***“มติชน”กาง “เอกสารลับ กษิต”ส่งถึง“อภิสิทธิ์” ร่างแผนกำจัด"ทักษิณ"***

Go down

***“มติชน”กาง “เอกสารลับ กษิต”ส่งถึง“อภิสิทธิ์” ร่างแผนกำจัด"ทักษิณ"***

ตั้งหัวข้อ by RED LETTER on Mon Dec 21, 2009 9:16 pm

“มติชน”กาง “เอกสารลับ กษิต”ส่งถึง“อภิสิทธิ์” ร่างแผนกำจัด"ทักษิณ" ระบุเป็น“ภัยคุกคามความอยู่รอดรัฐบาล”

เปิด“เอกสารลับ กต.” ร่างแผน กำจัด"แม้ว" ระบุเป็น“ภัยคุกคามความอยู่รอดรัฐบาล” จับแยกออกจาก"ฮุน เซน"

เรื่อง แนวทางการดำเนินการกับปัญหาความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ลับมาก ด่วนที่สุดที่ กต 1302/2318 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.เอกสารแนวทางการดำเนินการกับปัญหาความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

2.ตารางการส่งสัญญาณและระดับความรุนแรงเพื่อเตรียมมาตรการป้องปราม และตอบโต้การกระทำของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

อนุสนธิหนังสือที่อ้างถึง รายงานปฏิกิริยาของกัมพูชาและเสนอแนวทางจัดการสถานการณ์และผลกระทบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอกราบเรียนเสนอแนวทางการดำเนินการกับปัญหาความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.วิเคราะห์ท่าทีของฝ่ายกัมพูชา

1.1 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็น "ภัยหลัก" มุ่งคุกคามความอยู่รอดของรัฐบาล

โดยใช้ยุทธศาสตร์มุ่งให้เกิดสถานการณ์ที่เสื่อมทรามลง (deterioration) โดยอาศัยกลยุทธ์ที่สำคัญ 2 ด้าน คือ ความร่วมมือจากนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านต่างๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม นปช. ที่มุ่งหวังจะบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลไทย จนประเทศไทยตกอยู่ในสภาพไร้อำนาจรัฐ และโค่นล้มรัฐบาล อย่างไรก็ดีมาตรการตอบโต้ของกัมพูชาในขณะนี้ ยังคงจำกัดอยู่เพียงมาตรการทางการทูตเท่านั้น ยังไม่ใช่มาตรการรุนแรง แต่เป็นการ"ยั่วยุ" เพื่อเร่งปฏิกิริยาให้ฝ่ายไทยตอบโต้อย่างรุนแรงขึ้น

1.2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ฝ่ายไทยไม่ควรหลงประเด็นตามที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล คือ ระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

1.3 สถานการณ์ปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาจะยืดเยื้อหรือไม่ มิได้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายในประเทศไทยเอง โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ว่าสถานการณ์จะลงเอยอย่างไร ดังนั้น ความเป็นเอกภาพของรัฐบาล ทุกส่วนราชการและทุกภาคส่วนของสังคมไทยเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดในการช่วยให้ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายลง

2.แนวทางการดำเนินการ

เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เป็นไปตามที่ พ.ต.ท.ทักษิณและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคาดหวัง กระทรวงการต่างประเทศขอกราบเรียนเสนอมาตรการ ดังนี้

2.1 ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงมิให้สถานการณ์รุนแรง โดยไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็น (de-escalation) เช่น ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยไม่เริ่มมาตรการตอบโต้ โดยไม่มีเหตุผลหรือเงื่อนไขพอควร ดำเนินมาตรการต่างๆ ด้วยความมีน้ำหนัก หนักแน่น ค่อยเป็นค่อยไป (incremental) สมน้ำสมเนื้อ (proportional) มีความหมายและยังประโยชน์คุ้มค่า และที่สำคัญ ไม่ควรดำเนินการใดๆ ที่ดูเหมือนว่า เป็นการ "เต้น" ไปตามกระแสของสื่อ

2.2 สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างส่วนราชการเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลต่อฝ่ายต่างๆ โดยอาจพิจารณาเชิงให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและความจริงก่อนที่ฝ่ายกัมพูชาจะบิดเบือน หรือเมื่อปรากฏความเท็จ

2.3 สร้างความเป็นเอกภาพในประเทศไทย รวมถึงรัฐบาลไทยเอง เพื่อมุ่งเป้าให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาประจักษ์ว่า พ.ต.ท.ทักษิณจะไม่มีโอกาสได้คืนสู่อำนาจอีกครั้ง และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ส่วนตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ และนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน และกัมพูชาจะเสียประโยชน์ในระยะยาวที่มีอยู่กับประเทศไทย ไม่ว่าด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ฯลฯ

2.4 ลดและแยกการเชื่อมโยงระหว่าง พ.ต.ท.ทักษิณกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและฝ่ายค้านในประเทศไทย ด้วยการลดและขจัดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล โดยรัฐบาลควรแสดงท่าทีและความเห็นต่างๆ อย่างมีเอกภาพและเป็นระบบการตอบโต้รัฐบาลกัมพูชาอย่างสุขุม มีสติ ไม่วู่วาม และกระทบประชาชนน้อยที่สุด จะมีส่วนสำคัญในการ "ครองความนิยม" ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลที่สำคัญควรเร่งแปรความรู้สึก "สะใจ" หรือสนับสนุนรัฐบาลเป็น "ความเข้าใจ" โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ และบริหารจัดการ"เวลา" ให้เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลไทยที่สุด โดยการเร่งการพิจารณาคดีต่างๆ ของ พ.ต.ท.ทักษิณที่ยั่งคั่งค้างอยู่

3.จุดหมายปลายทาง (end game)

ต้องคำนึงว่า จุดประสงค์ของไทย คือ การปรับความสัมพันธ์สู่ปกติ (normalization) ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง (regime change) ในกัมพูชา อย่างไรก็ดี เนื่องจากต้นเหตุของปัญหามาจากการที่ พ.ต.ท.ทักษิณมุ่งทำลายความอยู่รอดของรัฐบาล การจัดการกับปัญหานี้จึงจำเป็นต้องมุ่งไปที่ต้นตอของปัญหาด้วยการ

(1) ขจัดภัยคุกคามหลัก และ

(2) แยกหรือทอนความร่วมมือระหว่าง พ.ต.ท.ทักษิณกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปได้มี 3 สถานการณ์

3.1 ดีที่สุด (best case scenario)

การประคองสถานการณ์ปัจจุบัน (status quo) เพื่อให้ พ.ต.ท.ทักษิณและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาไม่สามารถดำเนินการใดๆ ที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ตามแนวทางการดำเนินการกับปัญหาข้อ 2 และรอเวลาเพื่อพิจารณาใช้ประเทศหรือบุคคลที่ 3 ที่มีอิทธิพลหรือเอื้อประโยชน์ให้กัมพูชาในการช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว

3.2 ระดับกลาง (medium case scenario)

3.2.1 ต่างฝ่ายต่างใช้มาตรการตอบโต้ โดยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับเพื่อชิงความได้เปรียบ

3.2.2 หากกัมพูชาดำเนินมาตรการที่รุนแรงขึ้นในทางที่เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของไทย รัฐบาลควรดำเนินมาตรการตอบโต้ที่ (1) ไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทยและประชาชนของทั้งสองประเทศ (2) สมน้ำสมเนื้อ และ


(3) ไม่สร้างรอยแผลในความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในระยะยาว

3.2.3 ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังไม่ควรกล่าวถึงมาตรการตอบโต้ล่วงหน้า เนื่องจาก (1) ฝ่ายกัมพูชาจะมีเวลาเตรียมการตอบโต้ (2) ทำให้ไทยถูกมองว่า "ธงอยู่แล้ว"ที่จะกลั่นแกล้งประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำตารางมาตรการตอบโต้นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยระบุข้อดี/ข้อเสีย ดังความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3.3 เลวร้ายที่สุด (worst case scenario)

หาก พ.ต.ท.ทักษิณและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาร่วมกันกระทำการใดๆ จนเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้าง เป็นการละเมิดบูรณภาพของดินแดน คุกคามอำนาจอธิปไตย และสถาบันสำคัญของไทย ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจกรรมเสมือนการจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในกัมพูชา อันเป็นการแทรกแซงกิจการภายในและบ่อนทำลายประเทศไทยอย่างชัดเจน ก็จำเป็นที่รัฐบาลไทยต้องพิจารณาตัดความสัมพันธ์ทางการทูต และยกเลิกการติดต่อทุกด้าน รวมถึงใช้มาตรการทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตย

4.ข้อเสนอแนะ

หากเห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการต่างประเทศขอกราบเรียนเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

4.1 เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างส่วนราชการ ขอให้มีการปรึกษาหารือกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดก่อนดำเนินการด้านนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา

4.2 ใช้แนวทางที่เสนอเป็นหลักในการดำเนินการอย่างสอดคล้องกัน

4.3 ใช้แนวทางเดียวกันในการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายต่างๆ และสาธารณชน


จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อ 4


ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นายกษิต ภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


(ที่มา มติชนออนไลน์ , 19 ธันวาคม 2552)
จากคุณ : จำปีเขียว
เขียนเมื่อ : 20 ธ.ค. 52 16:29:48 A:125.25.251.100 X:

ลิงก์ที่มาของข้อความ http://pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P8677615/P8677615.html

แก้ไขล่าสุดโดย RED LETTER เมื่อ Wed Dec 23, 2009 3:28 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
RED LETTER

จำนวนข้อความ : 266
Join date : 24/09/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ***“มติชน”กาง “เอกสารลับ กษิต”ส่งถึง“อภิสิทธิ์” ร่างแผนกำจัด"ทักษิณ"***

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Tue Dec 22, 2009 5:59 am

ไม่มีภาพ scan ของเอกสารที่ว่าบ้างเหรอพี่ แบบนี้มันดูลอยๆนา
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ***“มติชน”กาง “เอกสารลับ กษิต”ส่งถึง“อภิสิทธิ์” ร่างแผนกำจัด"ทักษิณ"***

ตั้งหัวข้อ by RED LETTER on Tue Dec 22, 2009 2:25 pm

บ้าป่าว เอามาสแกนโดนจับแน่ๆๆ Like a Star @ heaven..
ดูจากลิงก์ที่ให้ว่ามาจาก มติชน ผ่านทางบอดพันทิพ ก็น่าจะโอ แล้วนะ มีที่มาที่ไปอ่ะ
avatar
RED LETTER

จำนวนข้อความ : 266
Join date : 24/09/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ***“มติชน”กาง “เอกสารลับ กษิต”ส่งถึง“อภิสิทธิ์” ร่างแผนกำจัด"ทักษิณ"***

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Wed Dec 23, 2009 1:58 am

มาจับจิ นี่เลย งิงิ ของแบบนี้ต้องแฉ เดี่ยวหาว่าเรามั่ว Like a Star @ heaven

topsecret-20091116
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ***“มติชน”กาง “เอกสารลับ กษิต”ส่งถึง“อภิสิทธิ์” ร่างแผนกำจัด"ทักษิณ"***

ตั้งหัวข้อ by dimistry on Wed Dec 23, 2009 3:23 am

3

(TRANSLATION)


Ministry of Foreign Affairs Most Top Secret Most Urgent
Sri Ayudhaya Road
Bangkok 10400

16 November 2009

SUBJECT: How to deal with the problem of Thai Cambodian relations

TO: the Prime Minister

ATTENTION: MFA’s top secret report, Most Urgent MFA 1302/2318, dated November 10 2009

ATTACHED:
1. The document’s procedure on how to deal with the problem of Thai-Cambodia relations.
2. Signal Tables and Response Levels to preventive measures and the appropriate actions of the Cambodian Government accordingly.

In reference to Cambodian reaction and a proposal on how to deal with the situation and its impact in full details.

MFA would like to propose the solutions on how to proceed with an attachment as follows:

1. An analysis from Cambodian Government’s point of view:
1.1 Police Lt-Colonel Thaksin Shinawatra is “The Main Threat” intending to threaten the survival of the government by creating the deterioration of political situation by applying two-pronged strategies, the alliances with Cambodian PM and Thai opposition especially the UDD to reduce the effectiveness of our governance to the point of chaos and helplessness. However, Cambodian reaction to this point has been only diplomatic moves not of extreme measures, but a series of provocations to force Thailand to overreact.
1.2 The incidents involved are the conflict between two governments. Thailand must not be trapped by Cambodian Government’s argument that this conflict are personal among the PM and the Minister of Foreign Affairs and the Cambodian Prime Minister.
1.3 Whether the problematic situation between Cambodia and Thailand continues, it does not depend on the Cambodian PM but will depend on the Thai internal conditions. Cambodian PM will benefit from Police Lt Colonel Thaksin regardless of how it ends. Therefore, the stabilities of every branch of the government and all parts of Thai societies working together, are the most important components to alleviate the problems.

2. Operating procedures:
To prevent the situation from turning into Police Lt Colonel Thaksin and the Cambodian PM’s advantages, MFA proposes these procedures:
2.1 (De-escalation) Prevention or avoidance of the violent situation by proceeding with care without overreaction or respond with sufficient reason or condition in incremental proportion with meaning. In essence, we do not have to react to every newspaper article.
2.2 All government departments should share and communicate with each other before the Cambodian Government distort or spin the news.
2.3 Government must lead in total unity in order for Cambodian PM to realize that Police Lt Colonel Thaksin has no chance to return to power and his personal relationship with Cambodian PM can not be sustained while at the same time Cambodia will lose tangible benefits with Thailand in the long run whether it is mutual trade, investment or tourist issues.
2.4 Separate and divide Police Lt Colonel Thaksin, Cambodian PM, and the opposition in Thailand by reducing the opposition’s base of support. Thai Government must give responses without affecting the civilians’ morale by making its cases and speak softly in order to win the heart and mind of the people and we should use our remaining time in speeding all its legal cases against Police Lt Colonel Thaksin.

3.End Game:
Thai Government’s objective should be normalization of Thai Cambodian relations not regime change. However, since Police Lt Colonel Thaksin intends to destabilize the government, it is necessary to deal with the root of the problem by (1) eliminating the Main Threat (2) Dividing and minimizing the level of cooperation between Police Lt Colonel Thaksin and Cambodian PM. Therefore the future could develop into three scenarios:
3.1 Best case Scenario
Maintain Status Quo in order that Police Lt Colonel Thaksin and Cambodia PM are unable to operate their plans to make the situation worse by following the operating procedures mentioned above and then wait for our allies or friend to assist us to reducing the tension.
3.2 Medium case scenario
3.2.1 Each side retaliates with incremental intensity to gain the advantage.
3.2.2 If Cambodia takes more extreme measures which interfere with our internal affairs, we should take retaliating measures (1) which will not affect both our national interests and interests of the people on both sides and (2) which are proportionate, and (3) which are not damaging our long-termed relation of the people on both sides.
3.2.3 At the same time, the Government must not reveal our retaliatory measures in advance because (1) Cambodia will have sufficient time to respond (2) it will appear as if we prearrange our responses in order to hassle Cambodia. However, MFA arranges detailed level of retaliation table by pointing out positives and negatives in the attached paper.
3.3 (Worst case scenario)
If Police Lt Colonel Thaksin and Cambodian PM create any incidents which cause any loss of life and properties, such actions are deemed severe threat to our sovereignty and security of Thailand whether it involves the creation of government in exile which constitutes clearly the interference in the internal affairs of Thailand. In such case, it is necessary for Thai Government to sever the diplomatic relations as well as use military means to defend itself.
4. Suggestions:
If these procedures are approved, Ministry of Foreign Affairs suggests that PM issue orders to:
4.1 Synchronize all government departments, full consultations should take place before any policies towards Cambodia are carried out.
4.2 Make sure the agreed policies are followed.
4.3 All public announcements should conform in accordance with the agreed policies.

Sincerely,

Mr Kasit Pirom

Foreign Minister
avatar
dimistry
Admin

จำนวนข้อความ : 808
Join date : 18/09/2009
ที่อยู่ : France

ดูข้อมูลส่วนตัว http://http:redcyberclub.co.cc

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ