศก็ไดเห็นภาพของเขายืนอยูขาง ๆ พลเอกสนธิและคณะรัฐประหาร อีก 3 คน จากการถายทอดคําแถลงการณของคณะรัฐประหาร ยังมีอีกขาวลือวา ทหารอีกฝายที่ภักดีตอทักษิณ (รวมถึงกองพลทหารมาที่4) ซึ่งในขณะนั้นกําลังวางกําลังคุมเชิงอยูกับคณะรัฐประหารบริเวณนอก เขตกรุงเทพฯ หากใครกลาที่จะเคลื่อนไหวเพียงกาวเดียวในสถานการณที่คับขันเชนนี้ หรือกลาที่จะขยับนิ้วหัวแมโปงเพียงแค นิดเดียวในเกมที่อันตรายอยางนี้ ใครคนนั้นก็อาจถูกกฎหมายเอาโทษวาเปนพวกกอการรัฐประหาร การเผชิญหนา ดําเนินตอไปจนดึก พลเอกสนธิและพรรคพวกไดเขาไปเจรจาดวยตัวเอง จนฟาใกลสวาง กองกําลังทหารจึงยอม จํานน คําบอกเลาของทักษิณ ผมไมเคยคิดเลยวาผมจะโดนโคนลมอํานาจ ผมวางแผนไววาจะเปนนายกใหครบ 2 สมัยแลวก็จะเกษียนตัวเอง การที่ผมสามารถไดเปนนายกติดตอกัน 2 สมัยนั้น เปนสิ่งที่ไมเคยเกิดขึ้นสําหรับประวัติศาสตรของการเมืองไทย ตัวผมเองก็รูสึกภูมิใจมาก ไมมีใครคิดวาผมจะเปนนายกฯ ไดตลอดไป ไมใชหรือ และเปนไปไมไดดวย กฎหมาย มีขอจํากัดหลาย ๆ ดาน ไมใชหรือ แตวา การที่มีใจที่รับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชนยังอยูในใจผมตลอด มา แมวาผมจะไมเปนนายกฯ ก็ตาม ผมไมเคยคิดเลยวา กอนที่ผมจะดํารงตําแหนงจนครบวาระที่ 2 นี้ จะมี เหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้นผมเปนผูที่สนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยตองใช ความเสมอภาคและความสันติเขาแกไขปญหา โดยเฉพาะสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 อํานาจไมใชความตองการ แทจริงของผม ผมเพียงแคตองการทําอะไรเพื่อประชาชนเทานั้น ถาหากพวกเขารับไมไดกับวิธีการบริหารงาน ของผม ถาใหดีคือผมก็แควางมือซะ ไปมีชีวิตที่สงบเงียบของตัวเอง แตถาตั้งใจอยางแทจริงที่ตองการทําอะไรเพื่อ ประโยชนสุขของประชาชน สามารถที่จะทําโดยผานวิธีการอื่น ๆ ได มีหรือไมมีอํานาจไมมีความจําเปนเลย
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: หนังสือ 24 ชม.ของทักษิณภายหลังการรัฐประหาร(ฉบับแปล)>>>>

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:39 am

ตอนที่ 3

อยู ๆ ก็มีฝนฟากระหน่ําลงในกรุงเทพฯ ฝนเม็ดใหญขนาดเมล็ดถั่วตกลงกระทบกับเงาของแสงไฟบนทองถนน รถยนตแลนเบียดเสียดกันบนทองถนนที่เต็มไปดวยน้ําฝน น้ําฝนที่อยูบนที่ปดน้ําฝน เหมือนดั่งสายน้ําตาที่กําลัง หลั่งริน รถถังจํานวน 2 คัน เขาปดเสนทางที่จะไปพระราชวัง ทหารติดอาวุธแตงชุดองครักษเต็มยศเขาปดลอม พระบรมมหาราชวังอยางแนนหนา บรรดารถถังและรถหุมเกราะติดอาวุธทุกคันประดับไปดวยผาสีเหลือง ตํารวจ หลายนายสรางสิ่งกีดขวางขึ้นบริเวณถนนใกล ๆ กับทําเนียบรัฐบาล คอยกํากับจราจรผูใชรถในบริเวณนั้น ขอรอง ใหพวกเขาใชเสนทางอื่น มีนักขาวตางประเทศผูหนึ่งอยูที่บริเวณตองหามเดินไปเดินมา คิดหาโอกาสถายภาพสัก เล็กนอย แตก็ถูกทหารสั่งหามโดยทันที มีทหารที่หวังดีบอกกับเขาวา “ถาจะใหดีนั้นอยาเขาใกล ขางหนากําลังมี คนโยนกอนหินอยู” ไมรูมีใครหนาไหนที่ใจกลาขนาดนี้ ขวางกอนหินใสรถถังและกองกําลังทหาร แตวา การ ตอตานเล็ก ๆ แบบนี้ก็ไดถูกควบคุมไวได ทําเนียบรัฐบาล กลับสูภาวะเงียบสงบอีกครั้ง ถนนและทางรถไฟที่หางออกไปไมถึง 500 เมตร จากทําเนียบรัฐบาลนั้น ตํารวจจํานวนมากกําลังแจงใหประชาชน และรถที่เขามานั้นสลายตัวออกไป ทางรถไฟถูกสกัดเอาไว ฝายรัฐประหารวางแผนไดอยางรัดกุม ในค่ําคืนนั้น พวกเขาไดตัดขาดเสนทางคมนาคมตาง ๆ ที่จะเขาสูกรุงเทพฯ คอยสกัดไมใหบรรดาพวกชาวนาที่ใหการ สนับสนุนทักษิณนั้นเขามาในเขตกรุงเทพฯ ได บนทองถนน ตํารวจเรียกใหรถทุกคันหยุด ขอรองใหบรรดารถ ทั้งหลายรีบออกจากบริเวณดังกลาวโดยดวน บรรดาปมน้ํามันตาง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ ไดรับการติดตอใหหยุดการ ใหบริการตั้งแตเวลา 4 ทุมเปนตนไป กองกําลังทหารไดเขายึดสถานที่ราชการและถนนสายหลักในกรุงเทพฯ ได อยางรวดเร็ว รถถัง 4 คัน วิ่งวนอยูบนทองถนนในกรุงเทพฯ มีเสียงจากเครื่องกระจายเสียงบอกใหประชาชนบน ทองถนนรักษาความสงบแลวรีบกลับเขาบานของตัวเอง บรรดาสิงหนักดื่มชาวตางชาติที่กําลังสนุกสนานเฮฮาอยูในสถานเริงรมยขนาด นั้น ไดรูวาเมืองหลวงที่อบอุน “ยิ้ม สยาม” นั้น เพียงแคค่ําคืนเดียวก็เปลี่ยนสีสันไปหมดแลว บนใบหนาไมสามารถที่จะเก็บความรูสึกตกใจเอาไวได พวกเขารีบเรียกเช็คบิลและกลับไปยังที่พักของตัวเอง มีเพียงชาวตางชาติบางคน ที่ไดทราบขาวจากหนังสือพิมพ ในวันถัดไป จึงไดรูวาเพียงค่ําคืนเดียวในกรุงเทพฯ บรรดารถถังไดปดลอมทําเนียบรัฐบาลไวหมดแลว บริเวณ ใกลเคียงมีกองถายของอเมริกากําลังถายหนังอยู พวกเขาไดยินเสียงรองของประชาชน จึงวิ่งออกไปดู พบวา ประเทศที่อยูในศตวรรษที่ 21 เกิดเหตุการณรัฐประหารที่ใครก็คาดไมถึง เสียงประกาศจากตํารวจ ทําใหบรรดา กองถายทั้งหมดรีบหนีกลับโรงแรม โชคดีที่พวกเขามีเครื่องบินสวนตัว เพียงแครอใหเกิดสถานการณไมนา ไววางใจ สามารถบินกลับไดอยางทันทวงที แตบรรดาคนงานธรรมดาในกองถายทุกคนกลับไมไดรับอภิสิทธิ์เชน ดาราดังพวกเขายังคงถูกเรียกรองใหอยูบริเวณกองถาย แลวใหดําเนินการถายทําตอไป ผูคนเอะอเโหวกเหวก ทันใดก็พบวาผูดูแลอุปกรณประกอบการถายทําหายตัวไป ที่แทภาพยนตเรื่องนี้เปนหนังแอ็กชั่น คนที่ดูแลเรื่อง ปนกลัววาปนที่ใชในการแสดงจะกลายเปนการแสดงจริง ปนปลอมจะกลายเปนปนจริง กลัววาบรรดาผูกอการ รัฐประหารที่ถือปนของจริงอยูจะเขาใจผิด สุดทายก็ตองหยุดเพียงแคนั้น เวลาผานไป หลังจากที่ไดติดตอไปยัง ผูบริหารเพื่อขอใหยุติการถายเพียงแคนี้ บรรดากองถายจึงไดถูกปลอยคนงานไป นักขาวของหนังสือพิมพประชาชนของจีน ประจํากรุงเทพฯ ก็เหมือนกับประชาชนทั่วไป ซึ่งกําลังเทขยะอยูบริเวณ หนาบาน ทันใดนั้นไดยินเสียงที่มาจากบนทองถนน เขายืนอยูบนเกาอี้ในสวนแลวมองออกไป ไดเห็น รถถังกําลังแลนผานไป คันตอคันเรียงรายขามจากสะพานเล็ก ๆ ไปยังถนนใหญ คอนขางรวดเร็วมาก ความเร็ว ประมาณ 60 ก.ม./ช.ม. บนรถถังมีทหารถือปนไวแนน รถถัง 10 กวาคันไดแลนผานไปแลว ยังมีรถที่ติดอาวุธ ตามมาอีกประมาณ 4-5 คัน ขางหลังยังมีรถมอเตอรไซดทหารขี่ตามมาอีก ทายขบวนยังมีรถที่ติดสปอรตไลนอีก คัน ตอนนั้นเขารูสึกแปลกใจมาก ทําไมรถถังและรถติดอาวุธจึงไดขับเคลื่อนเขาไปในเมือง สุดทายจึงไดรูวาเกิด เหตุการณรัฐประหารขึ้น การตอบสนองจากประชาชนในเขตกรุงเทพฯ คอนขางจะสงบ หลาย ๆ คนไดยินประกาศจากทางตํารวจ วิ่ง ออกมาดูบนทองถนน ไดเห็นกองกําลังทหารและรถถัง ประชาชนทั้งตบมือและผิวปากแสดงความยินดี (สุดทาย วันนั้นก็มาถึง วันที่ทหารเขามาควบคุมสถานการณการเมืองที่เลวราย พวกเราทั้งครอบครัวรอจนถึงวันนี้ จะตองมี คนเขามาจัดการกับความวุนวายใหหมดไป) ประชาชนชาวกรุงเทพฯ คนหนึ่งออกมาแสดงความยินดี สวนอีกคน ที่ออกมามุงดูเหตุการณสีหนาวิตกกังวล เขาไดพูดกับผูสื่อขาววา “ในมุมมองของผม ไมมีขอคิดเห็น แตวาทักษิณ ครั้งนี้คงจะกลับมาอีกไมไดแลว” เขาพูดพลางชี้ไปยังทําเนียบรัฐบาล ประชาชนที่พักอาศัยอยูใกล ๆ กับทําเนียบ รัฐบาล มีขอคิดเห็นสําหรับเรื่องนี้วา “รูสึกตกใจ แตไมรูจะพูดยังไง ขอเพียงแคใหการเมืองไทยที่วุนวายในชวง ครึ่งปที่ผานมาสงบลงก็พอ” เขายังหยิบยกประโยคหนึ่งในเพลงชาติไทยที่วา “ไทยนี้รักสงบ” แตวา มีวัยรุนผิวสี แทนคนหนึ่งบอกกับผูสื่อขาวตางชาติวา “นี่ไมใชการรัฐประหาร แตเปนสงคราม” มีประชาชนบางกลุมพยายามที่ จะเปดโทรทัศนเพื่อติดตามสถานการณ แตพบวาสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ เปดเพลงชาติไทย เพลงกองทัพทหาร หรือภาพในราชสํานัก CNN และ BBC ตางก็ถายทอดภาพของรถถังวิ่งอยูบนถนนในกรุงเทพฯ แตวาผานไปแค ไมกี่นาที ภาพบนหนาจอโทรทัศนก็เปลี่ยนเปนสีขาว สถานีโทรทัศนตางประเทศทั้งหมดที่กําลังถายทอดการ รัฐประหารในประเทศไทย อาทิ เชน BBC, CNN, CNBC, Bloomberg Television, หลังจากที่ถายทอดไปไดเพียง แคไมกี่นาที สัญญาณไดถูกตัดทั้งหมด เวลา 5 ทุม ภาพการถายทอดของสถานีโทรทัศนชอง 5 ไดเปลี่ยนเปนออกภาพผูประกาศขาวหนาตาดีคนหนึ่ง ตา สวย ผมยาวประบา ใสเสื้อสีเหลือง (หลังจากรัฐประหาร บรรดาตัวแทนทางทหารของแตละสถานีโทรทัศน จะ สวมเสื้อเหลือง หรือเน็คไทสีเหลือง ระหวางออกอากาศ) เวลาพูด น้ําเสียงนุมนวล ทําใหคนไมรูสึกวาการ รัฐประหารกับการใชกําลังรวมเปนเรื่องเดียวกัน หลังจากที่เกิดเรื่องแลวจึงไดทราบวา ผูหญิงสวยคนนี้คืออดีตมิส เอเชีย เมื่อป 2530 ชื่อ ทวินันท คงคราญ (Thawinan Khongkran) หลอนเขาจบการศึกษาระดับปริญญาโท ตอนนี้ อายุ 42 ป ฝายทหารขอเชิญเปนพิเศษเพื่อมาดูแลเรื่องของการแถลงขาวของสถานีโทร ทัศนชอง 5 ใหเธอเปนผู ประกาศแถลงการณของคณะรัฐประหาร เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ เธอไดอานคําแถลงการณโดยมีเนื้อหาดังนี้ “เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ผูบัญชาการทหารและตํารวจไดเขายึดพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนที่ เรียบรอยแลว โดยไมมีการตอตานจากฝายใด พวกเราขอความรวมมือจากทางประชาชน ในระหวางเวลานี้อาจ สรางความไมสะดวกใหกับประชาชนทุกทาน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอบคุณ และหลับฝนดีคะ” จากนั้น ผูประกาศขาวทานนี้ ไดใชน้ําเสียงที่นุมนวลคอยรายงานสถานการณลาสุดของคณะรัฐประหารให ประชาชนไดรับทราบทุก ๆ ขณะ เวลา 5 ทุม 15 นาที ทหารที่สวมหมวกเหล็ก มือถือปน สวมเสื้อกันฝน ก็ไดเขายึดถนนสายสําคัญในกรุงเทพฯ ได เปนผลสําเร็จ เชน ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดําเนิน ควบคุมถนนสายสําคัญทั้งสองสายของกรุงเทพฯ ทหารได ชวยตํารวจรักษาความเรียบรอยบนทองถนน รวมทั้งการวางสิ่งกีดขวางบนถนน (บริเวณที่ดานหนากําลังมี ภาระกิจสําคัญอยู ซึ่งตองมีการควบคุมพื้นที่บนทองถนน) มีรถประจําทางผานไปมา มีคนโผลหนาออกมาทาง หนาตาง ยื่นหนามายิ้มและโบกมือทักทายกับเหลาทหาร หนวยงานที่เรียกวา คณะกรรมการปฏิรูปและบริหารประเทศ (The Administrative Reform Council) ชื่อยอวา ARC ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนชื่อเปน คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข (คปค.Council for Democratic Reform) ประกาศการจัดตั้งคณะดังกลาว เขาสืบทอดอํานาจการบริหาร ประเทศอยางเปนทางการ ประธานคปค.และผูบัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสนธิไดมีคําสั่งใหทหารทุกนาย และ ทุกหนวยทั่วประเทศ หากไมไดรับคําสั่งใด ๆ ใหตั้งมั่นอยูประจําหนวย และหยุดการเคลื่อนไหวทางการทหาร ใดๆ เวลา 5 ทุม 50 นาที ผูแทนคปค.ทานหนึ่งสวมชุดสูท ผูกเน็คไทสีเหลือง เปนโฆษกของฝายทหาร บริเวณหนาอก ติดเครื่องราชอิสิริยาภรณ ปรากฎตัวบนโทรทัศนชอง 5 ประกาศแถลงการณของฝายทหารฉบับที่ 2 ชี้แจงถึง สาเหตุในการรัฐประหาร (การทํารัฐประหารคือสิ่งที่ตองกระทํา เพราะวารัฐบาลทักษิณไดสรางความแตกแยก ใหกับประเทศ และมีการคอรรัปชั่นอยางโจงครึ่ม จึงจําเปนตองมีการฟนฟูการเมืองและสังคมไทยใหเปนระเบียบ และกลับสูสภาวะปกติ คณะปฏิรูปการปกครองฯ ที่รวมกลุมโดยกองกําลังทหารติดอาวุธและตํารวจไทย ได ตัดสินใจลมลางอํานาจทางการเมืองของนายกฯ คนปจจุบัน ทักษิณ ชินวัตร เพื่อปฏิรูปทางการเมือง) เขาเนนย้ําวา กองกําลังทหารไมไดมีเจตนาที่จะปกครองประเทศ จะมอบอํานาจกลับคืนสูประชาชนโดยเร็ว คําบอกเลาของทักษิณ การกอรัฐประหาร 17 ครั้งที่ผานมา คอรรัปชั่นเปนขออางที่พวกเขาใชกันเสมอ จากนั้น พอคณะรัฐประหารที่เขา มามีอํานาจก็ยิ่งคอรรัปชั่นมากกวา อยางไรก็ดี การคอรรัปชั่นนั้น เพียงแคชั่วเวลาเดียวไมสามารถที่จะหายไปจาก เวทีการเมืองไทย คอรรัปชั่นถือเปนสวนหนึ่งของลักษณะการเมืองการปกครองไทย เวลา 0.39 น. ประกาศแถลงการณของฝายทหารฉบับที่ 3 ออกอากาศที่โทรทัศนชอง 5 ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ รางไวเมื่อป 2540 ลมเลิกศาลรัฐธรรมนูญไทย ลมเลิกรัฐสภาไทยและคณะรัฐมนตรีภายใตการนําของทักษิณ กอง กําลังทหารประกาศภาวะฉุกเฉิน หามทหารออกนอกที่ตั้ง สุดทายผูแทนฝายทหารเนนย้ําวา การกอรัฐประหารใน ครั้งนี้นําโดยผูบัญชาการทหารบกพลเอกสนธิ จุดประสงคก็เพื่อ (ฟนฟูความเปนระเบียบเรียบรอยของการเมือง และสังคมไทยใหกลับคืนสภวะปกติ) หวังวาจะไดรับการเขาใจและสนับสนุนจากทางราชสํานักและประชาชน กองกําลังทหารเขามามีอํานาจเพียงชั่วคราวเทานั้น จะคืนอํานาจสูประชาชนใหเร็วที่สุด 3 นาทีสําหรับการพูดได จบลง หนาจอทีวีก็กลับเปนสีฟาอีกครั้ง และแพรภาพแถลงการณของฝายทหาร (เขายึดอํานาจการปกครอง) ภาพ และดนตรีเปนเพลงทหาร จากนั้น ฝายทหารก็ไดเผยแพรขาวอีกครั้งวา ทักษิณที่อยูที่นิวยอรกยอมรับการลาออก จากตําแหนง (หลังจากเหตุการณแลว ยืนยันวาเปนเพียงขาวลือ) ผูสื่อขาวตางชาติไดประเมินสถานการณการกอ รัฐประหารของไทยในครั้งนี้วา (รวดเร็วดุจสายฟา) ผูสื่อขาวของไทยเห็นวาเปน การรัฐประหารที่โรยดวยกลีบ ดอกไม ราบรื่นเหมือนดั่งแพรไหม
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 7 การรัฐประหารที่โรยดวยกลีบดอกไม

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:40 am

ตอนที่ 4

ทักษิณนั่งอยูในหองพักสําหรับนายกฯ ที่โรงแรม Hyatt ในนครนิวยอรก จองดูหนาจอ CNN จาวพอแหงวงการ สื่อสารผูที่ 10กวาปที่แลวไดซื้อขาดสิทธิในการแพรภาพของ CNN ในไทย ซึ่งปจจุบันนี้กลับนั่งอยูอยางเดียวดาย ในหองพักโรงแรมแหงหนึ่งในตางแดน ดูภาพเหตุกราณการกอรัฐประหารลมลางอํานาจของตัวเองผานทางกลอง ของ CNN ถายทอดขาว Breaking News ของ CNN วันที่ 19 กันยายน เวลาในประเทศไทยประมาณ 4 ทุม 10 นาที ถายทอดสดไปทั่วโลกวาสถานการณตอนนี้ รถถังไดเคลื่อนเขาบริเวณเขตเมืองของกรุงเทพฯ แลว ตอนแรกนั้น การรายงานขาวของ CNN คอนขางจะระมัดระวัง หัวขอขาวรายงานเพียงแควาเกิดเหตุการณไมสงบในระบอบการ เมืองไทย หนาจอแพรภาพรถถังสงคราม M41 และรถติดอาวุธ M113ตามมาดวยรถจิ๊บของทหารบกไทย ขับ ออกมาจากกองบัญชาการทหารบกที่ศูนยกลางของกรุงเทพฯ เคลื่อนกําลังพลไปยังทําเนียบรัฐบาล กลางดึก ถนน สายหลักในเขตกรงเทพฯไดมีการควบคุมการจราจร รถยนตขนาดเล็กบนทองถนนติดกันเปนขบวนยาว หนาตา เครงขรึมของทหารและตํารวจที่กําลังควบคุมการจราจรอยูนั้น คนที่เดินบนถนนไมมีทีทากังวลหรือตกใจแตอยาง ใด มีบางคนทําเหมือนไมมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น ควักมือถือจากกระเปาถายรูปทหารและรถถัง พิธีกร: ตอนนี้พวกเราสามารถที่จะประเมินสถานการณวาเปน (การกอรัฐประหาร) ไดหรือไม ผูสื่อขาว: ผมคิดวา ทหารอยูบนทองถนน และนายกฯ ไมอยูในประเทศ ขาวลือเรื่องการกอรัฐประหารก็ไดมีขาว มาแลวหลายอาทิตย สามารถยืนยันไดวา นี่คือสถานการณการกอการรัฐประหาร พิธีกร: มีแนวโนมที่จะเกิดเหตุการณรุนแรงหรือไม ผูสื่อขาว: ทุกอยางสงบนิ่งอยางมากจนแทบไมไดยินเสียงอะไร รถถังจอดอยูบนทองถนน บนถนนเต็มไปดวย เหลาทหาร แตสถานการณสงบมาก ๆ จากนั้นไมนาน รองนายกฯ สุรเกียรติ์ ที่เยือนตางประเทศพรอมทักษิณก็ไดพูดกับนักขาวของ CNN วา “กองกําลัง ทหารเล็ก ๆ ที่คิดจะกระโดดออกมาลมลางรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แตพวกเขาไมมีทางทําไดสําเร็จแนนอน ทานทักษิณตอนนี้ยังคงเปนนายกฯ ของไทย” แตวาจากนั้น 10 นาที CNN ไดรายงานวา ฝายทหารกรุงเทพฯ ไดเขา ยึดอํานาจเปนที่เรียบรอยแลว คณะผูแทนจากประเทศไทยบางคน (คนอื่น ๆ ไปเขารวมการประชุมสมัชชาใหญของสหประชาติ) เวลานั้นนั่งอยู ในหองของนายกฯ ดูขาว CNN พรอมกับทักษิณ ในหองเงียบสงบ นอกจากเสียงรายงานขาวจากโทรทัศน ไมมี ใครออกเสียงใด ๆ ทุก ๆ คนตางก็นั่งเงียบไมมีเสียงใด ๆ สมาธิจดจออยูที่หนาจอโทรทัศน ไมไดพูดอะไรสักคํา มี คนหันไปมองไปยังทักษิณบาง พบวาเขาตั้งแตเริ่มจนจบ การแสดงออกทางสีหนาคอนขางสงบนิ่งอยูตลอด สีหนา นั้นดูไมออกวาโกรธแคน เครงเครียด เจ็บปวด ผิดหวัง หรือตกใจ แมแตเสนประสาทเพียงหนึ่งเสนก็ไมมีทีทาวา จะสั่นกลัวแตอยางใด เขาเพียงแคนั่งเอนอยูบนเกาอี้เปนระยะเวลานาน ขยับก็ไมขยับ ดูเหมือนกําลังมีเรื่องอะไรที่ ตองครุนคิด และดูเหมือนกับกําลังเหนื่อยลาอยางที่พูด คลายกับการขยับเพียงนิดหรือพูดสักคํา ก็ขมขื่นกล้ํากลืน จนพูดไมออก เขาเหมือนกับรูลวงหนาอยูแลววาผลจะออกมาเปนอยางนี้ การตอสูทั้งหมดเพียงเพื่อจะใหยืนยันกับ ตัวเองวา ในเวลานี้ตนเองไมอาจลมครืนลงได จะตองยืนหยัดจนถึงนาทีสุดทาย จากนั้น ฉากจบก็ไดมาถึงจริง ๆ เขากลับ รูสึกโลงอก หลุดพน และผอนคลาย ใจดวงนี้ที่เคยระส่ําระสาย เต็มไปดวยความโกรธแคน ณ นาทีนี้กลับ สงบนิ่งเหมือนกลับสูภาวะปกติ ใจเตนอยางชา ๆ และสงบนิ่ง ความนาสะพรึงกลัว ความกังวลและความ หวาดหวั่นอยางไมมีที่สุดที่สิ้น ตอนนี้คอย ๆ จาง หายไปคลายกับควันไฟในสายลม นักการเมืองผูไมสันทัดใน การกลบเกลื่อนความรูสึกในใจผูนี้ แสดงความรูสึกที่สงบนิ่งเหมือนไมมีอะไรมากระทบ เขารูวา ตนเองกําลัง ตกต่ําจนถึงที่สุด และก็ไมสามารถที่จะลงไปไดต่ํากวานี้แลว คําบอกเลาของทักษิณ บางครั้งผมก็คิดวา นี่หรือคือสิ่งที่ผมไดรับตอนจบของการทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนของผม นี่หรือคือ สิ่ง ที่ผมไดรับตอบแทนจากการอุทิศทุกสิ่งทุกอยางของผมเพื่อพระมหากษัตริย ประเทศชาติ และประชาชน นี่คือสิ่งที่ ผมไดรับตอบแทนจากการเปนนายกฯ ตลอด 6 ปที่ผานมา ตอนที่ผมถามกับตัวเองแบบนี้นั้น รูสึกถึงความเสียใจ คําแถลงการณของประธานาธิบดีบุชแหงสหรัฐฯ ในการประชุมสหประชาชาติไดเริ่มขึ้นแลว CNN ทําการ ถายทอดสด เปนไปตามที่คาดไว สุนทรพจนของบุชมุงประเด็นไปยังหัวขอเรื่องที่ไมกี่ปนี้เขาพูดไมหยุด “ตอตาน การกอการราย” อิหรานก็คงเปนประเด็นสําคัญที่พูดแลวพูดอีก “10 ปที่ผานมา ความเปนอยูของประชาชนใน พื้นที่ตะวันออกกลางอยูโดยถูกกดขี่และไรความหวัง ทําใหคนตะวันออกกลางในรุนนี้อยูโดยหมดความหวังไป แลว และทําใหพื้นที่ตะวันออกกลางเปลี่ยนเปนแปลงเพาะผูกอการราย สถานการณอยางนี้จะตองไดรับการแกไข” “พวกคุณ (ชาวอิหราน) มีสิทธิที่จะไดเห็นสังคมที่เปดโอกาสใหคุณไดแสดงออกถึงความสามารถของพวก คุณ อยางเต็มที่ แตสิ่งที่เปนอุปสรรคใหญในการไปถึงเปาหมายที่หางไกลอันนี้ก็คือผู ปกครองของพวกคุณเลือกทางที่ ไมยอมรับตออิสรภาพของพวกคุณ พวกเขานําทรัพยากรของพวกคุณใชในการสนับสนุนผูกอการรายและพวก ลัทธิหัวรุนแรงสุดโตง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอาวุธนิวเครียร” “สหรัฐฯ เรียกรองสันติภาพ หนึ่งในพวกคุณที่เปนผูที่มีหัวคิดสุดขั้วกําลังสรางขาวลือที่วา ฝายตะวันตกกําลังกอ สงครามกับศาสนาอิสลาม คําเลานี้ไมเปนความจริงเลย โดยพวกเขามีเปาหมายที่จะสรางความสับสนใหกับพวก คุณ เพื่อใหเห็นวาการกระทําของผูกอการรายเปนการกระทําเพื่อความถูกตอง พวกเราเคารพศาสนาอิสลาม เคารพ ในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของอิหรานที่มีมาแตชานาน พวกเราหวังวาประชาชนของทั้งสองประเทศ จะมี วันหนึ่งที่สามารถเปนมิตรสหายที่ดีตอกันและมีสันติภาพรวมกัน แตพวกเราจะตองไมอนุญาตใหคนที่ใชชื่อเสียง ของศาสนาอิสลาม กอใหเกิดการเสียชีวิตและการทําลายลาง” บุชกลาววา ประเทศอัฟกานิสถาน อิรัก ฯลฯ กําลังกาวไปสูความเปนประชาธิปไตยแลว (5 ปที่แลว อัฟกานีสถาน ยังคงเปนประเทศที่ปกครองโดยตาลีบัน แตตอนนี้ อัฟกานีสถานไดจัดตั้งรัฐบาลและลงคะแนนเสียงเลือก ประธานาธิบดีของตัวเองโดยผานการเลือกตั้งอยางอิสระ เมื่อ 5 ปกอน ซัดดัมยังปกครองอิรักอยู แตตอนนี้ อิรัก ภายใตรัฐบาลและผูแทนที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนจะเปนผูเลือกประธานาธิบดีและผูแทนของเขาเอง) บุชไดพูดถึงผูกอการรายในปากีสถาน และการฆาลางเผาพันธใน Darfur ประเทศซูดาน เขากลาววา “อิสรภาพ โดยเนื้อแทของมัน ไมเคยไดมาดวยการบังคับ หากแตจะตองเลือกมาเทานั้น” แตวา การพูดที่ยาวถึง 20 กวานาทีใน รางคํากลาวครั้งนี้ ไมมีแมแตคําพูดเดียวที่พูดถึงประชาธิปไตยที่กําลังถอยหลังในประเทศไทย และการเกิด เหตุการณรัฐประหารในประเทศไทย จนถึงวันถัดไป หนังสือพิมพวอชิงตันโพสต ไดตีพิมพเรื่องการประเมิน คําพูดของบุชวา การที่รัฐบาลบุชใหการสนับสนุนเรื่อง “ประชาธิปไตย” เพียงแคจํากัดไปยังพื้นที่ตะวันออกกลาง ที่พวกเขาใหความสนใจเทานั้น แตประเทศอื่น ๆ ในโลกที่กําลังกอรางสรางประชาธิปไตยขึ้นมา กําลังประสบกับ การเปลี่ยนแปลงและประชาธิปไตยกําลังถูกคุกคามนั้น กลับถูกประธานาธิปดีที่กําลังทําสงครามตอตานการกอ การรายอยางจดจอและเอาเปนเอาตายผูนี้ ไมไดใหความสนใจและลืมนึกไป ทักษิณตอนนี้ยังมีโอกาสอีกไหม วันนี้ชวงบายเขาสามารถที่จะใชความกลาในการเดินขึ้นสูเวทีการประชุมใหญ สหประชาชาติ แลวประกาศกองไปทั่วโลกวา เขาไมยอมรับการกอรัฐประหารของทหารในขณะที่เขากําลังอยู ในชวงการเยือนตางประเทศอยู เขายังคงเปนนายกฯ ของไทยที่มาจากการเลือกตั้ง พฤติกรรมของกลุมพลเอกสนธิ เปนการโคนลม อํานาจรัฐบาลปจจุบัน (การกอการราย) แตวา เขาไมทํา เขาไมมีทางที่จะทําแบบนี้ ในฐานะคน ไทยคนหนึ่ง ขณะนี้เขาตอนนี้ก็ยังคงรอคอย รอคอยผูที่มีบทบาทสําคัญปรากฏตัวออกมา
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 8 ฟางเสนสุดทาย

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:42 am

บทที่ 8 ฟางเสนสุดทาย
ตอนที่ 1

กลาวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา มีภาษิตหนึ่งกลาววา ความบกพรองของมนุษยพิสูจนใหเห็นถึงความสมบูรณ ของพระเจา ในสายตาของคนไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนสัญลักษณของความสมบูรณพรอม เปน “พระเจา” ที่ทรงเมตตาและมีพระปรีชาสามารถทุกดาน และเปน “พระบิดา” ที่ทรงหวงใยความเดือนรอนของ ราษฎร เปนศิลาที่ยืนตระหงานมั่นคงเพียงหนึ่งเดียวทามกลางสถานการณความไมสงบต าง ๆ พระมหากษัตริย ภายใต รธน. สวนใหญของโลก ในชวงยุคสมัยที่เปดเสรีและวางตนเปนสามัญชนมากขึ้น ตางรูสึกเปนกังวลใน เรื่องการกอบกูเกียรติภูมิของราชวงศและรักษาสถานะที่มั่นคง มีเพียงพระมหากษัตริยของประเทศตะวันออกเล็ก ๆ พระองคนี้เทานั้น ที่เปนที่รักเทิดทูนและศรัทธาจากราษฎรอยางไมเสื่อมคลายเสมอมา เคล็ดลับในการรักษา อํานาจอยางนามหัศจรรย เปนผลมาจากพระปรีชาสามารถ กุศโลบาย ทักษะทางการเมืองที่แยบยล และวิสัยทัศนที่ ลึกซึ้งในการควบคุมสถานการณของพระองค และแนนอนวายังตองรวมถึงพระชนมมายุที่ยืนยาวดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชสมภพ ณ เมืองเคมบริดจ รัฐแมสสาซูเซสท ประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 (ขณะนั้นพระบรมราชชนกทรงศึกษาวิชาแพทยศาสตรที่มหาวิทยาลัยฮารวารด ทรงเปน พระมหากษัตริยไทยพระองคแรกที่ทรงพระราชสมภพใน ตปท.) ทรงเปนพระราชโอรสพระองคเล็กในสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเปนพระราชนัดดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจาอยูหัว ทรงสืบเชื้อสายในพระราชวงศ แตมิไดทรงเปนองครัชทายาทที่จะสืบราชบัลลังกโดยตรง หากมิใชวา พระราชปตุลา (อา) ที่ทรง โชคราย (รัชกาลที่ 6) ตองสูญเสียพระราชโอรสแตยังทรงพระเยาว พระราชปตุลาที่โชค รายอีกพระองคหนึ่ง (รัชกาลที่ 7) ตองสละราชสมบัติหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง รวมทั้งพระบรม เชษฐา (รัชกาลที่ 8) ที่ถูกลอบปลงพระชนมอยางไมทราบสาเหตุแนชัด ทุกวันนี้พระองคอาจเปนนักวิชาการ กวี นักวิทยาศาสตร นักดนตรีหรือนักภาษาศาสตร ไมวาอยางไรก็ตาม สวรรคไดประทานพรสวรรคแหงพระปรีชา สามารถในดานตาง ๆ แดพระองคพรอมดวยมงกุฎ เมื่อเจริญพระชนมายุ 2 พรรษา พระบรมราชชนกสวรรคตจากอุบัติเหตุเมื่อเจริญพระชนมายุ 5 พรรษา ทรงติดตาม พระบรมราชชนนียายไปประทับที่สวิตเซอรแลนด ณ ประเทศเล็ก ๆ ในยุโรปที่มีทิวทัศนสวยงาม ทรงไดรับ การศึกษาแบบตะวันตกทรงศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยโลซาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ขณะทรง มีพระชนมายุ 19 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เสด็จสวรรคตโดยกระทันหัน พระองคทรง ขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ พระองคขณะยังวัยหนุม มิไดทรงเลือกที่จะประทับในประเทศเพื่อปกครอง ประเทศโดยไดเสด็จกลับไปสวิตเซอรแลนด เพื่อทรงศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยโลซาน แตทรงเลือกศึกษาวิชา นิติศาสตรและรัฐศาสตรแทน ขณะเดียวกัน ไดทรงขับรถยนตขามประเทศดวยพระองคเองไปยังกรุงปารีสเพื่อ ทรงเยี่ยม ม.ร.ว. สิริกิต กิติยากร ธิดาของเอกอัครราชทูต ซึ่งมีอายุนอยกวาพระองค 6 ป วันที่ 4 ตุลาคม 2491 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งจะมีชนมายุครบ 22 พรรษาในอีก 2 เดือนขางหนา ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตบนถนนไฮ เวยระหวางเมืองเจนีวากับโลซาน พระอาการบาดเจ็บบริเวณพระปฤษฎางค (หลัง) และพระพักตรแม จะไมสาหัสนัก แตพระเนตรดานขวาตองสูญเสียการมองเห็น (จากนั้นเปนตนมา พระองคจะตองฉลองพระเนตร เมื่อเสด็จฯ ในที่สาธารณะ) ม.ร.ว. สิริกิต ซึ่งมีอายุ 15 ป ไดรีบเดินทางเขาเยี่ยมพระองค และเขาศึกษาในโรงเรียน แหงหนึ่งในเมืองโลซาน เพื่อสะดวกในการถวายงานดูแลเคียงขางคนรักที่ตองพักรักษาจากอาการบาดเจ็บ 18 เดือนหลังจากนั้น ทั้งสองไดอภิเษกสมรส พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสหางจากพระราชพิธีบรมราชภิเษกเปน รัชกาลที่ 9 เพียง 1 สัปดาห
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 8 ฟางเสนสุดทาย

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:43 am

ตอนที่ 2

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขณะเจริญพระชนมายุ 23 พรรษา ไดขึ้นครองราชยอยาง เปนทางการ (วันดังกลาวถูกกําหนดใหเปนวันหยุดราชการทั่วประเทศ) การเสด็จประทับอยูในยุโรปเปนเวลา ยาวนาน ทําใหพระองคทรงเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องรูปแบบการเมืองของประเทศทาง ตะวันตก ขณะเดียวกันก็ ทรงตระหนักอยางถองแทถึงฐานะ พระราชอํานาจและสภาวะของพระองค นั่นคือ ทรงเปนกษัตริยที่มีความหมาย เชิงสัญลักษณเทานั้น แตกษัตริยที่มีความหมายเชิงสัญลักษณมิใชจะไมมีพระราชอํานาจที่แทจริง กษัตริยที่ชาญ ฉลาดโดยแทจริงแลว ก็ไมประสงคในเรื่องเปลือกนอกของอํานาจ พระองคประสงคแตเพียงอาวุธสิ่งเดียว นั่นคือ “คุณธรรม” การปฏิบัติตนซึ่งพรอมดวยคุณธรรมและความสามารถ และเปนผูปกครองที่มีความเมตตา ยอมจะมี พลังอํานาจเหนือกวาอํานาจทั่วไปทั้งปวงอยางมาก ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระปฐม บรมราชการโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม (ชื่อเดิมของ ประเทศไทย)” ชวงแรกของการปกครองของพระองค โดยเฉพาะในชวงรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (ดูรายละเอียดใน บทที่ 2) ซึ่งเปนเผด็จการทหาร (2493 – 2500) พระองคนอกจากจะปรากฏพระองคในพระราชพิธีตาง ๆ ที่จัดถวาย โดยรัฐบาลทหารแลว ก็จะทรงเก็บพระองคประทับอยูแตในพระราชวัง เพื่อทรงศึกษาวาดภาพ ดนตรี ถายรูป อักษรศาสตร ทรงดนตรีแจส ทรงเปาแซกโซโฟน และทรงเปยโน ป 2499 ในหลวงซึ่งเจริญพระชนมายุมากขึ้น เมื่อพระอัยกี (ยา) เสด็จสวรรคตตามประเพณีโบราณของไทย จึงไดผนวชที่วัดแหงหนึ่งเปนเวลา 15 วันทรงปฏิบัติ พระองคเยี่ยงภิกษุทั่วไป ฉลองจีวรสีเหลือง เดินเทาเปลา อุมบาตร ออกบิณฑบาตทุกวัน ทนไดกับชีวิตที่ลําบาก และเรียบงาย กษัตริยที่ทรงเติบโตใน ตปท. พระองคนี้ การผนวชเปนการพิสูจนใหราษฎรทั้งหลายไดเห็นวา กษัตริยของพวกเขาเปนพุทธศาสนิกชนที่ยึดมั่นและเครงครัดพระองคหนึ่ง เดือนสิงหาคม 2500 ครึ่งปหลังจากการเลือกตั้งผูแทนรัฐสภาครั้งใหม จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต (ดูรายละเอียดใน บทที่ 2) เห็นวาพฤติกรรมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นรม. ควบตําแหนง ผบ. ทบ.ในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 2,500 ปของพุทธศาสนา ไมเปนไปตามประเพณีนิยมหลังจากนั้น 1 เดือน จอมพล ป. เขาเฝาฯ พระองคที่ พระราชวัง ขอพระราชทานใหทรงเขาขางฝายตน พระองครับสั่งวา คุณลาออกซะดีกวา เพื่อหลีกเลี่ยงการ รัฐประหารทางทหาร จอมพลแหงกองทัพบกที่มีอุปนิสัยแข็งกราวไดตอบปฏิเสธในทันที แตในชวงดึกของวันนั้น จอมพล ป. ไดถูกกองทหารภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์ยึดอํานาจ 2 ชั่วโมงหลังการรัฐประหาร พระองคได โปรดเกลาฯ พระราชทานประกาศกฎอัยการศึก แตงตั้งใหจอมพลสฤษดิ์ เปนผูบัญชาการกองกําลังรักษาพระนคร 1 ปหลังจากนั้น จอมพลสฤษดิ์ทําการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งและขึ้นดํารงตําแหนง นรม.ดวยตนเอง พระองคไดเสด็จ ตามที่สาธารณะทั่วไปมากครั้งขึ้นเมื่อเทียบกับชวงที่ผานมาเสด็จฯเยือนทุก สารทิศทั่วประเทศ เขาไปยังหมูบาน ชนบท ทรงคลุกคลีกับราษฎรผูยากไร พระราชทานเงินในพระราชวังเพื่อสนับสนุนชวยเหลือโครงการเพื่อการ พัฒนาสังคมและสวัสดิการตาง ๆพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่เคยถูกยกเลิกไดรับการฟนฟูใหมอีก ครั้ง รวมทั้งฟนฟูประเพณีหมอบกราบขณะเขาเฝากษัตริยที่เคยถูกยกเลิกโดยพระ อัยกา (ปู) ขบวนเรือพยุหยาตราทาง ชลมารค ไดกลับมาแลนในแมน้ําเจาพระยาอีกเปนครั้งแรกนับแตหลังการเปลี่ยนการปก ครองเมื่อป 2475 เปนตนมา พระองคยังเสด็จฯ เยือน ตปท. บอยครั้ง เพื่อสงเสริมและเจริญสัมพันธไมตรีระหวาง ปทท. กับนานาประเทศ ในฐานะประมุขแหงรัฐ แตหลังป 2510 เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแทบจะไมเสด็จฯ เยือนตปท. อีก ทรงใชเวลาสวนใหญ เสด็จฯ ไปทรงงานตามชนบท พระองคมักจะทรงพกพากลองถายรูปและแผนที่ เสด็จฯ เยือนถิ่นทุรกันดารรวมกับ ผูเชี่ยวชาญทางเกษตร ทรงริเริ่มโครงการพระราชดําริในการพัฒนาชนบท ทรงจัดตั้งสถานีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ พันธุดี ทรงริเริ่มโครงการสวนพระองคเพื่อชวยเหลือราษฎรยากจน รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวของกับสวัสดิการ สังคมตาง ๆ ไดแก การอนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางอาชีพ สาธารณสุขและอนามัย และการกอสรางระบบ ชลประทาน พระองค ทรงแบงปนที่นาบางสวนที่เปนของพระราชวังพระราชทานใหกับเกษตรกรที่ไรที่ ทํากิน เมื่อรับสั่งกับราษฎรยากจน กษัตริยที่เปนเคารพเทิดทูนทั้งประเทศพระองคนี้ไมเคยตองใชคําราชา ศัพทที่ดูดีแต ยุงยาก ทรงรับสั่งเปนคําสามัญและภาษาถิ่นที่เกษตรกรตางฟงเขาใจ พระองคทรงแบงที่ดินขนาดพื้นที่ 300 ตรม. ภายในพระราชวังเปนที่สําหรับปลูกพืชผักและขาว ขาราชบริพารของพระราชวังมักจะเห็นในหลวงทรงพรวนดิน ตัดเก็บวัชพืชและฉีดยาฆาแมลงแตพระองคเดียวอยูบอยครั้ง เมื่อมีแขกมาเยือน ก็จะทรงรับสั่งใหคนครัวไปเก็บผัก ผลไมจากในนาแปลงดังกลาวเพื่อนํามาเลี้ยงผูมาเยือน นอกจากนี้ ยังทรงสรางฟารมเลี้ยงโค บอเลี้ยงปลา และทรง ใหเกษตรกรเขามาศึกษาดูงาน ฝกอบรม เพื่อชวยเหลือพวกเขาเหลานี้ในการหาหนทางที่จะทําใหมีฐานะดีขึ้น ยิ่ง ไปกวานั้น พระองคไดทรงจัดตั้งหนวยฝนเทียมพระราชทานขึ้น ทรงรวมงานวิจัยและพัฒนาในดานฝนเทียมดวย พระองคเอง ทั้งนี้เพื่อเปนการบรรเทาปญหาความแหงแลง โครงการของพระองคที่ไดรับการชื่นชมจากประชาคมระหวางประเทศมากที่สุด ไดแก โครงการ “ปลูกพืช ทดแทนการปลูกฝน” ในเขตภูเขาทางภาคเหนือของไทย ในอดีต มีการปลูกฝนในที่ดังกลาวมายาวนาน มีการผลิต เฮโรอีน ฐานะยากจนและลาหลัง ผูคนเสพและติดเฮโรอีนเปนจํานวนมาก หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงศึกษาสภาพความเปนอยูในเขต ภูเขาเหลานี้ในป 2512 จึงไดทรงจัดตั้งสถานีวิจัยทางการเกษตรอางขางขึ้น ในเขตพื้นที่ดังกลาวเพื่อชวยเหลือชาวเขาในการวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่ เหมาะสม เพื่อทดแทนการปลูกฝน ณ วันนี้ ไรฝนที่กระจายทั่วปาเขาในอดีตไดกลายเปนฐานการปลูกดอกไม ผลไมและพืชผัก 5 จังหวัดภาคเหนือ ของไทยรอบ ๆ “สามเหลี่ยมทองคํา” ไดปลูกตนชาน้ํามัน แมกคาดาเมียของฮาวาย ชา และกาแฟ เปนตน ผูไดรับ ประโยชนจากโครงการนี้มีมากกวา 100,000 คน หลายปที่ผานมานี้ รอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัวไดประทับอยูที่ทุกหนทุกแหงทั่วประเทศ สิ่งนี้สอดคลองกับพระนามของพระองคอยางมาก ภูมิพลมี ความหมายตามภาษาไทยวา พลังแผนดิน ซึ่งเปนพลังที่ไมอาจหาสิ่งใดมาเปรียบได ผูคนตางพบวา หาก เปรียบเทียบกับนักการเมืองที่ฉอราษฎรบังหลวง แสวงอํานาจเพื่อประโยชนสวนตัวและเห็นแกตัว พระองคทรงมี แตความจริงใจ ทรงไมเห็นแกสวนพระองค ทรงมีแตความใสสะอาด และทรงคํานึงถึงแตเรื่องที่จะสรางความ ผาสุขใหแกราษฏร ประชาชนทุกหมูเหลาทั้งในเมืองและชนบทตางกราบไหวพระบรมสาทิศลักษณ ทุกแหงที่ พระองคเสด็จฯ เยือน ชาวบานจะแจงขาวบอกตอไปทั่ว โดยไมคํานึงวาอากาศจะรอนจัดหรือฝนฟาคะนองเพียงไร หรือจะตองรอนานสักเพียงไร ตางเพียงตองการใหไดเห็นในหลวงซึ่งเปนที่รักยิ่ง แมแตพระองคยังทรงรับสั่งอยาง มีอารมณขันวาพระองคคือ “กษัตริยที่ประชาชนเลือก” และ “กษัตริยของเกษตรกร” ในดานคุณธรรม ก็เหมือนกับที่พระองคไดทรงคาดไวแตตน พระองคไดกลายเปนแบบอยางที่ยอมรับของราษฎรทั่วไป ไมเคยไดเห็นมาตลอดวาพระองคมีความสนพระทัยเกี่ยวกับความสําราญตาง ๆ ทรงไมโปรดความฟุมเฟอย และไมโปรดการโออวด ความประทับใจที่ชาวโลกมีตอพระองคมากที่สุด ไดแก ดูเสมือนวาทรงโปรดแตเพียง กิจกรรมประเทืองสติปญญาอันสูงสงที่สุดใน 2 ดานเทานั้นคือ ศิลปะและวิทยาศาสตร ทรงเชี่ยวชาญ ภาษาตางประเทศ 7 ภาษา ไดรับประกาศเกียรติคุณดีเดนจากสถาบันการดนตรีเวียนนา พระราชนิพนธเพลง มากกวา 40 เพลงซึ่งเปนที่รูจักและรองกันทั่วไป ทรงจัดทําหนังสือภาพ ทรงออกแบบเรือใบ เคยไดรับรางวัลใหญ จากสถาบันวิจัยสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรนานาชาติเกี่ยวกับการสรางเครื่อง เพิ่มออกซิเจน เพื่อบําบัดน้ําเสีย นอกจากนี้ ทรงมีความสามารถในดานการแขงขันเรือใบ ซึ่งเคยทรงรวมการแขงขันกีฬาแหลมทองในนาม ประเทศไทยขณะที่มีพระชนมายุ 40 พรรษา และทรงไดรับเหรียญทองในการแขงขันกีฬาเรือใบ เมื่อเจริญพระชน มายุ 75 พรรษา ไดพระราชนิพนธหนังสือเกี่ยวกับสุนัขของพระองค โดยไดสรางสถิติการจําหนายมากถึง 100,000 เลมภายใน 10 ชั่วโมง เปนที่ประจักษชัดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพรสวรรคที่โดดเดน ถือไดวาทรงมี ความเปนเลิศเหนือกวาพระมหากษัตริยใด ๆ ในโลก พระปรีชาสามารถไมจํากัดแตเพียงดานศิลปะและ วิทยาศาสตร พระองคมิใชนักการเมืองยิ่งใหญที่อวดตน ทรงประทับอยูในพระราชวัง และทรงติดตาม สถานการณความเปนไปของบานเมือง ทอดพระเนตรเห็นนักการเมืองโตเถียงกันอยางไมหยุดหยอน ผลัดเปลี่ยน กันขึ้นสูอํานาจและตกอํานาจอยางไมจีรัง ในโลกนี้เขาใจวาจะไมมีกษัตริยองคใดที่จะเหมือนพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัว กลาวคือ ในชวงการครองราชยที่ยาวนาน ทรงผานเหตุการณรัฐประหารอํานาจทางทหารบอยครั้งเฉลี่ย 3 ปครั้งเชนนี้ ไมมีใครทราบเลยวาพระองคทรงคิดเห็นอยางไร กลาวคือจะทรงรูสึกไมโปรด เบื่อหนาย หรืออดกลั้น ปลอยวาง หรือไม นอกเหนือจากพระนลาฎ (หนาผาก) ที่กวางใหญและทาทีที่สงบนิ่งแลว เราจะมองไมเห็น ลักษณะเดนพิเศษอื่นใดไดเลย แตไหนแตไรมาพระองคจะไมแสดงความรูสึกบนพระพักตร พระสรวลนอยมาก ผูสื่อขาวตะวันตกผูหนึ่งไดเขียนหนังสือพรรณนาถึงพระองค โดยใชชื่อเรื่องวา “The king never smiles” หลายปมานี้ ดวยพระสติปญญาและความมีพระทัยเย็นเหนือมนุษยทั่วไป ทําใหพระองคทรงรักษาสถานะที่สูงสง ไวไดเสมอมา เนื่องเพราะทรงเขาใจดีวาขอเพียงเหนือกวาสิ่งทั้งปวง จึงจะชนะสิ่งทั้งปวงได
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 8 ฟางเสนสุดทาย

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:44 am

ตอนที่ 3

ในประวัติศาสตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแทรกแซงทางการเมืองอยางเปดเผยเพียง 2 ครั้งดวยกัน เดือนมิถุนายน 2519 นศ. รามคําแหง 9 คนไดยื่นหนังสือตออธิการบดี ประณามจอมพลถนอม กิตติขจร (กรณีตอ อายุราชการ) (ซึ่งหมายถึงเขาจะสามารถอยูในอํานาจไดตอไป) และถูกมหาวิทยาลัยไลออก นศ. เกิดความโกรธ แคน นิสิต นศ. 5 หมื่นคนไดชุมนุมกันที่บริเวณหนาอนุสาวรียประชาธิปไตยในกรุงเทพฯ เพื่อประทวงการกดขี่ ทางการเมืองของ ม. รามคําแหง ผลปรากฎวารัฐบาลและมหาวิทยาลัยตองยอมแพในเวลาอันรวดเร็ว แตฝาย ตอตานไมหยุดแตเพียงเทานี้ พวกเขายังไดโจมตี จนท. ที่ลาสัตวปาในเขตอนุรักษ ตอตานกลุมผูกขาดที่ทําใหขาว มีราคาสูงขึ้น และตอตานเผด็จการรัฐบาลทหารที่ฉอราษฎรบังหลวง เกิดการชุมนุมและประทวงหยุดงานเพื่อ ตอตานรัฐบาลอยางตอเนื่อง วันที่ 13 ต.ค. นิสิต 13 คนถูกจับกุมในขอหา “วางแผนโคนลมรัฐบาล” นิสิต มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในกรุงเทพฯ มีมติประกาศเลื่อนการสอบ เพื่อสะดวกตอการเดินขบวน บรรดากรรมกร พอคา ชนชั้นกลางและประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ ตางเขารวมการชุมนุมในเวลาอันรวดเร็ว วันที่ 13 ตุลาคม จํานวนผูชุมนุมตอตานรัฐบาลบริเวณดานหนาอนุสาวรียประชาธิปไตยใน กรุงเทพฯ มีมากกวา 250,000 คน รัฐบาลถูกบังคับใหจํานน และยอมปลอยตัว นศ. แตขณะที่นศ. เตรียมจะถอนตัวในวันที่ 14 ตุลาคม ถนนดานทิศใตของลานอนุสาวรียถูกทหารและตํารวจที่มีเจตนารายปดกั้นกระทัน หัน ไดเกิดการปะทะกัน ระหวางสองฝาย ตํารวจยิงแกสน้ําตาเขาใสพลทหารขับรถถังเขาเมืองและเขายึด ม. ธรรมศาสตร ซึ่งเปน มหาวิทยาลัยของรัฐและเปนที่ชุมนุมของขบวนการ นศ. ฝาย นศ. ไดขับรถประจําทางและรถดับเพลิงจอดขวาง การรุกคืบหนาของรถถั จากนั้นไดเกิดความวุนวายขึ้น ทหารยิงปนใส นศ. เสียชีวิตจํานวน 75 คน เมื่อถึงชวงคับ ขัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงออกคําสั่งใหเปดประตูพระราชวัง เพื่อให นศ. ที่รวมเดินขบวนเขามาหลบ ภัย และยังเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผูบาดเจ็บดวยพระองคเอง ผบ. หนวยทหารที่ชาญฉลาด เมื่อเห็นพระมหากษัตริยผู สูงสงทรงปฏิบัติเชนนั้น จึงไมคํานึงถึงคําสั่งของจอมพลถนอม ตางพากันแยกหลบออกจากหนวยทหารไปตาม ทองถนน นับเปนการเขาเกี่ยวของทางการเมืองอยางเปดเผยครั้งแรกของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว และในประวัติศาสตร ของการปกครองที่พระมหากษัตริยอยูภายใต รธน. พระองคทรงประณามรัฐบาลที่ไมสามารถควบคุมสถานการณ และทรงเรียกรองใหจอมพลถนอม ซึ่งเปนผูกอความวุนวายรีบเดินทางออกนอกประเทศ (นศ. เรียกรองใหจับเขา เขาคุก แตในหลวงทรงหามไว) 1 ชม. หลังจากที่จอมพลถนอมประกาศลาออกจาก นรม. พระองคไดทรงปรากฎ ในหนาจอโทรทัศน ทรงรับสั่งวา “วันนี้เปนวันมหาวิปโยค เปนวันที่เลวรายที่สุดใน ปวศ. ของ ปทท. การตอสูได ลุกลามไปยังที่ตาง ๆ ในเมือง จนกระทั่งกลายเปนความวุนวาย ประชาชนชาวไทยเสียชีวิตนับหลายรอยคน ขาพเจาขอเรียกรองใหทุกฝายยุติการกระทําใด ๆ ที่จะนําไปสูการตอสู เพื่อใหประเทศชาติกลับสูภาวะปกติสุข โดยเร็ว” พระองคไดทรงแตงตั้ง นรม. คนใหมในชวงระยะผานโดยตรง จากนั้นไดมีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวและ เปดประชุมสมัชชาแหงชาติ เพื่อยกรางและประกาศใช รธน. ฉบับใหมที่เปนมีแนวโนมเสรีและเปนประชาธิปไตย สถานการณของประเทศไทยที่เปนประชาธิปไตยชวงสั้นและสันติดําเนินไปได 3 ปเศษ ก็เริ่มเกิดการรัฐประหารขึ้น จนถึงป 2523 พล.อ. เปรม ติณสูลานนท ผบ.ทบ. ขึ้นสูอํานาจ นายทหารอาชีพซึ่งมีความซื่อสัตยสุจริตผูนี้รูจัก เอาใจผูใตบังคับบัญชาอยางดี อยางไรก็ดี 1 ปตอมา ผูใตบังคับบัญชาของเขาไดวางแผนโคนลมเขา แตการ รัฐประหารมิไดรับพระราชานุญาตจากพระองค ผูกอการรัฐประหารเหลานี้ ไมมีทางเลือกอื่นใดนอกจากตองหนี หัวซุกหัวซุน พล.อ. เปรม ซึ่งมีความจงรักภักดีอยูในอํานาจเปนเวลา 8 ป หลังพนตําแหนงไดรับแตงตั้งเปน องคมนตรี กลายเปน 1 ในองคมนตรีที่ใกลชิดที่สุดของพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแทรกแซงทางการเมืองอยางเปดเผยครั้งที่ 2 ใน “เหตุการณพฤษภาทมิฬ” (ดู รายละเอียดในบทที่ 2) ครั้งนี้พระองคทรงรับสั่งให พล.อ. สุจินดา ซึ่งใชกําลังเขาปราบปรามมวลชนและนาย จําลอง ผูนํากลุมตอตานเขาเฝาฯ ในพระราชวัง ทั้งสองหมอบราบใกลพระบาทของพระองค และรับฟงพระราช ดํารัสสั่งสอน พล.อ. สุจินดา ซึ่งเปนผูกอใหเกิดเหตุการณนองเลือดไมมีทางเลือกอื่นใด นอกจากการลาออก หลังจากนั้น ปทท. ไดเขาสูยุคของการบริหารประเทศโดย ขรก. ประจําและการเมืองในลักษณะเปนประชาธิปไตย ที่มีเสถียรภาพโดยลําดับ ชวงเวลาแหงสันติภาพดําเนินไป 15 ปจนทั่งถึงชวงครึ่งหลังของป 2548 จึงไดเริ่มเกิด วิกฤตทางการเมืองเปนเวลานาน 1 ป
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 8 ฟางเสนสุดทาย

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:46 am

ตอนที่ 4

ในชวงที่ทักษิณดํารงตําแหนง นรม. สมัยแรก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเคยมีพระราชดํารัสหลายครั้งชื่มชม ความเกงกาจ ความกลาตัดสินใจและความสามารถของ นรม. ผูนี้การบริหารประเทศในลักษณะ CEO ของเขา นโยบายชวยเหลือคนยากจนที่โดดเดน และการเรงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ลวนเปนความ ประทับใจที่ดีที่พระองคทรงมีตอ นรม. หลังจากที่ทักษิณดํารงตําแหนงอีกสมัยหนึ่ง ไดมีการวิพากษวิจารณ เกี่ยวกับการใชอํานาจเพื่อแสวงประโยชนสวนตัวและการฉอราษฎรบังหลวงอย างเนืองนิจ แตสิ่งเหลานี้ไมเพียง พอที่จะทําใหตําแหนงของทักษิณตองสั่นคลอน จนกระทั่งนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผูกวางขวางในวงการสื่อไดออก โรงเปดโปงเปนนัยวา นรม. คนปจจุบันไมจงรักภักดีตอในหลวง ทักษิณซึ่งโกรธเปนฟนเปนไฟไมอาจนั่งเฉยอยู ไดอีกตอไป รีบเรียกรองคาเสียหายที่ทําใหตองเสื่อมเสียชื่อเสียงเปนเงินมหาศาล (24 ลานดอลลารสหรัฐ) สราง สถิติใหมในประวัติศาสตรวงการศาลของไทย นี่มิใชเรื่องแปลก สําหรับ ปทท. แลว “ความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริยผูใดจะละเมิดมิได” ซึ่งไมเพียงจะซึม ซับอยูในจิตใจของชาวไทย แตยังบัญญัติไวใน รธน. อยางชัดเจนดวยกฎหมายบัญญัติวาหามผูใดกลาววิจารณ พระองค ผูฝาฝนจะถูกจําคุก 3 ถึง 15 ป ประวัติการเมืองของไทยเคยมีคดีเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่ง สงผลใหชีวิตทางการเมืองของผูนั้นตองยุติลง เดือนกรกฎาคม 2529 นายวีระ มุสิกพงศ รมช. มท. ในวัย 38 ป ไดปราศรัยขณะหาเสียงเลือกตั้งพูดจาไมดู สถานการณ ตองถูกดําเนินคดีในลักษณะสายเกินแก เขากลาววา หากเขาไดเกิดเปนเจาชาย “ก็จะเสวยน้ําจัณฑให สบายอกสบายใจ ไมตองมายืน (หาเสียง) อยูที่นี่ใหเมื่อยแขง (พระชงฆ)” คํากลาวที่ใจกลาเกินเหตุไดถูกโจมตีและ ดาทอ รมช. หนุมและนิสัยมุทะลุออกอาการตื่นตระหนก และไมคํานึงวาจะตองเมื่อยแขงอีกหรือไม เขาคุกเขา กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษตอหนาพระบรมศาทิศลักษณ ที่อาคารรัฐสภาทามกลางสมาชิกรัฐสภา หลายรอยคน แมจะมีกระแสขาวจากพระราชวังวาพระองคทรงเห็นวาแมคํากลาวจะเปนการ หมิ่นพระบรมเดชานุ ภาพ แตก็มิไดเปนภัยอะไร แตนายวีระยังคงถูกบังคับใหตองลาออก และถูกหามยุงเกี่ยวกับการเมืองอีกตอไป นอกจากนี้ ภาพยนตร หนังสือและรูปภาพที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพใด ๆ เปนสิ่งตองหามในประเทศไทย กรณี ตัวอยางที่เดนชัดที่สุดก็คือหนังสือ “The King and I” ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับแอนนา สตรีชาวอังกฤษที่เปนครู ประจําครอบครัวในพระราชวังสมัยรัชกาลที่ 4 ไดพรรณนาเปนนิยายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนไดพบเห็น สรางความพึง พอใจไดเปนอยางดีสําหรับชาวตะวันตกที่อยากรูอยากเห็นชีวิตในพระราชวังของ ทางตะวันออก หนังสือดังกลาว ถูกปรับปรุงเปนบทละครรอง บทละครรําและภาพยนตรไดรับความนิยมไมเสื่อมคลายมาตลอดเปนเวลายาวนาน แตเปนสิ่งตองหามสําหรับประเทศไทย ป 2544 ภาพยนตรเรื่อง “Anna and the King” ก็ถูกหามฉายใน ปทท. หนวยงานที่เกี่ยวของระบุวาภาพยนตรดังกลาวดูหมิ่นกษัตริยของสยามในสมัย ศตวรรษ 19 ที่ชาวไทยเทิดทูน (ชื่อ ปทท. ขณะนั้นคือ สยาม” ) “พรรณนากษัตริยไทยเปนคาวบอยขี่บนหลังชาง และมีอยูฉากหนึ่ง โจวเหวินฟะวาง มงกุฎและรูปถายของกษัตริยไวบนพื้น ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมอาจยอมรับได” นอกจากนี้ “บทภาพยนตรยังยกยอง แอนนาเปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จบางสวนของ ปทท. และทําใหคนทั่วไปเห็นวานางเปนชนชั้นสูง ทั้งที่จริงแลว ยังมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับเชื้อชาติของนาง” และประการสุดทาย “หากตองลบฉากกษัตริยที่ตองอับอายเสีย หนาออก ภาพยนตรเรื่องนี้จะเหลือไมถึง 20 นาที” เดือนมีนาคม 2545 นิตยสาร Far Eastern Economic Review ตีพิมพบทความขนาดความยาว12,000 ตัวอักษร และ ตองถูกลงโทษ เนื่องจากมีขอความ 2 ประโยคพาดพิงถึงพระราชวงศ “อยางไมเหมาะสม” ดังประโยคหนึ่งกลาว วา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกฎราชกุมาร พระราชโอรสองคเดียวของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ไดรับการเทิดทูนจากประชาชนไมเทากับพระราชบิดาเสียงซุบซิบนินทาใน กรุงเทพฯ นิยมที่จะกลาวถึงเรื่องที่ เกี่ยวกับชีวิตสวนพระองคของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ประโยคที่สองกลาววา “พระบารมีของ พระมหากษัตริยจะคอย ๆ ลดลงภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตนั่นก็อาจไมใช เรื่องที่เลวรายแตอยางไร” นาย McBride ผูเขียนบทความดังกลาว และนาย Peter Bakker ผูจัดการสวนภูมิภาคของ นิตยสารดังกลาวถูกเนรเทศออกนอกประเทศไทย แมผูเขียนจะกลาววาตนมิไดมีเจตนาที่จะโจมตีพระราชวงศแต อยางใด เพียงแต “ตองการพรรณนาดานตาง ๆ ในชีวิตของชาวไทย หากไมกลาวถึงพระราชวงศก็คงเปนเรื่องที่ แปลกประหลาด” แตการพาดพิงพระราชวงศที่ไมเหมาะสมเชนนี้ ยังคงเปนความผิดที่ไมอาจใหอภัยได เทาที่ ทราบเนื่องจากพระองคทรงเตือนใหรัฐบาลผอนปรนบาง จนท. ฝายขาวชาว ตปท. ที่ตองสงสัยวาจะกระทําสิ่งผิด กฎหมายจึงไมตองถูกฟองรองดําเนินคดี เพียงถูกยกเลิกวีซาเขาประเทศเทานั้น และผูรับผิดชอบเรื่องนี้บังเอิญก็คือ รัฐบาลทักษิณ เมื่อนายสนธิ ลิ้มทองกุลไดอางเหตุเกี่ยวกับพระองคในการโจมตีทักษิณหลายครั้ง ไมเพียงแตทักษิณที่โกรธเปน ฟนเปนไฟ ฝายทหารที่ปกปองพระมหากษัตริยเสมอมาก็ตองออกประกาศเตือนเปนครั้งสุดท าย ผบ. สูงสุด เรือง โรจนฯ กลาวเตือนนายสนธิให “หยุดการนําพระราชวงศมาใชเพื่อประชาสัมพันธตัวเอง” และกลาววาความอดทน ของฝายทหารมีจํากัด ทุกคนคางมีวิธีการของตนเองในการรักชาติ รักประชาชนและเทิดทูนพระราชวงศ ตนก็ เคารพวิธีการที่ตางกันของแตละคนแตตองไมสรางความเสียหายใหกับพระองค และก็ไมควรนําพระราชวงศเขา เกี่ยวของกับขอพิพาทระหวางพวกเขา ดวยเพราะเหตุนี้เองนายสนธิจึงไดหลบภัยไปอยูที่ยูนนานของจีนชั่ว ขณะหนึ่ง แตเมื่อกาลผานไป เมื่อฝายทหารอธิบายเหตุผลของการทํารัฐประหาร หนึ่งในความผิดรายแรง ที่ยัดเยียดใหกับทักษิณก็คือ “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” 2 เดือนแรกของการเปดโปงกรณีการขายหุน Shin เมื่อเผชิญกับการกดดันอยางหนักจากกลุมตอตาน ทักษิณยืน หยัดที่จะไมยอมกมหัวใหมาตลอด เขากลาววา “ไมมีใครจะเรียกรองให ผมลาออกได ยกเวนในหลวง ขอเพียง รับสั่งเทานั้น ผมพรอมลาออกทันที” แตพระองคจะไมมีทางแสดงทาทีตอการขัดแยงทางการเมืองทํานองนี้อยาง งาย ๆ จนกระทั่งวันที่ 4 เมษายน ทักษิณไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปลวงหนาอีกครั้งหนึ่ง แตกลับตอง ลาออกหลังการประกาศผลเลือกตั้งแลว 2 วัน เขาอธิบายเหตุผลของการลาออกวา “เหตุผลสําคัญที่ผมลาออกก็คือ ปนี้เปนพิเศษสําหรับในหลวง ผมหวังวาคนไทยทุกคนจะสามัคคีกัน” ค่ําวันที่ 25 เมษายน หลังจากที่กลุมการเมืองตาง ๆ โตเถียงติดตอกันหลายวันเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การเลือกตั้งทั่วไปในเดือน เม.ย. วามีการทุจริตการเลือกตั้งและมีการดําเนินผิดระเบียบขั้นตอนกฎหมายหรือไม พระพักตรที่เครงขรึมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พลันปรากฎขึ้นบนจอโทรทัศนชองสําคัญตาง ๆ ทั่วประเท ศอยางที่ไมไดพบเห็นบอยครั้งนัก พระองคทรงเรียกรองใหศาลฎีกาเขามามีสวนในการแกไขปญหาชะงัก งันทางการเมือง พระองครับสั่งวา “มีคนใหขาพเจากําหนดตัว นรม. หากขาพเจาทําเชนนี้ก็เทากับทําเกินอํานาจ หนาที่ซึ่งไมตรงกับเจตนารมยของ รธน. แตการที่เขตเลือกตั้งจํานวนหลายเขตมีผูสมัครเพียงคนเดียว ก็ไมเปนประชาธิปไตย” พระองครับสั่งกับคณะผูพิพากษาของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดโดยทรงเรียกร องวา “การเลือกตั้งจะมีผลหรือไม จะแกไขวิกฤตการณการเมืองอยางไร ขอใหพวกทานทั้งหลายเปนผูตัดสิน หากพวก ทานตัดสินไมได ก็ขอใหลาออก” หลังจากนั้น 2 สัปดาหศาลไดตัดสินวาผลการเลือกตั้งเดือน เม.ย. เปนโมฆะ
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 8 ฟางเสนสุดทาย

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:47 am

ตอนที่ 5

เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองพระราชพิธี 60 ปครองราชยของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว กลุมสนับสนุนและกลุมตอตานหยุดพักรบชั่วคราว กิจกรรมเฉลิมฉลองไดเปดฉากขึ้น เชน การ แสดงดอกไมเพลิง คอนเสิรต นิทรรศการภาพวาดและการแขงเรือพาย ฯลฯ ตามทองถนนทั่วสารทิศในกรุงเทพฯ ประดับและแขวนรูปภาพขนาดใหญของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง เจาฯพระบรมราชินีนาถ ภายในรถยนตของแตละบานจะติดรูปถายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามสถานีรถไฟใตดิน แมในชั่วโมง เรงดวน ชวงเขางานและเลิกงาน ผูคนจํานวนมากเมื่อเดินผานพระฉายาลักษณของพระองค ก็จะหยุดแสดงความ เคารพ การชุมนุมของมวลชนหรือกอนการฉายภาพยนตรตามโรงภาพยนตร ผูคนจะลุกขึ้นยืนทุกคนพรอมกับรอง เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความเคารพและถวายพระพร จงทรงพระเจริญ รัฐบาลยังไดจัดทําหวงขอมือสี เหลือง “เรารักในหลวง” ซึ่งกลายเปนของที่ระลึกที่ขายดีมากในกรุงเทพฯ ทุกคนตางแสดงความจงรักภักดีตั้งแต นรม. ลงไปจนถึงประชาชนทั่วไป ชาวบานคนหนึ่งกลาววา “ฉันไมทราบวาทําไมถึงรักในหลวง แตฉันรักพระองคจากสวนลึกของหัวใจ” ขรก. คน หนึ่งกลาววา “พวกเราทํางานเพื่อถวายตอในหลวงอันเปนที่รักยิ่ง” วันที่ 26 พ.ค. นายโคฟ อานัน เลขาธิการ สหประชาชาติเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อทูลเกลาฯ ถวายรางวัล HumanDevelopment Lifetime Achievment Award ของ UNDP แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อเปนการสดุดีตอการที่พระองคไดทรง สรางคุณูปการตอการ พัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวไทยตลอดชวงการครองราชยเปนเวลา 60 ป วันที่ 9 มิถุนายน ทางการของไทยกําหนดเปนวันฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กอน หนานี้ 1 วัน พระองคพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถและพระราชโอรสและพระราชธิดา 4 พระองคไดทรงรวมพระราชพิธีทางศาสนา พระราชพิธีมิไดเปดสําหรับสาธารณชนทั่วไป แตมีการถายทอดสด ทางโทรทัศน ชาวไทยทุกหมูเหลาเฝาชมพระราชพิธีโดยตลอดอยูที่หนาจอโทรทัศน วันที่ 9 มิ.ย. พระองคและ สมเด็จพระนางเจาฯ ในชุดฉลองพระองคตามพระราชพิธี ทรงปรากฎพระองคบนระเบียงของพระบรมมหาราชวัง ฝูงชนในชุดเสื้อสีเหลืองจํานวน 300,000 คนที่รอคอยบริเวณลานกวางเปนเวลานานหลายชั่วโมง พรอมใจกัน เปลงเสียงกึกกองวา “ทรงพระเจริญ” แมแตสื่อชาว ตปท. หลายสํานักที่เดินทางมาทําขาวพระราชพิธีเฉลิมฉลอง ตางรูสึกซาบซึ้งใจยิ่งนักตอบรรยากาศของฝูงชนดังกลาว สถานีโทรทัศน CNN ไดเสนอขาวพรอมบรรยายวา มวลชนจํานวนมากเงยหนาขึ้น มองพระองคบนระเบียง รูสึก สะเทือนใจถึงกับน้ําตาไหล ในบรรดาราษฎรที่รวมฉลองพระราชพิธี มีทักษิณ ชินวัตรรวมอยูดวย เขากลาวใน ฐานะรักษาการ นรม. ของรัฐบาลชั่วคราววา “ชวง 60 ปที่ผานมา ทุกครั้งที่บานเมืองประสบวิกฤตการณ พระมหากษัตริยของไทยก็จะปรากฎพระองคเพื่อแกไขความยากลําบากของชาวไทย นับวาคนไทยโชคดีมากที่เรา มีพระมหากษัตริยเชนนี้” วันที่ 12 มิถุนายน พระบรมวงศานุวงศและผูนําจาก 26 ประเทศ เชน เดนมารก สวีเดน สเปน เนเธอรแลนดและ อังกฤษ เขารวมพระราชทานพิธีเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองราชยครบ 60 ป บุคคลเชื้อพระวงศระดับสูงสงจากทั่วโลก เหลานี้มาชุมนุมที่ทองพระโรงใหญ ภายในพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ นั่งบนเกาอี้เปนวง ลักษณะครึ่งวงกลมบนพื้นพรมสีแดง ผูที่ประทับตรงกลางสุดก็คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในบรรดาบุคคล เหลานี้อาจมีบางคนในใจนึกอิจฉากษัตริยจากประเทศตะวันออกที่มีพระวรกายไม สูงนัก ในประเทศอื่น ความหมายของการดํารงอยูของกษัตริยและพระราชวงศบางทีเปนเพียงแคพิพิธ ภัณฑของวัฒนธรรมดั้งเดิม และ พระราชพิธีในพระราชวังที่ยังมีชีวิตเทานน แตสําหรับ ปทท. พระมหากษัตริยทรงเปน “พระเจาที่มีชีวิต” เปน “กษัตริยบนหลังชาง” สูงสงกวากษัตริยทั้งปวงอยางไมอาจเปรียบได เทาที่ทราบพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยในอัตรารอยละ 99 ขึ้นไป จึงไมถือวาเกินจริงที่จะกลาววาทรงไดรับ การยกยองเปนพระมหากษัตริยภายใต รธน. ที่มีพระราชอํานาจมากที่สุดในโลก เหนือกวาสมเด็จพระราชินีอลิ ซาเบธของอังกฤษ บายวันที่ 20 กรกฎาคม ประชาชนในชุดเสื้อยืดเหลืองหลายรอยคนน้ําตารินไหลและคุกเขาอยูหนาประตู ทางเขา รพ. ศิริราชในกรุงเทพฯ เฝารอการเสด็จฯ มาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคเจริญพระชนมายุ 79 พรรษา ทรงเริ่มชรา พระวรกายไมแข็งแรงเหมือนที่ผานมา ค่ําวันนั้นจะทรงเขารับการผาตัดประสาทที่เอว เทาที่ ทราบเริ่มตั้งแตคืนวันกอนหนานี้ ชาวบานจากภาคตาง ๆ ทั่ว ปทท. ก็ไดรวมตัวกันที่วัดเพื่อภาวนาขอใหพระองค ทรงปลอดภัยจากการผาตัดและทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ชาวบานคนหนึ่งกลาววา “ในหลวงทรงเปน ศูนยรวมพลังจิตใจของพวกเรา อาศัยพลังจิตใจดังกลาว พวกเราจึงจะหมดทุกขหมดโศก” คณะแพทยทั้งหมดของ รพ. ศิริราชตางสวมเสื้อเชิ้ตเหลืองที่มีตราสัญลักษณพระองค ตํารวจเดินทางไปถวายการอารักขาความปลอดภัยที่ รพ. จํานวน 3,000 นาย วันที่ 4 สิงหาคม พระองคทรงมีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นและเสด็จฯ ออกจาก รพ. ทักษิณนํา ครม. เฝารับเสด็จที่ รพ. จากรายงานขาวโทรทัศนที่ถายทอดสดในขณะนั้น ผูคนไดเห็น นรม. ผูนี้คุกเขาอยูบริเวณ ทางเดินใน รพ. พนมมือทั้งสอง ถวายการเคารพดวยการกมหัว เกาอี้ผูปวยที่พระองคประทับนั่งคอย ๆ เคลื่อน ผานขางตัวของเขาไป
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 8 ฟางเสนสุดทาย

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 6:56 am

ตอนที่ 6

รธน. ไทยฉบับเดือนตุลาคม 2540 บัญญัติวา พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจในการตัดสินพระทัยขั้นสุดทาย ในโอกาสที่เหมาะสมตอกรณีปญหาสําคัญของประเทศ ศ. ประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ กลาววา
“ในชวง 60 ปที่ ผานมานี้ ในหลวงทรงพระราชทานพลังแหงเสถียรภาพและความสมานฉันท...ในชวงเกิดวิกฤตกา รณ ประชาชน จะหวังใหพระองคทรงชวยเหลือเพื่อใหเกิดเสถียรภาพ”

นาย Paul Handley ผูแตงหนังสือ “The King Never Smiles” กลาววา
“ผูนําระดับสูงในรัฐบาล บางทีอาจรวมถึงกลุมตอตานทักษิณในพระราชวังตระหนักดีวา แมจะ จัดใหมีการเลือกตั้งใหมอีกครั้ง ทักษิณก็ยังจะสามารถกลับมาเปน นรม. ไดอีก แตขณะนี้ไมมีวิธีแกไขอื่นใดอีก แลว พวกเขาตางรูสึกเอือมระอาเต็มทน” ภายหลังเหตุการณ สื่อมวลชน ตปท. วิจารณวา ในกระบวนการรัฐประหารโคนลมทักษิณ......
“ฟางเสนสุดทาย” ของทักษิณ มิใชทั้งพรรคฝายคานหรือผูนําระดับสูงในกองทัพที่กุมขุมกําลังแตคือพระ บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ เพิ่งผานพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เวลาเที่ยงของวันที่ 20 ก.ย. ที่นิวยอรก
มีกระแสขาววา
พลเอกสนธิ ผบ.ทบ. ผูนําในการรัฐประหารซึ่งอยูภายใต การนําของ พล.อ. เปรม เขาเฝาฯ ในหลวงตลอดชวงเที่ยงคืนนั้น การรัฐประหารทรงไดรับการยอมรับอยางเปนทางการจากพระองค (ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ อยางเปนทางการหลังจากนั้น 3 วัน) รัฐบาลชั่วคราว (คปค.) ได เลือกผูจะดํารงตําแหนง นรม. ใหม ในรัฐบาลชั่วคราว 3 คน ไดแก

พล.อ. สนธิ ผบ. ทบ.
ประธาน คปค. นาย อักขราทร ประธานศาลฏีกา และ
พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี

ทักษิณลุกจากเกาอี้พรอมขึ้นยืน หันศีรษะ มายังลูกนองวา “ดีแลว ทุกอยางจบ ตอนนี้เรามาเริ่มคุยกัน เราจะไปที่ไหนกันดี?”

คําบรรยายใตภาพ
(1) ภาพหนา 186 วันที่ 20 ก.ย. 2006 ทหารไทยยืนรักษาการณขางรถถังบริเวณใกลกับ พระราชวังในกรุงเทพฯ (2) ภาพหนา 188 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับ ม.ร.ว. สิริกิตฯ คูหมั้นของพระองค
(3) ภาพหนา 200 ค่ําวันที่ 7 ธ.ค. 2003 นรม. ทักษิณ (กลาง) และภริยา พรอมดวยบรรดาขาราชการ พลเรือนและ ทหาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แถวหนาที่ 2 จากซาย) และ ทูลกระหมอมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (แถวหนาที่ 1 จากซาย) รวมงานสันนิบาตสโมสรในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 76 พรรษา ที่ทําเนียบรัฐบาล
(4) ภาพหนา 202 วันที่ 2 ธ.ค. 2006 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ 3 เหลาทัพที่ กรุงเทพฯ

ประเทศไทยจัดงานพิธีสวนสนามในวันดังกลาว เพื่อเปนการฉลอง วันชาติและในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 79 พรรษาในวันที่ 5 ธ.ค. คําบรรยายวาทะของ นรม. ทักษิณ รวม 3 ชวง หนา 197
“ตลอดชีวิตของผมจะคอยศึกษาวาจะจงรักภักดีตอพระราชวงศอยางไรดี ผมสําเร็จ การศึกษาจาก โรงเรียนนายตํารวจ ไดรับทุนรัฐบาล พอตาของผมเปนนายตํารวจสังกัด กรมราชองครักษงานสมรสของผมและ ภริยาไดรับพระราชทานจากในหลวง ภริยาของผม ไดรับโปรดเกลาฯ เปน “คุณหญิง” ซึ่งเปนตําแหนงทรงเกียรติ ของพระราชวงศ ผมเองก็ ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูง ผมเปนคนไทยเชื้อสายจีน ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ เพราะประเทศไทย และแยกไมออกจากในหลวง ดังนั้น ผมจึงมีความจงรักภักดีและ สํานึกในพระมหา กรุณาธิคุณตอพระราชวงศไมเสื่อมคลาย” หนา 199
“ผมเชื่อวาในหลวงทรงมีพระราชประสงคที่จะเห็นการปรองดอง แตมีบางคนสรางสถานการณความ วุนวาย พวกเขาทําเพื่อประโยชนสวนตัว โดยหวังใหความขัดแยงและความไมลงรอยระหวางสองกลุมยิ่งยืดเยื้อ ตอไปเทาไหรยิ่งดี แตหากมองจากมุมของประเทศชาติ ยิ่งปรองดองเร็วเทาไหรยิ่งดี” หนา 201
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอยูในฐานะสูงสุดที่สถิตยอยูในจิตใจของชาว ไทยทุกคน ดังนั้น ทุก คนจึงรักเทิดทูนพระองคอยางยิ่ง รวมทั้งผมดวย ผมไดเขาเฝาฯ ในหลวงมาก ครั้งกวานายกรัฐมนตรีที่ผานมา ทุก สิ่งที่ผมสามารถทําไดก็เพื่อเสริมฐานะพระองคที่ สูงขึ้น ......งานชิ้นสุดทายที่ผมทําก็คืองานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ ในวโรกาสสิริราชสมบัติ ครบ 60 พรรษา พวกเราดําเนินงานไดผลสําเร็จอยางดี ประชาชนที่ไดเขาเฝาฯ พระองค มากถึง 60 ลานคน เมื่อพระองคประทับอยูบนระเบียงของพระราชวัง ผมพรอมดวย ประชาชน 300,000 คน รวมกันเปลงเสียงวา “ทรงพระเจริญ” พวกเรายังจัดงานมหกรรม เอกซโปดานวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระราชวงศที่ จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการระลึกถึง พระ ราชพิธีเฉลิมฉลองดังกลาว”
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 9 กลับสูจุดเดิม

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 7:06 am

บทที่ 9 กลับสูจุดเดิม

ตอนที่ 1

หลักทฤษฏีการวิวัฒนาการทางดานชีววิทยาของ Darwin ไดถูกใหอรรถาธิบายวาเปน “วิวัฒนาการสังคม”
ทุกคนก็ เชื่อวา สังคมมนุษยและอารยธรรมยอมจะพัฒนากาวหนาตอไป แตวิวัฒนาการและความกาวหนาในทุก ๆ กาว ของมนุษยยอมจะตองจายคาตอบแทนดวย นั่นก็คือ
การเสื่อมทรามและการถดถอย
ทุกคนยังคงนับถือกําลังอาวุธ
นับถืออํานาจปาเถื่อน แนวทางที่จะใชแกไขปญหาระหวางคูตอสูยังคงนอยมาก ไมวาจะใชกระบอง ไมพลอง รถถัง ปนใหญหรือวาจะใชอาวุธนิวเคลียร ลวนเปนวิธีการปกครองแตดั้งเดิมของมนุษยชาติ สงครามโลกครั้งที่สองเปนเชนนี้

การรัฐประหารครั้งที่สิบแปดของประเทศไทยก็เปนเชนนี้ ประเทศนี้ซึ่งเปนประเทศที่ถือตัวเองเปน ประเทศประชาธิปไตยกําลังทําลายภาพลักษณตนเองที่วามีประชาธิปไตยอยางสมบูรณมาตลอดสิบหาปโดยการ ใชรถถังและปน ทุกสิ่งทุกอยางกลับไปสูจุดเดิม ดึกมากแลว กรุงเทพมหานครก็คอย ๆ สงบเงียบลง ชาวกรุงเทพฯ สวนใหญไดเขานอนแลว ยกเวนรถถังที่ไร ความรูสึกและทหารถือปนที่ยังตรึงกําลังตามถนนอยู พวกเขาสวนใหญก็ถือทาทีเฉยเมยอยู ประชาชนแรกเริ่มก็ ประหลาดใจ เพียงอาปากแลวสูดลมหายใจเขาไป และก็ปดปากสนิท แลวก็ไมแสดงอารมณความรูสึกใด ๆ บางที ประชาชนที่ “ตอตาน พทต. ทักษิณฯ” อาจจะแอบดีใจอยูลึก ๆ พรุงนี้ไมตองไปเดินขบวนอีกแลว และยังมีคนอีก ประเภทหนึ่งในชวงเวลานั้นกําลังหาที่หลบซอนตัวอยู รัฐมนตรีของกระทรวงตาง ๆ ลวนหายตัวไป ยกเวนบุคคล ผูที่กําลังอยูระหวางการติดตาม พตท. ทักษิณฯ ไปเยือนตางประเทศ

ตอนตีสามเศษ ๆ มีขาวลือออกมาวา คณะ ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ไดควบคุมตัว น.พ. พรหมินทร เลิศสุริยเดช อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงศสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งนาย ยงยุทธ ติยะไพรัช รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มากักตัวไวที่ศูนยรักษาความ ปลอดภัยแหงชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด สาวสวยนั่งแบบนางงามของสถานีวิทยุกองทัพบกชอง 5 ยังคงตั้งอกตั้งใจอานแถลงการณของ คปค.

คําประกาศของ คปค. : ประกาศใชกฎอัยการศึกตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2549 เปนตนไป ขอประกาศหามการ เคลื่อนยายกําลังทหารหากไมไดรับอนุญาตจาก คปค. และหามไมใหออกจากเคหสถานของตนเองในชวงการประกาศใชกฎอัยการศึก

คําประกาศของ คปค. : ในชวงที่ยังไมมีนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ ขอประกาศมอบอํานาจบริหารราชการ แผนดินใหแกหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองฯ และขอประกาศใหคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง รัฐมนตรีสิ้นสุด การ ดํารงตําแหนงและมอบหมายใหปลัดกระทรวงฯ เขาปฏิบัติหนาที่แทนตอไป

คําประกาศของ คปค. : ขอประกาศใหวันที่ 20 กันยายน 2549 เปนวันหยุดราชการและธนาคาร วันหยุด การเรียน การสอน และขอใหตลาดหุนปดทําการเปนเวลา 1 วัน สําหรับขาราชการจะตองกลับไปรายงานตั้งยังตนสังกัดและ สมาชิกในคณะรัฐมนตรีชุดที่แลวจะตองไปรายงานตัว ณ กองบัญชาการทหารสูงสุดเพื่อรับทราบ “นโยบาย ใหม” เพื่อที่จะใหสะดวกแกการกลับสูกระบวนการฟนฟูทางกฎหมายตอไป

คําประกาศของ คปค. : แตงตั้งใหแมทัพภาคที่ 1 แมทัพภาคที่ 2 แมทัพภาคที่ 3 และแมทัพภาคที่ 4 เปน ผูอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่แตละกองทัพภาค รับผิดชอบในการดูแลจัดการหนวยราชการ ใน กทม. และในพื้นที่ใหเปนไปอยางสงบเรียบรอย ผูใดที่ฝาฝนคําสั่งของของแมทัพภาคในพื้นที่จะถูกลงโทษ ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผูรับผิดชอบในการบริหารสวนราชการทองถิ่น รวมทั้งผูอํานวยการโรงเรียนจะตอง รายงานการทํางานใหแกแมทัพภาคในพื้นที่

คําประกาศของ คปค. : ใหขาราชการระดับสูง อธิการบดี ตลอดจนหัวหนาฝายรัฐวิสาหกิจระดับกรม ที่ตั้งในกทม. และจังหวัดใกลเคียง มารายงานตัวที่กองบัญชาการกองทัพบกในวันที่ 20 กันยายน เวลา 09.00 น สําหรับในพื้นที่ อื่น หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับเดียวกันใหไปรายงานตัวยังกองทัพภาคในพื้นที่

ชาวกรุงเทพฯ คนหนึ่งจอดรถอยูที่ถนนสายหลักเนื่องจากน้ํามันหมดและปมน้ํามันก็ปดการ ใหบริการตลอดคืน เขานั่งอยูในรถและสังเกตการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบนทองถนน และไดแอบบันทึกทุกสิ่งทุกอยางโดยใชกลอง ถายรูป เขาสังเกตวา ถนนใหญ ๆ บริเวณทําเนียบรัฐบาลเต็มไปดวยรถสงสัญญาณโทรทัศน
นักขาวตางประเทศที่ ประจํากรุงเทพฯ มากันครบแลว (แตเสียดาย ขณะนี้พลเมืองของประเทศนี้ไมสามารถดูขาวจากโทรทัศนไดวา สื่อมวลชนตางประเทศกําลังรายงานขาวเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นกับ ประเทศนี้อยางไรบาง) ทําเนียบรัฐบาลไทย ไมเคยไดรับความสนใจอยางลนหลามจากนักขาวตางประเทศเชนนี้เปนประวัติการณมากอน และยิ่งไมตองพูดถึง วา ขณะนั้นเปนเวลาตี 3 แลว
เขาสังเกตเห็นวา ผูสื่อขาวที่ใสเสื้อยืดสีแดงของสํานักขาว ABC ประเทศออสเตรเลีย กําลังตอสายไปเชื่อมตอหนา กลอง นาย Dan Rivers ผูสื่อขาวจากสํานักขาว CNN ถือกระดาษแผนหนึ่งในมือ และปากก็อานตามรายงานขาว บนนั้น และเขาก็กําลังเตรียมเชื่อมสายอยู เขาสังเกตเห็นวา รถผูบัญชาการเหลาทัพวิ่งผานไป ทหารที่ประจําการบริเวณดังกลาวก็ทําความเคารพ รถเหลานี้ กําลังมุงหนาไปพระตําหนักจิตรลดารโหฐานเพื่อนําหัวหนาผูกอการปฏิวัติไปเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัว

เขาสังเกตวา ทองถนนสงบเงียบลง รถถังที่จอดอยูทามกลางถนน นิ่งเปนตาย ผูสื่อขาวหลาย ๆ คนตางรอคอยอยู หนาทําเนียบรัฐบาลบริเวณนอกเขตหวงหามอยางใจจดใจจอ แตหาไดมีใครทราบวา พวกเขากําลังรอคอยอะไรอยู และก็ไมมีใครยอมออกไปจากที่โนนเลย

เขาสังเกตเห็นวา เมืองนี้ยิ่งเงียบเชียบลงไปทามกลางราตรีอันยาวนาน ทหารที่อยูเวรก็อดไมไดที่จะหาวนอน ออกมา

เขาสังเกตเห็นวา เจาหนาที่ทําความสะอาดเริ่มออกมาทํางานแลว ผูหญิงไวผมยาวรูปรางผอมอยูในวัยกลางคนคน หนึ่งกําลังมองดูรถถังอยู ดูเหมือนอยากจะศึกษาวารถถังคันนี้ “ทํามาจาก” วัสดุอะไรอยู

เขาสังเกตเห็นวา สาวนอยที่สวมเสื้อสีแดงไดวิ่งเขาไปหนาทหารถือปนคนหนึ่ง และมอบดอกกุหลาบดอกหนึ่ง ใหกับทหาร สาวนอยคนนี้นาจะเปนชาวกรุงเทพฯ คนแรกที่มอบดอกกุหลาบใหทหารฝายปฏิรูป เขาสังเกตเห็นวา ทองฟาเริ่มแจมใสขึ้น แสงอรุโณทัยเริ่มปรากฏขึ้นแลว
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 9 กลับสูจุดเดิม

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 7:17 am

ตอนที่ 2

ทุกสิ่งทุกอยางเหมือนเดิมในกรุงเทพฯ พระอาทิตยขึ้นเหมือนเดิม ทุกอยางสงบเหมือนเดิม ฝนที่ตกหนักไดลางสิ่ง สกปรกบนพื้นออกไป การรัฐประหารครั้งนี้เหมือนฟาฝนที่โหมกระหน่ํามา แตในที่สุดก็ยุติลงอยางสงบเงียบ ทหารที่อยูเวรบนทองถนน กําลังอานหนังสือพิมพอยางสนุกสนาน พาดหัวขาวของหนังสือพิมพทุกฉบับใน กรุงเทพฯ ลวนเกี่ยวกับขาวรัฐประหาร หนึ่งในสามของเนื้อที่ในหนาแรกของหนังสือพิมพ Bangkok Post เปน พื้นที่ที่มอบใหกับคําวา “รัฐประหาร และก็มีรูปถายรถถังดวย” สื่อประเทศไทยยังคง “รักษาความเปนกลางตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ” อยู พวกเขาอยากจะดูวาฝายทหารจะทําใหคํามั่นสัญญาที่จะ “คืนอํานาจใหกับประชาชน” วา จะกลายเปนความจริงอยางไร บทความวิจารณของหนังสือพิมพมติชนไดวิพากวิจารณวา ถึงแมวา พตท. ทักษิณฯ จะเปน “นักการเมืองที่มีความโลภ” ทําทุกอยางเพื่อผลประโยชนของตนเอง แตกลับเสียผลประโยชนของมวลชน ก็ตาม แตเราก็ตอตานรัฐประหาร “ถึงแมการยึดนํานาจครั้งนี้ไมมีการเสียเลือดเนื้อก็ตาม แตก็นับวาเปนรูปแบบที่ อาศัยอํานาจปาเถื่อน ซึ่งผิดกับประชาธิปไตยที่อยูในใจของชาวไทยทุกคน ประชาธิปไตยตองใหกลับคืนมาใหเร็ว ที่สุด”
พระภิกษุที่กําลังบิณฑบาตอยูรูปหนึ่ง เดินอยูบนถนนที่เปยกน้ําฝนดวยเทาเปลา ทานไมไดมองดูอาวุธที่สามารถ ฆาคนไดที่มีอยูเต็มไปทั่วทองถนนแมแตสักครั้งเดียว ทานเปรียบเสมือนเปนแขกที่มาจากอีกโลกหนึ่ง แต ดานหนาของรถทหารที่จอดอยูขางหนาทําเนียบรัฐบาล มีพระภิกษุอีก 8 รูปยืนอยู ทุกรูปถือของถุงหนึ่ง กําลังรอ คําสั่งจากทหาร เพื่อที่จะเขาไปสงอาหารใหพระที่อยูวัดแถวทําเนียบรัฐบาล ทหารที่อยูเวรบนรถถังคนหนึ่งกําลังกมตัวลงไปรับดอกกุหลาบจากชาวบาน ทหารคนนี้ไดดอกไมมาสัมผัส บริเวณริมฝปาก แลวก็นําดอกไมไปปกไวในเครื่องเล็งของปากกระบอกปน มีริบบิ้นสีเหลืองผูกกระบอกปนอยู ริบบิ้นสีเหลืองกับดอกกุหลาบสีแดงปลิวขึ้นตามลม ทหารหลายคนเดินลงมาจากรถเกราะ และเดินเขาไปพักผอน ในศาลาขาง ๆ อยางสบาย ทหารบางคนก็รวมกันไปทานอาหารเชาภายใตรมไมริมคลองสายหนึ่งซึ่งอยูขาง ๆ ทําเนียบรัฐบาล ทหารบางคนที่แบกปนกําลังตระเวณสังเกตการณทามกลางชาวบานที่แหกันมา ชาวบานมอง ทหาร ทหารก็มองชาวบาน ทหารกับชาวบานกําลังยิ้มใหกันและทักทายกันอยู ประชาชนที่มารวมกันอยูที่บริเวณ ทองสนามหลวงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในที่สุด ที่นี่ก็ไดกลายเปนพิพิธภัณฑรถถัง พวกเขาตางยกครัวเรือนมาถายรูปกับ รถถังและทหาร กอนหนานี้ ฝายทหารก็ไดมีคําสั่งออกมาวา ทหารจะตอง “ยิ้ม” กับประชาชน ดังนั้น ภาพที่ ปรากฏออกมาตอหนาผูสื่อขาวและประชาชนก็คือ ภาพของทหารบางนายที่ไมถนัดในการยิ้มแยม มือขางหนึ่งถือ ปน และพยายามจะยิ้ม และมีชาวบานจํานวนไมนอยมอบน้ํา อาหารและผลไมใหกับทหาร ทหารคนหนึ่งก็หยิบ เอาสมลูกหนึ่งที่ไดรับมาจากชาวบานยื่นใหกับนักขาวตางชาติ ทําใหนักขาวคนนั้นตกใจตาโต เพราะวาฉากที่ เกิดขึ้นที่เขาเห็นกับตามาเปนฉากที่อบอุนซึ่งไมสามารถเชื่อไดวา เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่กําลังเกิด รัฐประหารอยู

จากการทําโพลสํารวจความเห็นของชาวกรุงเทพฯ ปรากฏวารอยละ 80 ขึ้นไปสนับสนุนการ รัฐประหารครั้งนี้ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวกรุงเทพฯ ในขณะนั้นก็ไมไดสัมผัสบรรยากาศที่นาหวาดกลัว ทาอากาศยานดอนเมืองซึ่ง เปนศูนยกลางคมนาคมทางอากาศที่หนาแนนที่สุดในทวีปเอเชีย ยังคงเปดใหบริการอยางปกติ ไมมีเที่ยวบินใด ๆ ที่ไดยกเลิกไป รานอาหารและรานขายของบางรานไดปดบริการในชวงเหตุการณรัฐประหารไดสัก พักหนึ่งนั้น ก็ไดเปดใหบริการและทําคาขายอยางปกติ

มีชาวอิสราเอลคนหนึ่งกลาววา “เราไมไดรูสึกเปนกังวลแมแตนอย โปรดอยาลืมวา เรามาจากอิสลาเอล สงครามเปนเรื่องธรรมดาสําหรับเรา”

ชาวแคนาดาคนหนึ่งกลาววา “นี่เปน ครั้งแรกของเราที่เจอเรื่องแบบนี้ จริง ๆ แลว ก็รูสึกหวาดกลัวนิด ๆ แตเทาที่ไดสังเกต ตอนนี้กรุงเทพฯ ก็ยังคงสงบ ปลอดภัยอยู แมวาจะมีบางพื้นที่ที่ยังมีทหารประจําการอยู หรือมีตํารวจจราจรเฝาคุมอยู แตรถก็ยังติดอยู เหมือนเดิม”

นักธุรกิจคนหนึ่งกลาวกับผูสื่อขาวจากสํานักขาว Reuter วา “ในที่สุด ทหารก็ไดลุกขึ้นมาปฏิวัติจนได เราไมรูสึก แปลกใจเลย ทั้งนี้ มีสวนชวยแกไขวิกฤตการณการเมืองของประเทศไทยได แตอยางไรก็ตาม พูดในอีกทางหนึ่ง บางทีก็อาจจะทําใหเกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจได”

ชาวบานคนหนึ่งไดกลาวกับผูสื่อขาวอยางดีอกดีใจวา ตั้งแตเกิดมา วันนี้เปนวันที่รูสึกดีใจที่สุด เราคิดวา หลังจาก ที่ไดผานเหตุการณการรัฐประหารในครั้งนี้ ประเทศไทยจะยิ่งดีขึ้นตอ ๆ ไป”

พอคาวัย 42 ผูหนึ่งไดแสดงความวิตกกังวลตอการรัฐประหารครั้งนี้วาอาจจะสงผลกระทบทาง เศรษฐกิจในระยะ สั้น “แตถามองการณไกลแลวยังถือวาเปนเรื่องที่ดีสําหรับประเทศ พตท. ทักษิณฯ ควรพนจากตําแหนงใหเร็วกวา นี้ รัฐบาล พตท. ทักษิณฯเนาเปอยถึงรากเหงาแลว ถายังไมมีการยึดอํานาจ ประเทศไทยก็ถูกเขาเอาไปขายทั้ง ประเทศแลว

คนกรุงเทพฯ คนหนึ่งกลาววา “เรารักในหลวงของเรา เราสนับสนุนกองทัพของเรา ”

อีกคนหนึ่งกลาววา “ 3 ป กอน เราก็เคยเปนทหาร กองทัพไทยของเราเปนกองทัพที่มีกฏระเบียบวินัยคอนขางเขมงวด ผมสนับสนุนการ กระทําของพวกเขาอยางเต็มที่”

คนหนึ่งที่ไมใชสมาชิกสังกัดพรรคการเมืองใด ไดกลาววา “ หวังวาประเทศของเราจะดีขึ้นโดยการรัฐประหารใน ครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน เราก็หวังวากองทัพจะคืนอํานาจใหประชาชนใหเร็วที่สุด”

นายแพทยที่ตอตาน พตท. ทักษิณฯ คนหนึ่งกลาววา “เราก็หวังอยางแนนอนวา เราสามารถโคนรัฐบาลทักษิณไดโดยวิธีประชาธิปไตย แตเรา เหนื่อยเกินไปที่ไปเดินขบวนทวงทุกวัน เรารูสึกดีใจมากที่กองทัพไดชวยเราไดมากในแกไขปญหานี้ ไมวา อยางไรก็ตาม พตท. ทักษิณฯ ก็ขับไลออกไปแลวจริง ๆ ”

ผูหญิงไทยคนหนึ่งที่ทํางานดานสังคมไดใชคําวา “ ฉับพลัน ” มาพรรณนาการเกิดการปฎิวัติในครั้งนี้ “สิ่งนี้ สามารถชวยทําใหประเทศไทยกลับมาสูสภาพปกติ สิ่งเดียวที่เรารูสึกเสียดายก็คือ หลาย ๆ เรื่องตองเริ่มตนกลับไป ทําใหมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจจะกระทบตอความมั่นใจของนักลงทุน”

ชาวกรุงเทพฯ คนหนึ่งที่เคยอยูขาง พตท. ทักษิณฯ ไดแสดงความคิดเห็นวาไมรูจะทําอยางไรตอ “แตสิ่งที่นาปลื้มใจ สิ่งเดียวก็คือ ในที่สุดสถานการณการเมืองไทยก็ไดสงบเรียบรอย แตเดิมที่จะมีการเดินขบวนเพื่อตอตานทักษิณ ในวันที่ 20 กันยายน ก็ถูกยกเลิกไปแลว .......บางทีอีกไมนานนัก เราก็อาจใชชีวิตอยางเรียบ ๆ งาย ๆ เหมือนเดิม”

นาย Li Min Wen นักธุรกิจเชื้อสายจีนกลาววา “ขอใหธนาคารออกเงินใหเราทําคาขาย รัฐบาลจะเปนใครบริหารก็ ไมใชปญหา”

ผูอานชื่อ Paya ไดเขียนขอความไวทาง website ของหนังสือพิมพมติชนวา “ตลอด 30 ปที่ผานมา ขาพเจาไดผานเหตุการณรัฐประหารหลายครั้ง แตครั้งนี้เปนครั้งที่มีความรุนแรงนอยที่สุด พรุงนี้ทุกอยางก็จะกลับคืนสูสภาวะปกติ และอีก 2 วัน คนสวนใหญก็อาจจะลืมวา เมื่อไมนานมานี้ ที่กรุงเทพฯ เคยเกิดรัฐประหารหรือ”

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ไดกลาวกับผูสื่อขาวจาก Associated Press วา ก็คือ พตท. ทักษิณฯ เองแหละ ที่บีบบังคับใหกองทัพตองทําแบบนี้ “เราเปนนักการเมือง เราก็ไมเห็นชอบ/ไมสนับสนุนกับการรัฐประหารไมวา ในรูปแบบใด ๆ แต 5 ปที่ผานมา ปญหาที่รัฐบาล พตท. ทักษิณฯ ไดสรางขึ้นไดบีบบังคับใหกองทัพตองกอ รัฐประหารขึ้นมา พตท. ทักษิณฯ ไดสรางวิกฤตการณใหกับประเทศชาติ”

นายสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงมากในวงการสื่อมวลชน และไดแสดงบทบาทอันสําคัญในกิจกรรม ตาง ๆ ที่ตอตาน พตท. ทักษิณฯ นายสนธิฯ ไดกลาววา ในหลักการเราก็ไมเห็นชอบกับรัฐประหาร แตเราก็รูสึก พอใจกับผลจากการปฏิวัติในครั้งนี้”
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 9 กลับสูจุดเดิม

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 7:20 am

ตอนที่ 3

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549 เวลา 9.16 น. ของประเทศไทย พลเอกสนธิ บุณยะรัตกลิน ผบ.ทบ. ซึ่งเปนผูกอ รัฐประหารขึ้นเปนครั้งที่ 18 ในประวัติศาสตรของประเทศไทย โดย 12 ชั่วโมงภายหลังเหตุการณรัฐประหาร พล เอกสนธิฯ ไดปรากฏตัวตอสาธารณชนในไทยและทั่วโลกเปนครั้งแรก โดยพลเอกสนธิฯ ไดออกแถลงการณ เกี่ยวกับการกอรัฐประหารทางโทรทัศนโดยมีพลเอกเรืองโรจน มหาศรานนท ผบ.สส. พล.ร.อ. สถิรพันธุ เกยา นนท ผบ.ทร. พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข ผบ.ทอ.และพลตํารวจเอกโกวิท วัฒนะ ผบ.ตช. เขารวม โดยบุคคลทั้ง 5 ดังกลาวขางตนไดแตงกายในเครื่องแบบ ยืนตัวตรงอยูเบื้องหลังโพเดียม โดยพลเอกสนธิฯ ยืนอยูตรงกลางโดยมี ไมคโครโฟนอยูขางหนา ดานหลังมีพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง เจา สิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีธงชาติไทยคั่นระหวางพระบรมฉายาลักษณของสองพระองค นอกจากนี้ พระ บรมฉายาลักษณของสองพระองคยังมีสัญลักษณนารายณทรงสุบรรณ บุคคลทั้ง 5 ดังกลาวไดพนมมือกมลงไหวผูที่รับชมการถายทอดทางโทรทัศนอยางพรอม เพรียงกัน โดยพลเอก สนธิฯ ไดเริ่มตนกลาว โดยใชภาษาและน้ําเสียงที่ออนโยนแตคลองแคลว โดยนแถลงการณมีความวา “ขอใหประชาชนอยูในความสงบ และสนับสนุนการปฏิบัติการของพวกเรา.....เนื่องดวยพวกเราอันประกอบดวย ผบ.สส. และผูบัญชาการทหาร 3 เหลาทัพ รวมทั้ง ผบ.ตร. ไดรวมตัวจัดตั้งเปนคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (คปค.) และไดยึดอํานาจการปกครองประเทศเปนที่เรียบรอยแลว .....สมาชิก คปค. ทุกคนตางตระหนักวา พตท. ทักษิณ ชินวัตร ทําการปกครองแบบเผด็จการ ความผิดพลาดของ พตท. ทักษิณฯ ไดทําใหประเทศเกิดความแตกแยกอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรการ เมืองไทย...... การปกครองของรัฐบาลเกิดปรากฏการณการคอรัปชั่นและการเอื้อประโยชนใหกับ พรรคพวกของตนเอง..... โดย สถานการณดังกลาวขางตนจะยังคงดําเนินตอไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางรายแรงตอความมั่นคงและการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ.....ซึ่งกอใหเกิดบาดแผลและจําตองรีบทําใหเกิด ความสงบอยางรวดเร็ว คปค. จึงมี ความเห็นวา จําเปนตองยึดอํานาจ การปกครองของประเทศเพื่อการแกไขปญหา..... การกอรัฐประหารก็เพื่อให สมานแผลใหกับสังคมที่แตกแยกของไทย และเปนการหยุดกระบวนการขององคกรประชาธิปไตยของไทยซึ่งถูก กัดกรอน ...... เพื่อจะไดเริ่มตนกระบวนการแกไขใหมตอไป พวกเราไมไดมีความพยายามที่จะเขามาปกครอง ประเทศ คปค. ยืนยันวา จะทําการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่มีความเปนประชาธิปไตยและคืนอํานาจการ ปกครองใหกับประชาชนอยางรวดเร็วที่สุด.....” โดยแถลงการณมีความยาวประมาณ 3 นาทีกวา ๆ ตั้งแตตนจนจบ พลเอกสนธิฯ ไดกมหนาอานตนฉบับ และก็ได เงยหนาขึ้นมองขางหนาดวยสีหนาที่สงบ ไมแสดงอารมณใด ๆ และไมมีการแสดงออกถึงความเปนผูไดรับชัย ชนะและทนงตัวแตอยางใด เพียงแตเปนการแถลงใหสาธารณชนไดทราบ ทั้งนี้ คณะ คปค. ทั้ง 4 คนที่เหลือที่ยืน อยูดวยกันนั้น ตางก็มิไดแสดงสีหนาหรืออารมณใด ๆ และตางก็จองมองตรงไปเบื้องหนา หลังจากนั้นไมกี่วัน พลเอกสนธิฯ ไดเปดโอกาสใหสื่อมวลชนเขาสัมภาษณ โดยไดอธิบายสาเหตุการกอ รัฐประหารวา มีจุดมุงหมายเพื่อ “หลีกเลี่ยงการนองเลือด” โดยพลเอกสนธิฯ ไดกลาววา พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไดวางแผนที่จะรวมตัวชุมนุมกันเดินขบวนตอตาน พตท. ทักษิณฯ ในวันที่ 20 ก.ย. 2549 โดย พตท. ทักษิณฯ ไดวางแผนที่จะใหผูชวยของตน 2 คน (ไดแก นายสมชาย วงศสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายยงยุทธ ติยะไพรัช รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) ในการระดมคนฝาย สนับสนุนจํานวน 800 คน ทีมปกปองปาไมทีมอาวุธปน (อาวุธปนพรอมมือ) จากทางภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมายังกรุงเทพฯ เพื่อเดินขบวนใหการสนับสนุน พตท. ทักษิณฯ ซึ่งอาจจะนําไปสูเหตุการณ การปะทะและนองเลือดขึ้นระหวางกลุมเดินขบวนสองกลุมนี้ หลังจากนั้น เดิมทีพลเอกเรืองโรจนฯ ผบ.สส. จะ นํากําลังเขาปราบปราม และจะใชโอกาสนี้ในการเขาครอบครองกองกําลังทหารที่จงรักภักดีตอพระมหากษัต ริย (รวมไปถึงพลเอกสนธิฯ) รวมทั้งสนับสนุนกําลังทหารที่ตนไดอบรมบมเพาะมาอยางดี เพื่อจะไดบรรลุเปาหมาย การรักษาเสถียรภาพกองกําลังทหารทั้งหมด โดยที่ พตท. ทักษิณฯ จะบินจากนครนิวยอรกกลับถึงประเทศไทย ในชวงเชาวันที่ 21 ก.ย. 2549 และไดมีประกาศใหประเทศไทยเขาสูภาวะฉุกเฉินโดยดวน เมื่อเปนเชนนี้แลว โชคดีที่พลเอกสนธิฯ ดําเนินการอยางฉับไวและเฉียบแหลม โดยใหเหลาทหารขับรถถังวิ่งไป ตามถนนสายสําคัญใน กทม. แผนการของพตท. ทักษิณฯ จึงถูกทําลายลง ทําใหสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการ ปะทะนองเลือดได พตท. ทักษิณฯ รูสึกขบขันกับขาวลือดังกลาว หลายเดือนตอมา ผูสื่อขาวจากนิตยสารไทมของสหรัฐฯ ไดเขาสัมภาษณพลเอกสนธิฯ เพราะเหตุใดผูนําทางทหาร จึงไดใหคํามั่นสัญญาหลายตอหลายครั้งวา จะไมเขามาเลนการเมือง และภายหลังจากนั้นแคเพียงคืนเดียวก็จะตอง กลืนคําพูดของตนเอง ทําใหนานาชาติรูสึกหวั่นใจ ซึ่งพลเอกสนธิฯ ไดกลาววา วันเวลาจะชวยพิสูจนการกระทํา ทั้งหมดของตน ผูสื่อขาว - เพราะเหตุใดที่ทําใหนักการทหารอาชีพคนหนึ่งกาวเขามาสูการเมือง พลเอกสนธิฯ - ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเป นประมุข แต ทวาระบอบประชาธิปไตยดังกลาวถูกทําลาย ที่ผานมา พรรคการเมืองขนาดกลางหลายพรรคที่ไดควบคุมการ ทํางานของรัฐบาล แตสมัยรัฐบาล พตท. ทักษิณฯ นั้นเปนรัฐบาลที่เผด็จการ และระหวางกระบวนการการเลือกตั้ง นั้น ก็ปรากฏเหตุการณการทุจริต ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทําใหประชาชนชาวไทยไมอาจยอมรับได แมวาพวกเราจะกอการ รัฐประหารขึ้น แตก็เปนการกระทําเพื่อการพิทักษไวซึ่งประชาธิปไตย ผูสื่อขาว - รัฐบาล พตท. ทักษิณฯ ที่จริงแลวไดกระทําการใด ๆ ที่สงผลเสียหายตอประชาธิปไตยของไทย  พลเอกสนธิฯ - ปญหาดังกลาวคอนขางจะมีความละเอียดออนมาก จากรองรอยหลายประการไดแสดงใหเห็นวา พตท. ทักษิณฯ มิไดมีมารยาทตอสถาบันพระมหากษัตริย รวมไปถึงตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ประชาชนชาวไทยไมอาจทนไดหากมีผูใดไมใหความเคารพตอพระราชวงศ ผูสื่อขาว - ทานมีความเห็นอยางไรกับการที่ประเทศทางตะวันตกกลาววา รัฐประหารเปนการกาวถอยหลังของ ประชาธิปไตยในไทย พลเอกสนธิฯ - หากทางเดินขางหนาไมมีอุปสรรคใด ๆ ทุก ๆ คนก็จะยอมกาวไปขางหนาตอไป แตหากมี อุปสรรคอยูขางหนา ทางที่ดีที่สุดก็คือหยุดอยูกับที่ และเดินไปทางออมกอน พวกเราประชาชนชาวไทยตางรูสึก รักชอบคนคนหนึ่งอยางงายดาย และจะรูสึกเบื่อหนายคนคนหนึ่งอยางรวดเร็วเชนกัน การจะตัดสินคนคนหนึ่งนั้น จําเปนตองใชเวลา และเวลาก็จะเปนเครื่องพิสูจนการกระทําของพวกเราชวง เชาวันที่ 20 ก.ย. 2549 หลังจากที่พลเอกสนธิฯ ไดกลาวแถลงการณเสร็จสิ้น รายการทางโทรทัศนทุกชองได กลับเขาสูภาวะปรกติ มีเพียงสัญญาณขาวจาก CNN , BBC ที่ยังถูกควบคุมการออกอากาศอยู พตท. ทักษิณฯ นายกรัฐมนตรีที่เพิ่งจะถูกยึดอํานาจไดมีปฏิกิริยาตอบโตที่นครนิวยอรก ซึ่งประชาชนชาวไทยไมทราบเลยแมแต นอย ชวงสาย สถานีโทรทัศนชอง 5 ไดออกอากาศการแถลงการณอีกครั้งหนึ่ง โดยยืนยันวา “คปค. ขอใหนักศึกษาเขา มามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิรูป การแกไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนการรับประกันวา การเลือกตั้งในครั้ง ตอไปจะบริสุทธิ์ยุติธรรม แตทวา ในชวงเวลาเฉพาะกลางดังกลาว “เพื่อที่จะธํารงไวซึ่งการปกครองและกฎหมาย จึงไมอนุญาตใหมีการชุมนุมของพรรคการเมือง รวมถึงการประกอบกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ ขึ้น” นอกจากนี้ “การชุมนุมกันตั้งแต5 คนขึ้นไป” ก็ไมไดรับการอนุญาตดวย ผูฝาฝนจะถูกคุมขังเปนเวลา 6 เดือนและถูกปรับ 1 หมื่นบาท (ประมาณ 265ดอลลารสหรัฐ) “เมื่อถึงเวลาที่กลับคืนสูสภาวะปรกติ กิจกรรมทางการเมืองก็จะไดรับ การกลับคืนสูสภาพปกติ” ขณะเดียวกัน ผูนําการรัฐประหารไดมอบอํานาจใหกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุมขาวสารที่ “ไมตรงตามความจริง” เกี่ยวกับ คปค. ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญ ในขณะนั้น “เพื่อใหประเทศไทยของพวกเราสามารถกลับคืนสูสภาวะปรกติ ขอใหมีการรายงานขาวที่ใหขอมูล ตรงกับความเปนจริงและสรางสรรค” นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ไดเชิญสื่อมวลชนดานโทรทัศน สถานี และบ. ดานสารสนเทศตาง ๆ รวมทั้งเว็บไซด เขารวมการประชุม โดย ขอใหสื่อมวลชนทุกแขนงหยุดรายการการสง SMS และ call-in ที่เปนการแสดงความคิดเห็นทางดานการเมือง “เพราะวาการกระทําตาง ๆ ดังกลาว จะนําไปสูการแตกแยกของประเทศ” กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ยังไดขอใหสื่อมวลชนทางดานออนไลนควบคุมเว็บไซดที่จะตองมีการอภิปราย แสดง ความเห็น หรือการฝากขอความไวที่กระดานขาวหรือการออนไลนดวยกิจกรรมใด ๆ โดย “หามมิใหชุมชนทาง อินเตอรเน็ตใชภาษาหรือถอยคําที่รุนแรงยั่วยุ หรือการแสดงถอยคําที่รุนแรงในเว็บไซด หากชุมชนทาง อินเตอรเน็ตมีการแสดงถอยคําหรือใชภาษาที่รุนแรง ทุกคนจะตองรับผิดชอบในการกระทําของตน” (5 วันตอมา มีสถานีที่ใหการสนับสนุน พตท. ทักษิณฯ ในชนบทถูกปดทําการไป 300 แหง โดยสวนใหญจะอยูที่ จ. เชียงใหม ซึ่งเปนบานเกิดของ พตท. ทักษิณฯ) เวลา 14.50 น. รัฐธรรมนูญ ป 2540 ไดถูกปลดลงจากเว็บไซดของรัฐบาลไทย ผูสื่อขาวทั้งจากประเทศไทยและตางประเทศไดรุมลอม ณ กองบัญชาการ ผบ.ทบ. แตวาทางฝายทหารปฏิเสธที่จะ ใหเขาสัมภาษณ และปฏิเสธที่จะใหนักขาวเขาไปในกองบัญชาการ ผบ.ทบ. ชวงบาย ประชาชนประมาณ 500 คน ไดรวมตัวกันหนาประตูกองบัญชาการ ผบ.ทบ. เพื่อแสดงการสนับสนุนฝายทหาร ประชาชนตางตะโกนรองวา “ในที่สุด ทักษิณฯ ออกไปแลว” วันที่ 20 ก.ย. 2549 เวลา 15.00 น. พลเอกสนธิฯ ซึ่งใสเครื่องแบบทหาร ไดเปนประธานในการกลาวแถลงการณ ตอสื่อมวลชนเปนครั้งแรกภายหลังรัฐประหาร โดยไดกลาววา “รัฐธรรมนูญฉบับเฉพาะกาลจะรางเสร็จภายใน 2 สัปดาหและในชวงเวลานี้ จะตองแตงตั้งสมาชิกสภาเฉพาะกาลและนายกรัฐมนตรีเฉพาะกาล” “อํานาจการ 139
# ปกครองจะ อยูในมือของพวกเราเปนเวลา 2 สัปดาห และภายหลังจาก 2 สัปดาหแลว พวกเราจะเลือกบุคคลที่จะมา ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเฉพาะกาลและจะคืนอํานาจการปกครองทั้งหมด” พลเอกสนธิฯ ยังกลาวอีกวา ทาง การทหารยังอยูระหวางการพิจารณาหาผูที่เหมาะสมที่จะเขามาดํารงตํา แหนงนายกรัฐมนตรี “พวกเราจะตอง คัดเลือกบุคคลที่มีความรักในระบอบประชาธิปไตย”และภายหลังจากนั้น 1 ป คือ ชวง ต.ค. 2550 โดยประมาณ จะ เปนการกําหนดการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พลเอกสนธิฯ ยังกลาวดวยวา “คปค. ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการกอรัฐประหารมีจุดประสงคเพียงเพื่อหยุดยั้งการปะทะ กันอยางรุนแรงที่ตอเนื่องกันมานาน และแกปญหาการทุจริตของรัฐบาล รวมทั้งแผนการในการทําลายระบอบ ประชาธิปไตยของ พทต.ทักษิณฯ” และเมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับทรัพยสินจํานวนมหาศาลของ พทต. ทักษิณฯ วา จะดําเนินการยึดทรัพยหรือไมนั้น พลเอกสนธิฯ ไดตอบวา “บุคคลกลุมผูกระทําผิดทั้งหลายก็จะตองถูกดําเนินการ ตามกม.” หลังจากนั้น มีรายงานจากสถานีที่ดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจวา คปค. ไดปลดฝายตรวจสอบในรัฐบาล พทต. ทักษิณฯ ออกจากตําแหนง นอกจากนั้น ยังไดสงขาราชการไปตรวจสอบกรณีการทุจริตของรัฐบาลชุดที่ แลว และในวันเดียวกันนายทหารระดับนายพล 2 รายที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ พตท. ทักษิณฯ ไดถูกนําตัวไป ยังกองบัญชาการ ผบ.ทบ.เพื่อกักขัง หลังจากนั้น ผูนํา คปค. ทั้ง 5 คนไดพบกับคณะทูต ตปท. ประจําประเทสไทย พลเอกสนธิฯ ไดแจงวา “ไทยยังคง ยืนยันจะดําเนินนโยบายการตางประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีตามที่ไทยไดเคยลงนามไปแลวใน สนธิสัญญาความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ” แตทั้งนี้ ในวันรุงขึ้น รายงานขาวใน นสพ. The Nationไดระบุวา คณะทหารไดพบกับคณะทูต ตปท. ประจําประเทศไทย “แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา อยูในสภาพกลืนไมเขาคาย ไมออก ใชภาษาในการโตตอบไมฉับไว”
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 9 กลับสูจุดเดิม

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 7:31 am

ตอนที่ 4

การเชื่อฟง ความอดทน และความไมสนใจของชาวไทยตอรัฐประหารครั้งนี้ทําใหคนทั่วไปรูสึกประหลาดใจ
นักวิชาการไดวิจารณวา “มองจากมุมมองของงานดานการบริหาร การทหาร ตํารวจ รวมทั้งหนวยงานและองคกรรัฐบาลอื่น ๆ พวกเขา กลับสนับสนุนและยอมรับใหกําลังทหารเขามาดําเนินการแทนที่รัฐบาลโดยผานวิธีการกอการรัฐประหารซึ่งไม สอดคลองกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยไมมีผูใดออกมาประณามหรือไมเห็นดวยเนื่องจากขัดจากรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่มีอยูเลย ยิ่งไมตองพูดถึงการออกมาตอสูเพื่อตอตานพฤติกรรมดังกลาว

เรื่องนี้แสดงใหเห็นวา
ระบอบการเมืองและวัฒนธรรมของไทยนั้น ประชาธิปไตยยังไมไดหยั่งรากลึกเขาไปในระบบความเชื่อทางการเมือง
ชาวไทยยังไมมองวารัฐธรรมนูญและกฎหมายเปนบรรทัดฐาน/หลักการสูงสุด
ประชาธิปไตยยังอยูในฐานะ “เปน เพียงทางเลือกที่สามารถเลือกไดทางหนึ่ง”
ชาวไทยไมไดมองวา ประชาธิปไตยเปนหลักเกณฑที่สําคัญและเปน พื้นฐานที่สุดในการเมือง
พวกเขามองวา กองกําลังทหารและรัฐประหารเปน “เรื่องธรรมดา” มากในเสนทาง การเมืองการปกครอง และเปนทางเลือกที่ยอมรับได


นักวิชาการอีกคนหนึ่งไดวิจารณวา การกอรัฐประหารครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความไมสมบูรณของระบอบประชาธิปไตย ของไทย กอนหนานี้ ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลายประเทศ ไดมองระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพในการเขารวมพรรคการเมือง ตาง ๆ ของไทยเปนแบบอยาง ถาเรามองสถานการณในประเทศไทยภายหลังการเกิดการรัฐประหารขึ้น
เราควรจะ หันมาถามตัวเราเองวา เมื่อกอนเราเองหรือเปลาที่มีความคาดหวังและจินตนาการตอประเทศไทยไทยมาก เกินไป การกอรัฐประหารในครั้งนี้คือปฏิกิริยา ไมใชความกาวหนา ทําไมประชาธิปไตยของไทยไดกาวมายังจุดนี้ได คือ ตองแสวงหาประชาธิปไตยโดยอาศัยพระมหากษัตริยและกองกําลังทหาร ทําไมตองแสวงหาประชาธิปไตยโดย วิธีการที่ไมใชประชาธิปไตย ทําไมเพื่อใหสามารถเปนประชาธิปไตยไดจึงตองมีเหตุการณนี้ขึ้น

ประเทศตะวันตกมีทาทีที่รวมกันในการประณามเหตุการณรัฐประหารของไทย ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วเพียงชั่วขามคืน

Kofi Annan เลขาธิการของสหประชาชาติ : สหประชาชาติสนับสนุนระบบการปกครองตามขั้นตอนแบบ ประชาธิปไตย โดยผานการเลือกตั้งที่เปนธรรม การกอรัฐประหารเชนนี้จะไมไดรับการสนับสนุนจาก สหประชาชาติ

Cathy ผูแทนโฆษกรัฐบาลสหรัฐฯ : เรารูสึกผิดหวังเปนอยางยิ่งตอเหตุการณรัฐประหารของไทย ประชาธิปไตยของ ไทยกําลังอยูภาวะการถอยหลัง

Margaret Beckett รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอังกฤษ : ประเทศอังกฤษแตไรมาไมเห็นดวยกับการ ใชกําลังทหารกอรัฐประหารลมโคนลมรัฐบาล......

Matti Vanhanen นายกรัฐมนตรีฟนแลนด : เรารูสึกเสียดายตอเหตุการณการลมอํานาจการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยโดยกองกําลังทหารของไทย ประเทศไทยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเรงฟนฟูระบอบ ประชาธิปไตยโดยเร็ว.....

Helen Clark นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด : พฤติกรรมทุกประการที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและไมเปน ประชาธิปไตย ที่นํามาควํ่าระบบการปกครองที่มีอยูยอมตองถูกประณามทั้งสิ้น.....

Alexander Downer รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศออสเตรเลีย : พฤติกรรมที่กองกําลังทหารไทยควํ่ารัฐบาล เปนสิ่งที่ยอมรับไมได เรารูสึกกังวล……

ทาทีของประเทศสําคัญ ๆ ในกลุมอาเซียนและในทวีปเอเชียตอการเกิดเหตุการณรัฐประหารในไทยยังไมคอย ชัดเจน นอกจากความรูสึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแลว กรณีการเกิดรัฐประหารในไทยก็ยังคงแสดงทาทียืนยันและยึดมั่น
“ในหลักการไมเขาไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศของประเทศอื่นใด”
บางที ในสายตาของประเทศ เหลานี้ หลักการประชาธิปไตยนั้นไมสําคัญเทากับหลักการอธิปไตยซึ่งมีความสําคัญยิ่ง

Arroyo ประธานาธิบดีฟลิปปนสซึ่งมีการกอรัฐประหารอยางสม่ําเสมอเหมือนไทยกลาววา “เราไดติดตาม เหตุการณดวยความสนใจ และเรามีความเชื่อมั่นวากองกําลังทหารในฟลิปปนสจะไมปฏิบัติตาม”

Abdullah Ahmad Badawi นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กลาววา “รูสึกตกใจเปนอยางยิ่ง โดยที่คาดไมถึงวารัฐประหาร จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ในฐานะที่เปนประเทศบานใกลเมืองเคียงของประเทศไทย เราหวังเปนอยางยิ่งวา ระบอบประชาธิปไตยของไทยจะไดรับความฟนฟูเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได”

Manmohan Singh รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซีย กลาววา “รัฐบาล อินโดนีเซียติดตาม พัฒนาการของเหตุการณอยางใกลชิด ในฐานะที่เปนประเทศสมาชิกของกลุมอาเซียน รัฐบาลอินโดนีเซียหวังวา หลักการประชาธิปไตยจะยังคงอยูประเทศไทยตอไปอยางเขมแข็ง”

Taro Aso รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน กลาววา “เราแสดงความเสียดายตอเหตุการณรัฐประหาร ของไทย และเชื่อดวยความจริงใจวา ประเทศไทยจะตองรีบฟนฟูประชาธิปไตยกลับคืนมาโดยเร็ว”

โฆษกกระทรวงการตางประเทศเกาหลีใต กลาววา “พวกเราหวังวาประเทศไทยจะฟนฟูสันติภาพและความสงบ อยางรวดเร็วโดยตามกระบวนการทางกฎหมาย”

Qin Gang โฆษกกระทรวงการตางประเทศจีน กลาววา “ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของไทยเปน กิจการภายในของประเทศไทย รัฐบาลจีนยึดมั่นในหลักการแหงการไมเขาไปแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นซึ่ง เปนหลักการที่ไดดําเนินมาโดยสมํ่าเสมอ”

ในบรรดาประเทศเหลานี้ ทาทีของประเทศสิงคโปรสลับซับซอนที่สุด เนื่องจากครอบครัวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชิน วัตรไดขายหุนของบริษัทในเครือชินวัตรใหกับกลุมเทมาเส็กของสิงคโปรเมื่อ ตนป 2549 ซึ่งสงผลใหเกิดการ ชุมนุมเพื่อประทวงของประชาชนจํานวนมาก ในชวงนั้น ก็สงผลกระทบตอสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทย
ภายหลังขาวการกอรัฐประหารเล็ดลอดออกมา ปฏิกิริยาของสิงคโปรความละเอียดออนและไวมากที่สุด

รัฐบาลสิงคโปรประกาศไมใหประชาชนของตนเองเดินทางไปประเทศไทย และหากจําเปนตองเดินทางไปประเทศไทย จะตองลงทะเบียนในเว็บของกระทรวงการตางประเทศของสิงคโปรกอน เพื่อจะไดเตรียมการให
ความชวยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินไดทันที
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 9 กลับสูจุดเดิม

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 7:40 am

ตอนที่ 5

สื่อมวลชนของประเทศตะวันตก มีปฏิกิริยาที่รุนแรงกวาคณะผูแทนทางการทูตจากกระทรวงการตางประเทศใน
ประเทศตะวันตกเสียอีก

The Times>> ประเทศอังกฤษ : “ทางทหารควรแสดงหลักฐานที่นาเชื่อถือออกมาอยางรวดเร็ว เพื่อพิสูจนให เห็นวา พวกเขาอยากจะฟนฟูรัฐบาลแหงประชาธิปไตยใหเร็วที่สุดเทาที่จะกระทํา ได......
ไมวารัฐประหารจะ ไมมีการนองเลือด ไมวานายกรัฐมนตรียังไมเขาดํารงตําแหนง รัฐประหารครั้งนี้ยังเปนวิธีการที่ผิดที่ขับไลผูนําที่ ประชาชนเลือกตั้งเขามา”

The Independent>> ประเทศอังกฤษ : “ถึงแมวารัฐประหารครั้งนี้ทําไดอยางรวดเร็วและเรียบรอยดี แตในการ ปฏิวัติโดยรวมนั้นไมไดรับยอมรับในความเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐประหารครั้งนี้......
ตลอดเวลาที่ผานมา เรามักจะหลอกตัวมาโดยตลอดใหเชื่อวา ถึงแมวาระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้นจะออนแอก็ตาม แตยัง สามารถคงอยูตอไป”

The Daily Telegraph>> ประเทศอังกฤษ : “เศรษฐีคนนี้ไดกลายเปนคนที่โอหังอวดดีอยางอันตรายซึ่งให ความสําคัญอยางยิ่งตอกลุมชาวนาหลังเขาดํารงตําแหนงการเมือง แตก็มีนักการเมืองหลายคนที่เขามาดํารง ตําแหนงจากการเลือกตั้งจากประชาชนเชนกัน ถาอยากไลเขาออกจากตําแหนงตองโดยวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ไมใชคําสั่งของทหารที่ไดรับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย”

The Grauniad>> ประเทศอังกฤษ : “ถึงแมวาการปกครองของ พ.ต.ท.ทักษิณฯ ไมคอยตอบสนองความตองการ ของประเทศ แตการที่เขาถูกขับไลออกจากตําแหนงไดทําลายสมญานามของไทยที่เคยไดรับกล าวขานวาเปน ประเทศประชาธิปไตย.....
องคกรประชาธิปไตย รวมทั้งรัฐสภา ศาล และรัฐธรรมนูญ โดยพื้นฐานลวนออนแอ ทั้งสิ้น และถูกมองขาม โดยถูกทําลายโดยรถถังและกองกําลังทหารซึ่งอยูในกรุงเทพฯ.....

ไทยมีความ จําเปนตอง สรางสรรคระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง เพื่อใหการรับรองวาการกอรัฐประหารในครั้งนี้ซึ่งเปนครั้งที่ 18 จะเปน การกอรัฐประหารเปนครั้งสุดทาย ภายหลังจากที่ประเทศไทยไดปกครอง โดยระบอบประชาธิปไตยซึ่ง พระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญมาตั้งแตป พ.ศ. 2475 เปนตนมา”

Financial Times>> : “รัฐประหารไมมีที่อะไรดี ๆ เกิดขึ้น เรื่องนี้ถามปากีสถานหรือพมาได ไทยควรถอย กลับไปกาวหนึ่งและตรวจสอบดวยตนเอง ถึงแมวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญที่ มีกษัตริยซึ่งสามารถปกปองดูแลประเทศได แตก็เชนเดียวกับสังคมอื่นที่เปยมไปดวยความสลับซับซอนและมี ชีวิตชีวา จําเปนตองมีความสรางสรรคและดูแลระบบแบบใหมใหเปนมั่นคง”

รายงานของสํานักขาว BBC ตอการเกิดรัฐประหาร : “ถึงแมวา พ.ต.ท.ทักษิณฯ ไดรับความนิยมอยางยิ่งในชนบท รูปแบบการเปนผูนําและการที่เปนผูมีทรัพยสมบัติมหาศาลก็ไดนําพาศัตรูมา ไดเชนกัน จนกระทั่งสงผลให ประเทศแตกแยก การเคลื่อนไหวตอตานในชวงตนปมิไดสงกระทบตอตําแหนงของ พ.ต.ท.ทักษิณฯ แตอยางใด

แตในการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2549 เขาไดรับชัยชนะอยางสบาย ๆ แตการเลือกตั้งครั้งนี้ภายหลังไดประกาศ วาเปนโมษะ มีประชาชนจํานวนมากไดกระตุนใหกองกําลังทหารไทยเขาแทรก เนื่องจากทรัพยสินและ ความสามารถทางการเมืองของ พ.ต.ท. ทักษิณฯ มีกําลังอยางมากในการสนับสนุนพรรคไทยรักไทยใหไดรับ คะแนนเสียงอยางเด็ดขาด จึงไมมีใครสามารถเอาชนะเขาในการเลือกตั้งได
ดังนั้น รัฐประหารจึงกลายเปนวิธีเดียว ที่จะขับ ใหเขาพนจากตําแหนง ปญหาตอไปก็ คือ การเลือกโอกาสที่เหมาะสม กองกําลังทหารตกลงจะปฏิบัติเร็วในชวง การตั้งเลือกใหญใกลจะมาถึงนี้ ซึ่งชวงนั้น พตท. ทักษิณฯ ไดเดินทางไปประชุมสหประชาชาติ จึงเปนชวงเวลาที่ เหมาะสมในการปฏิบัติการ
สําหรับไทย รัฐประหารเปนการทําใหสังคมไทยกาวถอยกลับอยางหนักขึ้น
รัฐประหารไมไดเกิดขึ้นในประเทศไทยเปนเวลา 15 ปแลว พวกเขากําลังวางแผนจะสรางระบอบประชาธิปไตย
อันมั่นคง ตอนนี้ ศูนยกลางของกรุงเทพฯ ไดกลายเปนเมืองที่เต็มไปดวยรถถัง
แสดงใหเห็นถึงความออนแอของ ระบอบการปกครองของประเทศนี้”

ผูสื่อขาวสํานักขาว BBC ไดสัมภาษณเกษตรกรบางคนในพื้นที่ชนบทของไทย พวกเขาแตกตางจากคนในตัวเมือง ที่เคยเปนผูสนับสนุนที่ซื่อตรงที่สุดของ พตท. ทักษิณฯ เปนอยางมาก แตเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแลว “พวกเขาไดเพียงแต ยอมรับความจริงอยางสงบ”

มีผูถูกสัมภาษณคนหนึ่งกลาววา เราเปนชาวนา เราปลูกขาวในนา เรายังเลี้ยงวัวและ ไกสิบกวาตัวอีกดวย
เราคิดวาการกอรัฐประหารโดยกลุมทหารใน กทม. นี้ไมนาจะเปนไปได แมวาผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับชีวิตของเราจากเหตุการณรัฐประหารมีเพียงประการเดียว นั่นก็คือ ไมสามารถชุมนุมกันทางการเมือง ตั้งแต 5 คนขึ้นไปไดอีกแลว เราไมทราบวาทหารจะอยูบนเวทีการเมืองนานเพียงใด แตเราเชื่อวา ถายังมีการ เลือกตั้งครั้งหนา เราจะยังคงเลือก พตท. ทักษิณฯ อีก พวกเราหวังวาเขาจะกลับมา

ผูถูกสัมภาษณอีกคนหนึ่งกลาว วา เรารูสึกเสียใจกับโชคชะตาของนายกรัฐมนตรีทักษิณฯ ผมคิดวา คดีการรับซื้อขายหุนครั้งนั้นสงผลกระทบ รายแรงตอความเชื่อมั่นของประชาชนบางกลุม แตคนจนอยางพวกเรานี้ยังคงสนับสนุน พตท. ทักษิณฯ ชีวิตของ พวกเราเหน็ดเหนื่อยมาก เราตองตื่นนอนตีหาทุกวัน เมื่อรีดนมวัวแลว ก็ตองนําไปขายที่ตลาดยามเชา ตอจากนั้น ตั้งแตเวลาเชาจนถึงบายสามโมง พวกเราก็กลับไปทํานาตอ เสร็จแลวจึงกลับไปรีดนมวัวเพื่อนําไปขายอีกครั้ง กวา จะทํางานเสร็จ ก็ถึงเวลากลางคืนแลว นายกรัฐมนตรีเคยบอกวา เดือนหนาเปนตนไป ราคานมวัวจะสูงขึ้น แตไมรู วาเมื่อเขาพนจากตําแหนง สัญญาที่ใหไวจะเปนไปตามนั้นหรือไม

ยังมีเกษตรกรอีกคนหนึ่งกลาววา เรารูสึกขอบคุณนายกรัฐมนตรีเปนอยางยิ่ง เพราะวาเขาชวยเหลือเรามาก เชน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของ พตท. ทักษิณฯ ทําใหเรามีเงินจายคารักษาโรคได กอนหนานี้ ไมเคยมีรัฐบาลชุดใดเลยที่จะใหหลักประกันการรักษาพยาบาลแกพวกเรา มีเพียงคนในเมืองที่ทํางานมีเงินเดือน คนที่มีการงาน วิสาหกิจและงานเอกสารเทานั้นที่ไดรับหลักประกันสุขภาพ
พตท. ทักษิณฯ ยังมีโครงการกูยืมเงินใหแกพวกเรา ดวย พอของเราไดกูยืมเงินมาเปนจํานวน 3 หมื่นบาท โดยไดใชเงินจํานวนดังกลาวพัฒนากิจการนมวัว โครงการ ตามนโยบายของ พตท. ทักษิณฯ ไดชวยเหลือพวกเราเปนอยางมาก ตอนนี้พวกเราไมเพียงแตยังชีพดวยการปลูก ขาวเทานั้น หากยังชีพดวยกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เชน การปลูกพืชผักผลไม การทําฟารมปศุ สัตวตาม ทองถนนในจังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนบานเกิดของทักษิณ มีกองทหารประจําการอยูทั่วไป แตจังหวัดเชียงใหมก็ ยังสงบเชนเคย การกอเหตุจลาจลของประชาชนที่รัฐบาลทหารวิตกกังวลไมไดเกิดขึ้น

ผูสื่อขาวของสํานักขาว BBC กลาววา นอกจากจะมองเห็นเพียงประชาชนมีสีหนาที่สงบและนิ่งเงียบแลว ก็ไมมีสัญญาณใด ๆ สักอยางที่ แสดงใหเห็นวา จะมีใครออกมารองทุกขใหกับ พตท. ทักษิณฯ ประชาชนโดยทั่วไปยอมรับความจริงของ รัฐประหารครั้งนี้แลว

สถาปนิกวัย49 ป ในเชียงใหมผูหนึ่งกลาววา เราเพียงตองยอมรับความจริง แตผมไมอาจ ยอมรับไดวา พตท.ทักษิณฯ ไดพนจากตําแหนงไปแลว เรารูสึกเสียใจมาก เรื่องนี้ไมยุติธรรมกับ พทต. ทักษิณฯ เลย
โครงการที่จะมีประโยชนตอประชาชนของ พตท. ทักษิณฯ เพิ่มเริ่มตนขึ้น คนที่ขับไล พตท. ทักษิณฯ ออกไป นี้ เกรงวาอาจจะตองสานตอนโยบายของ พตท. ทักษิณฯ ตอไป เราไมเห็นดวยวา พทต. ทักษิณฯ สมควรไดรับ การลงโทษเชนนี้ และเราก็ไมเชื่อวา พตท. ทักษิณฯ ไดทําผิดกฎหมายจริง ๆ เราจะติดตามดูวา รัฐบาลทหารใน ที่สุดแลวจะทําอะไรตอไป การกระทําทั้งหมดของกลุมทหารนี้ เพียงแคอยากระงับยับยั้งเสียงเรียกรองของ ประชาชน
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 2 จาก 3 Previous  1, 2, 3  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ