หนังสือ 24 ชม.ของทักษิณภายหลังการรัฐประหาร(ฉบับแปล)>>>>

หน้า 3 จาก 3 Previous  1, 2, 3

Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 9 กลับสูจุดเดิม

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 7:57 am

ตอนที่ 6

ที่ผิดกับแรกเริ่มที่ไดปฎิบัติตามและนิ่งเฉย เสียงประทวงตอตานการกอรัฐประหารของชาวไทยไดเกิดขึ้นอีกไมกี่วันตอมา หลังจากเกิดเหตุการณรัฐประหารได 3 วัน
กลุมนักศึกษาเปนกลุมแรกสุดที่ไดชุมนุมประทวง มีนักศึกษา ประมาณ 20 คน
นั่งชุมนุมกันอยางสงบที่ศูนยการคาของกรุงเทพฯ โดยเขียนที่ปายประทวงมีขอความวา
“นี่ไมใช การปฎิรูป นี่คือรัฐประหาร”

มีหนังสือพิมพฉบับหนึ่งตีพิมพจดหมายจากผูอานที่ประทวงการกอรัฐประหารวา
การใชวิธีการมองขามผลการเลือกตั้งที่เปนไปตามกฎหมายนั้น ทําใหคะแนนเลือกตั้งของคนสวนใหญไมมีคาใดๆเลย
นี่เปนประชาธิปไตยหรือ นี่มีความเปนธรรมหรือ ทักษิณไมรับการยอมรับจากพรรคฝายคานก็จริงอยู
แตเขาไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนจํานวนมาก
บางคนอาจจะโตแยงวา ที่เรียกวาคะแนนเสียง สวนมากนั้นก็เปนเพียงตัวเลขจํานวนหนึ่ง
แตประชาธิปไตยมิใชเปนการพิจารณาจากตัวเลขสวนใหญหรือ นอกจากนี้การที่ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสวนมากก็คือประชาชนในชนบทตองมาเชื่อ ฟงผูมีสิทธิเลือกตั้งสวนนอยที่ เปนชั้นกลางและชนชั้นสูงนั้น เปนธรรมแลวหรือ


วิธีการผิดหลักการอยางนี้จะกลายเปนตัวอยางของการเมืองใน วันหลังหรือไม และหากยังมีกรณีนี้เกิดขึ้น
แลวการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมจะมีความหมายอะไร ในขณะเดียวกัน ก็มีความเห็นที่แตกตางกันเกิดขึ้น
ในชุมชนอินเตอรเนต

Gemidise: คนที่วิพากษวิจารณฯ พตท. ทักษิณฯ วา เปนคนที่ทุจริต เปนคนไมดี และสมควรไปลงนรกดีกวา
เราขอถามหนอยวา
ใครเลาเปนคนดี
ใครเลาจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจไดดีกวา พตท. ทักษิณฯ
ใครเลาจะชวยเหลือ คนจนเหมือนที่ พตท. ทักษิณฯ ชวยเหลือ
ใครเลาจะดึงดูดการลงทุนใหกับประเทศมากมายอยางนี้
ใครเลาจะชวย ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
อยาเกงแตพูด ถาคุณทําไดดีอยาง พตท. ทักษิณฯ ทําไมคุณไมไป ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีละ

Ckate: เราไมรักเขาหรอก แตก็ไมไดเกลียดเขา แตเราคิดวา พตท. ทักษิณฯ ไดมีคุณูปการตอการพัฒนาประเทศนี้ คนที่คัดคานหรือประทวง พตท. ทักษิณฯ เหลานั้น เขาไดทําคุณูปการใด ๆใหแกประเทศนี้บาง

Blackmcdonald: เราเคยรองเชียรให พตท. ทักษิณฯ มากอน แตเมื่อปที่แลว ทัศนคติของเราก็เปลี่ยนไปแลว จริง ๆ แลว พตท. ทักษิณฯ ไดทํางานเพื่อพัฒนาประเทศอยางมาก แตรัฐบาลของ พตท. ทักษิณฯ ที่สุดแลวก็ตกอยูใน ภาวะที่ปราศจากการควบคุมและการบริหารจัดการ พตท. ทักษิณฯ ทําใหประเทศไมสามารถสมัครสมานสามัคคี ตอไปไดอีกและยังกอใหเกิดความขัดแยงและการถกเถียงอยางไมสมควรจะเกิดขึ้น ในที่สุดก็นําไปสูการกอ รัฐประหาร

BORNfree: เราเปนคนไทยเชื้อสายอเมริกัน เราจะกลับไปเมืองไทยทุกป เราไดเห็นวา
พตท.ทักษิณฯ ไดทํางาน เพื่อคนยากจนเปนอยางมาก เชน
การซอมแซมถนนของชนบท
เพิ่มราคาของขาวสารใหสูงขึ้น
ปลอยกูดวยอัตราดอกเบี้ยต่ําใหเกษตรกร
และดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพ
คํากลาวประณามของพลเอกสนธิฯ เพียงแตเปน กลอุบาย ยิ่งไปกวานั้น บางเรื่องถึงกลับนาขบขันมาก
เชน พตท. ทักษิณฯ กําลังเปนภัยคุกคามตอระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช

Joaoofkongton: นายกรัฐมนตรีเปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน พตท. ทักษิณฯ ชนะในการเลือกตั้ง
แลวทําไมมีคนบางคนกลาววา มีคนเพียงจํานวนนอยที่ชื่นชอบเขา เราคิดวา ทุกคนยอมตองรูความหมายของการ เลือกตั้ง ซึ่งหมายถึงประชาชนสวนมากในประเทศไทยไดเลือก พตท. ทักษิณฯ เปนนายกรัฐมนตรีนั่นแหละ

Inner88: พตท. ทักษิณฯ เปนคนทุจริตหรือไม ไมใชเรื่องสําคัญเทาไร ที่สําคัญคือ กลุมคนที่ถืออาวุธในมือและไป บังคับใหผูคนเชื่อวา พวกเขาเปนวีรบุรุษจริง แตใหมองวา พตท. ทักษิณฯ เปนคนราย และที่ยิ่งแยกวานั้นก็คือ
คน เหลานั้นไมเคยใหความสนใจแกความสุขของประชาชน พวกเขาเห็นแกตัว นึกเพียงแตจะแกแคน

Korat: ถามีกําลังอาวุธมาบังคับแลว ก็เปนไปไมไดที่จะมีระบอบประชาธิปไตย หากมองเรื่องที่ทหารไดทําไปแลว นั้น เปนเรื่องที่ทําใหเรารูสึกขบขันเหลือเกิน

Rbuncha: ทหารอาจจะถือวาคนไทยนั้นโงเหมือนวัวเหมือนควาย รูจักแตไถนาเทานั้น ถาฝายทหารจะแกไขความ ผิดพลาดไดจริง ๆ ทําไมเขายังทําตรวจสอบขาวสารนะ ประชาชนสวนมากในประเทศไทยจะไมสนับสนุนการ กระทําของทหารเหลานี้

Tutunutnut: หลังจากที่ พตท. ทักษิณฯ พนจากตําแหนงแลว ประเทศไทยจะมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น หรือเปลา

Britinbkk: เราไมชอบ พตท. ทักษิณฯ แตเราก็รูสึกเบื่อหนายกับชีวิตที่อยูภายใตการปกครองแบบเผด็จการทาง ทหาร คนโงเหลานี้ยังรูสึกแปลกใจวา ทําไมไมมีคนเขามาลงทุนที่เมืองไทย หากจะมีก็มีแตเพียงคนบาที่จะมา ลงทุนที่ประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยไดตายจากไปแลว

Wasuvat: มีคนมากมายเชื่ออยางโงวา รัฐประหารโดยทหารจะนํามาซึ่งความชอบธรรม พตท. ทักษิณฯ เปนผูที่ ประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งดวยตนเอง แตเดี๋ยวนี้ พตท. ทักษิณฯ ถูกขับออกจากตําแหนงโดยการรัฐประหาร นี่นะหรือคือประชาธิปไตย

Kah064: มีรัฐประหารเกิดขึ้นที่ศตวรรษที่ 21 ทําไมผูคนจึงไมเขาใจวา เดี๋ยวนี้ไมใชเมื่อ 30 ปกอนอีกแลว
ถาไมมี อาวุธ พวกคุณก็ไมใชอะไรทั้งนั้น Artportal: เราจะรองไหใหกับประเทศนี้
พวกเขาแยงชิงอํานาจการปกครองจากประชาชนดวยอาวุธและรถถัง

Jeadsss: จากประสบการณชีวิตของเราเปนเวลา 45 ป พตท. ทักษิณฯ เปนนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดของประเทศไทย คําบอกเลา...ของทักษิณ ทุกครั้งที่มีการกอรัฐประหาร ในชวงเดือนแรก ผูคนตางก็รูสึกประหลาดใจทั้งนั้น หนึ่งเดือนตอมา พวกเขาจึงเพิ่งรูเรื่อง สามเดือนตอมา ผูคนเริ่มสังเกตวา คนที่กอรัฐประหารในที่สุดแลวตองการจะทําอะไรบาง ถาหากพวกเขาไม สามารถทําอะไร ๆ ดี ๆ ขึ้นมาได ประชาชนจะเรียกรองใหมีการจัดการเลือกตั้งใหมอีกครั้ง
ฝายรัฐประหารก็จะเรง รัฐสภาใหผานญัตติการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นทันที มิเชนนั้น จะรักษาสภาวการณปกติใหคงอยูตอไปไมได นี่ก็คือคน ไทย

คําบรรยายใตภาพ
ภาพหนา 206 รถถังที่จอดอยูที่ลานพระบรมรูปทรงมารวมทั้งบริเวณทําเนียบรัฐบาลได กลายเปนสวนสนุกของ ชาวไทย หลังเลิกงานคนไทยจํานวนมากพากัน ไปเยี่ยมชมพรอมครอบครัว
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 10 บทส่งท้าย

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 8:10 am

ตอนที่ 1

ค่ําคืนของนิวยอรกสวางไสวดวยแสงไฟที่ไมมีวันดับลง สวนบนฟากฟา พระจันทรเสี้ยวยังคงลอยเดน ประดับ ดวยดวงดาวระยิบระยับ ความมืดแผปกคลุมไปทั่วนับแตขอบฟาจนถึงกลางใจ ก็เปรียบไดกับชะตาชีวิตของคนที่ เมื่อเทียบกับความกวางใหญของจักรวาลแลวชางนอยนิดยิ่งนัก ทักษิณไมไดเปดผามานมองฟายามค่ําคืนนอกหนาตางเลย ทั้งวันที่ผานมา บุคคลผูซึ่งออนลาทั้งกายใจผูนี้ใชเวลา ทั้งหมดไปกับการตอสูกับโชคชะตาที่ถูกทาทายอยางไมอาจเปลี่ยนแปลงได นับตั้งแตมีขาววาพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัวทรงยอมรับในการปฏิรูปทางการเมืองแลว
เขาก็ไดยกเลิกการกลาวสุนทรพจนที่สหประชาชาติ นายทอม เครือโสภณที่ปรึกษาของเขาไดกลาวกับสื่อมวลชนวา “นรม. ไมยอมรับความชอบธรรมของการปฏิรูปครั้งนี้ และ ไมไดยอมวางอํานาจ ไมไดแสวงหาการลี้ภัยแตอยางใด” ใชแลว เขาไมไดขอลี้ภัยที่สหรัฐฯ เลย เขาเพียงแตกําลัง ใชความคิด คิดวาจะไปทางไหนตอดี
ในอดีต ผูนําที่แพสงครามจะขี่ชางหรือมาหลบเขาไปในปาลึก สวนปจจุบัน นรม. คนหนึ่งที่ถูกลอยแพจะนั่งเครื่องบินไปหาประเทศที่ปลอดภัยสักประเทศหนึ่ง ควรไปไหนดี ควรเดินทางไป เรื่อยๆ หรือไม จากดาวดวงหนึ่งไปยังดาวอีกดวงหนึ่ง จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง อยางไรก็ดี ไมวาจะ ไปที่ไหน เขาก็ไมสามารถสลัดรอยแผลในใจที่บอบช้ําและความหวงกังวลในอนาคตของบ านเมืองไปได คําบอกเลา..ของทักษิณ ชาวไทยเปนคนที่รักอิสรภาพและประชาธิปไตย พวกเขารักราชวงศ และก็รักประชาธิปไตย ประชาธิปไตยซึ่งเปน สิ่งเดียวที่ประเทศไทยตองการในเวลานี้ ก็คือจะตองนําอํานาจคืนใหประชาชน ผมหวังวาจะสามารถเห็นการ กลับคืนมาของประชาธิปไตยโดยเร็ว รัฐบาลที่จําเปนสําหรับประชาชนในเวลานี้จะตองเปนรัฐบาลที่ผานการเลือก ของประชาชนเทานั้น ประชาชนจะตองอดทนอีกปครึ่ง รอคอยประชาธิปไตย จากนั้นคอยเลือกพรรคการเมืองที่ดี เขามาบริหารประเทศ ผมคิดวาประชาธิปไตยจะกลับมาในเร็วๆ นี้ เขารู การทองโลกในวันนี้ไมไดเกิดจากความสมัครใจ แตเกิดจากการถูกบังคับใหตองออกมา เปนบทเรียนที่ โหดรายนัก แตเมื่อเปนบทเรียน ก็ถือเปนการเรียนรูเชนกัน เพราะคน คนหนึ่งหากวาอยูแตที่สูงแลวมองลงมาเบื้อง ลาง จากเกาอี้ นรม. มองผานชั้นฟา จากจุดที่มีอํานาจสูงสง มองลงมายังดานลาง
สิ่งที่จะเห็นอยูตลอดก็คือใบหนา ที่ยิ้มแยมและการเอาใจของคนใตบังคับบัญชา เสียงปรบมือที่ไดรับตลอดเวลาทําใหรูสึกชินชา ความสําเร็จที่ไดรับ อยางตอเนื่องทําใหคนเหลิงได นักการเมืองคนหนึ่ง
ตองผานความพายแพมาแลวเทานั้น จึงจะสามารถมองผาน ความโชครายเพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมด
จึงจะเขาถึงและเขาใจโฉมหนาที่แทจริงของคนบนโลกนี้ได การถูกบังคับ ใหหนีนั้น มีเพียงคนที่แข็งแกรงเทานั้นจึงจะแข็งแกรงยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี สถานที่แรกจะไปไหนดี เขาอยูที่นิวยอรกนั้นมีเครื่องบินของทางการ ลําหนึ่ง ในมือมีหนังสือเดินทาง นักการทูตแบบพิเศษที่มีเพียงผูนําจึงจะมีได แตอีกไมนานก็คงใชไมไดแลว
คุณหญิงพจมานภรรยาแนะนําเขาวา
“ไปลอนดอนเถอะ ลูกสาวอยูที่นั่น อีกไมกี่วัน พวกเราจะตามไปสมทบที่ลอนดอน” พิณทองทา ลูกสาวคนโตของ เขากําลังเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยแอลเอสอี และที่ใจกลางกรุงลอนดอนก็มีบานหลังหนึ่งซึ่งสามารถใชเปนที่พัก ชั่วคราวไดทักษิณ เริ่มดําเนินการตางๆ เขาขอใหบริษัทการบินไทยชวยเหลือ เครื่องบินพิเศษจะตองบินผานนานฟาหลาย ประเทศ ลวนแตตองขออนุญาตกอน จากนั้น ก็ไดแตรอคอย รอคอยผานวันเวลาที่ยาวนาน เวลาคอยๆ เดินไปทีละ นาที ทีละวินาที แตละนาทีชางผานไปอยางยากลําบากนัก คนที่ตองหลบหนีไดแตรอคอยอยูแตในบาน จวบจนฟา มืดลง จนยี่สิบสามนาฬิกาจึงไดขาว ทุกอยางถูกวางแผนไวเปนอยางดี เครื่องบินพิเศษสามารถมุงหนาไปกรุงลอนดอน พรุงนี้เชาก็ออกเดินทางได เขาถอนหายใจยาวๆ หนึ่งครั้ง พูดกับคนในบังคับบัญชาวา “พักผอนเถอะ พรุงนี้เจอกัน แตเชา ใครที่ยินดีจะอยูที่ลอนดอน ผมจะจัดการหาที่พักชั่วคราวให สวนใครที่อยากจะกลับประเทศ หลังจาก เครื่องบินแวะพักที่ลอนดอนแลว ก็จะพากลับไปที่กรุงเทพฯ” ลูกพี่ลูกนองของเขามีบานอยูที่ลอนดอน สามารถใช เปนที่พักใหขาราชการที่ตองหลบหนีเหลานี้ได
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 10 บทส่งท้าย

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 8:12 am

ตอนที่ 2

เพื่อนรวมงานทั้งหลายกลับหองพักผอนแลว ทั้งหองก็เหลือเขาเพียงคนเดียว เสนประสาทที่ตึงเครียดคอยผอน คลายลงมา หัวสมองที่หมุนติ้วก็หยุดลงได เขานั่งอยูในความเงียบสักพักหนึ่ง ทันใดนั้น ความรูสึกวางเปลาก็จูโจม โถมถาราวกับคลื่นทะเลที่ซัดสาดเขามา ความรูสึกแบบนี้ ในชีวิต 57 ปที่ผานมา นอยครั้งนักที่จะเกิดขึ้น เขาจําได วา ตอนยังเด็ก แมเคยพาเขาไปดูดวง ดวงชี้วาเขาเปน “นักสูที่ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย” เปนจริงดังวา ตั้งแตเปนนักเรียน นักธุรกิจ จนเปน นรม. เขาผานชีวิตที่ทุกวันแสนจะยุง ทั้งชีวิตไมเคยเปลี่ยนแปลง ทุกวันพอลืมตาขึ้นมาก็คือการทํางาน ทํางาน ทํางานไมเคยหยุดหยอน ทํางานไมเคยพักผอน จนถึงวินาทีกอนหนา นี้ เขาก็ยังทํางาน ตอนนี้ คนที่เคยชินกับการทํางานอยูตลอดเวลาอยางเขาไมรูจะทําอะไรดี เขาไมรูดวยซ้ําไปวา พรุงนี้จะเดินตอไปอยางไร อาจจะนอนพักอยูในอพารตเมนทที่ลอนดอน หลับสักตื่นใหญ เขารูสึกเหนื่อย เหลือเกิน หลายวันมาแลว ไมไดหลับเต็มตาเลย วันที่สองหรือ จะยอมใหคนคิดวาเขาหมดแรงแลวหลบอยูแตใน หองพร่ําเพอไมได อาจจะออกมาเดินเลนที่ถนน ใชชีวิตแบบคนธรรมดาสักคน ไมมีผูติดตาม ไมถูกรบกวนดวย นักขาว วันที่สาม ไปตีกอลฟ หรือไมก็อานหนังสือ วันที่สี่ อาจจะตองปรึกษากับภรรยา ซื้อบานสักหลังที่ชาน เมืองลอนดอน อพารตเมนตของลูกสาวอยูใจกลางเมือง ทั้งเล็กทั้งแพง แตจะซื้อบานสักหลังหรือ เราจะอยูที่ ลอนดอนนานขนาดนั้นหรือ ความคิดฟุงซานเหลานี้วนเวียนอยูในสมอง พลันเขาก็คิดถึงชวงเวลาที่เคยบวชอยูใน วัดสิบเกาวันเมื่อครั้งยังเด็ก ในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแหงนี้ ชายฉกรรจทุกคน ไมวาจะเปนคนธรรมดาสามัญหรือเปนเชื้อพระวงศ ใน ชีวิตตองมีสักครั้งที่ควรแบงเวลาออกมาอยูที่วัด ใชชวงเวลานี้อยูอยางสงบ จะทําใหมีชีวิตที่มีสาระและมีจิต วิญญาณ ปนั้นทักษิณอายุ 21 ป อยูชั้นปที่ 3 ของโรงเรียนนายรอยตํารวจ เขาใชเวลาชวงปดภาคเรียนฤดูรอนออก บวชที่วัดแหงหนึ่งใกลกับเชียงใหมจังหวัดบานเกิด วันที่ปลงผมนั้น เขาสวมชุดขาว มารดาถือชุดจีวรเดินอยู ดานขาง บิดาอุมบาตร ญาติมิตรคนอื่นถือตาลปตร กลด พรอมดวยเครื่องสังฆภัณฑตางๆ มุงหนาไปยังวัดอยางเอิก เริก ตามธรรมเนียมทองถิ่น ชายคนหนึ่งหากออกบวชกอนแตงงาน บุญบารมีที่สะสมไดจะไดแกมารดา หาก แตงงานไปแลวคอยออกบวช คนที่ไดบุญนั้นจะไมใชมารดา แตเปนภรรยา ดังนั้น วันนั้นทั้งวัน มารดาของทักษิณ จึงยิ้มตลอดเวลา การออกบวชนั้นมีขอหามมากมาย นอกจากหามฆาสัตว หามลักทรัพย หามมุสา หามดื่มสุรา และหามผิดประเวณี ซึ่งเปนศีลหาแลว ยังมีกฎหามเดินเร็ว ตองใชบันได เวลาทานอาหารหามมีเสียงดัง หามใสเสื้อผามากชิ้น (ไมเกิน สามชิ้น) หามรองรํา หามนอนฟูกสูง เปนตน ลวนเปนวินัยสงฆแบบหินยานที่เปนแบบเฉพาะของประเทศไทย เขาก็เปนพระที่ปฏิบัติตามขอวินัย ทุกวันจะตื่นขึ้นมาทําวัตรตั้งแตฟายังไมสาง จากนั้น ก็จะทําความสะอาด คอย รับใชพระสงฆ ทานอาหารเพียงวันละมื้อ เลยเที่ยงแลวไมรับประทานอาหารอีก ชีวิตที่เรียบงายเฉกนี้ถือเปนการ ฝกฝนอยางหนึ่งสําหรับคนที่มีความกระตือรือรนอยูในสายเลือดเชนเขา หลังจากผาน 19 วันไปแลว เขาก็สึก ออกมา แมจะไมเขาใจในพระธรรมอันลึกซึ้งมากนัก แตเขาก็ไดเรียนรูเรื่องหนึ่ง นั่นคือ การนั่งคิดอยางมีสมาธิ พระอาจารยไดสอนเขาวา การนั่งสมาธิสามารถชวยคนใหฝกฝน “ญาณ” ได ชวยใหคนไมตองเผชิญ
กับความคิดฟุงซานมาก เกินไป บนโลกใบนี้ ไมมีอะไรที่คงกระพัน ความเจ็บปวดกับความทุกขใจก็เชนกัน นี่คือวิถีแหง ธรรมชาติ เมื่อคุณเขาใจจุดนี้แลว ก็จะไมเปนทุกขเพราะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานนัก อํานาจก็เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชนกัน วันนี้เขาจึงไดเขาใจอยางถองแทถึงสัจธรรมนี้ เมื่อกอนนั้น เมื่อ อํานาจในมือเพิ่มมากขึ้น นิสัยความเปนคนเขมแข็งของเขาก็ยิ่งแข็งมากขึ้น สวนตอนนี้ เพียงแคไมกี่ชั่วโมง เขาก็ หลนจากยอดเขาแหงอํานาจลงมาสูหุบเขาอันมืดมิด ความจริงแลว ฉากสุดทายของนักการเมืองสักคนก็เหมือนกับ คนทุกคนที่ตองแกตัวลง เปนวิถีแหงธรรมชาติ หลีกเลี่ยงไมได เพียงแตเขาคิดไมถึงวาฉากอําลาของตัวเองจะ กระอักกระอวนและถูก ดูแคลนจนตองหลบลี้เชนนี้ หกปที่ผานมา เขาทําทุกอยางเพื่อประเทศนี้ สิ่งที่ไดคืนมา กลับกลายเปนจุดจบที่โหดราย ในตอนกลางวัน ตอหนาคนอื่นเขาตองอดทนกับความปวดช้ํา ยามกลางคืน ความ เจ็บปวดนั้นยิ่งแผขยายมากขึ้น ทําเสมือนวาทุกอยางไมเคยเกิดขึ้น มองไมเห็นอะไร ไมรูสึกถึงอะไรทั้งนั้น ราวกับ เขาสูความวางเปลา เพราะวาทามกลางความวางเปลา จะไมตองคิดคะนึงและหวาดระแวงถึงความเจ็บปวด ทุก อยางจะจบลง จนถึงชวงเวลาสุดทายที่จะออกจากนิวยอรก เขาก็ยังรักษาความเปนสุภาพบุรุษไว ไมไดเอยปากแม สักประโยคหรือสักคําถึงความทุกขในใจ แตเมื่อเขาอยูคนเดียวยามค่ําคืน ก็ไมผิดอะไรกับสัตวที่ซุกตัวอยูมุมหอง เพื่อหลบรักษาตัว คอยๆ เลียบาดแผลในหัวใจ เขานึกถึงค่ําคืนที่เต็มไปดวยฝนเมื่อยี่สิบหกปกอน เตียงนอนที่ลอยไปตามสายฝน ความหวาดกลัวทั้งวันทั้งคืนจาก การถูกตามหนี้ และวันคืนที่จนตรอกจนสิ้นหวัง วันนี้ เขามีอะไรที่จะตองโอดครวญอีกเลา ชวงเวลาที่ยากลําบาก ที่สุดในชีวิต ก็ผานมาแลว ตอนนั้น เขาไมมีเงิน ไมมีอนาคต ลองลอยไมรูจะทําอะไร วันนี้ แมเขาจะสูญเสียเกาอี้ นรม. แตเขายังมีเงิน มีเพื่อน อะไรที่ควรมีก็มีหมดแลว เขาผานชีวิตที่ลําบากและมีความสุข ชัยชนะและการลมลง มาหมดแลว เขาไดผานความรูสึกเปนรองคนเพียงหนึ่ง แตเปนหนึ่งเหนือคนหมื่นมาแลว และก็ผานความรูสึก หมดหวังเหมือนโดนผลักลงนรกเพียงขามคืนมาแลวเชนกัน เขาเคยยากจนจนไมมีอะไร วันนี้เขาก็ร่ํารวยระดับ แถวหนา เขาเคยมีคนรัก มีคนเคารพ แตก็โดนคนขับไล โดนคนรังเกียจ โชคชะตามีขึ้นมีลงไมหยุดนิ่ง ชีวิตตลอด หาสิบเจ็ดปที่ผานมาของเขาผานรอนผานหนาวมามากมาย สิ่งที่โชคชะตามอบใหกับเขาก็ไมนอยเลย มีอะไรที่ยัง ไมพอใจอีกเลา ความทรมานจะสําคัญไปกวาความสุขไดอยางไร ความสุขที่ยิ่งใหญที่สุดของเขาก็คือการมี ครอบครัวแสนอบอุนคอยสนับสนุนและปลอบประโลมเขา เขานึกถึงชวงหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดรถเมื่อเดือน สิงหาคม ภรรยา ลูกชายและลูกสาวสี่คนนั่งอยูที่โตะกินขาวปลอบโยนซึ่งกันและกัน พูดคุยกันถึงหัวขออัน โหดรายเกี่ยวกับวาจะสูญเสียเขาไปหรือไม เขาฟงแลวปวดใจนัก ตอนนี้ เขาจะไมทําใหพวกเขาตองอกสั่นขวัญ แขวนอีกแลว เขาจะใชชีวิตที่เหลืออยูเพื่อเคียงขางภรรยาและลูกๆ เขาคนพบวาชีวิตของคนเรา ที่นากลัวที่สุดไมใช ความพายแพ ไมใชความยากจน และไมใชการถูกกีดกัน แตเปนความวางเปลาที่ไรขอบเขต อาจจะตองใชความรัก ของคนที่มีผูกพันกันทางสายเลือด ถึงจะสามารถรูสึกถึงความอบอุนทามกลางความวางเปลานั้นได ทันใดนั้น เขา รูสึกอยากเจอพิณทองทาเหลือเกิน เธอคงกําลังรอคอยเขาอยูที่ลอนดอนดวยความกระวนกระวาย ภรรยาและลูกๆ จะตองอยูขางๆ เขาเพื่อผานคืนวันเหลานี้ไป ไมควรใหพวกเขาตองถูกทรมานอยางโหดรายแบบนี้แลว เขาควรจะ ดูแลตัวเองใหดี วาแตเขาจะมัวแตมานั่งคิดพวกนี้ทําไมกัน คําบอกเลา..ของทักษิณ หลังจากเกิดเหตุปฏิรูปทางการเมือง ผมก็เหมือนกับตายไปสองครั้ง คนเราปกติแลวจะตายแคครั้งเดียว แตผมตายสอง ครั้ง แตวาความทรมานเหลานี้ทําใหผมแข็งแกรงยิ่งขึ้น อีกอยาง ชวงที่ยากลําบากที่สุดในชีวิตผมก็ไดผานไป แลว ตอนที่ผมทําการคาแลวลมเหลวนั้น แยยิ่งกวาตอนนี้อีก ตอนนี้ ผมมีเงิน มีเพื่อน มีประสบการณ ตอนนั้น อะไรก็ไมมีสักอยาง ไมมีใครที่จะชวยได ติดหนี้ธนาคารกอนโต มักจะถูกบีบใหตองขึ้นศาล เพราะติดหนี้ธนาคาร แลวไมใชเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ตอนนั้นเปนชวงที่ลําบากที่สุดในชีวิตผม ผมแทบไมรูวาจะเดินตอไปอยางไร มืด แปดดาน ไมเห็นแสงอะไรเลย ตอนนี้ แมจะเจอกับอุปสรรค แตอยางนอยผมก็รูวาจะตองมีชีวิตตอไปอยางไร ถาหากจะใหผมใหคะแนนตัวเอง ดานการใชอํานาจ ผมใหตัวเองไมผานเกณฑ ดานประสิทธิภาพในการบริหาร รัฐบาล ผมใหแปดคะแนน ดานความนิยมของประชาชน ผมก็ใหแปดคะแนน แตวาถาหากถามผม แปดคะแนนดี หรือไม ผมจะตอบวา มากเกินไป หกคะแนนก็พอแลว ในฐานะสามี ผมใหตัวเองหกคะแนน จริงๆ แลวผมควรจะ ไดเกาคะแนน ถาหากวาผมสามารถใชชีวิตแบบธรรมดาได ถาหากวาผมไมไดเขาสูวงการการเมือง แตวาตอนนี้ ผมทําไดแคหกคะแนน ทักษิณเริ่มเก็บของ เดินวนไปมาในหองหลายรอบ เก็บเอกสารที่กระจัดกระจายบนโตะ เปดตูเสื้อผา หยิบกระเปา เดินทาง เขาหยิบเอาสูทที่พรุงนี้จะใส อยางนอยก็เปนการปรากฏตัวครั้งแรกหลังเกิดเหตุปฏิรูปทางการเมือง ทําตัว งายๆ เหมือนเมื่อกอน เขารูวานักขาวรออยูขางลางนานแลว พวกเขาอยากเห็นปฏิกิริยาของเขา จะพูดอะไรกับเขาดี ละ ตาเหลือบมองนาฬิกาบนผนัง ตีหนึ่งแลว เขาไมอยากคิดตอไปแลว จึงขึ้นนอนบนเตียง กะวาจะหลับ พอหัวถึง หมอน ความเหนื่อยลาทางใจก็ถาโถมเขามา ไมใชเฉพาะเหนื่อยกาย ซึ่งก็ทําใหเขาหลับไป เขานอนหลับสนิท ไมไดแมแตจะฝน
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 10 บทส่งท้าย

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 8:30 am

ตอนที่ 3

ในความสะลึมสะลือนั้น เสียงเคาะประตูไดดังขึ้น เขารูสึกตัวตื่น นั่งขึ้นมามองนาฬิกา ตีสี่แลว ในชีวิต เขาไมเคย รูสึกเหมือนวันนี้มากอน มองนาฬิกาอยางกระวนกระวาย แตละนาทีที่ผานไปใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา จะปรากฏ เปนภาพลอยขึ้นมากลางใจเขาในวันขางหนา เขาลงจากเตียง เปดประตู เจอกับฝายรักษาความปลอดภัยของเขา

“นรม. ทุกอยางเตรียมพรอมแลว พวกเราไปไดแลว” เพื่อนแทคนนี้ของเขาขอบตาดําคล้ํา
คงไมไดนอนทั้งคืนเปน แน ทักษิณอาบน้ํารอน รูสึกสดชื่นขึ้นมาอีกครั้ง เขาใสเสื้อขาว ผูกเนกไทสีแดง
ดูเหมือนผอนคลาย ใชแลว
ไมมีภาระอยูบนบาแลว
ไมตองคอยกังวลวาจะเกิดการปฏิวัติหรือไม
ไมตองคอยคิดวาการเลือกตั้งจะชนะหรือไม
ไมตองคอยมองดูคนที่มาประทวง
ไมตองเผชิญหนากับงานราชการที่ไมมีวันทําใหเสร็จ
ไมตองตื่นตั้งแตเจ็ดโมงทุกวัน เกาโมงไปทํางาน เที่ยงคืนจึงไดนอน ทุกเสารอาทิตยอยูตามชนบท
ไมตองไปงานเลี้ยงเขาประชุม จะทําอะไรก็ องรีบรอนไปหมด อีกไมนานก็จะเริ่มชีวิตใหมแลว
เขาพลันนึกไดวาควรบอกลาลิเดีย “ฮัลโหล” เสียงผูหญิงงัวเงียมาตามสาย
ลิเดียคงกําลังหลับฝนอยู หลายวันกอน เขาเจอดาราสาววัย 19 ปที่กําลังโดง ดัง เธอเปนเพื่อนของพานทองแทลูกชายเขา มาทําเรื่องเรียนตอที่นิวยอรกพอดี

“ลิเดีย ลุงจะไปแลว ลุงตกงานแลว” ลิเดียที่อยูปลายสายอึ้งไปทันที
“ลุงจะไปลอนดอน เราคอยเจอกันใหมนะ”

ตีหา ทักษิณภายใตการอารักขาของหนวยรักษาความปลอดภัยพิเศษก็ออกมาทางหองครัวของโรงแรมไฮแอท
รถมารออยูแลว นาทีนั้น เขาคิดถึงชวงเวลาสามสิบปที่แลวที่เขามาเรียนที่สหรัฐฯ และทํางานเปนนักเรียนจนๆคนหนึ่ง
ก็มักจะตองออกทางประตูหลังของหองครัวโรงแรม แตวาตอนนี้ เขาตองหลบนักขาว เขาไมอยากพูดอะไร
แมแตคําเดียว พูดอะไรละ ใชแลว เขาแพแลว แตเปนความผิดเขาหรือไร ในการเมืองไมเคยมีถูกผิด มีแตแพชนะ
ในชวงย่ํารุง ทักษิณเดินทางไปสนามบินเคเนดี้ ไปสูชีวิตที่ไมรูจะเปนเชนไร เวลานี้นักขาวนับรอยจากทั่วโลกตางรออยูนอกโรงแรมอยางอดทน แตไมมีใครสมหวังสักคน คําบอกเลา..ของทักษิณ หลังเกิดเหตุปฏิวัติ

ในใจผมสับสนมาก ดานหนึ่ง ผมเปนหวงวาจะทําใหคนอื่นสูญเสียความมั่นใจใน ประชาธิปไตยของไทย
การพัฒนาของประเทศจะถอยหลังไปอีกหลายปเพราะเหตุนี้ แนนอนวาตอนนี้ผมก็ไมอยูในฐานะที่จะกังวล
แมวาผมจะรูสึกเศราใจกับเรื่องนี้ แตอีกดานหนึ่ง ผมก็ดีใจ เพราะในที่สุดผมก็ไดมีเวลาให ครอบครัว ใหตัวเอง
ไดอยูดวยกันทั้งวันทั้งคืน หลายปที่ผานมา ผมทํางานตลอดเวลา ทํางาน ทํางานอยางไมหยุดหยอน

ตั้งแตผมเปนเด็กผูชาย ผมก็ทํางานมาตลอด ตั้งแตประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ก็เขาสูการเมือง ทํางานเพื่อประชาชน ผมใชชีวิตแบบนี้มาตลอด หกปในตําแหนง นรม. ถือวานานมาก การเปน นรม. ของไทย เปนเรื่องที่ทาทายยิ่งนัก เปนภารกิจที่ยากและลําบาก ตอนนี้ เปนเวลาที่ควรปลอยมือแลว ถาหากไมมีการปฏิวัติ ผมก็คงจะลาออก
ภรรยาของผมมักจะเตือนผมเสมอ เธอรูสึกวาผมทํางานหนักเกินไป ควรลาออกมาพักผอน ผมอยากจะกลับไปตลอดเวลา ขอเพียงแตประเทศชาติตองการผมหรือวาสถานการณเอื้ออํานวย ตอนนี้ที่ผมเปนหวงก็ คือเรื่องของความปลอดภัย โดยเฉพาะครอบครัวผมหวงเรื่องความปลอดภัยของผมมาก พวกเราไมคอยเปน หวงขอกลาวหาพวกนั้น เพราะพวกเราไมไดทําผิด พวกเรามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของไทย ทักษิณเริ่มตนชีวิตที่ไรจุดหมาย
ผานไปหลายชั่วโมง บนเครื่องบินที่มุงหนาสูลอนดอน เขาพูดกับนักขาวที่ตามไป ดวยวา

“ถาหากวาเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติ ผมก็ยินดีจะลาออก แตผมไมยอมรับวาการปฏิวัตินี้ชอบ ธรรม การปฏิวัติจะไมมีวันไดรับความเห็นชอบจากประชาชนสวนใหญ”

“ตอนมาผมเปนนายกฯ ตอนกลับผม เปนคนตกงาน”

ผานไปสองเดือน กรุงเทพฯ ที่ไมตองใชกฎอัยการศึกแลวนั้น ทําเนียบรัฐบาลสไตลยุโรปถึงไดสงบลงไปมาก ชาว ไทยเริ่มใชชีวิตวันหยุดเหมือนเคย นอกทําเนียบฯ มีคนมาตั้งแผงและรองขายของ ภายในทําเนียบฯ
ก็ไมมีความเปลี่ยนแปลงอะไร ภาพทักษิณ ชินวัตรและปาย
“นายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของไทย”
ไดปรากฏขึ้นบนผนังดานขาง. ราวกับวาไมเคยเกิดอะไรขึ้น ไมเคยเกิดอะไรขึ้นจริงหรือในความเงียบงัน ก็มีเสียงเพลงดังขึ้น เพลงชื่อวา “ทักษิณ แบบอยางที่ดี” เปนมิวสิก วีดีโอที่แพรหลายในอินเตอรเน็ตทั่วโลก ภาพวีดีโอยาวเจ็ดนาทีนี้ประกอบขึ้นจากภาพ ของทักษิณ 140 ภาพ
เขาพนมมือขึ้น
เขาแตงกายในเครื่องแบบทหาร
เขาใสสูท
มือถือแจ็กเก็ต
เขาขับเครื่องบินรบ
เขาขับมอเตอรไซค
เขานั่งรถแทรกเตอร
เขาเดินไปตามชนบท
เขานั่งยองๆ ริมบอน้ํา
เขาเลาประสบการณความร่ํารวยใหคนยากจนฟง
เขากินขาวกับชาวนา สตรีคนหนึ่งกอดเขารองไหจนไมมีเสียงจะรอง
เขากอดเด็กทารกคนหนึ่งและหัวเราะ
เขากําลังตั้งใจฟง
เขากําลังเจรจา
เขากําลังเปดพิธี
เขากําลังลงนามความตกลง
เขากําลังเลือกตั้ง
เขากําลังถือธงชาติ
เขาสวมพวงมาลัยดอกดาวเรือง
เขากําลังใหสัมภาษณ
เขาหาเสียงกลางสายฝน เนื้อตัวเปยกโชก
เขาคุยกับบุช เขาจับ มือกับอันนัน
เขาถายรูปกับผูนําประเทศมากมาย
เขาเตะฟุตบอล
เขาพายเรือ
เขาผัดกับขาว
เขาออกกําลังกาย
เขาใสที่ปดปาก
เขากินไกเพื่อแกปญหาไขหวัดนก
เขากับภรรยากอดกัน
เขาเลนกับลูกชายหญิง
เขาเต็มไปดวย พละกําลัง
เขาเหนื่อยออน
เขายิ้มอยางเบิกบาน
เขามีน้ําตานองหนา
เขาถวายคํานับพระบรมฉายาลักษณ
เขาคุกเขา ที่เกาอี้รถเข็นของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หนาของเขาแนบกับหนาของชาวนา มือของเขาถูกมือนับไมถวน กุมเอาไว
เขาโบกมืออําลา

เพลงนั้นใชทํานองเพลง “กลับบาน” ของนักรองโรแมนติกชาวแคนาดาที่ชื่อ
Michael Buble มาใสเนื้อเพลงไทย
เสียงเพลงดังแววมาวา ฤดูรอนของปารีสและโรมนั้น ผานมาแลวเลยไป ฉันเพียงอยากกลับบาน ใชแลว กลับบาน .................... รอบกายมีคนเคียงขางมากมาย หากยังรูสึกวาเหวใจ ฉันอยากกลับบาน กลับบานของฉัน .................... ฉันคิดถึงเธอ จดหมายที่ฉันเขียนให เริ่มตนที่วา “ฉันสบายดี แลวเธอเลา”
.................... ควรสงไปใหเธอ แตเนื้อถอยกระบวนความเยือกเย็นจับใจ และเธอควรไดรับความหวงใย มากกวานี้ .................... เที่ยวบินมุงสูแดนไกลอีกครั้ง บินไปสถานที่แสนไกลอาบไลดวยแสงอาทิตย ฉันคือคนโชคดี แตฉันยังอยากกลับบาน บานของฉัน
.................... ขอใหฉันกลับบานเถิด ฉันจากบานมาไกลเกินไป
.................... ในโลกของคนอื่น ใชชีวิตที่ตางไป เมื่อทุกอยางไดดังที่ตั้งใจ เธอกลับไมไดอยูขางกายฉัน นี่หาใชความตองการของเธอ เธอเชื่อมั่นในตัวฉันถึงเพียงนี้
.................... ฉันอยากกลับบาน ฉันเริ่มออกเดินทาง ฉันอยูกลางทาง ใหฉันกลับบานเถิด ทุกอยางผานไปแลว บางทีอาจเปนคืนนี้ ที่ฉันจะกลับบาน
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ทักษิณ 24 ชม - บทที่ 10 บทส่งท้าย

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Sat Apr 03, 2010 8:43 am

บทสงทาย

บางที เรื่องราวก็นาขันนัก ตอนที่ทักษิณเปน นรม. นั้น เกือบทุกครั้งที่มาเยือนจีน จะตองแวะไปที่ Pine Valley เพื่อเยี่ยมสหายเกา ชาวไทย เชื้อสายจีน..นายชาญชัย รวยรุงเรือง (เหยียน ปน) นายชาญชัยเดินทางไปสรางตัวที่ไทยตั้งแตทศวรรษที่ 1970 ตอนนี้เปนประธานกรรมการบริหารกลุมหัวปน อินเตอรเนชั่นแนล และก็เปนผูบริหารกระทิงแดงในจีน สวน Pine Valley ตั้งอยูที่เชิงกําแพงเมืองจีน เปนสนามกอลฟที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของปกกิ่ง มีทั้งภูเขาและสายน้ํา กับทุงหญาเขียวขจี เมื่อมาอยูที่นี่ ทักษิณจะรูสึกผอนคลายอยางไมเคยเปนมากอน

เดือนเมษายน 2549 ตอนที่เปน นรม. ของรัฐบาลรักษาการณนั้น ทักษิณก็มาที่ Pine Valley เขาถอนหายใจเฮือก หนึ่งแลวพูดกับนายชาญชัยวา
ตอนนี้ผมรูสึกเหนื่อยเหลือเกิน ไมมีเวลาพักผอนเลย อาจจะมีสักวันนะที่ผมจะเลิก ทํางาน แลวมาอยูที่นี่
มาตีกอลฟ พักผอนสักหนอย
นายชาญชัยหัวเราะแลวตอบวา ทานยุงขนาดนี้ ถาไมเปน นรม. แลว คงยิ่งไมมีเวลามาที่นี่
จากนั้นก็เกิดเหตุการณปฏิรูปทางการเมือง ทักษิณถูกบีบใหอยูนอกประเทศ นั่นคือ
วันที่ 19 กันยายน 2549 ประมาณ 10 วันหลังจากนั้น ทักษิณที่อยูที่ลอนดอนก็ไดรับโทรศัพทจากนายชาญชัย
นายชาญชัยกําลังตามหาตัว เขาไปทั่ว ทําใหทักษิณรูซึ้งวานี่แหละคือเพื่อน
นี่แหละคือสิ่งที่เรียกวาคุณธรรมของเพื่อน ซึ่งจะตองเขาใจดวยวา ทั้งสองคนนี้ไมไดรูจักกันในสนามการคา
แตเปนแคเพื่อนในสนามกอลฟเทานั้น
นายชาญชัยบอกวา ทานรีบมา เถอะ ทานกลับประเทศไมได ทางที่ดีที่สุดควรมาจีน ผมจะเตรียม
ทุกอยางไวใหทานเอง นายชาญชัยตอนรับเพื่อน เกาแกดวยการตรงเขาไปกอดทักษิณ
และพูดคุยกันดวยภาษาไทย
เดือนเมษายน 2549 สนามกอลฟ Pine Valley จัดการแขงขันกอลฟ Beijing Tournament ขึ้น
ทักษิณก็ไดเขารวมใน พิธีเปดในฐานะคนทั่วไป นึกไมถึงวาชาวจีนจํานวนไมนอยจําเขาได
พากันวิ่งเขามาจับมือกับเขา ถายรูปรวมกับเขา มีคนยื่นนามบัตรใหเขา ทักษิณก็รับมาดวยความนอบนอม
พรอมกับแบมือออกพูดวา ขอโทษจริงๆ ตอนนี้ผม ไมสามารถจะมอบนามบัตรแบบนี้ใหคุณได อีกฝายพูดวา
ไมเปนไร หวังวาคุณจะอยูที่จีนอยางมีความสุข นายชาญชัยบอกวา คนอยางทักษิณ
มีความสามารถและรูจักการควบคุมตัวเองอยางดีเยี่ยม แมวาชวงนี้จะเกิดเรื่องไมดี มากๆ กับเขาหลายอยาง
เขาก็ยังสามารถรักษาอาการยิ้มแยมหัวเราะไวได เขาสุขุมมาก เผชิญหนากับเรื่องตางๆ อยางใจเย็น
เปนคนประเภทที่ทําการใหญได เวลาที่เขาพูดถึงเรื่องปฏิรูปทางการเมืองนั้น ก็เปนการพูดแบบปกติ
ไมไดพูดอยางใชอารมณแมแตนอย

คําบอกเลา...ของทักษิณ ที่ปกกิ่ง ทุกคนเปนมิตรกับผม หลายคนรูจักผม ผมรูสึกอบอุนมาก ชาญชัยเตรียมทุกอยางที่จําเปนในการใชชีวิต ใหผม ทําใหผมรูสึกเหมือนอยูที่บาน ผมปรับตัวเขากับชีวิตที่ปกกิ่งไดเปนอยางดี
หลังจากไปมาทั่วทั้งเอเชียแลว ผมดีใจที่ที่นี่กลายเปนแหลงพักพิงใหผมได ผมเชื่อวา ถาหากผมถูกบังคับไมใหกลับประเทศไทยนานกวานี้ จีนจะ กลายเปนสถานที่ที่ผมอยากอยูมากที่สุด เพราะบรรพบุรุษของผมก็มาจากจีน

ชาญชัยเปนเพื่อนแท ตอนอยูที่ประเทศไทย เขาไมเคยขอความชวยเหลืออะไรจากผมเลย เราเพียงแครูจักกัน
คุยกัน เลนกอลฟ กับทานขาวกันบอยๆ เทานั้น กอนเกิดเหตุการณปฏิวัติ ผมไมเคยคิดจะมาอาศัยอยูที่จีนเลย
ตอนอยูที่ ลอนดอน ผมคิดจะไปเอเชีย ตอนนั้น คนที่โทรศัพทมาหาแลวเชิญผมคนแรกคือชาญชัย
ผมคิดไมถึงเลยจริงๆ เขา จะเตรียมทุกอยางไวรอผมดีถึงขนาดนี้ เขาไมเพียงแตเตรียมใหผม ยังเตรียมใหเพื่อนๆ
ที่มาเยี่ยมผมดวย ทุกอยาง ไดรับการเตรียมพรอมเปนอยางดี เขาคิดวาผมควรจะอยูที่นี่ “อยางนอย 3 ป”
เขาพูดอยางนั้น เขายังเตรียมจะสราง บานใหผมหลังหนึ่ง ครอบครัวเราทุกคนรูสึกขอบคุณเขา ผมคิดวา
สักวันหนึ่งผมจะตองกลับมาตอบแทนบุญคุณนี้ของเขา ชาญชัยรูวานิสัยของผมเปนคนกระฉับกระเฉง
เขาไมอยากใหผมอยูอยางเบื่อหนาย ก็เลยจัดกําหนดการตางๆ ให เชน ไปตีกอลฟที่ตางประเทศกับเขา
เพราะวาหนาหนาวที่ปกกิ่งหนาวมาก เลนกอลฟไมได ดังนั้น ทุกครั้งที่ผม เดินทาง ผมจะเตรียมชุดกอลฟไปดวย
เราไปตามที่ตางๆ ของจีนหรือวาประเทศอื่นๆ เพื่อตีกอลฟกัน ชาญชัยไดจุด ประกายความคิดหนึ่งใหผม
หลังจากที่เรามีเงินแลว จะตองรูจักหาความสุขใหกับตัวเอง ไมควรจะทําเหมือนผม เมื่อกอนที่ทํางานไมหยุด
ภรรยาผมบอกวา คุณควรจะเรียนรูจากชาญชัย ควรแบงเวลาใหกับตัวเองเพื่อหาความสุข บาง
แตผมก็ไมคิดนะวาการที่ผมมาอยูที่นี่จะทําใหรัฐบาลจีนรูสึกไมสบายใจ ผมอยูที่นี่ก็อยูในฐานะของเพื่อนคนหนึ่ง
ของคนที่มีบรรพบุรุษมาจากจีนคนหนึ่งเทานั้นเอง

ตอนที่รางหนังสือเลมนี้เสร็จแลว ก็มีขาวมาอีกวา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ศาลรัฐธรรมนูญของไทย
ไดตัดสินใหยุบพรรคพรรคไทยรักไทย
พรรคพัฒนาชาติไทย
พรรคแผนดินไทย
ซึ่งมีพฤติกรรมใชเงินไปในทางมิชอบ ระหวางการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ในเวลาเดียวกัน
นักการเมืองของพรรคไทยรักไทยซึ่งเปนผูบริหาร พรรคจํานวน 110 กวาคน รวมถึงทักษิณ
ก็ถูกศาลตัดสิทธิทางการเมืองเปนเวลา 5 ป นายจาตุรนตรักษาการ หัวหนาพรรคไทยรักไทยกลาววา
เขาจะนําสมาชิกพรรคไทยรักไทยไปจดทะเบียนตั้งพรรคใหม แตจะยังใชชื่อ เดิม
หลังจากที่พรรคใหมซึ่งใชชื่อเดิมไดรับการจัดตั้งแลว ก็จะใช “นโยบายรากหญา” ของไทยรักไทยเหมือนเดิม
เพื่อคงอุดมการณในการชวยเหลือคนจน จิตวิญญาณของความเปนไทยรักไทยจะไมเปลี่ยนแปลง จะสืบทอดตอไป

วันที่ 11 มิถุนายน คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ (คตส.)
ไดมีมติใหอายัด ทรัพยของทักษิณและพวก โดยใหเหตุผลวาทักษิณคอรรัปชันและมีพฤติการณทุจริตประพฤติมิชอบ
คําสั่งอายัด ทรัพยครั้งนี้สงผลกระทบในวงกวาง รวมทั้งบัญชีธนาคารที่เปดในชื่อของทักษิณ ภรรยา และบุตร
จํานวน 21 บัญชี คตส. บอกวา บัญชีธนาคารของทักษิณและภรรยานั้นมีมูลคา 52,900 ลานบาท
(ประมาณ 1,500 ลานดอลลาร สหรัฐ) แตเวลานั้น ทักษิณกําลังเจรจากับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อขอซื้อทีมฟุตบอล “แมนเชสเตอรซิตี้” เขาให ราคาสูงถึง 197 ลานดอลลารสหรัฐ
นายนพดล ทนายความและโฆษกประจําตัวของเขาแถลงวา หลังจากทักษิณได รับทราบขาวขางตนก็รีบประชุมผานทางเทเลคอนเฟอรเรนซกับเขา ทักษิณพูดทางโทรศัพทวา เขาจะสูใหถึงที่สุด
“คําสั่งแบบนี้ไมยุติธรรม ผมจะใชกระบวนการทางยุติธรรมอุทธรณ ทั้งตอศาลและและศาลแพง”
พลเอกสุรยุทธ นรม. ไทยไดกลาวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนวา ถาหากทักษิณไมยอมรับการที่รัฐบาลอายัดทรัพยสิน
จํานวน 1,500 ลานของเขา เขาสามารถยุติการอยูนอกประเทศแลวกลับมาจัดการเรื่องนี้ได
พรอมกับยังไดรับประกันความปลอดภัยของทักษิณดวย เขากลาววา
“ดวยเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีทรัพยสินของเขา (ทักษิณ) เขาควร จะกลับมาไทยเพื่อจัดการปญหานี้...
เขามีเวลา 60 วันที่จะจัดการ” ตามกฎหมายไทยระบุไววา ทักษิณและภรรยามี สิทธิจะยื่นคํารองตอศาลเกี่ยวกับกรณีการอายัดทรัพยและบัญชีธนาคารไดภาย ใน 60 วัน จึงมีขาววา ทักษิณเตรียม ตัวจะกลับเมืองไทย

วันที่ 15 มิถุนายน 2550 หนังสือพิมพ “Morning Post (Zaobao)” ของสิงคโปรไดออกบทความเรื่อง
“สถานการณ ทางการเมืองของไทยยังอยูตรงปากวิกฤต” โดยบอกวา
สถานการณทางการเมืองของไทยยังคงอยูในชวงวิกฤต นา เปนหวง ขาวลือวาทหารจะปฏิวัติอีกครั้งยังมีอยางตอเนื่อง ครั้งนี้เพื่อโคนลม นรม. สุรยุทธฯ หัวหนารัฐบาล รักษาการ ยังดีที่ขาวลือเปนแคขาวลือจริงๆ
ไทยเพิ่งผานเหตุการณเมื่อปลายเดือนที่แลวที่พรรคไทยรักไทยถูก บังคับใหยุบพรรค
ซึ่งเปนเหตุการณที่อาจกอใหเกิดจลาจลได แมจะมีการประทวงกลุมเล็ก แตวา ผูคนก็รูสึกวา
นรม. สุรยุทธ กับประธาน คมช. ซึ่งเปนคนโคนลมอดีต นรม. ทักษิณ นับวันก็จะยิ่งขัดแยงกันมากขึ้นเรื่อยๆ
ถา หากวา ผบ. ทบ. กับรัฐบาลรักษาการแตกกัน นั่นก็หมายความวาทั้งการลงประชามติรัฐธรรมนูญใหมและการ
เลือกตั้งปลายปก็จะอันตรธานหายไปหมด เหตุการณนี้ ทําใหกลุมผูชุมนุมสนับสนุนทักษิณที่สนามหลวงในชวงหลายวันที่ผานมามีแต มากขึ้นกับมากขึ้น มีการวิเคราะหวา ผูนําฝายทหารสนับสนุนการอายัดทรัพยในครั้งนี้
ก็เพื่อตัดทอน้ําเลี้ยงการชุมนุมเพื่อตอตาน รัฐบาลทหาร หากวาการวิเคราะหเชนนี้ถูกตอง เชนนั้นแลว ถาทักษิณกลับประเทศเพื่อตอสูในคดีอายัดทรัพย กระบวนการตรวจสอบและรองเรียนที่จะรอเขาอยูที่ไทยนั้นก็ยอมจะไมไดเปนไป แบบนุมนวลแนนอน ปลายเดือนที่แลว ศาลรัฐธรรมนูญของไทยอาศัยเหตุผลเพียงเล็กนอยตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยที่ ทักษิณกอตั้ง ขึ้นมา ทั้งทหารตํารวจทําราวกับวาจะเผชิญกับศัตรูคนสําคัญ ผูนําทหารถึงกับขอใหรัฐบาลรักษาการประกาศกฎ อัยการศึก แตวา นรม. สุรยุทธ ยืนยันที่จะไมใชกฎอัยการศึก พรอมทั้งยินยอมใหประทวงอยางสันติได ในเวลานั้น สถานการณอันตรายมาก ผูคนพากันกลัววาผูนําทหารจะแตกหักกับรัฐบาลรักษาการ โชคดีที่ทักษิณและผูบริหาร พรรคไทยรักไทยตัดสินใจยอมรับคําตัดสินของศาล ทําใหการชุมนุมประทวงไมขยายวงกวาง และก็ชวยใหไมเกิด การปะทะกันได ทุกฝายของไทยควรจะรีบอาศัยโอกาสนี้เรงประนีประนอม ทําตามคํามั่นสัญญาที่รัฐบาลเคยให ไว จัดทําประชามติรัฐธรรมนูญใหม จากนั้น ก็จัดการเลือกตั้งในปลายป เพื่อฟนคืนประชาธิปไตย ตองการ ประชาธิปไตยก็ตองยอมประนีประนอม ถาหากฝายใดอยากจะ “กินกลางตลอดตัว” ก็มีความเปนไปไดที่ประเทศ ไทยจะกลับไปสูเสนทางสายเดิมที่การเมืองพลิกผันตลอดเวลา เปนการถอยหลังเขาคลอง และไมกอผลดีใหกับ ไทยเลย ฝายทหารของไทยพยายามทําใหประชาชนชาวไทยและทั่วโลกเชื่อในเหตุผลที่ใชใน การปฏิวัติ คตส. ก็ใช เวลานานในการตรวจสอบ ในที่สุดก็ทําใหการปฏิวัติของทหารมี “เหตุผลที่แทจริง” อยางที่นักวิเคราะหการเมือง บอก แตวาสิ่งที่ไทยตองการที่สุดในเวลานี้ไมใชเหตุผลของการปฏิวัติแลว แตเปนการเมืองที่มีประชาธิปไตย เวลา ก็นอยลงทุกที ถาหากวาอนาคตของการการเลือกตั้งมีแนวโนมมืดมัว สถานการณก็จะเปนไปในรูปที่ฝายทหารไม อยากเห็น นั่นคือ องคกรประชาชนที่รวมตัวกันประทวงขับไลทักษิณเมื่อปที่แลว คอยๆ ผนึกกําลังกับกลุมผู ประทวงที่ตอตานรัฐบาลทหาร ประเทศไทยยังอยูที่สี่แยกของวิกฤต ผูนําทหารที่นําการปฏิวัติควรจะเรงทํางาน เพื่อคุมครองใหเกิดการฟนฟูประชาธิปไตยสูประชาชน ไมใชใหผูคนสงสัยคาดเดากันวาทหารกําลังหาทางรักษาที่นั่งใน รัฐบาลใหมั่นคงตอไปใชหรือไม

คําบรรยายใตภาพ
(1) ภาพหนา 236 วันที่ 21 กันยายน 2549 ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทักษิณและบุตรสาวออกมาจากอพารต เมนทแหงหนึ่ง ทักษิณไดประกาศกับสื่อมวลชนผานทางผูชวยวา ตอนนี้เขาจะมีชวงเวลา “การพักผอนตามสบาย” ตอไปอาจจะตั้งใจวิจัยการพัฒนาของไทย หรือไมก็ทํางานการกุศล ทักษิณยังไดใหกําลังใจพรรคการเมืองทั้งหมด ของไทย ใหรวมกันพยายามแสวงหาหนทางที่ทําไดจริงและสันติเพื่อใหมีการเลือกตั้งครั้งใหมโดยเร็ว
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 3 จาก 3 Previous  1, 2, 3

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ